Prijzen toekomstgericht kerkbeheer 

Beilen, Sexbierum / Pietersbierum en Odoorn / Emmen. Dat waren de winnaars van een prijsvraag die de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer had uitgeschreven over 'Toekomstgericht Kerkbeheer door samenwerking en samenbinding'. Tijdens de jaarbijeenkomst van de VKB onlangs in de Sint Joriskerk te Amersfoort zijn de prijzen uitgereikt van deze VKB Mercer/Marsh Award 2021.

Een jury, waarvan ds. Klaas van der Kamp vanuit de classes deel uitmaakte, kende de hoofdprijs (€ 3.000) toe aan de “Proeftuin” Odoorn. De tweede prijs (€ 1.500) is uitgereikt aan “Gezamenlijk Huis voor Dorp en Kerk” te Sexbierum-Pietersbierum. De derde prijs (€ 500) ging naar het “Mobiele Kerkje” in Beilen. 'Door de vertellen wie de prijswinnaars zijn laten we zien welke ideeën perspectief bieden', aldus de classispredikant van Overijssel-Flevoland, 'wellicht zijn er gemeenten die zich daardoor laten inspireren'. 

De vraagstelling bij de Award was als volgt geformuleerd: “De VKB is op zoek naar gemeenten / colleges die zich hebben gerealiseerd dat toekomstgericht kerkbeheer uiterst belangrijk is om de gemeente op lange termijn te laten voortbestaan en daarop hebben ingespeeld. Door het nemen van organisatorische maatregelen en/of het zoeken van samenwerking kan het primaire doel van de kerkelijke gemeente (de Woordverkondiging) ook in de toekomst worden gecontinueerd.”


De derde prijs is toegekend aan de Protestantse Gemeente Beilen met de inzending van het project “Mobiele kerkje”. Aanleiding van dit project was de vraag op welke wijze mensen die niet meer naar de kerk komen zouden kunnen worden bereikt. Hierop is bedacht dat een mobiel kerkje hierin een rol zou kunnen spelen. Op initiatief van de gezamenlijke kerken in Beilen is een mobiel kerkje (kapelletje) gebouwd dat kan worden gebruikt bij Kerstnachtdiensten, bijeenkomsten, festivals in het dorp Beilen, maar ook daarbuiten. Het kerkje kan een rustmoment bieden in alle drukte, mensen kunnen er een kaarsje aansteken en bezinnen.


De tweede prijs is toegekend aan de Protestantse gemeente te Sexbierum-Pietersbierum met de inzending van het project “Participatie in de multifunctionele accommodatie te Sexbierum-Pietersbierum”. De kerkelijke gemeente heeft zich bezonnen op de toekomst van de kerkelijke gebouwen. Vastgesteld werd dat het onderhouden van meerdere gebouwen een grote investering in de toekomst zou vergen. Hierop is in samenwerking met de Stichting Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum en de Stichting Dorpshuis “It Waed” besloten tot een nieuwe samenwerking die zou leiden tot de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA).

De hoofdprijs is toegekend aan de Grote Kerk Emmen en de Vrijzinnige kerkgemeenschap te Odoorn met inzending van het project “De Proeftuin Odoorn”. De Vrijzinnige kerk van Odoorn kon niet meer verder vanwege ontbreken van ouderlingen en diakenen. Verder was het kerkbezoek drastisch afgenomen. Uiteindelijk is hiervoor een oplossing gekomen door een samenvoeging van de kerkgemeenschap te Odoorn met de wijkgemeente Grote Kerk in Emmen. Bij de samenvoeging is overeengekomen dat de kerk in Odoorn haar eigen karakter en activiteiten zou behouden met de pastoraal werker en de vrijwilligers met daarnaast betrokkenheid van de predikant van de wijkgemeente Grote kerk. Bestuurlijk ligt de verantwoordelijkheid bij de Grote kerk Emmen. Door deze maatregelen te nemen kan de kerkelijke gemeenschap in Odoorn worden behouden en zo mogelijk worden uitgebreid.

De jury is unaniem van mening dat laatstgenoemd project de hoofdprijs verdient. Dit is toekomstgericht kerkbeheer zoals de jury het op meer plaatsen zou willen zien. En dat begint met het onder ogen durven zien dat het niet meer gaat op de ene plek. De kunst van het loslaten. En op de andere plek verantwoordelijkheid durven nemen om de bestuurlijke taken erbij te pakken, stress wegnemen en de ander tegelijk ruimte te geven om eigenheid en eigen activiteiten te behouden.

Foto: VKB van de prijswinnaars

Een uitvoerig artikel over dit thema is te vinden in het blad Kerkbeheer dat in de loop van oktober/november verschijnt.