Regelmatige update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis

Hieronder geven we steeds een update. Suggesties, berichten en duiding van informatie uit de landelijke kerk en uit de classis. 

Deze update is van maandag 28 februari 10.00 uur 

RUIMTE. Kerken mogen weer vrijuit mensen ontvangen. Via kerkdienstgemist maakte ik een impressie van de eerste indrukken. Komen mensen weer? Is er aarzeling? Hoe spreken we mensen aan? Blij dat ze er zijn en laten we ruimte voor mensen die liever thuis betrokken zijn via digitale beelden? Klik hier voor de impressie. Als de opening zich blijft ontwikkelen, zoals we nu hopen, zullen we deze pagina gaan verwijderen van de homepage. Voor mensen die zich willen bezinnen op de insteek na de lockdown verwijzen we naar het webinar waarover hieronder wordt gesproken. Het webinar vindt plaats op 10 maart. 

Deze update is van donderdag 17 februari 10.00 uur 

Kerk na corona
. Hoe zijn we kerk na corona? Om daarover na te denken organiseert de classis Overijssel-Flevoland op donderdagavond 10 maart vanaf 19.30 uur tot ongeveer 20.35 uur een webinar. De classispredikant zal iets vertellen over de visie, de gemeentecontactpersoon Anneke van de Velde zal ingaan op het pastoraat en er zal informatie zijn over kerkgebouw en financiën. De bijeenkomst is bedoeld om tips en tricks uit te wisselen en impuls te geven om na te denken over de nieuwe kansen voor de kerk na corona. Opgave is mogelijk via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl.
Mensen die schriftelijk één en ander op rij willen zien, kunnen de uitgave 'kerk na corona' raadplegen, waarin voor diverse werksoorten een tekst is opgenomen. Klik hier. 

Lockfree. Een bijzonder moment. Vrijdag 25 februari zijn er voor de kerken geen beperkende maatregelen meer. Het moderamen van de synode PKN en het CIO hebben dat naar buiten gebracht. Zondag 20 februari is dus nog een overgangszondag waar de huidige maatregelen nog gelden. Kerken hebben dus nu gelegenheid zich verder voor te bereiden en de achterban te informeren over de nieuwe situatie. Het CIO meldt zich aan te sluiten bij de meest recente persconferentie, bijna alle beperkende maatregelen vervallen: er zijn geen bijzondere sluitingstijden, er is geen verplichting meer de anderhalve meter te houden, er is geen mondkampjesplicht meer. Ook het coronatoegangsbewijs wordt afgeschaft. Kerkenraden wordt wel gevraagd de ventilatie optimaal te laten zijn en individuele burgers wordt gewezen op de noodzaak van hygiëne met handenwassen. Ook wordt gevraagd speciale aandacht te geven aan mensen die extra kwetsbaar zijn; ze kunnen bijvoorbeeld een ruimte krijgen in verschillende kerkgebouwen waar iets meer afstand mogelijk is en iets meer ventilatie. De grenzen die worden genoemd voor bijeenkomsten met meer dan 500 bezoekers gelden niet op die wijze voor de kerken. Voor de teksten van het CIO: klik hier. 

Deze update is van woensdag 16 februari 10.00 uur

Dienstenorganisatie. De classispredikanten vergaderen weer in de dienstenorganisatie in Utrecht. Voor het eerst na pakweg twee jaar. De ruimte op de parkeerplaats wordt weer door auto's bezet; de ruimtes vullen zich weer. Binnenkort wordt er een ruimer advies rond kerkdiensten en gemeentelijk leven verwacht in lijn met de ruimte in de samenleving. Verwacht wordt dat er 25 februari meer ruimte komt, komende zondag is dan een soort overgangszondag. Nader bericht en verwoording moet nog komen. 

Deze update is van woensdag 26 januari 22.00 uur

CIO. Het overleg met de overheid resulteerde in de volgende richtlijnen: T.a.v. kerkdiensten is de wettelijke verplichte basisregel om 1,5 meter afstand te houden bepalend voor het maximum aantal kerkgangers. Dit betekent dat er maatwerk mogelijk is: voor elk kerkgebouw kan op deze manier dus het maximaal aantal toe te laten kerkgangers worden bepaald. Dit heeft tot gevolg dat ca 30% van de normale capaciteit aan zitplaatsen kan worden gebruikt. De 1,5 meter afstand geldt niet voor personen die tot eenzelfde huishouden behoren. Dit advies geldt ook voor huwelijksdiensten en uitvaartdiensten.

Basisregels blijven van belang, zoals het nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten), 
voorafgaande aanmelding, placering in het kerkgebouw, hygiënemaatregelen op locatie: zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel dan wel gelegenheid om handen te wassen. De looproutes van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat het mogelijk is om ook daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden. Ook in de sanitaire voorzieningen. 

Aandachtspunten in het algemeen blijven gelden, zoals het belang van ventilatie van de kerkruimte. Houd rekening met omvang en hoogte van de kerkruimte. Het verdient aanbeveling het aantal samen te zingen liederen te beperken en op een ingetogen wijze te zingen. Voor kerkdiensten blijft het advies mondkapjes te dragen bij binnenkomst en vertrek en bij verplaatsingen. Het blijft aanbeveling verdienen te kerkdiensten ook digitaal te blijven uitzenden. Zo kunnen kwetsbare personen en andere belangstellenden de kerkdiensten blijven meevieren.

 

Catechese, andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen weer plaatsvinden. Ook hier zijn de basisregels van groot belang: 1,5 meter afstand houden, mondkapjes wanneer nuttig en nodig, in elk geval bij verplaatsingen. Het verdient aanbeveling om concrete afspraken te maken -en deze in protocollen neer te leggen – over de toepassing van de maatregelen rondom afmelding bij gezondheidsklachten, het gebruik van zelftesten e.d. Voor kerkelijk jeugdwerk kan ook aansluiting worden gezocht bij de voorschriften en advies die gelden voor scholen en/of voor georganiseerd jeugdwerk.  Activiteiten binnen en buiten zijn mogelijk.  Let op bepalingen over het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 m onderlinge afstand. Zie over de situaties waarin het dragen van een mondkapje wordt geadviseerd of verplicht is de onderstaande link.  Aandacht verdienen ook de quarantaineregels, deze zijn versoepeld voor jongeren tot en met 17 jaar.

Bij verhuur van ruimten voor koorrepetities of andere bijeenkomsten of uitvoeringen dienen de voorschriften die daarvoor gelden (zoals gebruik van Coronatoegangsbewijs (CTB) en van mondkapjes) te worden nagekomen.


Ook dient hierbij rekening te worden gehouden met de algemene sluitingstijd van 22 uur.


Deze update is van dinsdag 25 januari 22.00 uur 


CIO. Het CIO verwacht woensdagmiddag te reageren op de laatste persconferentie. Vanuit de PKN wordt gehoopt dat er meer ruimte kan zijn voor het jeugdwerk en dat men in de stroom van de evenementen nog iets verder open kan gaan. Maar of dat allemaal zo is, zal binnenkort in een richtlijn onder woorden worden gebracht. De minister van Eredienst, Dilan Yesilgöz, heeft kerken gevraagd bij erediensten niet meer dan een derde van de beschikbare ruimte te gebruiken. Die regel geldt ook in de rest van de maatschappij op locaties met een vaste zitplaats.

Hybride werken. Kerken kunnen internet veel effectiever inzetten. Dat meent de digitale organisatie Christian Trendwatcher. Deze organisatie heeft een e-cursus ontwikkelt om kerken daarbij te helpen. Je moet niet alleen streamen, zo is de gedachte, maar het streamen onderdeel laten zijn van een veel bredere benadering van de achterban. De organisatie stelt dat met de coronacrisis 25 procent van de mensen het contact met de kerkgelijke gemeenschap is kwijtgeraakt. Kerken hebben de ontmoetingsmogelijkheden die er digitaal zijn onvoldoende ingezet, meent Marc van der Woude, auteur van een trendrapport. Het is de uitdaging om optimale synergie te vinden tussen online en offline, waarbij hybride vormen worden gevonden.

Deze update is van dinsdag 25 januari 10.00 uur

Onderzoek effect corona op kerk. Na bijna twee jaar corona missen kerkgangers het fysieke samenkomen in de kerk het meest. Dat blijkt uit het onderzoek dat onderzoeksbureau Citisens uitvoerde in opdracht van Actie Kerkbalans. Bijna de helft (48%) van de ondervraagde kerkleden noemt het fysiek aanwezig zijn bij diensten en vieringen als grootste gemis. Dit is een opvallend verschil met vorig jaar, toen het samen zingen het meest werd gemist.
 
Tegelijk worden vieringen via de livestream gewaardeerd. 47% van de kerkgangers volgt diensten online en 69% van deze mensen heeft dit als prettig ervaren. Toch wil 45% van deze groep bij voorkeur niet op digitale wijze betrokken blijven. Wel geeft bijna 40% van de kerkgangers aan dat zij het prettig zouden vinden ook in de toekomst op een ander moment diensten te kunnen terugkijken of -luisteren.

Kerkleden volgen diensten sinds het begin van de covid-19 maatregelen voornamelijk via een livestream (47%). Ook bezoekt 29% een fysieke dienst, en volgt 18% een dienst via televisie (bijvoorbeeld NPO2) . 34% van de kerkleden geeft aan nu geen vieringen of diensten te volgen. Er is in vergelijking met 2020 een lichte afname te zien in het aantal kerkgangers dat fysieke diensten bezoekt, toen gaf 33% aan dit te doen. Ruim twee derde (69%) van de kerkleden die aangaven de afgelopen periode diensten te hebben gevolgd via een livestream, de (kerk)radio, of de televisie geven aan dit prettig te vinden. Desondanks blijft de voorkeur voor fysieke diensten bestaan: 45% geeft aan bij voorkeur niet op digitale wijze betrokken te willen blijven bij de kerk waar ze lid van zijn. 

Wie het hele onderzoek van Kerkbalans wil lezen, over wat mensen waarderen in de kerk, hoe vertrouwd het begrip Kerkbalans is en andere wetenswaardigheden: klik hier. 


