Gesprek over Pasen en Covid-19 met Zuidafrikaanse theologen

Hoe vieren we Pasen ten tijde van een covid-19-pandemie? Daarover willen we op 16 maart om 14.00 uur digitaal in gesprek gaan met twee theologen van het Beyers Naudé Centrum in Stellenbosch. De bijeenkomst is bedoeld om predikanten en pastores in de classis Overijssel-Flevoland een spiegel aan te reiken voor hun eigen paasoverdenkingen.

De gesprekspartners zijn dr. Sipho Mahokoto, docent filosofie bij de afdeling systematische theologie en ecclesiologie in Stellenbosch en drDion Forster, directeur van het Beyers Naudé Centrum in Stellenbosch. Alle predikanten en theologisch geïnteresseerden in de classis Overijssel-Flevoland kunnen meedoen met het digitale gesprek dat anderhalf uur duurt.

Het idee voor een theologisch gesprek is ontstaan in het breed moderamen van de classis, nadat Kerk in Actie eerder in de classicale vergadering een viertal projecten had gepresenteerd in de Kaapregio. Zoals bekend heeft Kerk in Actie de classes in Nederland ongeveer een jaar geleden met diverse landen in de wereld een bijzondere relatie gegeven. Op die manier kan er sprake zijn van verdieping en kunnen er ook meer persoonlijke contacten worden ontwikkeld. Overijssel-Flevoland is gekoppeld aan Zuid-Afrika.

Verbondenheid

Juist Zuid-Afrika leent zich uitstekend voor het uitbouwen van een meer inhoudelijke partnerrelatie. Een deel van de geschiedenis van Zuid-Afrika en Nederland loopt parallel sinds Jan van Riebeeck op Kaap de Goede Hoop in 1652 een handelspost stichtte. In de tijd van de apartheid was er een intensieve verbondenheid van Nederlandse kerken met Zuidafrikaanse bevrijdingstheologen. Een man als Allan Boesak studeerde aan de Theologische Universiteit in Kampen; en Sipho Mahokoto, één van de gesprekspartners tijdens het webinar, volgde colleges aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Kerk in Actie en het breed moderamen van de classis willen proberen de komende jaren de relatie met Zuid-Afrika meer inhoudelijk te verdiepen. Daarvoor zullen ongetwijfeld nog diverse initiatieven worden ontwikkeld. Het digitale theologische gesprek is één van de nieuwe mogelijkheden.

Er is bewust gekozen voor een gesprek drie weken voorafgaand aan Pasen. Kerk in Actie heeft met Pasen een bijzondere collecte op de agenda staan voor Zuid-Afrika. Het webinar gaat overigens niet over de projecten, maar wil vooral een theologische dialoog op gang brengen. Hoe geven we vanuit Nederland invulling aan het Paasfeest in de overdenkingen en de liturgieën die we klaar maken voor het paasfeest 2021 en hoe kijkt men in Zuid-Afrika naar deze kerkelijke feestdag? Zowel in Nederland als in Zuid-Afrika werpt de pandemie een bijzonder licht op het feest.

Tolk

We verwachten dat het webinar over en weer inspiratie geeft om in de meditaties die worden gehouden met Pasen iets van de beleving van het paasevangelie op het zuidelijk en het noordelijk halfrond met elkaar te verbinden. Vanuit Kerk in Actie zijn Evelien Vrolijk, Rineke van Ginkel en Corrie van der Ven bij het webinar betrokken; de classis is onder meer vertegenwoordigd met Klaas van der Kamp, de classispredikant. Het webinar vindt plaats in het Engels; er wordt getolkt op hoofdlijnen.

De inleiders uit Zuid-Afrika hebben beiden publicaties op hun naam staan op het terrein van de publieke theologie. Dr. Sipho Mahokoto schreef een dissertatie over ‘Church Unity and Social Contexts: The Ecumenical Debate on Ecclesiology and Ethics’. DrDion Forster heeft een eigen website (www.dionforster.com) waarop je titels tegen komt zoals het vorig jaar gepubliceerde boek ‘African Public Theology’, waarin hij als één van 28 auteurs ingaat op de eigenheid van een Afrikaans-continentale theologie. Je vindt er trouwens veel meer thema’s: over covid, over social media, over de introductie van de vrouw in het bisschopsambt in zijn eigen kerk, de methodistenkerk.

De digitale ontmoeting heeft als titel ‘Easter in times of Covid-19’. Het vindt plaats op dinsdag 16 maart 2021, van 14.00-15.30 uur. Vanuit Zuid-Afrika doen mee: het Beyers Naudé Centre for Public Theology en Witness Ministry of the Dutch Reformed Church. Inleiders zijn: dr Sipho Mahokoto en dr Dion Forster. Mensen die willen meedoen, kunnen zich opgeven via  e.vrolijk@protestantsekerk.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

Foto's: Boven dr. Sipho Mahokoto; onder dr. Dion Forster