Effect coronacrisis betwijfeld

Is de coronacrisis wel zo’n ingrijpende crisis als mensen ons willen doen geloven? Zal straks na de covid-19-bedreiging zich het leven niet binnen de kortste keren herschikken naar het normale patroon? Die toon was te beluisteren in het breed moderamen van de classis Overijssel-Flevoland in een vergadering op 11 december.

Het breed moderamen bezon zich op de vraag in hoeverre ons geloof ter sprake komt als het gaat over de coronacrisis in de gemeente. Verschillende ambtsdragers gaven aan dat de gesprekken in de gemeente vooral over de techniek gaan waarmee men de veiligheid in de gemeente onderbouwt. Slechts weinigen komen toe aan een inhoudelijk geloofsgesprek over de coronacrisis.

‘Ik meen dat het feitelijke lijden van mensen niet zoveel anders is in coronatijden dan in andere tijden’, zei één van de predikanten. ‘Bij ons is er vooral geharrewar over de vraag hoeveel mensen er een dienst mogen bezoeken’, zei een ander. ‘We houden ons vooral bezig met thema’s als eenzaamheid en aandacht voor elkaar’, zei een derde. ‘We zijn bezig in de regelmodus’.  De vraag van de theodicee komt niet echt voorbij. ‘De  noden liggen op sociaal gebied’.

Eén van de predikanten stelde dat er onder en achter de coronacrisis een wezenlijker vraagstelling te vinden is. ‘Wat blijft als de coronacrisis is afgelopen is de verdeeldheid. Mensen zijn tegen elkaar opgezet met fake-nieuws. Ze denken in complotten en zijn onderling wantrouwend. Gezag is verbrokkeld. Of dat ooit nog weer te helen is, vraag ik me af. Ik zie daarin de zingevingsvraag sterker naar voren komen dan in de coronacrisis zelf’.

Een lid van het breed moderamen benoemde de zorg voor het moment dat de coronacrisis voorbij is en de kerken weer opengaan. Vele kerkenraden vrezen een terugslag qua kerkbezoek en kerkelijke betrokkenheid. De classispredikant stelde dat de geloofsverdieping in de huidige situatie een deel van een antwoord kan zijn om die terugslag op te vangen. Hij vergeleek de aanpak met die van Steve Jobs. De bedenker van de IPhone heeft in zijn arbeidzame leven aangegeven dat het succes van zijn uitvinding niet ligt in de vraag naar techniek, maar in de vraag naar bezieling. ‘Door te spreken over de manier waarop God aanwezig is als de Geest die vernieuwt, de Zoon die dichtbij ons is en de Vader die ons beschermt komen we in een taalveld waarop we het eigen getuigenis een plaats geven in de coronacrisis’.

Het breed moderamen sprak verder over enkele predikanten die in de knel komen in een gemeente. Je ziet in de praktijk dat hun gedrag vaak mede aanleiding is voor de problemen. En enkele leden van het breed moderamen gaven aan dat ze recidive gedrag vrezen. Je bent er als classis getuige van zonder dat je er op kunt ingrijpen. Anderen wezen op de mogelijkheid om via een zorgvuldige uitwerking van de permanente educatie en alerte vragen bij het vierjaarlijks bezoek van de classispredikant preventief bezig te zijn.

Diverse beroepingszaken en solvabiliteitszaken kwamen voorbij. Het blijkt in de praktijk iedere keer weer een educatief proces om vacante gemeentes die parttime invulling van een vacature zoeken tijdig een werkplan te laten opstellen en te bewegen om bundeling van parttime-aanstellingen te onderzoeken. De tweede scriba krijgt vaak aanvragen onder ogen die maar half gedocumenteerd zijn, waardoor een vlotte besluitvorming onmogelijk is.

Er kwamen enkele rapporten binnen van colleges. Het gaat om jaarverslagen van de visitatie en het college voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Het breed moderamen besloot de verslagen verder te anonimiseren en te laten agenderen in de eerstvolgende classicale vergadering, zodat de classis overzicht krijgt van wat er zoal in de regio speelt. De classicale vergadering van februari 2021 zal zich ook over een vacature in de classis moeten buigen en een vacature in het breed moderamen.

Foto: Het breed moderamen vergadert nog steeds digitaal. Met een print screen kan je dan de deelnemers op de foto vastleggen. Aan het einde van de vergadering nam de diaken Jonathan Stam uit Hasselt even zijn jongste kind op schoot. Direct volgde een print screen om te bewijzen dat het breed moderamen van de classis werkt aan verjonging.