Kerkenvisies

 

In december voerden classispredikant ds. K. van der Kamp, dhr. H. Janssen van het classicale college voor de behandeling van beheerszaken en dr. Jan Dirk Wassenaar op het provinciehuis in Zwolle een gesprek met enkele ambtenaren. Een van onderwerpen was ‘kerkenvisies’. Onderstaand artikel is opgenomen in het Gezamenlijk Zondagsblad, waarvan Jan Dirk Wassenaar hoofdredacteur is.   

 

3 miljoen

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt de komende drie jaar, vanaf afgelopen 1 januari, ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het opstellen van integrale kerkenvisies. De middelen zijn voor (burgerlijke) gemeenten die voornemens zijn om zo’n integrale kerkenvisie op te stellen. Met een integrale kerkenvisie wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente.

Wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen? Om hier meer informatie over te geven, worden in ons land tien bijeenkomsten georganiseerd. Ik noem die in het verspreidingsgebied van het Gezamenlijk Zondagsblad:

 

  • Drenthe: op 18 april, Steunpunt Drenthe. Zie www.erfgoeddrenthe.nl
  • Overijssel: op 7 maart, Het Oversticht. Zie hetoversticht.nl
  • Flevoland: op 21 maart, Stichting Archeologie en Monumenten Flevoland. Zie samflevoland.nl.

 

Programma

Tijdens de bijeenkomsten van een dagdeel is er aandacht voor wat een kerkenvisie is. Praktijken, kennis, en ervaring met kerkenvisies worden gedeeld en per provincie zal er aandacht gegeven worden aan specifieke thema’s, programma’s, regelingen of het kennisaanbod op het terrein van religieus erfgoed. Er is ook een interactief gedeelte waarin volop ruimte is om elkaar te ontmoeten, vraag & antwoord uit te wisselen en nieuwe kerkenvisies te initiëren.

 

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor partijen die aan de slag willen met een kerkenvisie: vertegenwoordigers van gemeenten, bestuurders van kerkgenootschappen en parochies, erfgoed- en burgerorganisaties.

 

Organisatie

De organisatie van de bijeenkomsten is in handen van de provinciale steunpunten cultureel erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Partners van de RCE in het Programma Toekomst Religieus Erfgoed zijn hier nauw bij betrokken of participeren in het programma.

 

Financiële steun

Het is mogelijk om financiële steun aan te vragen bij het opstellen van een kerkenvisie. Het aanvraagformulier hiervoor is te vinden via de website van het RCE.

 

Alle reden voor kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters om te bekijken of het de moeite loont om al dan niet samen met andere partners bij de burgerlijke gemeente aan te dringen op het ontwikkelen van een kerkenvisie. Het is wel duidelijk: om het geld behoeft het niet over te gaan.

Dr. Jan Dirk Wassenaar


Foto: beeld op de Peperbus vanuit de Fundatie in Zwolle