Het protocol van de PKN voor kerkelijke samenkomsten in de coronacrisis gaat uit van een gebruikersplan voor de kerkgebouwen. Iedere gemeente die diensten wil houden kan vanaf 1 juni 2020 met maximaal 30 mensen samenkomen en vanaf 1 juli met maximaal 100 mensen. Er gelden diverse regels van de overheid. De PKN heeft die samengebracht in een protocol (klik hier). Iedere gemeente maakt dat protocol op maat, passend bij de plaatselijke situatie. Hieronder het plan van de gereformeerde kerk van Wierden. Niet bedoeld om te kopiëren, maar bedoeld als opstapje en inspiratie om een eigen plan te maken. 


Plan van Aanpak Markediensten (Kerkdiensten in de 1,5m samenleving)

Gereformeerde Kerk Wierden.

 

Versie: 1.0 / concept – 11 mei 2020

 

Specifieke maatregelen Gereformeerde Kerk Wierden met als basis (indien van toepassing):

 1. Richtlijnen RIVM
 2. Specifiek protocol PKN
 3. Evt. aanvullend beleid Gemeente Wierden


Huidige situatie

Sinds medio maart liggen alle reguliere activiteiten in het gebouw van de Gereformeerde kerk incl. het Ontmoetingscentrum nagenoeg stil. Binnen de mogelijkheden van de nu geldende Corona-maatregelen en PKN-adviezen vinden alleen opnames plaats op zaterdag t.b.v. uitzending via YouTube. Hierbij zijn alleen predikant, OVD, 1x diaken, 1x KND-leiding, 2x koster/beamteam en eventueel een gast aanwezig. Doop-, HA- en belijdenisdiensten zijn vooralsnog opgeschort.


Regelgeving.

De overheid heeft bepaald dat tot en met 30 juni bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Het lijkt erop dat vanaf 1 juli 100 mensen zijn toegestaan bij een religieuze bijeenkomst. 

Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot en met 31 mei 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Vanaf 1 juni kunnen er kerkdiensten gehouden worden waar maximaal 30 mensen bij aanwezig zijn als aanloop naar / oefenperiode voor de waarschijnlijke verruiming per 1 juli. De PKN komt in week 20 met een protocol.

Op dit moment is nog onduidelijk wat de rol van de Gemeente Wierden gaat worden v.w.b. protocol en evt. toezicht en handhaving.


Capaciteit en bezoekersaantallen GK Wierden

GK Wierden heeft ca. 1400 leden, verdeeld over 7 Marken. In de ‘normale situatie’ is de capaciteit ca. 400 mensen. In de regel wordt de ochtenddienst bezocht door 300 à 400 leden, dit is gemiddeld 25% van het totale aantal leden.

Met de 1,5m maatregel blijft er een capaciteit over van 69 personen. Rekening houdend met gezinnen/echtparen, die wel bij elkaar kunnen zitten, gaan we er van uit dat dit in de praktijk ruim 100 mensen zijn. Er is een overloop mogelijk naar het OC van 30 mensen, waarbij op dit moment niet duidelijk is of dit is toegestaan.

Om te sturen in de aantallen is het plan om diensten per Marke te houden. De getalsmatige verdeling over de marken is redelijk in evenwicht (daarbij zouden Marke 4 en 7 bij elkaar gevoegd kunnen worden). Onduidelijk is of in de nieuwe situatie het bezoekerspercentage omhoog gaat of juist omlaag, maar uitgaande van de normale 25% zal het aantal bezoekers niet boven de 70 uitkomen.


Organisatie Markediensten

De PKN adviseert om niet meer diensten dan normaal te houden, in ons geval dus 2 per week. Vooralsnog zullen de meeste mensen de diensten online volgen, dus het vooraf opnemen t.b.v. de uitzending op zondagochtend via YouTube blijft noodzakelijk. Het plan is om de opname op zaterdag om 19.00 uur te doen. De 2e dienst wordt op zondagavond om 19.00 uur gehouden. De verwachting is dat hier online minder belangstelling voor is, zodat live-uitzending mogelijk lijkt (max. 50). Uiteraard kan deze dienst ook later via YouTube worden bekeken (?).