Deze update is van dinsdag 18 januari 15.30 uur

PKN. Het CIO heeft vergaderd en het PKN heeft daarna een advieslijn uitgebracht. Het moderamen herkent de 'hartenkreten' vanuit de gemeenten om weer meer fysiek de kerkdiensten in te richten. Vandaar het accent op fysieke mogelijkheden tot de 50 mensen en het opstarten van gemeentelijke activiteiten. Het moderamen raadt aan om te werken met een reserveringssysteem en in ieder geval met vaste placering. Ook is er het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot belang. 
Na de volgende persconferentie (25 januari) is naar verwachting meer maatwerk mogelijk. Daarbij wordt gedacht aan - en gehoopt op - het toelaten van zoveel kerkgangers als er met inachtneming van de 1,5 meter norm mogelijk is in een kerk tot een maximum bezetting van ca 20 % van het aantal zitplaatsen dat beschikbaar is. Het moderamen wil hiermee recht doen en mogelijkheden bieden aan gemeenten met grotere kerkgebouwen. 

Ook raadt het moderamen gemeenten aan om het gemeentewerk zoveel mogelijk weer op te starten. Uiteraard met inachtneming van de huidige coronamaatregelen. Voor kerkenraden, gespreksgroepen etc. geldt dat deze - bijv. in een kerkgebouw - bij elkaar kunnen komen. Ook jeugdwerk is weer mogelijk. Voor catechese en georganiseerd jeugdwerk kan worden aangesloten bij de regelingen die gelden voor jeugdwerk en scholen. (Meer hierover is bijv. te vinden bij andere jeugdwerkkoepels zoals Scouting Nederland). Ook koren kunnen weer oefenen. Hiervoor geldt wel de wettelijke verplichting te werken met een coronatoegangsbewijs (CTB).

De PKN blijft binnen het advies van het CIO, maar legt wel iets meer accent op fysiek samenkomen.


Deze update is van vrijdag 14 januari 20.00 uur

Dinsdag. Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft bericht dat men dinsdag weer bij elkaar komt en over de persconferentie van de overheid van vrijdag spreekt. Daarna komt de PKN met een formulering als advies.  

Deze update is van woensdag 12 januari 11.00 uur 

Persconferentie. Vrijdag 14 januari is er een persconferentie. Het ligt niet in de rede dat de kerk officieel nog deze week daarop reageert. Die reactie wordt pas begin volgende week (vanaf 17 januari) verwacht. Er is ook weinig gelekt vanuit het kabinet, zoals eerder wel steevast gebeurde. Een inventarisatie onder classispredikanten geeft het beeld dat de kerk een afspiegeling is van de samenleving: er is ongeduld, behoefte aan meer ruimte, lethargie en oververmoeidheid, spanningen omtrent de ruimte vanuit kerkenraden die snakken naar meer. 

Rooms-Katholieke Kerk. Bisschop Wim Eik heeft in zijn bisdom (waar Overijssel en een deel van Flevoland bijhoren) de pastores gevraagd tot 50 mensen toe te laten in de diensten. Hij heeft de indruk dat men de ruimte die er is te weinig gebruikt. De PKN stemt af achter de schermen met de RKK in het CIO en zal na de persconferentie volgende week de laatste stand van zaken geven, zo is de verwachting. 

Deze update is van dinsdag 11 januari 10.00 uur

Bidden. Vanaf 16 januari is de week van gebed, die op vele plaatsen worden gehouden. Op 15 januari, aan de vooravond van deze week van gebed, houden diverse organisaties en kerken op instigatie van onder meer Missie Nederland en de EO een  nationaal gebed. Scriba René de Reuver geeft aan dat de PKN zich daarbij aansluit: 'Vanwege het voortduren van de pandemie, en de spanning en polarisatie die dit teweegbrengt, is besloten opnieuw gezamenlijk voor ons volk en de samenleving te bidden'. 

Deze update is van zaterdag 18 december 24.00 uur 

Na nog een persconferentie. Natuurlijk lukt het de kerkenraden niet om op zo'n korte termijn in te spelen op de nieuwe koers van de overheid, uitgezet in een persconferentie deze zaterdag. Hoewel.... diverse gemeenten lieten weten de teugel strak te trekken en weer helemaal digitaal te gaan. Ds. Wim de Jong van de Hofkerk in Goor stuurde nog laat een extra kerk nieuwsbrief uit met het bericht: 'De persconferentie betekent ook dat de kerkdiensten in de Hofkerk in de komende periode weer uitsluitend online te volgen zullen zijn'. En de pijnlijke opmerking wordt gemaakt: 'Hoe zal morgen het kinderkerstfeest zijn..... zonder kinderen'. Wim de Jong laat er onmiddellijk de opmerking op volgen: 'En toch'. 'En toch mogen we ook op afstand die boodschap van hoop horen, voelen...'. Ook uit Hasselt kwam het bericht dat men direct  helemaal weer digitaal gaat. Maar er zijn ook talloze gemeenten waar men nog één zondag de oude lijn doorzet om in de loop van de week te kijken welke aanpassingen er nog gewenst zijn.

De landelijke kerk heeft zaterdag laat nog een eerste reactie gegeven met aanbevelingen. De eerste aanbeveling is 'maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. En de tweede aanbeveling is: 'Als er redenen zijn - in uitzonderlijke gevallen - om fysieke diensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers (exclusief 'medewerkers'). Dit aantal is gebaseerd op een later door het ministerie te publiceren regeling'. Dit aantal gaat natuurlijk uit van situaties waar sprake is van een grote kerk, waarin men in rustiger tijden veel meer bezoekers pleegt te ontvangen en waar men calculerend misschien tot nu toe op een hoger aantal uitkomt. Het CIO kondigt aan komende week met een nader advies te komen. De PKN zal daarop aanhaken met een uitgebreider advies onder andere over kerstvieringen, jeugdwerk en andere kerkelijke activiteiten. 

Deze update is van woensdag 15 december 11.00 uur

Na de persconferentie. Vanuit de landelijke kerk is een signaal gegeven dat de recente persconferentie (14 december) impliceert dat het strikte advies vanuit de landelijke kerk ongewijzigd blijft. Het CIO komt deze week nog bij elkaar en zal er mogelijk verder woorden aan geven. Een overleg van classispredikanten op 15 december wijst uit, dat over het geheel van de gemeenten gezien er nogal wat plaatsen zijn waar de rek er uit is, mensen raken vermoeid en een zekere moedeloosheid komt boven drijven. 'Toch niet alweer', is dan het grondgevoelen. En tegelijk de vaststelling: 'Het virus is beschadigend, zowel fysiek als sociaal'. Ds. René de Reuver heeft direct na de persconferentie een pastoraal schrijven laten uitgaan, waarin hij plaatselijke gemeenten aanmoedigt te blijven werken aan geloof en kerk. Vooral de komende kerstperiode vraagt opnieuw om creativiteit. 

BSO. Horen predikanten en pastores niet meer bij de vitale beroepsgroepen? Die vraag circuleerde op social media. Navraag leverde op, dat aan het begin van de coronacrisis het thema aan de orde is geweest bij minister Grapperhaus. Deze heeft toen aangegeven dat deze groep impliciet hoort bij de gezondheidszorg; het is dus geestelijke gezondheidszorg. Mochten er pastores zijn die in de knoop dreigen te raken met het BSO, dan kunnen ze zich hierop beroepen. 

Deze update is van dinsdag 30 november 19.00 uur

Uitwerking. Het CIO heeft het advies dat in allerijl is uitgebracht zaterdag nog iets verder uitgewerkt. De afstemming van kerk en overheid gaat in op de vraag in hoeverre andere activiteiten dan kerkdiensten na 17 uur gewenst zijn. Het CIO doet een dringende oproep aan de kerkgenootschappen om hieraan een verantwoorde invulling te geven. Dat betekent: benut zoveel mogelijk alternatieve mogelijkheden voor bijeenkomsten en vergaderingen na 17 uur of stel ze uit. Ook het jeugd- en jongerenwerk in de avonduren verdient hierbij aandacht. Denkt u hierbij ook aan de oplopende besmettingsgraad onder jongeren. Wanneer dergelijke activiteiten doorgang vinden, bijv. in de middaguren, zijn ook hier de basisregels van toepassing, zoals thuisblijven bij klachten en laten testen. Overigens blijft het mogelijk om dringende kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten, die niet kunnen worden uitgesteld of op andere wijze kunnen plaatsvinden, te houden. Je komt het in gemeenten soms tegen bij vormen van belijdeniscatechese. Hierbij dienen alle relevante regels (zoals 1,5 m afstand, basisregels) in acht te worden genomen. Klik hier.

Deze update is van zaterdag 27 november 23.00 uur 

Dringende oproep. Conform de verwachting heeft het CIO in de loop van zaterdag het dringende advies doen uitgaan de kerkdiensten vanaf zondag 28 november zo te agenderen dat mensen voor vijf uur 's middags weer naar huis kunnen. De maatregelen gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december opnieuw beoordeeld. Voor de reactie van het CIO: klik hier.

Deze update is van zaterdag 27 november 9.00 uur 

Na vijf uur. De minister-president heeft aangegeven in de persconferentie van jongstleden vrijdag dat het publieke leven plat gaat na 17.00 uur. Het is logisch dat kerken dat meenemen in hun beleid. Dus kerkdiensten zijn zo opgezet dat de bezoekers voor 17.00 uur het kerkgebouw kunnen verlaten. Het CIO stemt deze vragen vandaag (zaterdag 27 november) af en mogelijk komt men met een aanbeveling vandaag van die strekking. Hoe dan ook lijkt het logisch - zeggen we hier nu nog als voorbeschouwing - rekening te houden met de strekking van de persconferentie. Andere zaken, zoals de anderhalve meter en niet meer dan 4 gasten in een huis, zijn al eerder beleidsmatig opgepakt. Ten aanzien van 'gewone' kerkdiensten gold ook al dat men let op de ventilatie en ingetogen omgaat met zingen. 

Deze update is van vrijdag 26 november 15.00 uur

Code zwart. De werkgroep pastoraat en gezondheidszorg van de Protestantse Kerk heeft een handreiking geschreven. Daarin kijkt men naar de gespannen situatie in de ziekenhuizen. Wat gebeurt er nu? Hoe komt het als de code zwart zich aandient? Wat moeten predikanten, kerkelijk werkers en vrijwilligers doen die pastorale taken vervullen in deze omstandigheden? Klik hier voor de handreiking.

