Angst corona bespreekbaar maken

Je merkt dat angst voor corona bij nogal wat mensen een rol speelt. En dat kan leiden tot agressie of tot spanning. Kerken kunnen mensen helpen, hebben wellicht ook gereedschap, om met die angst te leren omgaan. Al zou het maar zijn dat de angst bespreekbaar wordt en gedeeld.

Dat vertelde Leen Verbeek, commissaris van de koning in Flevoland, in een gesprek met de classispredikant voor Flevoland, Klaas van der Kamp, op woensdag 26 augustus. Het gesprek past bij de insteek van de classis Overijssel-Flevoland om periodiek overleg te voeren met de provinciale overheid.

Het gesprek ging onder meer over de coronacrisis. De kerken in Flevoland hebben als sinds maart met een gehele of gedeeltelijke lockdown te maken. Omroep Flevoland heeft de kerken enkele maanden in de programmering van zondagochtend opgenomen om mensen thuis een viering te laten meebeleven. Verschillende kerken hebben online-vieringen geïntroduceerd; een deel is voorzichtig vanaf 1 juni weer opengesteld, maar nergens zijn er vieringen zonder reserveringen te vinden, zoals dat voor de coronacrisis wel kon. Veel mensen missen de mogelijkheid om ongeremd te kunnen zingen in de samenkomsten. De commissaris heeft begrip voor de situatie en stemde in een videoboodschap te maken die binnenkort naar alle protestantse gemeenten en verschillende kerkgenootschappen zal worden toegestuurd.

De commissaris legde uit, dat zaken van veiligheid en crisismanagement in de eerste plaats bij de burgemeesters is gelegd. De commissaris heeft meer een verantwoordelijkheid op de achtergrond, hij coacht, bedenkt met de burgemeesters scenario’s om met spanningen om te gaan en bouwt aan het netwerk. Vanuit de classis waren thema’s aangereikt als ‘kerkenvisie’ en ‘sociaal beleid / armoedebestrijding’. Dit zijn thema’s die allereerst de gemeenten aangaan. ‘We spreken wel over het kantelen van verantwoordelijkheden. De gemeenten dragen een primaire verantwoordelijkheid en kunnen daar invulling aan geven, omdat ze dicht bij mensen werken’. Een commissaris van de koning heeft wel de mogelijkheid thema’s te agenderen, onder de aandacht te brengen en ervaringen tussen burgemeesters uit te laten wisselen rond wezenlijke vragen.

De commissaris Leen Verbeek deelt het besef dat kerkenvisies van belang zijn voor de relatief jonge regio Flevoland. Als voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit heeft hij op een grotere schaal te maken met de instandhouding van erfgoed. De gemeenten in Flevoland geven er vorm en inhoud aan, onder meer met gemeentelijke monumentenbeleid en rijksmonumenten beleid.

Classispredikant Klaas van der Kamp noemde het van belang dat een provincie verbindingen over gemeentegrenzen blijft leggen; in feite is dat ook een taak op kerkelijk gebied voor de classis. Leen Verbeek beaamde dat en somde vormen op van samenwerking van gemeenten onderling, zoals de gezamenlijke oriëntatie die je kan zien bij Zeewolde en Harderwijk op gemeenschappelijke vragen.

In de werkgemeenschap van predikanten en pastores zijn gemeenteoverschrijdende thema’s geagendeerd, zoals: inbreng in maatschappelijke en ethische vragen; duurzaamheid en ontwikkeling agro business;  mobiliteit en netwerkverbindingen. Vanuit maatschappelijke optiek kan je daar ontwikkelingen aan koppelen. Zo zijn er voornemens om naast de goed ontwikkelde landbouwcultuur in Flevoland ruimte te bieden voor een havenproject Flevokust, de ontwikkeling van een certificeringsinstantie met windenergie in Marknesse, en de uitbouw van Lelystad Airport. Dergelijke initiatieven geven een verdere ontwikkeling, niet alleen in de oriëntatie van de provincie, maar ook in de demografie.

Leen Verbeek is inmiddels twaalf jaar commissaris in de provincie en als de staten hem in september herbenoemen mag hij tot zijn zeventigste levensjaar het werk invulling geven. Hij ziet zijn taak daarbij primair als projectmanager; het zijn de politici en de mensen die bezig zijn met het maatschappelijke grondvlak die verdere doelen formuleren.

De commissaris van Flevoland toonde zich bereid om in 2021 als gastheer op te treden voor een vergadering van de Kring van Kerken Flevoland. Hij gaf aan zelf al eerder te hebben gesuggereerd dat een periodieke afstemming van provinciale overheid en religieuze groepen zinvol is.