Plan om classicale reserves gericht in te zetten

Het breed moderamen van de classis Overijssel-Flevoland wil financiële reserves inzetten om het kerkelijke leven in de regio te stimuleren. Fondsen waarin ongeveer 2 ton geld is gespaard in het verleden zouden moeten worden gebruikt om wijzigingen in kerkelijk beleid en innovatie te stimuleren.

Dat is de conclusie van een bezinning die het breed moderamen op 13 mei 2022 heeft gehouden. Er zijn in de regio enkele fondsen met reserves van de achterliggende twintig jaar. Organisaties en gemeenten kunnen een beroep doen op subsidies uit deze potten als ze projecten hebben die passen binnen de doelstellingen. Het leidt in de praktijk zelden tot een bevredigende match.

Daarom wil het bestuur van de regio proberen zelf tot een verdere omschrijving te komen van kerkelijk leven waarvoor geld beschikbaar gesteld zou kunnen worden om op die manier actief kerken in de regio te ondersteunen. Het breed moderamen heeft de financiële commissie opdracht gegeven daarover gesprekken aan te gaan met beheerders van de fondsen CRO en Rentebaten.

Visitatie

Het breed moderamen sprak verder over de huiver die kerkenraden soms ervaren om visitatie in te roepen. Er is een soort angst ‘dat je vraagt om een flesje water, maar je haalt gasten binnen die alles wat op tafel staat en onder de tafel gebeurt aan een onderzoek onderwerpen’. Visitatie wil die beeldvorming keren door goede informatie te geven over wat de visitatie doet en door in voorkomende gevallen met een concrete focus naar gemeenten toe te gaan.

De voorzitter van de visitatie signaleerde dat er in diverse classes in Nederland sprake is van een toenemende vraag naar mediation. In strikte zin is de visitatie daar niet voor toegerust. Mediation wordt in de regel uitgevoerd door gediplomeerde mediators die daar ook voor betaald worden. Zij sluiten een contract af met beide partijen en werken van daaruit toe naar een ontknoping van een probleem. Mediation is bijvoorbeeld nodig als er sprake is van een arbeidsconflict. Leden van het breed moderamen nemen waar dat er bij kerkenraden onduidelijkheid bestaat over de assistentie die mensen kunnen vragen, variërend van opzicht tot bezwaren en geschillen en van visitatie tot betaalde mediation. Het is de bedoeling dat er een landelijke brochure uitkomt om op die vragen in te gaan.

Maaltijd

Het breed moderamen stelde de agenda vast voor de classicale vergadering van 7 juni aanstaande. Een belangrijk thema is de kleine gemeente. Ook de verkiezing van een nieuwe voorzitter staat op de agenda. En enkele andere opengevallen vacatures, onder meer bij de generale synode, moeten worden ingevuld. Nieuw is de keus om al vanaf zes uur ’s avonds informeel bij elkaar te komen en om half zeven samen een maaltijd te gebruiken. Doel daarvan is de onderlinge saamhorigheid en de betrokkenheid verder aan te scherpen.

Enkele concrete gemeenten kwamen aan de orde. Het ging om zaken als: de naamvoering van een gemeente, een ingebracht bezwaar tegen een besluit van het breed moderamen en de uitbreiding van de predikantsvacature in een gemeente.

Het breed moderamen evalueerde de samenwerking met de landelijke dienstenorganisatie. De wens werd uitgesproken dat ook de classis in voorkomende gevallen als vanzelfsprekend aanspraak zou kunnen maken op de ondersteuning van landelijke deskundigen. Dat laatste keert terug in het besturenoverleg van de classes met de landelijke dienstenorganisatie dat later in de maand mei weer plaatsvindt.

Foto's: 
Boven: Ds. Hans van Solkema, preses, op 1 mei bij zijn verbintenisdienst als interimpredikant, zit de vergaderingen nog voor tot het moment dat er een nieuwe preses is gekozen. 
Onder: Vanaf 8 uur 's ochtends tot ongeveer 12 uur komt het breed moderamen bijeen in Dalfsen. 
(archieffoto's)