Deze update is van woensdag 17 november 17.00 uur

PKN formeel advies. De Protestantse Kerk heeft op de landelijke website een nieuw advies geformuleerd voor de plaatselijke gemeenten, aansluitend op de persconferentie van vorige week en het interne overleg van kerken met de overheid in de context van het CIO. Men zet de uitgezette lijn door van 1,5 meter afstand, mondkapjes dragen bij verplaatsingen en thuisblijven bij klachten. Op enkele onderdelen zet men de puntjes op de i: de groepsgrootte van kerkelijke bijeenkomsten die thuis plaatsvinden (denk aan bijbelstudies) worden beperkt tot vier personen conform het bezoekadvies in algemene zin van de overheid. En men adviseert het zingen tijdens de diensten te beperken en op ingetogen wijze te laten plaatsvinden. Het gaat dus niet om een dringend advies af te zien van zingen. In de wandelgangen gaf men de toelichting, dat de kerk zowel juridisch als principieel niet wenst mee te gaan in een 2G-controle bij de deuren van de kerk als er een eredienst gaat plaatsvinden. Ten aanzien van een coronatoegangsbewijs is men afwijzend. In een herderlijke aanvulling op het advies vraagt de scriba René de Reuver de polarisatie tegen te gaan en hij pleit voor verdraagzaamheid. Iemand van de landelijke organisatie vatte de gewenste houding samen met: Online als het kan, live als het moet, uitstel als de situatie het toelaat. Voor het landelijke advies en de keus van het CIO: klik hier.

Deze update is van zaterdag 13 november 9.00 uur

Volgende week. Het CIO komt ergens volgende week met een nieuwe richtlijn / een nieuw advies richting aangesloten kerken. Er komt ook nog een kamerdebat. De kerk wacht dat alles af alvorens met een nieuw advies te komen. Men herinnert verder aan het al gegeven advies dat de 1,5 meter serieuze overweging verdient en dat mondkapjes bij iedere verplaatsing gewenst zijn. 

Deze update is van dinsdag 9 november 9.00 uur

Gesloten. De samenleving is bezig zich weer te sluiten. Dat merk je ook in kerkelijke afspraken. Het eerste vierjaarlijkse bezoek is maandag 8 november weer afgezegd; enkele kerkenraadsleden kampten met corona in de omgeving. De mogelijkheden worden weer geremder. De classicale vergadering vanavond (9 november) gaat wel door, mensen wordt gevraagd het mondkapje te dragen bij verplaatsingen en de anderhalve meter is herijkt; ook is de beschikbaarheid van de QR-code verondersteld. 

Niet vaccineren. De belangrijkste reden om niet te vaccineren is het vertrouwen in het eigen lichaam / immuunsysteem (38 procent) en de zorg over bijwerkingen (16 procent). Verder speelt het gebrek aan vertrouwen in de overheid en betrokken instanties een grote rol (23 procent). Het geloof - vaak geëtaleerd als bron van terughoudendheid - blijkt slechts in 2 procent van de argumentaties tegen vaccineren een rol te spelen. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in samenwerking met enkele andere partners zoals de VU, de Universiteit Leiden en enkele grote steden. De dataverzameling vond plaats in september 2021. Het onderzoek heet 'De laag- vertrouwensamenleving: de maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Nederland'. Het vertrouwen in de landelijke overheid is sterk afgenomen. Nog maar drie op de tien mensen spreekt vertrouwen uit. De sceptici zitten vooral aan de mensen die niet op carrière-posten in de samenleving zitten (mijn woordkeus voor lager opgeleiden, ouderen, niet-stemmers, populisten). 

QR-code. Zoals bekend adviseert de landelijke PKN om geen QR-code-check uit te voeren bij de ingang van de kerk. De kerk wil voorkomen dat er oneigenlijke criteria worden aangelegd voor het bezoeken van de eredienst. De suggestie om de QR-code wel te checken is via het dagblad Trouw verder voor het voetlicht gekomen. Ds. Kaj van der Plas, predikant in Eelde, legde namens zijn kerkenraad uit dat men in zijn woonplaats de QR-code wel checkt om daarmee bezoekers meer veiligheid te bieden. Zaterdag schreef columnist Stijn Fens een ondersteunende column. En dinsdag 9 november reageert Herman Roest uit Veenvouden bij de ingekomen stukken. Hij stemt in met de situatie in Eelde en refereert aan de Middeleeuwen: 'In de Middeleeuwen waren sommige ziekten niet welkom. In een aantal kerkgebouwen, zoals in de dertiende-eeuwse Petruskerk in Jistrum, zit een zogenoemd leprozenraampje: besmettelijke gelovigen waren buitengesloten maar konden via dat raam toch de mis bijwonen. De hedendaagse versie heet Windows'. Nogmaals: de richtlijn van de landelijke kerk is geen QR-code anders dan voor evenementen; het is aan de kerkenraad de eigen beslissingen te nemen. 

Deze update is van zaterdag 6 november 7.00 uur

Richtlijn. De landelijke PKN heeft richtlijnen aangereikt die zaterdag 6 november ingaan. Het moderamen adviseert kerkenraden om - net als in het onderwijs - mensen te vragen een mondkapje te dragen bij verplaatsingen. Daarmee vallen we terug op een advies dat reeds eerder is gegeven. Naast het handhaven van de basismaatregelen is het dringende advies van de overheid om weer anderhalve meter afstand te houden op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Het moderamen geeft daarom het advies om deze 1,5 meter afstand ernstig te overwegen voor kerkdiensten. Hierbij dient te worden overwogen dat het coronatoegangsbewijs niet verplicht is voor kerkdiensten. De adviezen in dit bericht gelden vooralsnog tot 12 november 2021.


Koorrepetities. Vanaf zaterdag 6 november is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht bij koorrepetities. Dat geldt ook voor koren die in kerken oefenen. Voor het zingen tijdens kerkdiensten geldt geen ctb-verplichting. 


Ventilatie. Het moderamen adviseert plaatselijke gemeenten dringend speciale aandacht te besteden aan


Werkgemeenschap. Tijdens de werkgemeenschap Rijssen is onder meer over dit (toen nog verwachte) advies gesproken. Ook telefonisch kwamen er enkele reacties binnen. Enkele pastores gaven aan dat met name de anderhalve meter implicaties heeft. Eén zei: ‘Dan moeten we bij ons de herregistratie invoeren’. Een ander zei: ‘Dat betekent halvering van het aantal zitplaatsen’. Een derde verwoordde: ‘Dat is heel jammer, we hadden uitzicht op verruiming en nu sluit zich de horizon weer’.Deze update is van zaterdag 30 oktober 12.00 uur

Gesprek. De coronacrisis is nog niet voorbij. De ziekenhuizen in Almelo en Zwolle liggen vol covidpatiënten. De helft van de patiënten in Sneek komt uit Urk. Toch is er meer ruimte voor de kerken om hun openbare diensten te beleggen. In Mariënberg keek de kerkenraad onlangs terug op het achterliggende anderhalve jaar.

Ds. Wim den Braber had vier vragen geformuleerd die aan de orde kwamen, eerst in kleine groepjes en daarna plenair. Wellicht inspireren de vragen ook andere gemeenten:

1. Hoe heb je de coronatijd zelf beleefd? (Noem pluspunten en minpunten).
2. Wat heeft corona gedaan in relatie tot je geloofs(leven)? Heeft het je veranderd? Ben je anders naar de wereld gaan kijken, anders naar jezelf en je omgeving?
3. Heeft de corona iets gedaan met je kijk op de kerk? (Noem plusmomenten en minmomenten).
4. Wat zou je voor jezelf en wat zou je voor de kerkgemeenschap van de eigen gemeente willen meenemen naar morgen?

De meeste mensen, zo bleek, hebben de coronacrisis als zeer beperkend ervaren. Je wereld wordt heel klein, sociale contacten vallen weg, allerlei verjaardagen en huwelijksjubilea konden niet worden gevierd. Daar stonden ook wel positieve ervaringen tegenover. Je hoefde verplichtingen niet na te komen, kon bijna zonder agenda leven, kreeg minder prikkels, werd uitgedaagd creatieve toepassingen te zoeken.

De coronacrisis heeft consequenties voor het geloofsleven. Je voelt de kwetsbare kant van het leven. Je komt tot bezinning. Het gebedsleven krijgt opnieuw kleur. En de gemeenschap der heiligen vraagt nieuwe doordenking.

De kerk heeft zich gemuteerd in coronatijd. Vergaderingen gingen per laptop. Dat was wennen en minder compleet vergaderen dan wanneer je elkaar ziet.

De digitale diensten zullen wel een blijvertje zijn. Sommige creatieve accenten mogen blijven, zoals de optie van ‘de drive through’. Het telefonisch pastoraat biedt in sommige gevallen mogelijkheden. Hoe nuttig is het ook je kerkblad breed te verspreiden in zo’n periode.

Deze update is van vrijdag 24 september 23.00 uur

Mening kerkgangers over coronapas. Vier op de tien kerkgaande Nederlanders wil dat alleen mensen met een coronapas de kerk in kunnen, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad en Dit is de Dag (NPO Radio 1). Opmerkelijk is dat rooms-katholieken strenger zijn voor niet-gevaccineerden dan andere christenen. Behalve dat onder rooms-katholieken meer steun is voor de coronapas, vindt ook ruim de helft van de rooms-katholieken dat gevaccineerden voorrang moeten krijgen in het ziekenhuis. Hendro Munsterman suggereert dat het verschil te maken kan hebben met de theologie van ‘de goede werken’, waardoor rooms-katholieken met een zekere vanzelfsprekendheid oordelen dat goede werken beloond mogen worden. Een andere reden zou kunnen zijn dat rooms-katholieke kerkgangers gemiddeld iets ouder zijn dan de kerkgangers van een doorsnee-protestantse achtergrond. Dus kwetsbaarder qua gezondheid en dus kritischer op de omgeving.Deze update is van donderdag 23 september 21.00 uur

Voorbeeld. Hoe vertaal je het landelijke advies van 'elkaar ruimte gunnen' in de praktijk van de gemeente? Kerkenraden doen dat op een eigen manier. Hier het voorbeeld van de kerkenraad in de protestantse gemeente te Wijhe, als spiegel wellicht weer voor anderen gemeenten.

