Gemeenten gebruiken diverse liedbundels

De classis Overijssel-Flevoland stuurt een instemmende reactie naar de landelijke synode over het Liedboek dat in 2013 in de kerken is verschenen. Men ziet het als ‘een kerkboek’ van de kerk en stelde vast dat er diverse andere bundels zijn die in de gemeenten worden gebruikt, zoals Hemelhoog (evangelisch/confessioneel), Weerklank (Gereformeerde Bond) en ‘Zangen van zoeken en zien’ (oecumenisch). De classicale afgevaardigden pleiten voor een ruim aanbod.

De classis Overijssel-Flevoland kwam woensdag 12 december bij elkaar. Naast de consideratie over het liedboek werd er over de kerkelijke werker gesproken. Het breed-moderamen heeft tot nu toe een vrij stringent beleid gevoerd, waarbij men uitgaat van handhaving van de regelgeving. De classis liet weten dat de spanning tussen praktijk en theorie aan de synode moet worden voorgelegd. Gelet op de toestroom van kerkelijke werkers vanuit diverse opleidingen lijkt het voor de hand liggend te zijn nader beleid te formuleren, zodat de afstemming tussen de hbo-theologen en de universitair geschoolde predikanten verbetert.

De classis trof diverse maatregelen voor de eigen interne organisatie. Er is een huishoudelijk reglement vastgesteld met een verkiezingsreglement. En men maakte de afspraak om diverse commissies te vormen vanuit de classicale vergadering. Je kan dan denken aan commissies voor het beoordelen van fusiedocumenten, een commissie om een beleidsplan voor de classis voor te bereiden en een commissie die zich richt op de permanente educatie.

Er vonden diverse benoemingen plaats. Zo is dr. Anne Reitsma uit Enschede gekozen als afgevaardigde naar de generale synode. En er is een voorzitter van het classicaal college van visitatoren gekozen, die voor een kwart van de tijd is vrijgesteld voor dit werk. De naam komt binnenkort naar buiten.

Foto: Gert van Tol, afgevaardigde naar de generale synode en Gijsbert Rohaan, verslaglegger van de vergadering, werken beiden nog even door in de pauze achter hun laptop.