Wijzigingsvoorstellen van kerkenraden welkom 

Kerkenraden die een reactie willen geven op kerkorde-voorstellen van de synode kunnen teksten sturen naar ds. Liekele Hoekstra uit Nieuwleusen. Op de laatste wijzigingsvoorstellen van de synode kan men reageren tot 20 mei 2019. Namens het breed-moderamen van de classis Overijssel-Flevoland is Liekele Hoekstra voorzitter van een commissie die consideraties (zoals formele reacties op kerkorde-voorstellen heten) voorbereidt voor de plenaire classicale vergadering.

De generale synode heeft op 22 januari diverse voorstellen naar buiten gebracht, die te maken hebben met Kerk 2025. Als het goed is ontvingen de kerkenraden daarvan een exemplaar, mogelijk dat de teksten om technische redenen bij een deel van de kerkenraden niet is binnengekomen overigens. Hoe dan ook: de kerkenraden kunnen reageren via de classis. De teksten gaan onder meer over de inzet van de predikant in een andere wijkgemeente en om een eenduidige manier waarop de kerkorde spreekt over het horen van de gemeente. De standaarduitdrukking voor het horen van de gemeente wordt - als het aan de synode ligt - ‘de leden van de gemeente worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken’.  Ten aanzien van de inzet van een predikant in een andere wijkgemeente stelt men een nieuwe tekst voor in ord. 3.16.6.: ‘De algemene kerkenraad kan besluiten, met instemming van de betrokken wijkkerkenraden en predikant, gehoord de leden van de betrokken wijkgemeenten, een predikant die verbonden is aan een wijkgemeente (tevens) werkzaam te doen zijn in een andere wijkgemeente’.

Een begeleidend schrijven zegt: ‘Aan de kerkenraden vragen wij overwegingen door te geven aan de classicale vergaderingen. De classicale vergadering vragen wij de overwegingen van de kerkenraden te bespreken en naar aanleiding daarvan de eigen overwegingen door te zenden aan de generale synode’. De brief legt uit dat de classis niet zonder meer doorgeefluik is. Er vindt een weging plaats van wat er binnenkomt, waarbij de brief wel zegt: ‘Ook vragen, wensen en kritische noties van minderheden kunnen worden doorgegeven’.

De route voor het traject van deze wijzigingen is dus: 
* tot 20 mei kunnen kerkenraden reacties sturen naar de classis (naar ds. Liekele Hoekstra);
* de commissie van ds. Liekele Hoekstra bereidt de bespreking in de classis voor; 
* de classicale vergadering spreekt op 28 mei over de consideraties en stuurt de reactie voor 1 juni naar 'Utrecht'; 
* Utrecht bereidt de bespreking in de synode voor die in november 2019 plaatsvindt. 

Wie de wijzigingsvoorstellen willen zien, kan hier klikken en naar beneden scrollen of rechtstreeks op:

Het mailadres van ds. Liekele Hoekstra is: l_hoekstra56@hotmail.com

 

Foto: Ds. Liekele Hoekstra uit Nieuwleusen tijdens een vergadering van het breed-moderamen