Rekening houdend met wisseling op zaterdag en zondag, kan het schema er dan als volgt uit zien:

 

Jeugd

 • Kinderoppas is onder de gegeven omstandigheden niet verantwoord te organiseren.
 • Kinderen t/m 12 jaar (!) mogen naar de kindernevendienst of blijven de gehele dienst in de kerk. De kindernevendienst is gelijktijdig met maar geheel gescheiden van de kerkdienst. Vóór de dienst aparte toegang via de hal van het OC, ouders mogen niet mee ter begeleiding. Groep 1 t/m 4 in ruimte …. en groep 5 t/m 8 in ruimte….. Tevens zal in de zaterdagavonddienst, zoals gebruikelijk in de huidige online-diensten, een kindermoment worden opgenomen.
 • Tienerkerk: 1x per 4 weken in het OC (grote zaal) op zondagmorgen 9.30 uur


Deurbeleid en logistiek. (evt. plaatje toevoegen als plan ook naar buiten moet)

 • De ‘verantwoordelijkheid’ van de kerk begint bij de poort. Er is dus geen parkeerbeleid of -begeleiding. Het dienstenschema, hygiënebeleid en gedragsregels zijn via diverse kanalen gecommuniceerd (zie ‘communicatie’).
 • Kerkgangers dienen vóór de ingang voldoende afstand te bewaren (vrijwilliger 1).
 • Ouders kunnen hun kinderen (t/m 12 jaar) richting het OC sturen. De kinderen worden bij de ingang opgevangen (vw 2).
 • Toegang kerk alleen via de hoofdingang. Vanaf hier de aanwijzingen opvolgen en gedoseerd naar binnen. Bezoekers worden geteld i.v.m. maximum van 100 bezoekers all-in (vw 3). Indien nodig en indien toegestaan: overloop van max. 30 personen naar OC (n.t.b.)
 • In het portaal splitsen voor linker en rechter pad.
 • Garderobe gesloten / jassen niet ophangen, maar gewoon meenemen naar binnen.
 • Bezoekers worden in de beide paden opgevangen (vw 4 en vw 5) en krijgen een plaats toegewezen. Opbouwen van voren naar achteren, steeds 1 rij overslaan. 3 personen / 2 gezinnen al naar gelang de grootte per bank. De kleine banken achterin 2 personen / 1 gezin.
 • Na de dienst in omgekeerde volgorde op aanwijzing (vw 4 en vw 5) de kerk verlaten.
 • Kinderen uit de KND kunnen naast de kerk worden opgehaald. Deze staan, als het weer het toelaat, buiten te wachten (vw 2).


Algemene maatregelen

 • Invalidentoilet is open voor noodgevallen. Deze wordt gereinigd na elk bezoek (vw 6). De andere toiletten zijn gesloten. (toilet beneden t.b.v. KND?)
 • Collecte: digitaal collecteren via GIVT blijft in ieder geval voor de mensen thuis, maar kan ook door de bezoekers in de kerk worden gebruikt. Daarnaast is er een deurcollecte; de 2 (?) diakenen staan achter plexiglas opgesteld.
 • Overige toegangsdeuren zijn wel dicht maar niet afgesloten i.v.m. veiligheid.


Communicatie

Via de bekende kanalen (kerkblad, afkondigingen, website, FB) zal het nodige moeten worden gecommuniceerd:

 • Uitleg Markediensten
 • Kinderoppas / KND / Tienerkerk
 • Dienstenschema t/m augustus incl. tienerkerk.
 • Hygiëneregels benoemen (niet komen bij verkoudheid e.d. / handen wassen / enz.).
 • Toiletten niet beschikbaar.
 • Afstand houden bij de ingang.
 • Kerkgangers alleen toegang via de hoofdingang. KND alleen toegang via de hal van het OC (zonder ouders).
 • Aanwijzingen opvolgen / geen eigen plaatsen, plaatsen worden aangewezen / we beginnen vooraan
 • Jassen meenemen de kerk in (er is ruimte genoeg)
 • Op aanwijzing in omgekeerde volgorde de kerk weer verlaten. Kinderen van de KND staan naast de kerk te wachten.

 

Nog open:

 • In afwachting van protocol PKN en rol gemeente
 • Handhavers / verantwoordelijken (ntb) en vrijwilligers (vw 1 t/m 6). Hiervoor ook BHV-ers en hulpkosters inschakelen. Alles onder leiding van Henk Lammers.
 • Invulling vergaderingen: is nog niet specifiek benoemd in de versoepeling van de regelgeving, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat vanaf 1 juni met 30 mensen op gepaste afstand live kan worden vergaderd.
 • Doop, HA, belijdenis: zeker niet vóór 1 juli. Situatie met max. 100 opnieuw bekijken?
 • Evaluatie uiterlijk op maandag i.v.m. eventuele aanpassingen de volgende week
 • Mailadres waar gemeenteleden vragen en opmerkingen kwijt kunnen.