E-flits - mei 2020 -

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio. Een poging contact te houden in een tijd dat contacten schaarser zijn geworden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopen 
Als je wilt dopen in de coronatijd kan je een ‘verlengde arm’ gebruiken. Dat is een concreet advies dat vanuit de landelijke kerk wordt aangereikt. De doop kan alleen in klein gezelschap ter plaatse worden bediend. Voor het volledige schrijven van de kerk: Klik hier.

Kerkdiensten
Het hervatten van kerkdiensten met grotere groepen van mensen zit er voorlopig niet in. Die boodschap heeft minister Grapperhaus aan de kerken gegeven. De landelijke PKN zal op 20 mei kijken of er aanpassingen mogelijk zijn in het beleid, maar de kans daarop is vrij klein. De meeste gemeenten zenden digitale vieringen uit. De kijkcijfers daarvan zijn goed.

Regionale omroepen
Zowel RTV-Oost als Omroep Flevoland zenden op zondagochtend via de regionale televisiezender een kerkdienst uit vanuit een plaats in de provincie. Ook deze diensten worden goed bekeken en zijn een welkome aanvulling op het digitale aanbod. Ze beginnen steeds om 10.00 uur. Op 3 mei is er van de gelegenheid gebruik gemaakt om een speciale viering met joden en christenen op te zetten vanuit de synagoge in Haaksbergen, aansluitend bij dodenherdenking en bevrijdingsdag. Klik hier.

Werkgemeenschappen
Nagenoeg alle werkgemeenschappen van pastores hebben inmiddels ervaring opgedaan met digitaal vergaderen. In een tijd dat persoonlijke ontmoetingen lastig liggen, bieden Meet, Zoom, Skype alternatieven waarbij je elkaar kunt spreken, zien en stimuleren.  

Anderhalve meter
Nogal wat vrijwilligers en pastores staan te popelen om fysiek meer contacten te zoeken in het pastoraat, we adviseren terughoudend en in ieder geval zorgvuldig te zijn. Wie per se ergens heen wil gaan, dient de anderhalve meter stipt in acht te nemen (ook bij aankomst en vertrek) en direct na vertrek de handen te wassen. Een ieder zij in zijn of haar geweten overtuigd van veiligheid, want als je je vergist, moet je je realiseren dat je een bron van besmetting kunt zijn voor anderen.

Rouw
Vanuit enkele werkgemeenschappen was er discussie over een rouwprotocol (klik hier). Sommige predikanten benadrukken dat je voorzichtig moet zijn alles rond een rouwplechtigheid ‘sober’ te willen houden. Een plechtigheid moet veilig zijn, maar mag best wel zijn tijd vragen. En collegae zijn voorzichtig met het aanbieden van een uitgestelde gedachtenisdienst. ‘Je weet niet hoe mensen over enige tijd staan ten opzichte van hun huidige rouwgevoelens’.

Jeugdwerk
Het kerkelijk jeugdwerk moet gezien worden als kerkelijk werk en kan zich niet beroepen op nieuwe regels zoals die gelden voor het reguliere onderwijs. Dat heeft het CIO (Interkerkelijk Contactorgaan inzake Overheidsaangelegenheden) laten weten. Van een massaal opstarten van kerkelijk jeugdwerk kan dan ook geen sprake zijn.

Anticiperen
Landelijk en interclassicaal denken groepjes van mensen na over de situatie bij een gedeeltelijke afbouw van de lockdown. Het is de bedoeling om bij een gedeeltelijke lockdown een protocol aan te bieden dat als spiegel kan dienen voor de eigen situatie. Van een opheffing van de lockdown is nu evenwel nog geen sprake. Klik hier.

Beroepingswerk
Wie gewend is de mutaties in de kerkelijke pers te volgen zal hebben gemerkt dat het beroepingswerk nagenoeg stil ligt. Toch zijn er zaken die moeilijk uitstel dulden. In Rijssen kwam een nieuwe predikant; met een maand komt er een nieuwe predikant in hervormd Lelystad. En in Kampen is men van plan een nieuwe predikant voor te stellen aan de gemeente. Op internet zijn voorbeelden van voortgang in beroepingswerk te vinden, zoals in Best (klik hier).

Financiën
Plaatselijke gemeenten wordt geadviseerd om de wekelijkse collecten in de eredienst op een andere manier te blijven houden. Op die manier voorkom je dat je aan het einde van het jaar tekorten hebt. Kerken die moeite hebben met de liquiditeit kunnen een beroep doen op een solidariteitskrediet (klik hier). Kerken met inkomsten uit kantines en dergelijke kunnen mogelijk baat hebben bij de ontwikkelingen van het NOW (klik hier).