Diverse gemeenten hebben inmiddels een gebruiksplan van hoe ze omgaan met de mogelijkheden in de afbouw van de lockdown in de coronatijd. We hebben enkele kerkenraden toestemming gevraagd hun aanpak hier op te nemen. Niet met het idee dat het over te nemen is door anderen; maar met de gedachte dat het prettig is om jezelf als gemeente een spiegel voor te kunnen houden. Hier een aanpak van de protestantse gemeente Wijhe. 

Protestantse Gemeente Wijhe

Protocol voor kerkdiensten in de Nicolaaskerk in Wijhe

Routekaart kerkdiensten
 Mei
Geen fysieke diensten met kerkgangers.

 Juni tot en met 5 juli
Geen fysieke diensten. Onder leiding en op uitnodiging van ds. Martje Veenstra-Oving
wordt voor de diensten op 21 en 28 juni een beperkt aantal mensen gevraagd om
medewerking te verlenen, als opmaak naar 75 kerkgangers.

 Vanaf 12 juli
De mogelijkheid om de dienst te bezoeken wordt verruimd, maximaal 75 personen.
De PG Wijhe heeft gekozen voor 12 juli omdat dan de eigen predikant voorgaat.
Voor de diensten van 12, 19 en 26 juli geldt dit protocol. Op 2 augustus is er een ‘Klein
Sallandse’ dienst in Olst. Ds. Martje Veenstra-Oving gaat voor. In de Nicolaaskerk is er
geen dienst. In het kerkblad van juli/augustus zal de routekaart vanaf 2 augustus en/of
aangepaste voorwaarden en aandachtspunten worden vermeld.
De kindernevendienst gaat weer deel uitmaken van de dienst. Ds. Martje Veenstra-Oving
blijft wekelijks de kinderen en hun ouders informeren over het thema van de zondag
inclusief een verwerking. Ook is het mogelijk om kinderen naar de kinderoppas te
brengen. Voor zowel de kindernevendienst als de kinderoppas moet dit vooraf gemeld
worden.
De kinderen van de kindernevendienst en de kinderoppas komen niet terug in de kerk. Na
de dienst kunnen de ouders de kinderen ophalen buiten bij ’t Langhuus.
Avondmaal en doopdiensten zijn op dit moment nog niet aan de orde. Wij volgen de
landelijke ontwikkelingen en de adviezen van de PKN. Indien er vraag naar deze
bijzondere diensten is zullen wij, rekeningen houdende met de adviezen en stand van
zaken van dat moment, nadere besluiten nemen.
Voor een uitvaart en een huwelijksdienst gelden afzonderlijke protocollen welke op de
website staan vermeld.
Dit protocol is in de lijn van de adviezen en richtlijnen van de PKN en RIVM. Het is
maatwerk, toegesneden op de Nicolaaskerk in Wijhe.

