Al drie gemeenten doen mee met kerkenvisie

De gemeenten Enschede, Steenwijkerland en Hellendoorn hebben laten weten aan de classis Overijssel-Flevoland dat ze een kerkenvisie laten opstellen. Ze reageerden daarmee op een suggestie die vanuit het regionale kerkelijke bestuur werd aangereikt. Dr. Jan Dirk Wassenaar, scriba van de classis, vertelde dat dinsdag 28 mei tijdens de classicale vergadering in Dalfsen.

De kerkenvisie kwam aan de orde, toen ds. Betsy Nobel, de dorpskerkambassadeur, vertelde dat er vanuit de landelijke kerk op de mogelijkheid wordt gewezen om een kerkenvisie te laten opstellen door de plaatselijke wethouder. De landelijke overheid heeft daarvoor per gemeente een bedrag beschikbaar van 25.000 tot 75.000 euro. Vanuit de classis is er recent nog een overleg gevoerd met de wethouder van Zeewolde om de afstemming ook in poldergemeenschappen te laten plaatsvinden.

Ds. Betsy Nobel vertelde hoe de dorpskerkbeweging zich inzet voor de aanwezigheid van kerken in kleine dorpsgemeenschappen. De insteek kan zijn om als kerk mee te doen om de leefbaarheid van een lokale gemeenschap te verbeteren. Leefbaarheidsvragen laten zich verbinden met levensvragen.

Ds. Hans van Solkema vertelde onlangs een cursus te hebben gevolgd waarin mensen als Jacobine Gelderloos en Henk de Roest predikanten bijschoolden op het thema van de dorpskerk. Van Solkema herinnerde zich het advies om de kerk nooit uit het dorp terug te trekken. Het moet niet het doel zijn de gemeenten te laten samenwerken om tot fusie te komen; het moet een ideaal zijn om het kerkgebouw zichtbaar in iedere levensgemeenschap aanwezig te houden.

Eén van de afgevaardigden refereerde aan het programma ‘Het grootste museum van Nederland’, waarin ook dorpskerken meedoen. Betsy Nobel reageerde daarop met de suggestie om inderdaad de kerkelijke gemeenschap en de dorpsgemeenschap verder te integreren. Je kan ook onder minder kerkelijke mensen vrijwilligers recruteren.

De classispredikant deed de suggestie om de theologie van de kleine kerk (dorpskerk) niet te beperken tot miniatuurtjes op klein niveau. Hij noemde een internationaal rapport als ‘Samen voor het Leven’ een bewijs dat de thematiek veel breder leeft en in kerken in Afrika te vinden is. ‘Het heeft consequenties voor de theologie. Je ziet bij Afrikaanse kerken een besef van geworteldheid en nadruk op de pneumatologie’.

Beleidsplan

Gerrit Bril introduceerde een concept-beleidsplan van de classis. Daarin beschrijft de classis diverse doelen voor het werk in de komende tijd. De classis wil bijvoorbeeld: ‘een snelle, zorgvuldige en transparante behandeling van vragen en verzoeken’, en ‘stimuleren van verbindingen tussen gemeenten in de ringen en werkgemeenschappen’. Discussie was er over de positie van de academische predikant. De classis stemde in met de ‘representatieve invulling van predikantsplaatsen’, waarnaar gestreefd wordt. Enkele afgevaardigden benoemden daarbij de aanvullende waarde in gemeenten van kerkelijk werkers. (Voor de tekst naar het beleidsplan, klik hier).

Oecumene

De classis stemde in met een plan om de oecumene op provinciaal niveau een gezicht te geven. Vertegenwoordigers van diverse kerken zullen worden benaderd om tenminste eenmaal per jaar bij elkaar te komen om de gezamenlijke belangen te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Op dit moment ontbreekt een dergelijke structuur in Flevoland, terwijl de raad van kerken in Overijssel een bescheiden bestaan leidt. De laatste instantie bestaat uit een vertegenwoordiging van plaatselijke raden van kerken, terwijl het nieuwe initiatieven vanuit de representatieve kerken zelf vertegenwoordigers zoekt. Er zijn zowel vanuit Overijssel als vanuit Flevoland nog twee mensen nodig die in de classicale werkgroep willen participeren.

Consideraties

De voorzitter stond iets langer stil bij de procedure die is gevolgd om reacties van kerkenraden te krijgen op wijzigingsvoorstellen van de kerkorde. Het breed-moderamen heeft vastgesteld dat niet alle kerkenraden de stukken hebben ontvangen vanuit Utrecht. Dat is alsnog door de dienstenorganisatie recht gezet. De termijn van reageren is opgerekt voor Overijssel tot 30 juni. De vergadering nam een voorschot op de consideraties en stemde onder meer in met het uitbreiden van de bevoegdheid van een algemene kerkenraad om predikanten over de eigen wijk heen in te zetten in een andere wijk.

Afdracht

Bert van Dalen uit Swifterbant stelde bij de rondvraag het thema van de ‘afdrachten aan de orde’. Hij zou een volgende keer nader willen spreken over de mogelijkheid om niet-betalende leden als lid te handhaven zonder dat er verplichtingen nodig zijn voor deze mensen naar de landelijke kerk. De preses zegde toe dat het punt nader zal worden verkend.

Foto's:
Boven ds. Leo van Rikxoort (Hardenberg-Heemse) en ds. Betsy Nobel, dorpskerkambassadeur
Onder ds. Wilbert Dekker (Kampen) en ouderlinge Margriet Prins - Roukema (Hasselt)