Ring Vollenhove krijgt profiel

Elke geloofsgemeenschap kent zijn eigen uitdaging. Het Woord werkt in Willemsoord anders dan in Vollenhove. We kunnen elkaar daarin wel bemoedigen. De zorg is deels gezamenlijk. Wij kunnen die zorg voor elkaar dragen.

Dat vertelde ds. Dick Wolters uit Vollenhove tijdens een bijeenkomst van protestantse kerken in de regio Steenwijkerland. Dick Wolters, voor 10 uur werkzaam bij de IZB en verder hervormd predikant in de bijstad van de Hanze, was gevraagd om de gemeenten een inleiding te bieden op de basics van geloof en kerk. Hij deed dat in drie punten: over de geloofskern, over de geloofsgemeenschap en over de roeping.

Voor de geloofskern greep hij terug op de belijdenis van de vroege kerk: Het getuigenis van Jezus is Heer. Dit getuigenis staat centraal in de kerk, in het Grieks ‘kuriake’, ‘dat wat van de Heer is’. Het is de uitnodiging om in de kerk zelf de touwtjes los te laten en het stuur over te geven aan de Heer. Christenen kunnen daartoe geleid worden door de werking van de Geest. Die Geest spreekt in Peru anders dan in Brabant anders dan in de Kop van Overijssel. Wolters maakte het trinitarisch getuigenis compleet door ook te wijzen op het werk van God de Schepper. ‘Hij is het die mij gemaakt heeft’.

Vervolgens ging Dick Wolters in op de geloofsgemeenschap. Hij stelde vast dat de kerk misschien wel eens de neiging heeft te lang bezig te zijn met de organisatie. Het hoeft in de kerk niet te gaan om datgene wat we organiseren, maar om het besef dat de Geest kan werken als er twee of drie in Zijn naam bijeen zijn. Die Geest is te vinden in de ontmoeting, bijvoorbeeld van de Emmaüsgangers, en in het huis van Cornelius. Dick noemde de tekst Handelingen 2,42 waarin vier elementen van gemeenschap te vinden zijn: het onderricht van de apostelen, de gemeenschap onder elkaar, het vieren van de sacramenten en het gebed. Hij nodigde de aanwezige kerkenraadsleden uit om terug te kijken op de laatste kerkenraadsvergadering en te zien in hoeverre deze punten onderdeel uitmaakten van de agenda.

In de roeping van de kerk verwees hij naar het zendingsbevel uit Mattheüs 28. De discipelen worden uitgenodigd nieuwe discipelen te maken. Ze zijn herauten van het evangelie. De kerk hoeft niet alleen op de binnenkamer gericht te zijn, maar wordt uitgenodigd naar buiten te treden. Op die manier kan de kerk zich ontwikkelen tot de longen van de wereld.

De aanwezigen gingen vervolgens in groepjes doorspreken over de opmaat van Dick Wolters. Men herkende de hoge roeping en de opdracht het evangelie uit te dragen. Er kwamen allerlei suggesties van hoe gemeenten daarin gezamenlijk kunnen optrekken:
* Er zijn goede ervaringen met World Servants; dat zou je prima als gemeenten samen kunnen opzetten;
* Er is in enkele gemeenten ervaring met The Passion, dat zou regio-breed aangepakt kunnen worden;
* Je zou in de eigen gemeente nog eens kunnen kijken of je de agenda van de kerkenraad minder zakelijk kunt maken en meer inhoudelijk;
* Je zou cursussen samen kunnen opzetten;
* Je zou ontmoetingen kunnen organiseren rond geloofsinhouden.

De vergadering besloot om als regiogemeenten zelf verantwoordelijkheid te nemen voor ringsamenkomsten. De protestantse gemeente van Oldemarkt verklaarde zich bereid om zo’n derde ontmoeting op te zetten ergens in november 2019. De gemeente zou iets kunnen laten zien van het eigen werk, dat ook theoretisch kunnen onderbouwen en er zou verder kunnen worden gewerkt aan meer gezamenlijke aanpak van programma’s als hierboven omschreven.

De vergadering werd geopend in de kerk van Willemsoord. Ds. Gerrit van den Dool ontpopte zich niet alleen als liturg en homileet; hij begeleidde ook de zang op de piano. Als schriftlezing stond Lucas 9 centraal, waarin het gaat om de zelfverloochening en het kruisdragen achter Christus.

Foto's: Groepswerk tijdens de ontmoeting van de regio Vollenhove in Willemsoord