Algemeen
1. Per zondag is er maximaal één dienst en geen twee diensten achter elkaar. De dienst
vangt in de zomerperiode aan om 9.30 uur. Naast de ochtenddienst is er geen dienst
op de middag of de avond.
2. Er wordt geen koffie geschonken na afloop van de dienst.
3. Er is geen gemeentezang, zingen is een mogelijke bron van besmetting. We maken
gebruik van alternatieve muziekvormen.
4. De onderlinge afstand tussen bezoekers is 1½ meter, de afstand geldt niet voor
gezinsleden.
5. Mensen die verkouden zijn of zich niet fit voelen worden gevraagd niet te komen.
6. Er is geen vrije keuze van zitplaatsen tijdens de dienst. De coördinatoren wijzen de
bezoekers een zitplaats aan.
7. Bij de ingang onder de toren en in het toilet zullen ontsmetting en/of
schoonmaakmiddelen worden geplaatst.
8. Gastpredikanten krijgen onze opzet van de orde van dienst toegestuurd met als doel
de eenheid in de diensten te bevorderen.
9. Er wordt een gebruikersplan, met algemene regels over het gebruik, schoonmaak en
andere huishoudelijke zaken, gemaakt voor de kerk en zal daar aanwezig zijn. Ook
voor ’t Langhuus zal een gebruikersplan worden gemaakt, dit ook in verband met
kindernevendienst en kinderoppas.
Procedure aanmelding kerkgangers
10. Om een dienst te kunnen bezoeken moet men zich aanmelden,
11. Voor alle drie diensten, op 12, 19 en 26 juli, kan men zich aanmelden bij het scribaat
per mail (scriba@pgwijhe.nl of pgwijhe8@pgwijhe.nl) of telefonisch 0570-522235.
12. De periode voor aanmelden voor alle drie de diensten is: maandag 6 juli tot en met
donderdag 9 juli.
13. Aanmelding gaat op volgorde van binnenkomst.
14. Bij de aanmelding moet vermeld worden met hoeveel personen de dienst bezocht zal
worden. Ook moet vermeld worden of er kinderen meekomen voor de
kindernevendienst en/of de kinderoppas.
15. Als er teveel aanmeldingen zijn, krijgen mensen op vrijdag bericht dat ze de dienst
niet kunnen bezoeken.
16. Bezoekers die afvallen voor het bezoeken van een dienst hebben voorrang bij de
volgende dienst om een ieder de kans te geven een dienst te bezoeken. Het scribaat
bepaalt de volgorde en toedeling.
17. Bezoekers die worden gehaald door anderen en gezamenlijk reizen worden niet
beschouwd als een gezin en dienen in de kerk onderling en naar anderen, de
minimale afstand van 1½ meter aan te houden.
18. Bezoekers die niet aangemeld zijn mogen de kerkdienst niet spontaan bezoeken en
worden niet toegelaten!
Tijdens de dienst
19. Voor het begeleiden van bezoekers en controle op de veiligheidsvoorschriften worden
coördinatoren aangesteld, die herkenbaar zijn door hesjes.
20. Voordat de kerk mag worden betreden zal gevraagd worden naar de gezondheid van
de bezoekers. Bij twijfel geldt: geen bezoek aan de dienst.
21. Bij binnenkomst kunnen bezoekers hun handen ontsmetten.
22. Binnentreden van de kerk is via de ingang onder de toren met een minimale
onderlinge afstand van 1½ meter.
23. Bezoekers worden door een coördinator naar een plaats in kerk gebracht/verwezen.
Deze aanwijzingen moeten worden opgevolgd om de gezondheidsrisico’s zoveel
mogelijk te beperken.
24. Het is niet toegestaan om op een andere plaats te gaan zitten, dan die door de
coördinator is aangewezen. Ook niet als de bezoeker gewend is om op een vaste
plaats te zitten.
25. Jassen worden op de eigen stoel gehangen. De garderoberuimte is te krap om de 1½
meter afstand in acht te nemen.
26. Het toilet mag alleen in uiterste noodzaak worden gebruikt en moet, door de
gebruiker, direct na het bezoek schoon gemaakt worden. We streven naar diensten
van maximaal drie kwartier en hopen ook hiermee om noodzakelijk toilet bezoek te
voorkomen.
27. Voor de dienst is er geen koffie voor de voorganger. Als een gastpredikant voorgaat,
kan na overleg worden afgesproken dat de ouderling van dienst zorgt voor een
thermoskan koffie.
28. Er worden geen handen gegeven, een knikje door de ouderling van dienst is
voldoende.
29. Er wordt niet gecollecteerd. De doelen waarvoor wordt gecollecteerd worden
afgekondigd en getoond bij de PP-presentatie met vermelding van het
bankrekeningnummer waar collectegeld naar overgemaakt kan worden. De diaconie
en het CvK hanteren een verdeelsleutel voor de bijdragen die binnen komen.
30. De lezenaar en de microfoon zullen steeds worden schoongemaakt als er iemand
anders plaatsneemt achter de lezenaar en/of de microfoon. Hiervoor staat een bakje
met schoonmaakdoekjes op de liturgische tafel. Als een gastpredikant voorgaat is dit
de taak van de ouderling van dienst, als de eigen predikant voorgaat, neemt zij deze
taak op zich.
31. Na de dienst verlaten de mensen op aanwijzing van de coördinatoren de kerk. Wij
maken daarbij gebruik van drie uitgangen. Wij verlaten de kerk met respect voor de
afstand tot mensen en houd deze afstand ook buiten in acht.
Na de dienst
32. Direct na iedere kerkdienst wordt de kerk grondig schoon gemaakt. Hiervoor is een
schoonmaakplan opgesteld.
Routeplan en protocol voor het houden van diensten in de Nicolaas kerk, onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

20 mei 2020