Classis over coronacrisis

Als je het leden van de classis over de toekomst bevraagt midden in de coronacrisis is er zorg. Zorg dat het kerkbezoek na de crisis een terugslag zal hebben (40 procent kent die zorg), of dat de financiën achter zullen blijven bij begrotingen (een derde noemt dat als punt van aandacht). Of dat de tweedeling tussen mensen die mee kunnen in de digitale ontwikkelingen en de digibeten groter wordt.

Tijdens de digitale classicale vergadering van Overijssel-Flevoland op dinsdagavond 2 juni kwamen de punten allemaal voorbij in een ronde langs de 23 deelnemers aan de vergadering. Classisafgevaardigden riepen op tot alertheid op de genoemde terreinen. Tegelijk spraken diverse afgevaardigden hun vertrouwen uit. ‘We leven in de pinkstertijd en mogen op de werking van de Geest vertrouwen’, zei een classislid. ‘We moeten ons de kop niet gek laten maken en die dingen doen die we belangrijk vinden en die we kunnen doen’, zei een ander. ‘Laten we oppassen dat we geen concurrenten van elkaar worden door de voortdurende onderlinge vergelijkingen die mensen kunnen maken van online-vieringen, maar laten we de saamhorigheid en de innerlijke rust voorrang geven’.

Ds. Hans van Solkema had als leidende vraag voor het gesprek gegeven: Waar moeten we als classis opletten naar de toekomst toe als de coronacrisis minder prominent wordt. In een tiental enquêtevragen hadden de afgevaardigden vooraf een mening gegeven (klik hier). Vervolgens werd er een ronde gemaakt langs alle leden. ‘Er overkomt ons niets bij geval’, citeerde iemand de Heidelberger Catechismus. ‘Ik denk dat de coronacrisis ons aan het denken mag zetten over onze manier van leven’. ‘Ik merk op mijn werk dat ik vaker dan voorheen kan vertellen over de keuzes die ik als christen maak’.

‘Ik zou met de classis willen nadenken over de manier waarop we de sacramenten bedienen. Ik vermoed dat we daar een eigen mening over hebben naast datgene wat er in landelijke bladen en uitgaven staat’. ‘Ik heb de hybride kerk ontdekt. We zien wat er online allemaal kan. En dat is een aanvulling voor kerkzijn’. ‘Ik heb nieuwe vormen van samenwerking ontdekt, met andere gemeenschappen’.

Relativerende woorden waren er ook. ‘Ik zie corona in een reeks van andere ziekten en tegenslagen. De effecten zijn tijdelijk, zo schat ik in’. Eén van de afgevaardigden sprak waarderend over de uitzendingen die de regionale omroepen op televisie verzorgen. Zowel RTV-Oost als Omroep Flevoland hebben ten tijde van de crisis op zondagochtend kerkdiensten op de zender. ‘Ze brengen een goed beeld van de kerken naar buiten’.

Beleidsfocus

De classis stemde in met een rapportage van de beleidsplancommissie. Daarin worden acht punten naar voren gehaald uit het beleidsplan die extra aandacht behoeven. Er wordt aandacht gevraagd voor online-presentatie, voor financiële bronnen en voor doelen die nu nog wat in de kluiten blijven steken, zoals de uitwerking van ‘inspirerend leiderschap’  en wat dat betekent. Rond de verkiezingswijze was er discussie. De vergadering stemde in om het breed-moderamen actief te laten zoeken naar invulling van vacatures, waarbij jonge mensen en het gender-perspectief een motief kunnen zijn. Voordrachten dienen wel altijd in overleg met de bevoegde instanties van gemeente, ring en classis tot stand te komen.

De jaarrekening over 2019 werd goedgekeurd. De classis Overijssel-Flevoland stelt vast dat er op inkomsten van zo’n 8000 euro steevast een tekort is van minstens 5000 euro. De vraag is of de landelijke kerk het tekort wil afdekken. Als dat lukt, kan er volstaan worden met één heffing die via de landelijke kerk loopt. Als dat niet wordt aangevuld, zal de classis uiteindelijk zelf een omslagheffing moeten opleggen aan gemeenten. De classis droeg op een verdere verkenning daarin te maken.

Voor de volledigheid noemen we hieronder de acht focuspunten die door de classis bij het beleidsplan zijn vastgesteld ter nadere uitwerking.

Op basis van de bevindingen van de werkgroep kunnen een paar punten opgepakt worden om in 2020/21 verder te ontwikkelen, zodat (nog) beter invulling kan worden gegeven aan de doelen uit het beleidsplan:

 1. Maak serieus werk van de ontwikkeling van de website van de classis.
 2. Structureer en activeer ringen en werkgemeenschappen verder en breng alle ringen eens bij elkaar om nieuwe conclusies te trekken voor de toekomst.
 3. Volg de inzet van Noord-Holland op het gebied van samenwerking, in plaats van samenvoeging: zolang mogelijk een kerk op het dorp, een zelfstandige kerkenraad, die wel samenwerking zoekt met andere kerkenraden, maar zich eenduidig verbonden weet met de eigen dorpsgemeenschap.
 4. Denk actief door over wat geestelijk leiderschap is en kan betekenen.
 5. Betrek meer jonge mensen bij kerk en beleid en maak werk van een betere verdeling man/vrouw in de vertegenwoordigende organen.
 6. Het doorontwikkelen van een netwerk met publieke instellingen tot een cultuur.
 7. Ga de mogelijkheden na voor invoering van een fonds op basis van een omslagstelsel.
 8. Vanuit de gedachte dat het diaconaat van de kerk een substantieel en wezenlijk element van kerkzijn is: overweeg om betrokkenheid op maatschappelijke thema’s in de regio te stimuleren – naast het landelijk sterk aangezette missionaire werk.

  Boven: Foto van televisiefragment waarin Christiaan Post uit Lutten voorgaat; er was waardering voor de uitzendingen via de regionale omroep, in maart verzorgde de preses de eerste uitzending vanuit Heino. 

  Onder: details van de beelden die je ziet als mensen ruim twee uur digitaal vergaderen.