Werken met jaarthema PKN

Het jaarthema ‘Van U is de toekomst’ biedt aanknopingspunten voor het kerkelijk werk in de gemeente. Als je je verder verdiept in de tekst gaan er onverwachte luikjes open naar nieuwe inzichten. Dat bleek tijdens een bespreking in het breed moderamen van de classis op 3 september.

De landelijke kerk biedt het onderwerp ‘Van U is de toekomst’ aan om als gemeenten focus te geven aan het werk. Sommige gemeenten gebruiken het als thema van een startdienst. Anderen laten het in de loop van het jaar op verschillende momenten terugkeren, bijvoorbeeld in bijbelstudies. De tekst is ontleend aan de parafrase die Huub Oosterhuis geeft van de bede ‘Uw Koninkrijk kome’.

Het breed moderamen sprak over de mogelijkheden van het thema voor het plaatselijke kerkenwerk. Aan de ene kant kunnen mensen passief en afwachtend worden als ze de tekst lezen; maar het kan ook vertrouwen aanreiken dat de inspanningen die men pleegt door God op een eigen manier tot hun recht komen. ‘Het geeft me ontspanning’, zei één van de bm-leden, ‘je beseft dat God de toekomst invult en al 2000 jaar de kerk beschermt’. ‘Ik ontleen er vertrouwen aan’, vulde een ander aan, ‘We staan als kerk in een transitieperiode. De kerk zoals we die ontvangen hebben, zullen we op een andere manier doorgeven aan onze kinderen. We mogen er op vertrouwen dat Gods hand de vorm aanreikt die de kerk in een volgende generatie krijgt’. ‘Het is niet alleen zo, dat de tijden veranderen; we leven in een veranderde tijd’, aldus één van de ouderlingen, die daarmee aangaf dat wijzigingen een structureel karakter hebben.

Eén van de predikanten wees op het boek ‘God 9.0’, waar Piet van Veldhuizen een vertaling van maakte en uitbracht in 2018 voor de Nederlandse markt. Hij laat zien hoe God op een verschillende manier wordt ingekleurd in de loop van de tijd. Het boek van Marion en Werner Küstenmacher en Tilmann Haberer laat de lezer op een nieuwe manier over God spreken. Het beeld van God en de herkenning van zijn werk lopen mee met de waarnemingen van mensen in verschillende tijden. Een andere predikant verwees naar de doop als teken en zegel dat Gods ja voorafgaat aan wat de mens doet.

Een ander predikant vertelde dat in zijn gemeente het thema wordt opgepakt in de startweek. Hij ontdekte dat er goed mee te werken valt. Het jeugdwerk zet een jeugddienst op waar in Kahoot vragen aan de orde komen. Bezoekers reageren op stellingen als ‘Kies uit drie opties: De hemel en de hel bestaan allebei; De hemel bestaat wel, maar de hel bestaat niet; De hemel en de hel bestaan niet’. ‘En kies uit de stellingen: Jezus komt binnen afzienbare tijd; De komst van Jezus kan nog wel even duren; Jezus komt helemaal niet terug’. In een workshop praten gemeenteleden met de pastor over literaire teksten. Er is een tekst van Gerard van het Reve die uitspreekt ‘Uw Koninkrijk, komt dat nog een keer?’; er is de tekst van Aart van der Leeuw over de tuin van vader die hij vergelijkt het paradijs; en er is een tekst van Okke Jager, een gebed ‘kom haastig’.

‘Ik zou niet te veel op de kerk willen focussen’, zei iemand, ‘voor mij mag het nu echt gaan over God en over zijn toekomst. En weer een ander geluid: ‘Ik ervaar het thema als een verademing. Het gaat in tegen alle hyperigheid. De toekomst wordt ons gegeven en we mogen het in wijsheid aannemen’. De spreker verwees naar een briefwisseling tussen Karl Barth en Eduard Thurneysen. Ze zijn beide op leeftijd gekomen en kijken in hun teksten terug op hun leven. Ze zien zorgelijke ontwikkelingen. De één schrijft bij alle gedoe: ‘Aber es wird regiert….’.

Landelijke kerk

De relatie met de landelijke kerk kwam aan de orde. Er is een gesprek geweest met de top van de dienstenorganisatie en het generaal college voor de behandeling van beheerszaken. Het ging over het ontoereikende budget dat men heeft voor het regionale werk. Er komt een werkgroep om een realistischer begroting met dekking mogelijk te maken.

Het breed moderamen ging in op een notitie waarin wordt nagedacht over een kerkelijke belasting op vermogen. Er was begrip voor een dergelijke heffing. Wel werd gezegd dat gemeenten die met een vermogenheffing te maken krijgen wellicht betrokken kunnen worden bij de manier waarop deze inkomsten worden besteed. Het idee dat de gelden verdwijnen in een Utrechts fonds riep verzet op.

De voorzitter van het breed moderamen heeft vanuit Overijssel-Flevoland zitting in een werkgroep die de relatie tussen landelijke kerk en classis in kaart brengt. Het gaat onder meer over het draagvlak voor de ringen, de relatie naar de gemeenten, de invloed van de classicale vergaderingen. Het breed moderamen benadrukte dat ook de invloed van de generale synode benoemd moet worden en de plek van de dienstenorganisatie.

Het breed moderamen besprak enkele lastige situaties in gemeenten. Vragen kwamen aan de orde naar mogelijkheden tot mediation bij een conflict rond een rechtspositie. De route werd benoemd voor de behandeling van een aanvraag voor een gemeente van bijzondere aard. Een situatie van een gemeente die berust in het handhaven van een vacature is besproken. Geldelijke middelen werden aangereikt voor respectievelijk een cursusplaats Theologische Vorming en een Academiepastoraat.  
Vacatures

De adviseur van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken gaf aan dat er twee vacatures ophanden zijn bij het college. Er is dringend behoefte aan versterking. Iemand die beschikbaar is, moet rekenen op negen vergaderingen per jaar. Er is relatief veel werk te doen thuis vanachter de computer. Het gaat om beoordeling van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en diaconieën. Een ccbb-er moet gevoel hebben bij de praktijk en bij financiën om het werk goed te kunnen verrichten.

Foto: fragment van de opstanding tijdens de passiespelen in Tegelen