Kerkshoppen lijkt mee te vallen

Tweederde van de mensen meent dat de betrokkenheid bij de lokale gemeente dezelfde is als voor de coronacrisis of meent dat de band juist sterker is geworden. Dat blijkt uit een enquête die de protestantse gemeente Dronten heeft gehouden onder de eigen gemeenteleden. Er hebben 198 mensen het vraagformulier ingevuld.

Je krijgt uit andere bronnen soms de indruk dat mensen aan het shoppen gaan in deze coronatijd. Een naburige gemeente of een evangelische bestseller is immers maar enkele klikken verwijderd van de kerkgang in de eigen woonplaats. Maar van dergelijk shopgedrag is uit de enquête in Dronten niets te merken. Blijkbaar vinden mensen het boeiend om juist de verbondenheid met de eigen kerkelijke gemeenschap te voeden. De eigen gestreamde diensten hebben duidelijk de voorkeur boven massaal shoppen.

De protestantse gemeente heeft in het algemeen de techniek en de organisatie goed voor elkaar. Daarbij blijft men dicht bij zichzelf en doet slechts mondjesmaat allerlei concessies naar de ‘wetten’ van communiceren via het beeldscherm. Er is gekozen voor een herkenbare rustige vormgeving die niet veel afwijkt van gewone diensten. Er zijn geen ultra korte preken. Wel splitst men soms de preken op in enkele onderdelen. De doelgroep waardeert dat.

Resultaten

De website van de protestantse gemeente Dronten geeft een samenvatting van de resultaten. Daaruit blijkt:


* Er kwamen 191 reacties op de vraag ‘Welke aspecten van het gemeentezijn waardeert u het meest in deze tijd?’. Heel vaak worden genoemd de online diensten, de nieuwsbrief en de website. De nieuwsbrief als nieuw element in deze coronatijd. Ook creatieve activiteiten worden gewaardeerd zoals de online Bazar, de kauwwandeling, de kaartengroet, koffie met een oortje. Verder worden genoemd: diepgang in de preek, avonddienst in de Open hof, mogelijkheid om fysiek in een dienst aanwezig te zijn, kindernevendienst, Twix diensten, gebedsuur, vaker avondmaal, vespers, ouderenbezoekwerk,  huisbezoek ouderenpastor, patat delen op Dankdag, gemeentekring die doorgaat, bezoek lotgenote, delen van zaken via mentimeter, de liturgische schikkingen die mooi en zinvol zijn en de inzet van alle vrijwilligers die online diensten verzorgen.


* Er kwamen 187 reacties op de vraag ‘Wat mist u juist in deze tijd van het gemeentezijn en omschrijf waarom.’ Heel vaak wordt genoemd het fysiek samen zijn als gemeente tijdens en na de dienst o.a. (hard mee)zingen in volle kerk, persoonlijke ontmoeting met gemeenteleden, en koffiedrinken. En ook worden genoemd als gemis een schouderklopje (geven), de bijbelkring, (volledige) gesprekskring, de Sing in, de creamorgen, een volle kerk om me heen, het echt ontmoeten van elkaar en de oliebollenactie.


* Er kwamen 125 reacties op de vraag hoe we de verbondenheid in de gemeente kunnen vergroten (de gouden tip!). Veel genoemd zijn elkaar bellen; een kaartje sturen; voor elkaar bidden; iemand uitnodigen om samen de dienst te bekijken of koffie te drinken of te wandelen of te eten; persoonlijk interview met gemeentelid; vaker de kerk open voor een kaarsje branden of kopje koffie; kleine online bijeenkomsten organiseren rond een thema; een ‘zoomafterparty’ na de dienst of een PG Dronten café. Hele creatieve ideeën werden geopperd die ook voor na de coronatijd interessant zijn. Bijv. een kunstproject afsluitend met tentoonstelling in de Ark.


* Er kwamen 183 reacties op de vraag ‘Welk compliment wilt u meegeven aan alle mensen die de Protestantse Gemeente Dronten levend houden?’. Complimenten zijn gegeven voor: alle mensen van de techniek, vanwege de goede kwaliteit waarmee de online diensten in beeld gebracht worden; de mensen van het moderamen, die steeds maar weer moeten schakelen; de pastores die in verbindende zin doen wat in hun vermogen ligt;  de initiatieven van voorgangers om een interactief gedeelte in de dienst te brengen; de enquête, waaruit blijkt dat de mening van de gemeente belangrijk is voor de werkwijze; de grote inzet om de gemeenteleden te bereiken met o.a. de nieuwsbrief; af en toe fysiek bij een kerkdienst zijn; het gebruik van ruimten in de kerken als kring of commissie als vervanging van een woonkamer; de flexibiliteit van de koster, de preken, de webredactie die de website telkens weer up-to-date houdt, de zangers: grote waardering voor hun moed en inbreng; groot compliment nog voor het MagaZine (jaarprogramma); de manier waarop de kinderen erbij betrokken worden; de inzet van de leiding van het ouderenpastoraat. Jullie laten zien een warme gemeente te zijn, waar iedereen welkom is.


Conclusies

De initiatiefnemers in Dronten trekken de volgende conclusies:


* De deelnemers van de enquête zijn heel waarderend over alle activiteiten en vrijwilligers die de gemeente laten voortbestaan in deze bijzondere coronatijd.


* De deelnemers zijn lid van PG Dronten en voor 80 % boven de 50 jaar.


* De helft van de deelnemers heeft weleens fysiek een kerkdienst bezocht.


* De deelnemers ervaren de duur van een online dienst als goed.


* Tweederde van de deelnemers geeft aan dat de verbondenheid met de gemeente hetzelfde is gebleven of juist groter is geworden.


* Er is geen goed beeld over gebruik van materialen die aangeboden worden door de kindernevendienst door geringe reacties van jonge deelnemers met kinderen.


Aanbevelingen

Men komt met de volgende aanbevelingen:


* Deel de informatie met de gemeente via kerkblad/ nieuwsbrief en website.


* Gebruik de informatie uit de vragen als input voor het inspiratieplan.


* Bespreek hoe de verbondenheid nog verder verbeterd kan worden met o.a. de opmerkingen vanuit de ‘gouden tip’ vraag. Doe bij de implementatie hiervan een oproep aan gemeenteleden om bepaalde zaken te organiseren, waarbij er ruimte wordt geboden vanuit de kerk.


In het verslag wordt verder uitgelegd hoe men het onderzoek heeft uitgevoerd. De aanleiding is, dat er de kerkdiensten sinds de uitbraak van corona grotendeels digitaal worden gehouden. Dat kan slechts in kleine kring. De mensen uit de gemeente en natuurlijk ook de kerkenraadsleden waren benieuwd wie er achter het scherm zit en hoe online diensten worden ervaren. Het onderzoek is bedoeld om de intern gemaakte keuzes tegen het licht te houden. Men heeft niet de ambitie om conclusies te trekken die per definitie ook voor gemeenten buiten de protestantse gemeente Dronten zouden gelden.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16-30 november 2020 via de website van gemeente. Er volgde een oproep in de nieuwsbrief, het kerkblad en twee keer een mededeling in de online kerkdienst. Uiteindelijk hebben 198 personen de enquête ingevuld. Bijna alle mensen kwamen uit Dronten en zijn lid van de protestantse gemeente (99 procent).

Voor een blik in het rapport zelf: klik hier.
Voor een toelichting van ds. Wim Terlouw op het rapport via Omroep Flevoland: klik hier.

Foto: 95,5 procent van de mensen heeft geen problemen met de duur van de online-diensten