De kerkenraad laat het aanmelden voor de kerkdiensten vervallen, met ingang van 03 oktober 2021. Iedereen is welkom, wel wordt er nog bij de deur naar de gezondheid gevraagd. De kerkenraad laat mensen nog steeds de handen ontsmetten bij binnenkomst. De bezetting in de kerk gaat nog niet terug naar de 350 stoelen die in de kerk kunnen worden geplaatst, men begint met 150, zodat er ruimte is om afstand te houden. Verder werkt men met looproutes.

Coördinatoren zullen dat proces van gewenning begeleiden. Er wordt geen koffie gedronken in de kerk, incidenteel wordt er koffie gedronken na de dienst in het gemeentelijke centrum. Het zingen beperkt men nog even, na de preek worden een aantal liederen door de gemeente gezongen; de liederen voor de preek worden gezongen door 2 zangers. Men bidt hardop het “Onze Vader mee” en na de zegen het gezongen amen.  De kerkenraad hoopt weer terug te gaan naar het volledig meezingen en naar een complete bezetting vanaf het nieuwe kerkelijk jaar op 28 november, de eerste zondag van advent.  

De rouw- en trouwdiensten kunnen maximaal 150 mensen herbergen tot 28 november 2021. Daarna denkt men te kunnen aanpassen, afhankelijk van de landelijke richtlijnen. Men benadert dus de komende 2 maanden weer met enige voorzichtigheid door meer kerkgangers de kerkdiensten te laten bezoeken en tegelijk de verantwoordelijkheid voor elkaars gezondheid in de gaten te houden. 

Nog een voorbeeld. Nog een ander voorbeeld als spiegel. De protestantse gemeente Markelo.

Men laat aanmelden en registratie voor de zondagse eredienst vervallen. Er is geen CoronaCheck-app nodig om de eredienst bij te kunnen wonen. Men kan zelf een plek uitkiezen, mocht men afstand willen bewaren tot andere bezoekers, dan is daar de mogelijkheid voor in de buitenste kerkbanken. Men wordt nog steeds naar de plek begeleid, zodat de kerk vanaf de voorste banken gevuld wordt en heen-en-weer-geloop langs elkaar wordt vermeden. Het is voor de voorgangers ook prettiger - zo zegt men in een kerkbrief - dat iedereen voorin de kerk zit. Nog steeds zal één kerkbank vrij worden gehouden tussen de door bezoekers gevulde banken, zodat er voldoende ruimte resteert (mede met het oog op de samenzang). Tijdens de dienst wordt niet gecollecteerd, de eindcollecte bij de uitgang zal worden gedeeld door kerk en diaconie.  

Vanaf zondag 3 oktober is er weer gelegenheid om na afloop van de eredienst samen koffie te drinken in het gemeentelijk centrum. Vanaf donderdag 7 oktober is de huiskamertafel in datzelfde centrum weer geopend om koffie te drinken en gezellig samen te kletsen. 
Na ruim anderhalf jaar hoopt men ook de zangavonden in een seniorencomplex weer te starten.

Deze update is van maandag 20 september 10.30 uur

PKN. De Protestantse Kerk heeft maandag 20 september de richtlijn gepubliceerd voor de gemeenten waarin staat hoe men met de coronadreiging kan omgaan. Men plaatst er boven de titel ‘Geef elkaar de ruimte’. Vervolgens legt het moderamen uit, dat de basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert. Vanaf zaterdag 25 september gaat de basisregel over in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd – zo zegt men - benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden. Hoe een gemeente ‘gepast afstand houden’ invult, is afhankelijk van de indeling van het kerkgebouw. Gemeenten kunnen overwegen een gedeelte te reserveren voor mensen die wel graag de 1,5 meter afstand willen bewaren, zo schrijft de landelijke website van de PKN. 

Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Voor het moderamen is helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten. Als er een activiteit georganiseerd wordt met het karakter van een evenement (denk aan veel mensen die door elkaar heenlopen) is het werken met een coronatoegangsbewijs wel verplicht, aldus de PKN die daarbij aansluit bij de overheidsrichtlijnen. 


Het moderamen adviseert plaatselijke gemeenten dringend om speciale aandacht te besteden aan ventilatie. Zie hiervoor ook het advies van het CIO. Die is namelijk van groot belang om besmetting te voorkomen. Zie  www.eerstehulpbijventilatie.nl voor meer informatie.


Wanneer ruimten aan derden worden verhuurd zijn de algemeen geldende coronaregels van toepassing. Met name als hierbij ook horecafaciliteiten van toepassing zijn. Hierover zal deze week meer informatie worden gepubliceerd door de overheid.

De adviezen in dit bericht gelden vooralsnog tot 1 november.


Deze update is van zaterdag 18 september 8.00 uur

Lappendeken.
De toepassingen van de kerken van de richtlijnen van het CIO (zie hieronder 17 september) met het oog op de veranderingen vanaf 25 september lijken diverse kanten op te gaan. Het Nederlands Dagblad geeft een eerste inzage. Zoals bekend hebben de PKN en de RKK, verreweg de grootste kerken, aangegeven dat ze pas maandag met een advies naar buiten komen. Maar kleinere kerken spreken zich wel uit in de krant. Het doet mij (KvdK) aan als een lappendeken, maar het ND ziet er nog wel een rode draad in en kopt 'Kerken schrappen 1,5 meter' en de onderkop luidt 'Geen afstand, wel 'rekening houden met elkaar', lijkt het nieuwe normaal. Deel kerken adviseert een vak met ruimte'. Je krijgt de indruk dat de kleinere kerken onder diverse bewoordingen de maatregelen wat laten schieten en tegelijk zich indekken door mensen op hun verantwoordelijkheid te wijzen (dat zijn mijn wat zuinige woorden, de formele kerken spreken er gewetensvol over). Trouw vat de tussenstand samen met: 'Kerken hoeven geen coronapas te gaan gebruiken; iedereen mag naar binnen. Wel krijgen ze het advies in de kerk 'op gepaste afstand' van elkaar te blijven'. 

Christelijk-gereformeerd en Nederlands-gereformeerd schrappen de 1,5 meter; wel adviseert men een vak te reserveren voor mensen die 1,5 meter op prijs stellen; aanmeldingen kan nodig zijn afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw. 

De kleine reformatorisch, conservatieve kerken zoals Gereformeerde Gemeente in Nederland en Oud Gereformeerde Gemeenten schaffen de 1,5 meter af, wel roept men op extra rekening te houden met gehandicapten, ouderen en andere kwetsbare kerkgangers. De Gereformeerde Gemeenten kiezen weer andere bewoordingen, maar roepen ook op tot zorgvuldigheid en behoedzaamheid en zeggen evenzeer dat 1,5 meter van de baan is, maar dat het wel een veilige afstand is. 

De Unie ABC-gemeenten (Baptisten) en de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) uitten zich ook in de krant en zitten op een zelfde lijn als hierboven geschetst. 

Eerder gingen de meeste gesprekken over de vraag of er een coronacheck bij de ingang van de kerk gemaakt zou moeten worden. Daarover rept het ND niet meer. Als vanzelfsprekend gaan de kerken in Nederland er blijkbaar van uit dat ze dat niet doen. In een land als Zwitserland voeren de kerken wel een dergelijke test uit bij de ingang van het gebouw, omdat ze op die manier willen meewerken aan het bestrijden van de crisis die hoog opvlamde.   

Deze update is van vrijdag 17 september 23.00 uur


CIO. Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft op 17 september het advies uitgebracht zoals het richtinggevend is voor de kerken vanaf 25 september. Naar verwachting zal de PKN hier begin volgende week op aansluiten. We plaatsen de tekst integraal: 

Geef elkaar de ruimte

 

Vanaf zaterdag 25 september voert de rijksoverheid opnieuw versoepelingen door in de covid-19 maatregelen.
Het advies van CIO aan de aangesloten 31 kerkgenootschappen over deze aanpassingen die op 25 september a.s. ingaan bevat de volgende aandachtspunten:

 

 • Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand.
  Ook enkele andere maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.

 • Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is niet van toepassing op kerkdiensten.

 • CIO adviseert met nadruk om op een verantwoorde wijze als kerken hiermee om te gaan: aandacht voor kwetsbare personen of groepen van personen, die de kerkdienst willen bezoeken. Maatwerk kan hierbij een gepaste aanpak zijn.

 • Ook adviseert CIO om hierbij niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar alle bezoekers van kerkdiensten.

 • De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:

  • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  • thuisblijven en testen bij klachten;
  • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
  • de basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen (zie www.rijksoverheid.nl/corona).
 • Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een kerkgebouw uit te voeren. Houdt hierbij rekening met de concrete omstandigheden van het kerkgebouw:

  • Omvang en hoogte van de kerkruimte;
  • Mogelijkheden voor verantwoorde doorstroming van lucht;
  • Aantal zitplaatsen en aantal kerkgangers;
  • Tijdsduur van de kerkdienst en van de (samen)zang. Meer informatie hierover is o.a. te vinden op de website:
   www.eerstehulpbijventilatie.nl.

  Verwacht wordt dat binnen afzienbare tijd nadere adviezen en richtlijnen beschikbaar komen hoe om te gaan met ventilatie in (kerk)gebouwen.

 • De routekaart overheid is komen te vervallen. Dit betekent ook dat de door CIO gepubliceerde routekaart niet langer van toepassing is.
  D
  e rijksoverheid heeft een nieuw stuk gepubliceerd “aanpak najaar” waarin een andere systematiek wordt gehanteerd die gebaseerd is op aantal ziekenhuis en ic- opnames (zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/14/aanpak-najaar).Deze update is van dinsdag 14 september 23.30 uur 

PKN. De landelijke PKN heeft laten weten dat men op grond van de persconferentie van de minister-president op dinsdag 14 september en op grond van verder overleg met het CIO in de loop van de week naar verwachting op maandag 20 september met een verklaring komt. Voorlopig lijken de adviezen de kant uit te gaan van: kerken wordt geadviseerd bij erediensten niet met een coronatoegangsbewijs te werken; en dus is dan impliciet de consequentie dat men de anderhalve meter blijft handhaven. Mogelijk dat er buiten de erediensten verdere aansluiting wordt gezocht bij wat er verder in de samenleving gebeurt. Dat kan dan weer anders zijn dan de koers die men voor de erediensten uitzet. Of het tot een feitelijk advies in deze zin komt, zal afhangen van de bespreking in het CIO en natuurlijk ook in de manier waarop er discussies worden gevoerd in de Tweede Kamer. Dat de kerken op 20 september met een meer compleet advies komen sluit aan bij de ingangsdatum waarop de maatregelen van de overheid van kracht worden: 25 september. 

