Kerkelijk werker Richard Schothans aan de slag in Sibculo-Kloosterhaar

‘De kogel is door de kerk: vanmorgen ben ik bevestigd als ouderling-kerkelijk werker in de Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar’. Met die woorden twittert Richard Schothans het bericht de wereld in dat hij aan de slag gaat in de kerkelijke gemeente waar tot voor kort ds. Henry Dorgelo en ds. Wim van de Griend als predikant werkten in respectievelijk de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente.

De kerkelijk werker uit Rijssen schreef voor zijn opleiding aan Windesheim in Zwolle een reflectie op het veranderend kerkelijke landschap met een casus over de Ontmoetingskerk in Rijssen. Deze van oorsprong gereformeerde kerk is de laatste decennia sterk gegroeid, onder meer door instroom vanuit hervormde gemeente en gereformeerde gemeente ter plaatse. Ook de inborst van gereformeerden is in de loop van de jaren verschoven.

Schothans schrijft daarover volgens een samenvatting voor Windesheim:

‘Welk belang en waarde hechten (kerkenraads)leden van de Ontmoetingskerk Rijssen aan het predicaat 'gereformeerd' in hun visie op de kerkelijke identiteit van de Ontmoetingskerk Rijssen?
Van oudsher is de gereformeerde gezindte een orthodox, behoudend bolwerk met een gereserveerde houding jegens de wereld. Binnen die gezindte zijn het juist de synodalen die vanaf de jaren ’60 nadrukkelijk de basiskarakteristieken van de gereformeerden hebben laten varen. Zij vormen nu een dusdanige heterodoxe denominatie dat zelfs wordt betwijfeld of zij nog wel tot de gereformeerde gezindte gerekend moeten worden.

De leden van de Ontmoetingskerk schetsen een beeld waarin 'gereformeerd' geen positieve associaties oproept, niet relevant wordt geacht voor de identificatie met hun kerk en waarin meer nadruk ligt op hoe een kerk in haar daden uitdraagt waar zij voor staat dan op een substantiële onderbouwing van haar geloofsleer.

De aanbevelingen zijn om de Ontmoetingskerk niet langer 'gereformeerd' te noemen, maar tot een protestantse gemeente om te vormen. Verder zou - voor een stevigere identificatie met de kerk - gezocht moeten worden naar concrete activiteiten om uit te dragen wat de waarden van de Ontmoetingskerk zijn. Nu zijn waarden als 'omzien naar elkaar' nog te abstract’.

Ook op andere plaatsen, merken we in de classis, zie je verschuivingen. Onder orthodoxe kringen groeit de stroom van de evangelische inslag. Een lid van het breed-moderamen van de classis zei ooit: ‘Evangelisch is het nieuwe gereformeerd’. Hij bedoelde zoveel te zeggen als: Je ziet een herverkaveling van het landschap; naast de klassieke bron van de confessie wordt de authenticiteit en de beleving van de evangelische stroming gewaardeerd. Voor predikanten en kerkelijk werkers kan dat schakelen zijn, omdat je in een gemeente beide stromingen onderhuids door elkaar heen tegenkomt.