Luthers beleidsplan mikt op regionalisatie

Lutherse gemeenten zullen de komende jaren voor de uitdaging staan om meer samenwerking te zoeken. Samenwerking met andere protestantse gemeenten is een optie. Maar ervaring leert dat regiovorming van lutherse gemeenten nog beter werkt.

Dat staat in het beleidsplan ‘Wind in de zeilen’ dat de evangelisch-lutherse synode op zaterdag 18 mei in Doorn heeft aanvaard. Het benoemt de intenties voor de jaren 2019-2022.

Regiovorming heeft het voordeel dat er maximale oriëntatie is op de lutherse identiteit. De betreffende gemeentes kunnen ook zelf kijken hoe ze het kerkgebouw willen inzetten, vormen van pastoraat organiseren en de liturgie vorm geven.

Het beleidsplan geeft Breda als voorbeeld van hoe een lutherse gemeente een plek kan vinden binnen een protestantse gemeente. De evangelisch-lutherse gemeente had er de zorg voor een monumentaal kerkgebouw, maar niet de menskracht om het gebouw te restaureren en te exploiteren. Uiteindelijk koos de gemeente er voor om een wijkgemeente van bijzondere aard te worden. Sommige gelden werden geoormerkt voor lutherse doeleinden. Er is een commissie Lutherana gevormd en een halve formatie voor een eigen predikant, deels in de eigen wijk, deels voor de gehele gemeente. Uiteindelijk is de lutherse gemeente onderdeel geworden van de protestantse gemeente Breda.

Het beleidsplan legt uit dat de lutherse kerk één lutheraan in iedere classicale vergadering heeft om het lutherse geluid te waarborgen. De lutheranen zijn niet apart vertegenwoordigd in de classicale commissies, zoals de classicale commissie voor de behandeling van beheerszaken. De inbreng in beheerszaken loopt via het generale college waarin men participeert.

De lutheranen zijn plaatselijk nogal eens armlastig. Maar bovenplaatselijk kunnen er middelen zijn. Zo is er een commissie Bewaren en inbrengen van de Lutherse Traditie (commissie Bilt), die subsidies verleent aan gemeenten die projecten hebben met het oog op ‘behoud en inbreng van de lutherse traditie’. Jaarlijks heeft de commissie een budget van 250.000 euro te spenderen.

Het beleidsplan van de lutherse kerk bestaat uit 36 pagina’s en bevat de onderdelen:
1. De lutherse basics
2. De bovenplaatselijke gemeente als bron van lutherse spiritualiteit
3. Bovenplaatselijke activiteiten en structuren als bron van lutherse spiritualiteit
4. Internationale relaties en oecumene
5. Vieren, liturgie en kerkmuziek
6. Diaconaat
7. Communicatie
8. Financiën

Foto uit het beleidsplan van de lutherse kerk