Gericht kandidaten zoeken

Het breed-moderamen van de classis heeft op 12 juni in een vergadering eigen leden opdracht gegeven om gericht te zoeken naar kandidaten die als nieuwe leden kunnen worden voorgesteld aan de classis. Er komen zes vacatures aan, respectievelijk in de ringen Enschede (2), Flevoland (1), Hardenberg (2) en Zwolle (1). De inspanning is er op gericht om vooral vrouwelijke kandidaten te vinden liefst jonger dan veertig jaar. Op die manier wil het breed-moderamen, nadat eerder de classis daartoe opdracht had gegeven, zoeken naar meer evenwicht in de samenstelling qua leeftijd en gender. De opdracht om gericht te zoeken is respectievelijk neergelegd bij ds. Gijsbert Roohaan (ring Hardenberg), ds. Liekele Hoekstra (ring Zwolle), diaken Jonathan Stam (ring Flevoland) en ds. Klaas van der Kamp (ring Enschede).

Het breed-moderamen besloot verder om een werkgroep te gaan vormen uit de leden van de classis, die zich gaat bezighouden met de vragen rond archiefbeheer.

Het bestuur van de kerk gaf verder enkele leden opdracht om de website van de classis te actualiseren.

De voorzitter visitatie was bereid een plan van aanpak te schrijven bedoeld om de ringen bij elkaar te brengen. Daarbij vraagt het breed-moderamen speciale aandacht voor het diaconaat.

De vergadering liet een voetnoot toevoegen aan het bestaande beleidsplan, waarin staat dat in contacten met gemeenten over de toekomst samenwerking prioriteit heeft boven samenvoeging van gemeenten.

Het thema geestelijk leiderschap is een leidend motief voor het beleidsplan. Het breed-moderamen besloot daarom het thema verder uit te laten werken en in een volgende classicale vergadering aan de orde te stellen.

Een evaluatiecommissie stelde eerder dat de afstemming tussen kerk en samenleving subtieler kan en meer een natuurlijke bedding kan krijgen. Daarom kreeg de scriba het verzoek om in gesprek over een cultuurnota met de overheid te kijken of het thema zich laat vertalen naar verdere bespreking in de classis. Deel van zo’n bespreking kan zijn de verkenning van wat er nu al aan maatschappelijke lijnen uitstaan in de gemeente.

Het breed-moderamen besloot een brief te sturen naar de landelijke kerk met het verzoek om één financiële heffing vanuit de breedte van de kerk en de classis niet te dwingen om een eigen heffing op te leggen om de begroting sluitend te krijgen.

Het breed-moderamen werd geïnformeerd over de mogelijkheid dat er na het webinar voor pastores een webinar volgt voor vertegenwoordigers uit kerkenraden in samenwerking met de classes Groningen-Drenthe en Utrecht.

Er was ook informatie over een gesprek van de commissaris van de koning Andries Heidema met een delegatie van de classis. Er volgt mogelijk nog een videoboodschap die vanuit de classis verspreid zal worden.

Het generaal college voor advies had gemeld dat er een vacature is voor een arts-psycholoog. Het breed-moderamen besloot twee voordrachten – beide vrouwen van onder de veertig - te doen aan dit landelijke college vanuit de regio Overijssel-Flevoland.


Foto: Preses ds. Hans van Solkema tijdens een videobespreking