Leerhuis voor pastores

De Classicale Werkgroep Kerk en Israël nodigt predikanten en kerkelijk werkers in de classis Overijssel-Flevoland uit om deel te nemen aan het 'Pastores-Leerhuis Jodendom-Christendom'. Het leerhuis probeert aan te sluiten bij de preekvoorbereidingen van pastores. Leidraad is het boek ‘Mijn liefde voor de profeten’ van Elie Wiesel. Ds. Bart Trouwborst uit Nieuwleusen trekt het leerhuis inhoudelijk.

Het leerhuis begint 25 februari. Er staan voor de eerste helft van 2019 vier ontmoetingen gepland. De bijeenkomsten vinden plaats in de gereformeerde kerk van Wierden. De werkgroep van Overijssel-Flevoland heeft voor de opzet met een schuin oog gekeken naar de classis Groningen-Drenthe, waar al eerder een dergelijk leerhuis voor pastores is gestart.

Bart Trouwborst (1973) uit Nieuwleusen bereidt de ontmoetingen voor. Hij studeerde aan de Yeshiva ha-Masorti te Jeruzalem en is vertrouwd met een Joodse benadering van de schriften. Van zijn hand verschenen diverse titels, onder andere een studie over Salomo en een vijfdelige serie bij de Tora, waarbij de gehele Toratekst in dagboekvorm vanuit de Joodse traditie van uitleg voorzien wordt. Hij heeft op verzoek van de werkgroep een opzet voor het leerhuis gemaakt. De lezingen sluiten aan bij de orde van het kerkelijk jaar. Als voorgangers kun je het materiaal gebruiken bij de preekvoorbereiding. Leidraad is het boek ‘Mijn liefde voor de profeten’ van Elie Wiesel.

De indeling is verder als volgt:

25 februari: Jona, de klungel p.191-209. Met het oog op de veertigdagentijd bestuderen we de profeet Jona, over wie het altijd op Jom Kippoer (Grote Verzoendag) gaat. Zijn boodschap was duidelijk: na veertig dagen en veertig nachten zou de stad op de schop gaan.

25 mrt: Aäron, de bemiddelaar, p.78-91. Met het oog op het toeleven naar Hemelvaart staan we stil bij de figuur van Aäron, die op grond van zijn hogepriesterschap en rol door Wiesel als bemiddelaar wordt getypeerd.

27 mei: Ruth, een voorouder van koningen p.153-170. Toelevend naar Pinksteren staan we stil bij Ruth, een boek dat in het Jodendom als nauw verbonden wordt gezien met de profetische traditie. Het wordt in de synagoge gelezen met Sjavoeot (het Weken- ofwel Pinksterfeest).

24 juni: Elia, de wonderdoener, 171-190. Op weg naar de zomerperiode staan er verschillende lezingen over Elia op het rooster. Vandaar dat we ons seizoen afsluiten met deze imponerende en verrassende profeet.


Bart Trouwborst stelt de volgende werkwijze voor: “Iedere bijeenkomst beginnen we met een korte inleiding, waarin ik verdere achtergronden bij het aan de orde zijnde hoofdstuk schets. Vervolgens bespreking van het thuis gelezen hoofdstuk. Daarbij inventariseren we eerst welke gesprekspunten aangedragen worden; die ‘werken we eerst af’. Daarbij kan ik er uiteraard ook een aantal spanningsvelden/dilemma's ter bespreking uittillen die Wiesel aanreikt. Ook zorg ik waar van toepassing dat ik nog wat extra materiaal heb uit de Joodse traditie om te bespreken of uit te reiken (zoals bijv. uit Talmoed of Midrasj). Als gespreksleider staat mij dus voor ogen: zowel het aanreiken van relevante informatie als het faciliteren van het onderlinge gesprek nav het thuis gelezen hoofdstuk.”


De werkgroep wil op jaarbasis 7 bijeenkomsten houden. Voor de eerste helft van 2019 zijn de data nu vastgesteld, drie data in de tweede helft van 2019 volgen nog. De bijeenkomsten worden gehouden in de gereformeerde kerk, Spoorstraat 5 (t/o het station) in Wierden. Aanvang 11.00 uur, om 12.30 uur is er een lunch. Om 13.15 wordt de draad weer opgepakt en om 14.45 uur vindt de afsluiting plaats. Na afloop van een jaargang Pastores-Leerhuis wordt een bewijs van deelname uitgereikt. Predikanten en pastoraal werkers kunnen dit certificaat gebruiken voor hun portfolio van permanente educatie: het gaat om 28 uur studiebelasting in de vrije (niet–aangestuurde) ruimte (7 maal 3 uur voor de bijeenkomsten en voor elke bijeenkomst 1 uur voorbereiding). Kosten van deelname: € 70,- per jaar (inclusief lunch). Aanmelding bij Jan Gerrit Zomer, ds.zomer@hetnet.nl, tel 0522 461326