Handig hulpmiddel studieplan

Het is handig als predikanten en kerkelijk werkers een standaardformulier gebruiken bij het opzetten van hun studieplan. Daarbij is het van belang als ze nauwkeurig overleggen met de kerkenraad over de uitwerking die ze willen maken en over de wensen die er binnen de gemeente leven.

Dat is één van de conclusies die de werkgroep permanente educatie van de classicale vergadering Overijssel-Flevoland heeft getrokken, nadat er een begin is gemaakt met het beoordelen van studieplannen die zijn ingestuurd. Zoals bekend heeft de werkgroep als taak studieplannen van pastores in Overijssel-Flevoland tegen het licht te houden en van advies te voorzien. Op die manier wil de classis de kwaliteit van het werk optimaliseren en zorgen voor een professioneel kader.

De eerste ervaringen zijn positief. Het blijkt dat veel predikanten en kerkelijk werkers de weg weten te vinden naar de website van de Protestantse Kerk waar formulieren te downloaden zijn die je als een soort stroomschema kunt raadplegen (Zie website: https://www.protestantsekerk.nl/downloads-permanente-educatie/ en dan het onderdeel ‘scholingsplan predikant en kerkelijk werker’).

De werkgroep adviseert conform deze opzet het studieplan in te sturen aan de werkgroep. Daarbij let de werkgroep onder meer op de volgende punten:
* Wat benoemt de predikant of kerkelijk werker als sterke punten?
* Wat benoemt de predikant of kerkelijk werker als zwakke punten?
* Wat is daarvan de consequentie voor het studieplan?
* Hoe kijkt de kerkenraad daarnaar? Wat heeft de gemeente nodig volgens de kerkenraad?
* Wat gaat de predikant of kerkelijk werker concreet doen tijdens de permanente educatie? Waar ligt de focus?
* Hoe gaat de predikant of kerkelijk werker invulling geven aan die doelen?

De predikant en kerkelijk werker worden gevraagd om hun opzet in te sturen naar de classispredikant (k.vanderkamp@protestantsekerk.nl). Hij verzamelt de plannen en laat ze periodiek (ongeveer eens per kwartaal) van commentaar voorzien door een commissie uit de classis. Op dit moment zijn dat: Egbert Knoeff (voorzitter), Margriet Prins-Roukema, Bernard Lems, Wilbert Dekker en Klaas van der Kamp. Op basis van de bespreking stuurt de classispredikant een reactie terug aan de predikant en kerkelijk werker met een afschrift aan de kerkenraad. De brief heeft geen formeel karakter; dus afhankelijk van de mogelijkheden kunnen predikant en kerkelijk werker er hun voordeel mee doen. In het vierjaarlijkse bezoek van de classispredikant keert het thema dan weer terug.

Foto: Vrije associatie op 'kijken vanuit een perspectief'