Een bijzondere positie

Ik verwonderde me er over. Dat kwam, omdat ik me op dat punt onvoldoende had voorbereid. Ik was in de werkverbanden van predikanten in de regio Zwolle en in de regio Twente Oost. Ik wist dat ik niet alleen predikanten zou treffen, maar ook pastoraal werkers. Maar ik had me niet gerealiseerd dat er best veel geestelijke verzorgers in de werkverbanden meedoen. Ik had het kunnen weten. Want ongeveer een kwart van de predikanten en kerkelijke werkers van de Protestantse Kerk is geestelijk verzorger. Er zijn ongeveer vierhonderd mensen in deze sector werkzaam.

De reacties in de regio Zwolle en de regio Twente Oost waren vergelijkbaar. Gaat de classispredikant iets betekenen voor de ziekenhuispastores en de pastores aan diverse instellingen? Drs. Annie Hasker, geestelijk verzorger bij Isala, stuurde me een paar artikelen na de bijeenkomst van het werkverband. Daaruit kwam naar voren dat de vraag binnen de werkverbanden de vraag is van nagenoeg alle geestelijke verzorgers. Richart Huijzer heeft juli 2017 een promotie onderzoek afgerond met de titel ‘De binnenkant van het ambt’. Daaruit blijkt dat de collega’s van hem zich gedragen weten door het ambt, maar zich niet altijd gedragen voelen door de kerk. De buitenkant van de kerk matcht niet altijd met de binnenkant van het ambt.

De werkgroep Pastoraat en gezondheid van de PKN is één van de deelnemers aan een symposium wat 15 oktober in Utrecht wordt gehouden (zie hier) Daar wordt op de problematiek ingegaan. Er zijn diverse sprekers onder wie: dr. René de Reuver, prof. dr. Eddy van de Borght en prof. dr. Martin Walton.

Tijdens de werkgemeenschappen heb ik overigens de last van de zorgvuldigheid  niet alleen op de schouders van de classispredikant laten leggen. Ik heb de vraag (ten dele) teruggekaatst naar de werkverbanden en de ringen die gevormd worden. Want juist de geestelijke verzorgers beschikken over unieke kennis die voor gemeentepredikanten meer dan de moeite waard is. Ze hebben meer dan gemiddeld ervaren met de lijdende mensen, de vragen rond de vierde levensfase en de ethische vragen. Drs. Annie Hasker bijvoorbeeld is naast haar taak als geestelijk verzorger bij Isala in Zwolle een dag verbonden aan de Isala Academie, waar ze werknemers van Isala begeleidt in het ontwikkelen van zorgvuldigheid rond ethische vragen. In 2016 ontving Isala in dat kader het kwaliteitskeurmerk van de J(oint) C(ommission) I(international). Het was een tussentijdse bekroning van het beleid, waarin niet alleen patiëntveiligheid en klantgerichtheid aan de orde zijn, maar ook moreel beraad een kwaliteitskenmerk van een instelling wil zijn.