Sociale lijn Enschede

De kerken in Enschede binden de kat op het spek. Ze lopen te hoop tegen het financiële beleid van de gemeente. ‘Draconische wetgeving over de rug van de allerarmsten’, kopt het Nederlands Dagblad. En: ‘Dominee is woedend op Enschede’. Het christelijke dagblad citeert dominee Jan Bonne Veldhuizen, die zich opwindt over het ‘compleet uitgemolken’ uitkeringsbeleid van Enschede. De gemeenteraad wil bijna tien miljoen euro per jaar bezuinigen op het sociaal stelsel.

‘Ik ben christen, mijn hart klopt voor mijn naaste. Heus, ik spring niet op elke misstand. Maar aan deze ontwikkeling gaan mensen kapot’, aldus Jan Bonnen Veldhuizen. Op facebook bij het Nederlands Dagblad zijn zo’n twintig reacties te vinden. Meest een duimpje, waarmee mensen instemming betonen met Veldhuizen, en ook icoontjes met een traantje en een openvallende mond. Onder de mensen die reageren bijvoorbeeld Marco van de Wetering, de man achter de jaarlijkse kerkenbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.

Baptistenpredikant Jan Bonne Veldhuizen is de spreekbuis van Diaconaal Platform, waarin 25 kerken uit Enschede participeren, waaronder de protestantse gemeenten van Glanerbrug en van Enschede.

In het Nederlands Dagblad legt Veldhuizen uit dat de maat vol is. ‘Hoe meer de overheid zich terugtrekt, des te groter wordt de nood. Het zijn vooral ­digibeten en laaggeletterden die tussen wal en schip vallen. Zo’n 15 procent van de 155.000 Enschedeërs snapt weinig van de digitalisering en de ambtelijke taal.’

De raad heeft vergaderd op 8 juli en is nu met zomerreces. In de zomernota, die op 8 juli werd besproken, stellen burgemeester en wethouders dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om Enschede op lange termijn gezond te houden. Op het sociaal domein, waaronder de bijstandsgelden vallen, legt Enschede structureel veel geld toe. ‘Het contrast met de economische voorspoed in de stad is nog groter geworden en laat zien dat een gemeente met de omvang van Enschede nauwelijks mee profiteert van de hoogconjunctuur’, aldus wethouder financiën Eelco Eerenberg.

Over het sociaal domein stelt Eerenberg dat men daar nog voor 10 miljoen euro aan lopende bezuinigingen moet realiseren. Hij wil de wijkteams anders inrichten. Enschede legt nu per jaar nog 1,8 miljoen euro bij en dat moet nul worden. Vanaf 2021 wil hij de ondersteuning aan huishoudens anders vorm geven. ‘De nieuwe aanpak doet een beroep op het zelfoplossend vermogen van inwoners. We gaan daarbij uit van een duurzaam systeem vmet lagere uitvoeringskosten en nodigen aanbieders uit om met een innoverende aanpak te komen’.

Diverse wetten die ooit door de landelijke overheid werden uitgevoerd zijn enkele jaren geleden bij de gemeenten neergelegd. Toen al werd er gewaarschuwd dat het land de werkzaamheden weliswaar afstootte, maar er onvoldoende geldmiddelen aan koppelde. Vanaf de decentralisaties is het voor de media moeilijker geworden de ontwikkelingen te volgen, omdat het sociale beleid per gemeente verschilt. Duidelijk is wel, dat er in vele gemeenten spanning op de boog is gekomen en dat het sociale beleid in toenemende mate asociale trekjes krijgt.

Het diaconaal platform richt zich op de stad Enschede. De stad kent een grote diversiteit aan etniciteiten. Tegelijkertijd blijkt uit cijfers dat de bevolking van Enschede, vergeleken met andere steden in Nederland, zich kenmerkt door een laag inkomen en een groot aantal huishoudens met een laag inkomen. Ook het werkloosheidspercentage ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Er zijn veel bijstandsgerechtigden en arbeidsongeschikten.

Aangesloten kerken bij het platform zijn:
* Protestantse gemeente Enschede
* Protestantse gemeente Glanerbrug
* Rooms-Katholieke Kerk
* Christelijk Gereformeerde Kerk
* Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
* Nederlands Gereformeerde Kerk
* Doopsgezinde gemeente
* Zevendedagsadventisten
* Unie van Baptisten
* Vrije Baptisten ‘De Schuilplaats’
* Evangelische gemeente Enschede
* Harmony Gemeente
* Bethel gemeente

Er zijn ook partners uit het maatschappelijk veld met het initiatief verbonden, zoals:
* Gemeente Enschede (stadsbank Oost-Nederland, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Zorgloket en Wijkcoaches), Stichting Caritas, Kledingbank Enschede, Leger des Heils (als organisatie dus), Zorggroep Manna e.a.

Foto: Deel van een gedicht te lezen in één van de straten van Enschede