Deze update is van donderdag 9 september 01.00 uur 

Juridische randvoorwaarden. Nu de vaccinatiegraad in Nederland steeds hoger is, komen we in een andere fase. Een deel van de mensen vaccineert niet. Hoe ver mag je gaan als gemeente om mensen daarop aan te spreken. De afdeling juridische zaken van onze kerk heeft een paar randvoorwaarden in beeld gebracht: 
a. Je mag niet verplichten te vaccineren. 
b. Je mag niet verplichten te testen. 
c. Je mag niet verplichten de uitslag van testuitslagen mee te delen. 
Je hebt daar als kerkenraad rekening mee te houden als je je beleid rond corona subtieler maakt. Het beste kan je aansluiten bij het overheidsbeleid en bij het protocol van de landelijke dienstenorganisatie. In dat protocol gaat het om zaken als anderhalve meter afstand houden en bij klachten thuisblijven.  

Landelijke afstemming. De landelijke werkgroep rond coronabeleid blijft actief. Men houdt er in de binnenkamer rekening mee dat corona langer blijft en om duurzame maatregelen vraagt. De werkgroep kan daar richtlijnen voor blijven aanreiken. Men verwacht met verdere punten te komen rond ventilatie bijvoorbeeld. De routekaart ooit in het leven geroepen om zelf de stappen logisch uit af te leiden, zal naar verwachting verdere nuancering in de protocolsfeer behoeven. 

Landelijk symposium. Er komt een landelijk symposium, onder meer georganiseerd door Marco van de Wetering, vanuit Wageningen, digitaal te volgen over de coronacrisis. Marco informeerde bij de classispredikant van Overijssel-Flevoland over mogelijke inbreng vanuit de regio op het punt van online-verkeer. Verder zal Marjolein Willemsen (opvolger Hans van Ark bij de dienstenorganisatie) vertellen over haar ervaringen met corona-indamming. En vanuit de techniek van de ventilatie zal er ook professioneel advies zijn. 

Deze update is van donderdag 2 september 13.00 uur

Senioren. Het Nederlands Dagblad plaatste een opiniestuk van Klaas van der Kamp (voorzitter van de stichting Elisabeth) met een pleidooi om senioren post-corona recht te doen. Hij wijst ook op de campagne die Elisabeth voert. Klik hier. 

Laetare. Henk de Roest en Theo Pleizier schrijven in Laetare over een internationaal onderzoek naar de nieuwe hybride vormen van kerkzijn. Online heeft onder meer de lengte van de dienst ingekort. 

Deze update is van maandag 30 augustus 8.00 uur 

Wervingscampagne. Tabitha van Krimpen, werkzaam bij de protestantse kerk te Amsterdam en studente theologie en bedrijfskunde, pleit in het Nederlands Dagblad voor een heropeningscampagne van de kerken. 'Die zou kunnen bestaan uit bijvoorbeeld posters op bushokjes en de inzet van sociale media of banners (spandoeken)'. Ze noemt de campagne van belang om mensen te wijzen op de mogelijkheden aan het kerkelijke leven deel te nemen. 

Deze update is van zaterdag 28 augustus 10.00 uur 

België. In België kan men vanaf 1 september kerkdiensten beleggen zonder veel belemmeringen. De regels over aantallen en afstand vervallen. Het enige dat men nog overeind houdt is de noodzaak een mondkampje te dragen. Hendro Munsterman bericht daarover in het ND. Hij baseert zich op een overheidsbesluit. De bisschoppen van de RK zijn relatief terughoudend. De Verenigde Protestantse Kerk van België heeft op de website nog geen bericht hierover. Men meldt daar slechts dat berichten voor de VPKB digitaal moeten worden gestuurd, omdat thuiswerken de norm blijft. Het bisdom Brugge schrijft op Kerknet:

'In het kader van de coronamaatregelen geldt vanaf 1 september voor de eredienst enkel de mondmaskerplicht (kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan vrijgesteld). Alle andere regels of beperkingen (bijvoorbeeld qua afstand houden of qua aantal aanwezigen) vervallen. Deze versoepelingen gelden uiteraard ook voor de komende eerste communie- en vormselvieringen.

Uit voorzichtigheidsoverwegingen raden we aan om:

 • bij de ingang van het kerkgebouw ontsmettende handgel te blijven aanbieden
 • bij een offergang de gelovigen niet hetzelfde liturgische voorwerp (kruisbeeld, icoon,...) te laten aanraken, maar uit te nodigen tot een ander gebaar van deelneming of eerbied (bv. buiging)
 • bij de vredeswens nog niet uit te nodigen tot fysieke aanraking
 • bij de communie: de communiebedienaars blijven hun handen voorafgaandelijk ontsmetten;
 • als bedienaar van het doopsel en het vormsel de handen regelmatige te ontsmetten bij het uitvoeren van contactriten


Deze update is van woensdag 25 augustus 12.00 uur 

Filmpjes en tekst. De dorpskerkenbeweging heeft vier filmpjes en twee artikelen gemaakt die je kunt gebruiken bij de bezinning op 'kerk na corona' en 'kerk met gezicht naar de leefgemeenschap daar omheen'. Klik hier.

Deze update is van vrijdag 20 augustus 20.00 uur

Mondjesmaat. Contacten met plaatselijke gemeenten wijzen uit dat het nog wat zoeken is hoe het nieuwe seizoen zal worden ingevuld. De kerkdiensten hebben hun weg gevonden, maar vooral activiteiten om het kerkenwerk heen vragen om aanvullende zorgvuldige afwegingen. Zo heeft men in Diepenveen besloten het dorpsfeest nog niet in volle glorie te laten starten. Op de facebookpagina schrijft de organisatie: 'Met pijn in ons hart moeten we helaas ook dit jaar ons mooie Dorpsfeest afblazen.. Het bleek allemaal toch te mooi om waar te zijn, door de vele extra regels, kosten en risico’s om aan alle regels te voldoen i.c.m. het maximaal aantal bezoekers is het helaas niet haalbaar om een feestweekend te organiseren...'. Het impliceert dat men ook de kerkdienst die in de regel in de feesttent wordt gehouden op zondag niet kan laten doorgaan. 

Het oude normaal? Dr. Jan Dirk Wassenaar schrijft in het Gezamenlijk Zondagsblad over de ruimte die ontstaat nu de coronacrisis enigszins lijkt te zijn ingedamd. Hij stelt de vraag of de kerk terug zal gaan naar het oude normaal en hij legt uit hoe ambtsdragers in zijn gemeente daarnaar kijken. Hij schrijft onder meer: 'Ga niet meteen over tot het oude normaal. Denk ook niet dat alles opeens anders moet. Maar maak werk van een goede evaluatie. Kerk na corona - hef op uw hoofden biedt daar aanknopingspunten genoeg voor. Een ambtsdrager maakte nog deze opmerking: 'De huidige tijd heeft ons gedwongen na te denken over hoe we kerk willen zijn. Ik hoop dat we in de toekomst elkaar blijven uitdagen om creatief te zijn met 'kerkzijn'. Waarvan akte'. 

Deze update is van vrijdag 6 augustus 9.30 uur 

Bezinning. Waar stond ook al weer de tekst van de uitgave 'Kerk na corona'? Die vraag kwam enkele keren langs. Vandaar hier de inleiding. En ook nog een keer de plek waar de eerdere uitgave te vinden is over theologie rond corona, de uitgave 'Als het leven kantelt': hier de klikmogelijkheid. 

Vaccinatie. De GGD Flevoland start een campagne om meer vaccinaties uit te zetten op Urk. Tussen de 20 en 39 procent van de bevolking is gevaccineerd. In Staphorst ligt het tussen de 40 en 59 procent. Het landelijk gemiddelde met tenminste één prik ligt tussen de 60 en 74 procent. 

Deze update is van zaterdag 31 juli 19.00 uur 

Ommezwaai. Het blad Gaandeweg van de protestantse gemeente te Zwolle maakte een thema-uitgave waarin diverse mensen vertellen over de ommezwaai die de kerken meemaken door de coronacrisis. Almatine Leene, theoloog des vaderlands, schrijft als gastschrijver over de ommezwaai die Ruth meemaakte en die zij als eerste vrijgemaakte vrouwelijke dominee aan den lijve ervaart. Johan ter Beek vertelt vanuit zijn ervaring als projectleider van OpenUp (de inhoudelijke pijler van het Academiehuis in Zwolle) over veranderingen die hij signaleert rond de coronacrisis. Hij typeert zes ommezwaaien: van de behoefte aan een tussenruimte tot de behoefte aan nieuwe verbindingen. Zijn verhaal helemaal lezen? Klik hier. 

Kerkbezoek. Er is veel variatie in de manier waarop kerken tijdens de zomer hun deuren openen. Een zekere terughoudendheid merk je bij diverse kerken om al helemaal zonder registratie vooraf aan de gang te gaan. Je moet so wie so in het algemeen de namen weten. Een voorbeeld daarvan is de gereformeerde kerk te Zwartsluis. 'De dienst bijwonen is beperkt mogelijk', schrijft men op de website. De Waterstaatkerk in Hengelo laat 65 mensen toe en zingt weer het slotlied, eventueel het Onze Vader ook. Anderen gaan wat verder. De gereformeerde kerk te Urk heeft bekendgemaakt dat men vanaf 4 juli verder opschaalde. De Bethelkerk is verhoogd naar 300 kerkgangers en de Petrakerk naar 175 kerkgangers. Het aantal bezoekers in de Poort gaat tot 250. De protestantse gemeente te Steenwijk bericht dat men vanaf 26 juni weer 250 mensen in de kerkdienst kan ontvangen. Men houdt daarbij rekening met 1,5 meter afstand en een stoelencapaciteit van 800. Ook mag er weer gezongen worden. Na afloop is er koffie. Bij mooi weer buiten. Men heeft het reserveringssysteem laten vervallen, omdat de reserveringen sinds de versoepelingen ver achterliepen bij het daadwerkelijk kerkbezoek. De kerkgangers dienen zich wat de Grote Kerk betreft tot het maximum is bereikt bij de ingang te registreren.

