Beknopt verslag van buitengewone vergadering van het moderamen, ter afronding van besluitvorming door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, gehouden op 29 januari 2021

Vanwege Coronamaatregelen vonden er op 29 januari peilingen plaats bij de synodeleden over
voorgenomen besluitvorming van een drietal hoofdonderwerpen:

1. Beleidskader Dienstenorganisatie
2. Werkgroep Kleine Gemeenten – Lichter Ingevuld
3. Geestelijke Verzorging in de eerste lijn

Het geheel was in de maanden ervoor voorbereid onder andere door een Commissie van Rapport,
samengesteld uit 10 synodeleden waaronder ikzelf, die het moderamen over de onderwerpen heeft
geadviseerd. Vervolgens hebben synodeleden op besluitvoorstellen kunnen reageren met
amendementen en moties. Daarna is er half januari in een drietal digitale vergaderingen van
synodeleden over gediscussieerd, met nog een finale digitale ronde op 27 januari.

Hieronder treft u het resultaat van de beraadslagingen/peilingen aan.


1. Beleidskader Dienstenorganisatie

Het strategisch beleidskader is op vrijdag 29 januari 2021 vastgesteld door het moderamen na het
peilen van de mening van de generale synode. Tijdens de buitengewone moderamenvergadering die
vrijdag digitaal plaatsvond kon het beleidskader rekenen op groot draagvlak onder synodeleden. Er is
veel enthousiasme over de toekomstgerichte beweging die de Protestantse Kerk, en dus ook haar
dienstenorganisatie, wil inzetten. Een beweging van meer ondersteuning naar lokale gemeente in het
land. Men erkent de urgentie van deze beweging.

Het beleidskader geeft kaders en richting aan voor de dienstenorganisatie voor de periode 2021-
2024, die passen binnen de door de generale synode uitgezette kaders, te weten de visienota ‘Van U
is de toekomst’ (door de generale synode aanvaard in juni 2020) en generale regeling voor de
dienstenorganisatie.

Toelichting:
De DienstenOrganisatie in het Landelijk Diensten Centrum van de Protestantse Kerk Nederland wil
zich de komende jaren veel meer richten op toekomstgericht kerk-zijn. De visie op deze kanteling is
aan de Synode gepresenteerd. De uitwerking van deze visie wordt met jaarplannen en begrotingen
vooraf door de Kleine Synode geaccordeerd en jaarlijks aan de Generale Synode gepresenteerd.


2. Werkgroep Kleine Gemeenten – Lichter Ingevuld

Het rapport ‘Lichter kerk-zijn’ is door het moderamen vastgesteld na het peilen van de mening van
de generale synode over dit rapport. Tijdens de peiling stemden synodeleden unaniem voor dit
rapport.

De essentie is dat bij veel gemeenten behoefte is aan een lichtere structuur, vanwege o.a. vergrijzing
en tekort aan ambtsdragers. Momenteel is het kerkordelijk minimum voor de kerkenraad gesteld op
een predikant, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en twee diakenen.

In het rapport werd voorgesteld ook leden aan de kerkenraad toe te kunnen voegen die geen
ambtsdrager zijn. Dit punt is doorgeschoven en wordt gelijktijdig behandeld met de rapportage van
de werkgroep ‘Ambt’ op een volgende synodevergadering.

Toelichting:
Vorig jaar is het rapport “Mozaïek van kerkplekken” vastgesteld, dat gericht is op bestendiging van
nieuwe gemeenten die voortkomen uit pioniersplekken. Voor kleine, krimpende gemeenten is nu het
rapport “lichter ingevuld” besproken en vastgesteld dat mogelijkheden aangeeft om met een kleine
kerkenraad te kunnen blijven voortbestaan. Elke Protestantse Gemeente dient daarbij de volgende
basistaken te vervullen: 1) kerkdiensten, 2) pastoraat, 3) diaconaat, 4) missionaire inzet en
5)geestelijke vorming.

3. Geestelijke Verzorging in de eerste lijn

Vrijgevestigde geestelijke verzorgers (predikant of kerkelijk werker) kunnen voortaan een bijzondere
opdracht van een ambtelijke vergadering binnen de Protestantse Kerk ontvangen. Dat heeft het
moderamen besloten - na peiling onder synodeleden - tijdens een buitengewone
moderamenvergadering.

Ds. René de Reuver: “Prachtig dat we geestelijk verzorgers in de eerste lijn voortaan deze zending
kunnen geven. Ik hoop dat het hen houvast geeft in hun werk. Dat ze zich gesteund weten door de
kerk. Dat zij door hun zending mede bijdragen aan de presentie van de kerk in de samenleving en een
zegen zijn voor ieder die een beroep op hen doet.”

Deze nieuw situatie is nog niet van kracht. De dienstenorganisatie gaat ervoor zorgen dat dit proces
goed wordt ingericht. Zodra het geval is, wordt dit uiteraard bekend gemaakt.


Op de website van de landelijke kerk treft u verdere informatie over bovengenoemde onderwerpen
aan.


Met hartelijke groet,
Piet Hofman, synodelid diaken namens de classis Overijssel-Flevoland
Mede namens de collega synodeleden Maarten Meun, Bert van Tol, Jonathan Stam en Oane Reitsma
piet.hofman47@gmail.com

Hellendoorn, 15 februari 2021