Winterwerk weer opgepakt

De meeste gemeenten pakken het winterwerk nu na de zomer gedecideerd weer op. Die indruk werd bevestigd tijdens een ontmoeting van de werkgemeenschap Steenwijk-Zwartsluis dinsdag 15 september in Steenwijk. In een ronde langs de diverse pastores kwam naar voren dat kringwerk, catechese en ook pastoraat en vieringen op een gepaste manier zijn opgepakt in het programma.

Blokzijl zette in positieve zin de toon, doordat de predikant te voren de activiteiten voor het seizoen 2020 / 2021 had toegestuurd. Er staan thema’s in als: catechese, doopoudergroep, een kring over een goed gesprek, geloofscatechese, ‘filosoferen aan de kolk’, aandachtswandelingen, rondetafelgesprekken over vrede en veiligheid, bijbels koken, en ook het instuderen van liederen.

Andere gemeenten hebben evenzeer een aanbod, al was de aanlooptijd om tot een planning te komen korter. ‘We hebben eerst gewacht om meer helderheid te krijgen over het verloop van de coronacrisis’, zei één van de predikanten. In Zwartsluis mikt men nog meer dan in andere jaren op het kringwerk, er zijn negen kringleiders die klaar staan om van start te gaan. In Willemsoord, kleiner van omvang, biedt de predikant een voorbereiding aan op zondagse vieringen. St. Jansklooster start de catechese weer op.

De meeste kerken hebben de gewone erediensten met een beperkt aantal bezoekers opgepakt. Een gemeente als Vollenhove heeft twee diensten op de zondag, kan zo’n 180 mensen ontvangen en laat de gemeente zingen, behoudens één blok waar mensen plaats kunnen nemen die daarin terughoudend willen zijn. St. Jansklooster had afgelopen zondag voor het eerst weer heilig avondmaal in twee diensten, waar maximaal 75 mensen konden deelnemen. De gereformeerde kerk van Zwartsluis kan 120 mensen ontvangen in de Grote Kerk, ze krijgen ook de gelegenheid te zingen.

Kerken waar twijfels bestaan omtrent de luchtcirculatie en de veiligheid laten het zingen rusten. De kerk van Willemsoord leent zich er niet voor. In Blokzijl ziet men tot nu toe af van gemeentezang. En hervormd Zwartsluis zingt niet, al maakt men wel calculaties om mogelijkheden in beeld te brengen: wat gebeurt er als je niet honderd mensen een zitplaats biedt, maar een kleiner aantal? Dat soort vragen rekent men door.

Twee predikanten vertelden in het tweede deel van de bijeenkomst over hun studiereis naar Israël. Ze hadden zich er verdiept in de achtergronden van enkele messiasbelijdende joods-christelijke gemeenten in Jeruzalem. Er zijn naar schatting tussen de 5000 en 10.000 van deze joodse christenen. Ze verschillen onderling, de één hanteert de liturgie van de joodse synagoge uitgebreid met een extra lezing uit het Nieuwe Testament, de ander lijkt qua vorm en inhoud meer op de evangelische samenkomsten zoals we ze ook in Nederland kennen. Wie als Messiasbelijdende jood naar Israël alijah wil houden wordt niet als vanzelfsprekend toegelaten. Nogal wat aanhangers hebben een buitenlandse achtergrond.

De bespreking paste bij een verzoek vanuit de classis om in de werkgemeenschap aandacht te besteden aan de studieverloven van predikanten. Een klein deel van de predikanten en van de kerkelijke werkers heeft een studieverlof van permanente educatie ingestuurd. De classis geeft in overweging om in de werkgemeenschap de specialisaties te bespreken. Dat kan stimulerend werken voor pastores. Het is dan ook zaak, zo vulde iemand aan, om bij het landelijke aanbod meer continuïteit te bieden dan nu het geval is.

Foto: Het eerste deel van de werkgemeenschap wordt de liturgie gevierd. Hier in de grote kerk van Steenwijk. Op gepaste afstand vanwege het coronagevaar.