Covid-herdenking. De protestantse kerk Enschede Bethel neemt het voortouw in een Covid-herdenking op 29 augustus en roept andere plaatsen op wellicht een soortgelijk initiatief een plek te geven. Klik hier. 

Deze update is van zaterdag 3 juli 9.00 uur

Na corona. Het Nederlands Dagblad brengt een artikel over zeven wijzigingen die zich voltrekken in de kerk na corona. Gerald Bruins schrijft over: 
1. het besef dat de kerk een heilige plek is. De corona-crisis kan leiden tot een herwaardering van de lichamelijke kant van geloven en het kerkgebouw als 'heilige plek'. 
2. de digitale kerkdienst als blijvertje. 
3. de meer hybride invulling van kerkdiensten. Digitaal en fysiek vloeien qua vormen meer in elkaar over. 
4. de diversiteit in digitale praktijken. 
5. lagere kerkmuren. De revolutie van internet zet zich door in meer shop-gedrag. 
6. de nuchtere realiteit dat minder mensen terugkomen in de kerk. Vooral dertigers laten de kerk versneld achter zich. 
7. het besef dat de wereld anders in elkaar steekt dan eerder verwacht. De maakbaarheid is minder centraal komen te staan. 

Deze update is van maandag 28 juni 9.00 uur 

Vaccinatie. De vaccinatie in enkele streken van de classis Overijssel-Flevoland blijft behoorlijk achter bij het landelijk gemiddelde. Waar landelijk het cijfer van een eerste prik bij 65plussers boven de 85 procent ligt, blijft Urk steken op 49 tot 59 procent; en Staphorst op 60 tot 74 procent. Ook Zwartewaterland en Kampen blijven achter bij het landelijk gemiddelde wat de vaccinaties betreft. Urk en Staphorst spannen de kroon wat terughoudendheid in Nederland betreft. Regio's waar ook enige terughoudendheid waarneembaar is, vergelijkbaar met Kampen en Zwartewaterland, is de Rijnmond (waar relatief veel migranten wonen) en Tholen (onderdeel van de bible-belt, net als bijvoorbeeld Nunspeet waar een zelfde relatief lager cijfer te vinden is). 

Deze update is van vrijdag 25 juni 9.00 uur 

Meer concrete voorbeelden. Omdat ik voor Omroep Flevoland om half tien vandaag een beeld mag geven van de situatie in de kerk met de nieuwe corona-maatregelen heb ik wat kerkenraden benaderd over de situatie. De protestantse gemeente Emmeloord blijft komende zondag nog op 68 personen qua toegang (15 procent van de ruimte) en volgende week komt de kerkenraad bijeen om te zien of er meer verruiming kan zijn. De voorzang blijft, en het eerste en laatste lied wordt door de gemeente gezongen. Online-vieringen blijven in ieder geval tijdens de zomermaanden doorgaan, misschien wel langer. 

De protestantse gemeente Dronten zit zondag op 80 bezoekers in de Ark. Naast het slotlied dat de gemeente zong, kiest men net als Emmeloord voor een tweede lied samen te zingen. Men vergadert als moderamen vandaag over de verdere stappen. In ieder geval blijft men steeds goed ventileren. En aardig is ook dat juist zondag er twee dopelingen zijn. 

De protestantse gemeente Lelystad zit op een maximum van 100 bezoekers zondag. Men werkt nog met voorzang en zal vanaf 4 juli verder opschalen. De online-vieringen blijven, omdat men ook mensen die aarzelen en niet zo goed nog naar de kerk durven te komen op maat wil bedienen. 

Rooms-Katholiek. De bisschoppenconferentie heeft aangegeven dat men vooralsnog met alleen koortje van maximaal 12 mensen blijft werken. Men heeft niet goed zicht op de ventilatie, en omvang van gebouwen en vindt het vooralsnog wat ingewikkeld dat precies uit te leggen. Mogelijk dat er later op maat verder wordt verruimd. Zelf denk ik dat op de achtergrond ook wel het gegeven meespeelt dat men in RK-kring iets meer gewend is met vooral koren en cantorijen te werken en dat het besef dat men zich wil concentreren op enkele kerken waar de eucharistie gevierd wordt de beslissing vereenvoudigt om vooralsnog terughoudend te zijn met zingen in zijn algemeenheid. 

Deze update is van donderdag 24 juni 20.00 uur 

Concreet voorbeeld Nijverdal. De protestantse gemeente Nijverdal bouwt het zingen verder uit: Vanaf heden wordt bij ieder lied één couplet of worden er twee coupletten gezongen door de zanggroep en één of twee coupletten door de hele gemeente. De mechanische ventilatie blijft de hele dienst ingeschakeld en bepaalde binnendeuren zijn open. Het aantal kerkgangers wordt per 4 juli uitgebouwd naar 150 in de Regenboog en 100 in Centrum. Men moet zich nog wel aanmelden voor de dienst. Vanaf 4 juli is er na de morgendienst koffie en thee. Mondkapjes zijn alleen nodig op plekken waar men onzeker is over de 1,5 meter en de basisregels blijven gelden. 

Concreet voorbeeld hervormd Lelystad. De hervormde gemeente Lelystad gaat vanaf komende zondag verder opschalen van 60 kerkgangers naar maximaal 100 kerkgangers per dienst. Mensen moeten zich nog wel opgeven, omdat met name de ochtenddiensten anders te vol zouden geraken; voor de avonddiensten is dat risico minder groot. De mondkapjes zijn niet meer direct vereist. Er is ook kinderoppas en kindernevendienst. Zingen wordt uitgebreid van twee coupletten aan het einde van de samenkomst naar gewoon weer zingen in de complete eredienst. 

Deze update is van donderdag 24 juni 9.00 uur 

PKN. Het moderamen van de PKN geeft als richtlijn dat kerkdiensten vanaf zaterdag weer voor iedereen toegankelijk zijn. De 1,5 meter blijft gehandhaafd. Het is niet nodig om toegangsbewijzen uit te reiken of te vragen naar vaccinatiebewijzen, immers bij het handhaven van de 1,5 meter is er veiligheid ingebouwd. Als men het houden van de 1,5 meter niet vertrouwd, kan men natuurlijk het advies geven wel een mondkapje te dragen. Samenzang is vanaf zondag ook weer mogelijk. Er zijn daarin - behoudens de 1,5 meter - geen restricties. Het is aan de plaatselijke kerkenraad om daarover te beslissen. Met nadruk wordt nog eens gewezen op de ventilatie. Dit mede naar aanleiding van het advies van de werkgroep 'zingen in de kerk'. Het zingen is en blijft een onderwerp - zo blijkt - een thema waarover gevarieerd gedacht wordt. Maar nu de versoepelingen in de samenleving zo vergaand zijn en ook de richtlijnen vanuit de overheid mbt zingen/schreeuwen/roepen etc losgelaten zijn - is het moderamen van mening dat de kerk een zelfde lijn kan aanhouden. De landelijke kerk heeft wel aangekondigd de komende maanden nader onderzoek te zullen laten doen naar de risico's die er zijn bij het zingen. Zo'n onderzoek is zinvol, als je bedenkt dat we op dit moment nog niet weten hoe de samenleving er voor staat na de zomervakantie. Het is niet honderd procent uit te sluiten dat het virus dan toch weer opspeelt. De PKN volgt het CIO. Het CIO verklaarde dat er in kerken zondag weer gezongen mag worden en dat men de volledige capaciteit van zitplaatsen mag inzetten op voorwaarde dat men 1,5 meter afstand handhaaft. Als je klachten hebt, blijf je natuurlijk wel thuis, of als je in quarantaine bent; in die zin blijven de basisregels qua veiligheid gehandhaafd. Zie ook website CIO (Klik hier). 

Reacties. Enige ingetogenheid is er nog in de reacties. Het RD kopt: 'Meer bezoekers in kerk en koffiedrinken na de dienst mogelijk'. Het ND heeft een 1-koloms bericht op pagina 6 met de kop: 'CIO: samen zingen weer mogelijk'. Op het bericht dat ik op Facebook plaatste wees een collega-predikant terecht direct op een restrictie dat het CIO wel oproept de basisregels te blijven handhaven: bij klachten thuisblijven, handen wassen etc. Hoe kerkenraden gaan reageren op het advies is op het moment van schrijven nog niet duidelijk. 


Deze update is van dinsdag 22 juni 9.00 uur

Christelijk-gereformeerd. 'Alles mag wat op 1,5 meter kan'. Met die titel laten de Christelijke Gereformeerde Kerken weten dat er in de kerken weer gezongen mag worden vanaf 26 juni, dat er weer koffiedrinken kan zijn na de dienst, dat ontmoetingen rond een barbecue in de tuin tot de mogelijkheden behoren etc. Met de laatste persconferentie van minister-president Rutte is duidelijk dat het niveau op genoemde datum opschuift naar 'waakzaam'. Dat geeft fors meer ruimte. Meest opvallend is wellicht dat er geen beperkingen op samenzang meer gelden. Mondkapjes kunnen af. Collecteren kan als vanouds. Wel vraagt men op de website aandacht voor goede ventilatie en de 1,5 meter blijft onverkort gelden. 'Maar als je in een kleinere kring bij elkaar bent en iedereen is daadwerkelijk gevaccineerd, dan kunnen de stoelen gerust dichter bij elkaar worden geplaatst', aldus de site. 

Stilte PKN. De Protestantse Kerk heeft nog geen bijgestelde landelijke richtlijn uitgebracht. De dienstenorganisatie wacht eerst donderdag het overleg af met het CIO (Interkerkelijk Contact Overheidszaken) alvorens met een interpretatie naar buiten te komen. 

Deze update is van maandag 21 juni 9.00 uur

Blijvend. Jos de Kock, hoogleraar praktische theologie / godsdienstpedagoog in Leuven, wijst in een artikel (onder meer Nederlands Dagblad) op blijvend effect van de coronacrisis op de levensbeschouwing van jonge mensen. 'Jongeren hebben gedurende de coronaperiode gedachten ontwikkeld over de waarde van het leven en de ontwrichtende kracht van ziekte. Zij hebben kennisgemaakt met ethische vragen, hebben 'in he groot' wereldleiders zien opereren en zijn 'in het klein' geconfronteerd met opvattingen en gedrag van ouders, vrienden en andere voorbeeldfiguren. Dit alles heeft het denken over het leven gekleurd'. De Kock wijst er op dat deze levensbeschouwelijke ontwikkeling van blijvende aard is en baat hebben bij reflectie met anderen. Het kerkenwerk kan daarop inspelen. 

Deze update is van vrijdag 18 juni 10.00 uur

Eigen kerk okay. Erica Meijers, docent diaconaat aan de PTHU, vertelt in Trouw dat de eigen Nassaukerk in Amsterdam het goed heeft gedaan qua openheid in coronatijd door als inloophuis te functioneren. Mensen konden er in coronatijd ontbijten of een kop koffie krijgen. Toen de opvang dicht moest, bleef de kerk open. Andere kerken in Nederland krijgen het verwijt dat ze wel druk in de weer waren met de eigen leden, maar geen diaconale openheid betrachten. Me dunkt, een wat beperkte waarneming. 

Deze update is van woensdag 16 juni 10.00 uur

Onderzoek. Het tijdschrift Religie & Samenleving presenteert tijdens een symposium deze week cijfers van een enquête over kerken en corona. 56 procent ervaart de online-contacten als mindere vorm van verbondenheid met de eigen gemeente. Het lukt ook beter mensen in alle zintuigen te raken in een fysieke kerkdienst, zo wordt geconcludeerd. Grote levensgebeurtenissen met dood en geboorte lenen zich bij uitstek voor een persoonlijke ontmoeting. Diensten met veel nadruk op verbale woordenuitleg kunnen online wedijveren met fysieke samenkomsten.

Gesprek in eigen kerkenraad. De thema's zijn van de homepage van deze site verwijderd. Om kerkenraden te faciliteren die het thema 'kerk na corona' willen agenderen te faciliteren herhalen we daarom hier twee relevante sites: De kerkenraad in Hellendoorn sprak over het thema en trok conclusies na een interne enquete: Klik hier.  Als classispredikanten werkten we samen met de landelijke dienstenorganisatie en brachten we eind april, half mei teksten naar buiten: Klik hier. 

Deze update is van donderdag 10 juni 22.00 uur

Blijvend. Zo'n 92 procent van kerken die reageerden op een oproep van Eric van den Berg van Isimedia.nl (317 mensen reageerden) blijft hybride diensten aanbieden: kerkdiensten zowel in de kerk als online. De overige 8 procent zegt online te stoppen en alleen kerkdiensten in de kerk te willen verzorgen. Als aandachtspunten noemden ze onder meer: de kwaliteit van het geluid en het trainen van de vrijwilligers. Verschillende mensen geven aan dat de stijl van de diensten door het online-karakter veranderd is (klik hier). 


Deze update is van woensdag 9 juni 8.00 uur 

Classis. De classis Overijssel-Flevoland vergaderde. Ook corona kwam aan de orde. Diverse vertegenwoordigers vertelden hoe de kerkenraad in hun gemeente het complete kerkelijke werk denkt op te pakken nu er meer ruimte komt voor kerkelijke samenkomsten. In Zwartsluis overweegt men een dankdienst te houden met veel zang. In Wierden komt zoiets als een gezamenlijke dienst op het recreatiegebied 't Lageveld. En in Hardenberg komt er in een van de wijken een baalfestival waarin men samenwerkt met buurtorganisaties. Voor een complete impressie: klik hier. 

Deze update is van dinsdag 8 juni 22.00 uur 

Eén lijn in het land. Zowel de overheid als het CIO houden één lijn aan in de routekaart. Op het dashboard van de overheid komen weliswaar verschillende risico-kwalificaties voor m.b.t. de classis Overijssel-Flevoland. Maar dat vertaalt zich in dit stadium niet naar een verschillende richtlijn. Dat heeft de landelijke werkgroep van de PKN bekend gemaakt in antwoord op vragen vanuit gemeenten. Het lijkt de werkgroep heel onverstandig om als kerken nu een eigen koers te varen en per regio te gaan acteren. Dat maakt het niet overzichtelijker. De bedoeling is dat er 30 juni weer versoepelingen komen - er wordt zelfs gesproken over 25 juni - en dan komt de werkgroep weer bij elkaar om de vertaling voor de kerken te geven. Maar dan wel landelijk. In de laatste kaarten staat Salland en de Kop van Overijssel als zorgelijk te boek, Flevoland voor ernstig en Twente als zeer ernstig. Maar nogmaals: er blijft één advieslijn gelden, in de routekaart is dat de lijn van 'zeer ernstig'. 

 


Deze update is van woensdag 2 juni 11.00 uur 

Versoepelingen. Met ingang van vrijdag 5 juni raadt de advieswerkgroep corona van de PKN (in lijn met het advies van het CIO) verdere versoepelingen aan ten aanzien van het coronabeleid. In feite hanteert men de routekaart. Gelet op de persconferentie van de minister-president en de positieve ontwikkelingen qua statistiek gaat men van lockdown en zeer ernstig naar het niveau ernstig. Dat betekent dat er vanaf 5 juni maximaal 60 mensen (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) tijdens een kerkdienst aanwezig kunnen zijn. Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen kan een maximum van 15% van dit aantal zitplaatsen worden aangehouden. Daarnaast geldt tevens de volgende overheidsmaatregel: voor zalen met meer dan 1000 vaste zitplaatsen geldt een maximum aantal bezoekers van 250. Het aardige is, dat deze laatste richtlijn ook wordt toegepast op openluchtdiensten. Tot een maximum van 250 mensen kan de beschikbare ruimte gevuld worden met zitplaatsen op anderhalve meter. Logischerwijs is hier iets meer ruimte op het gebied van samenzang (want er is betere ventilatie) , maar wees hierin terughoudend. Uiteraard gelden verder ook alle basisregels van aankomst tot vertrek van de kerkganger (zie protocol). Alhoewel het officieel niet nodig is, raadt de werkgroep aan eventuele openluchtdiensten kenbaar te maken aan de plaatselijke overheid. Belangrijk is steeds dat de algemene randvoorwaarden van voorafgaande reservering, triage (gezondheidsvragen) en placering in het kerkgebouw in acht worden genomen. Ook zijn de genoemde aantallen kerkgangers alleen mogelijk als hierbij de 1,5 m onderlinge afstand kan worden aangehouden.

 

Bijzonder aan de routekaart op het punt 'ernstig' is ook, dat beperkt zingen is toegestaan. Men spreekt over 'zingen op praatniveau'. Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken. Pianissimo dus. Gemeenten die daarin geen ervaring hebben, kan daarover kort uitleg worden gegeven en de organist of andere begeleider kan de kracht van de tonen aangeven. De werkgroep zingen geeft aan dat u bij ‘beperkte tijd’ moet denken aan maximaal twee coupletten in een kerkdienst. Bij voorkeur aan het einde van de kerkdienst. Dit in verband met de verspreiding van aerosolen en de mogelijkheid om direct daarna te ventileren. Voor de overige liederen blijft de mogelijkheid bestaan om dit met maximaal 4 voorzangers te verzorgen. 

 

Vanaf 5 juni gelden voor jeugd tot 18 jaar geen beperkende maatregelen meer. Mensen vanaf 18 jaar kunnen vanaf dit moment weer in ‘catechisatie, verenigingswerk, kring, cursus-verband’ met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samenkomen. 

 

Voor kerkelijke vergaderingen (zoals een kerkenraad, bestuursvergadering, locatieraad, gemeente- of ledenvergadering, classicale vergadering of synode) geldt in alle fasen de richtlijnen van de Rijksoverheid voor samenkomsten. Hierbij moeten de basisregels vanzelfsprekend in acht genomen worden. Voor continuering van de dagelijkse werkzaamheden kan gebruik gemaakt worden van de algemene uitzonderingen om met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte samen te komen. Ook hier gelden de basisregels. Buiten is een ontmoeting (anders dan een kerkdienst) met maximaal 40 mensen (exclusief medewerkers) mogelijk.

Het is aannemelijk dat er eind juni c.q. in de loop van de zomer verdere aanpassingen worden gemaakt met behulp van de routekaart. Daarin volgt de kerk nauwlettend de koers die de overheid voor het geheel van de samenleving uitzet. 


Toespitsing. De werkgroep zingen geeft op de website van de PKN nog een toespitsing. Vanuit Overijssel-Flevoland en wellicht ook uit andere classes waren er vragen over afstanden. Men gaat daar op door en op de vraag wat 'praatniveau' is. De puntjes worden op de i gezet. Men schrijft: 

Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken. De werkgroep zingen geeft aan dat men bij ‘beperkte tijd’ moet denken aan maximaal twee coupletten in een kerkdienst. Bij voorkeur aan het einde van de kerkdienst. Dit in verband met de verspreiding van aerosolen en de mogelijkheid om direct daarna te ventileren. Let wel: Het gaat hier dus om samenzang van de gemeenteleden in de kerk, die op een afstand van anderhalve meter zitten of staan en zich anderszins houden aan de richtlijnen zoals 'bij klachten, thuis blijven etc.). 

Voor de overige liederen blijft de mogelijkheid bestaan om dit met maximaal 4 voorzangers te verzorgen. 

 • Beperk het aantal personen dat zingt tot een maximum van 4 voorzangers.
 • Zorg voor een onderlinge afstand van 3 meter tussen de voorzangers en houd een afstand van 5 meter aan tot de mensen in de kerk, rekening houdend met de mogelijkheden van het kerkgebouw. (Die onderlinge afstand van de zangers zelf komt steeds als thema terug; eerder hadden we de reactie dat daar de gewone afstand van anderhalve meter geldt als men niet richting elkaar zingt; hier is duidelijk dat de werkgroep zingen qua advies toch steviger inzet op onderlinge afstand van 3 meter). 
 • Professionele zangers lijken een zodanig betere stembeheersing te hebben dan niet professioneel geschoolde zangers, dat het risico op verspreiding kleiner lijkt. Ook dit kunt u meenemen in uw beslissing waar het gaat om voorzang.
 • Het gebruik van blaasinstrumenten brengt risico’s met zich mee. Als er een combinatie is van zang en blaasinstrumenten, hanteer dan hierbij ook een maximumaantal.


Deze update is van vrijdag 28 mei 20.00 uur

Consequenties. De werkgroep over het protocol van de kerken en het beleid komt dinsdag bij elkaar om te overleggen wat implicaties zijn van de persconferentie. De persconferentie zou aanvankelijk dinsdag zijn, vandaar dat de werkgroep in het verlengde daarvan is gepland. Dat tijdstip is evenwel op tijd als je bedenkt dat de veranderingen van de overheid op 5 juni ingaan. Voorafgaand aan de ontmoeting van de PKN-werkgroep is er een overleg van het CIO (interkerkelijk). De berichten over eventuele verdere versoepelingen voor de kerken worden woensdag naar buiten gebracht. 

Afstand zangers. Er kwamen enkele vragen binnen over de actuele stand van zaken met het zingen. Navraag bij de werkgroep zingen leverde op dat de adviezen niet expliciet spreken over de exacte afstand van de zangers. Er wordt verwezen naar het RIVM. Daar staat over de koorzang dat men onderling een afstand in acht neemt op dit moment van 1,5 meter. Het advies van de werkgroep over veilige afstand spreekt over vijf meter afstand van de mondrichting richting anderen; dus dat gaat dan over de afstand tot de gewone kerkgangers en het zegt impliciet iets over de opstelling van de zangers. Je gaat m.a.w. niet in elkaars richting staan zingen.

Apollo. Wat betekent de crisiservaring van de coronapandemie voor ons zielenleven, onze spiritualiteit? Heeft de theologie een antwoord op deze vraag? Prof. dr. Joep de Hart schreef ter gelegenheid van zijn afscheid van de PThU een online publicatie: 'De pijlen van Apollo. Nederland en religie in tijden van corona'. U kunt de publicatie gratis downloaden. Klik hier.

Deze update is van donderdag 20 mei 18.00 uur

Lijdzaam. Onderzoek in Overijssel van de GGD wijst uit dat vooral de jeugd lijdt onder de coronacrisis. De waarderingscijfers daalden van 7,7 naar 6,9. Klik hier.

Camera. Diverse plaatsen merkten het. Ook de gereformeerde kerk in Wilsum. Men stond voor de aanschaf van goede digitale middelen, een camera ook, waardoor je diensten kunt opnemen en uitzenden in deze corona-tijd. Dat gebeurde. En men vroeg gemeenteleden een donatie te doen voor dit concrete project. Het kostte weinig moeite om het gewenste bedrag bij elkaar te krijgen. 

Belangstelling. Er kwamen diverse prognoses naar voren tijdens een bijeenkomst van de werkgemeenschap Kampen. Sommige predikanten maakten zich zorgen, omdat de opening naar dertig bezoekers nog maar schoorvoetend wordt ingevuld. Maar zeker de helft heeft het vermoeden dat er best veel belangstelling zal zijn bij een verdere opening van de kerkdeuren in de tijd voorbij corona. De meeste zorg is er naar de vrijwilligers. Het kost enige moeite om een ieder weer te laten opstarten; variërend van kinderopvang tot jeugdwerk. 

Verruiming. Langzaam heropenen de kerken zich. IJsselmuiden de Bron gaat vanaf Pinksteren weer mensen ontvangen. Dertig mogen er komen. Tijdens een bijeenkomst van de werkgemeenschap regio Kampen vertelden ook diverse predikanten dat ze druk zijn met doopplechtigheden; daarbij uitgestelde dopen uit coronatijd. 

Deze update is van dinsdag 18 mei 15.00 uur

Weer samen. De Zwolse predikanten hebben weer een fysieke bezinningsdag gehouden samen. Acht predikanten hielden op 17 mei een gezamenlijke teambezinning onder leiding van de routenier Gideon van Dam. Het ging onder meer over de vraag of men als predikant een touringcar wilde aanreiken aan mensen om in te stappen of eerder een gezamenlijke trektocht op poten wilde zetten. 

Geen hand, maar een bijbel. Tijdens de werkgemeenschap Vollenhove vertelde één van de pastores dat hij onlangs een bijzondere groet had ontvangen van de ouderling van dienst. Hij kreeg natuurlijk geen hand, maar ook geen knikje. Hij kreeg in plaats van dat ritueel aan het begin van de dienst de bijbel overhandigd van de ouderling van dienst en aan het einde van de dienst gaf hij de bijbel weer terug. 

Nieuwe vaardigheden. In de verschillende werkgemeenschappen maakt men de balans op van wat ruim een jaar corona betekent voor het werk van de predikant. Men ziet uit naar verruiming van de mogelijkheden. Tegelijk erkent men nieuwe vaardigheden te hebben opgedaan tijdens de coronacrisis. Een voorbeeld daarvan is het maken van een podcast. Ds. Arjen van der Spek uit Zwartsluis is na een reeks over Benedictus nu met een reeks bijbelverhalen bezig. 'De Bijbel in 25 verhalen' heet het. Het was aanvankelijk bedoeld voor jonge mensen, maar er kijken ook anderen mee. Wil je een impressie opdoen? Klik hier.

Oecumenische kerkendag. De derde Duitse oecumenische kerkendag zit er op. Het feest van ontmoeting en theologische stimulans vond digitaal plaats vanuit Frankfurt am Main. Op het hoofdpodium bijzondere sprekers zoals Angela Merkel, voorzitter van de Wereldraad Agnes Abuom en prof. Azza Karam, algemeen secretaris van Religies en Vrede uit New York. Op hetzelfde podium ook de behandeling van het thema 'Wie betaalt de rekening van de coronacrisis?' Minister Scholz betoogde dat de opgebouwde schuld van 400 miljard euro in de loop van tien jaar betaald moet worden uit de stijgende welvaart. Stella Martin, de jongste spreekster, stelde vraagtekens bij de veronderstelde groei; immers hoe verhoudt deze groei zich tot ecologie, tot de verhouding noord-zuid en daarbij popte de vraag op of men niet te snel de rekening bij de jonge generatie zou neerleggen. Ulrich Caspar vanuit de werkgevers stelde dat natuurlijk de rekening betaalt zou moeten worden door het bedrijfsleven, omdat die via omzetbelasting, inkomstenbelasting en loonbelasting voor inkomsten zorgt. Hij stelde daarbij de voorwaarde dat men de komende jaren minder last moest hebben van de bureaucratie om tot noodzakelijke investeringen te komen. Eva M. Welskopp-Deffaa van caritas pleitte voor een heldere sociale infrastructuur en keuzes die de armsten ontziet. Wie de beeldopnamen van dit gesprek (ongeveer een uur) of andere programma-onderdelen wil zien: klik hier.

Staphorst. Een journalist belde de gereformeerde kerk in Staphorst. Waarom men ongebreideld kerkdiensten organiseerde zonder zich te storen aan de RIVM? 'U vergist zich', klonk het antwoord. 'Wij houden de diensten geheel in lijn van de richtlijnen'. De andere kant reageerde: 'U bent al de derde kerk die ik bel in Staphorst'. De goede verkeerde kerk bleek lastig te vinden....


Deze update is van woensdag 12 mei 12.00 uur

Beperkte ruimte. De persconferentie van minister-president Rutte heeft geen grote consequenties voor de ruimte in kerkelijke gemeenten. De werkgroep van de Protestantse Kerk voor corona heeft dat laten weten na de persconferentie. Er wordt wel ruimhartig verwezen naar de ruimte die er is voor openbare samenkomsten in de buitenlucht. Maar let op: In een openluchtdienst mogen maximaal 30 personen (excl. medewerkers) aanwezig zijn. Dus echt meer ruimte dan men in een kerkgebouw heeft, gaat dit niet opleveren. Pas in een derde stap (die mogelijk in een persconferentie van 1 juni aan de orde zou kunnen zijn) zouden er meer ingrijpende verruimingen kunnen zijn, bijvoorbeeld rond gemeentezang. 

Giro 555. Er wordt een nationale actie gehouden van de samenwerkende hulporganisaties, die vandaag giro 555 openen, om corona te bestrijden in arme en kwetsbare landen. Kerkinactie doet mee met de campagne. Het ingezamelde geld is voor corona-slachtoffers en voor het mogelijk maken van vaccineren in kwetsbare landen. Het gaat om vaccins, maar ook om beschermende kleding, gekoelde distributie en voorlichting. 


Deze update is van woensdag 5 mei 12.00 uur

Gevaccineerden. Een groepje uit de PKN heeft met elkaar nagedacht over het groeiend aantal gevaccineerden in de kerk. Moet je daar een speciaal regime voor ontwikkelen? In de samenleving wordt zelfs al gesproken over privileges voor mensen die een vaccinverklaring kunnen overleggen. De groep is zeer terughoudend met het aangaan van een gedifferentieerd beleid gebaseerd op een onderscheid 'geprikt' / 'niet-geprikt' vanwege het principe dat ieder mens gelijke toegang tot kerkdiensten  moet hebben. Wel kan de groep zich voorstellen dat je iets extra's doet voor gevaccineerde ouderen die zich erg eenzaam hebben gevoeld. In de wandelgangen reageerden enkele predikanten dat men dit eerder vertaalt naar ontmoetingen of aandacht in de context van een vesper of vierende samenkomst ergens in de week dan naar de centrale eredienst op zondag die men principieel voor iedereen open wil hebben. Voor het wat meanderende denken van de werkgroep klik hier. 

Deze update is van maandag 3 mei 8.00 uur

Heropenen. Kerkgebouwen gaan langzaam weer open. De protestantse gemeente Biddinghuizen, om een voorbeeld te geven, heeft vanaf zondag 2 mei weer beperkt mensen toegelaten (tot 30). Kampen Open Hof doet hetzelfde vanaf zondag 9 mei. En zo zijn er meer plaatsen die de ruimte in het routeplan gebruiken om mensen welkom te heten. 

Bijbelstudie via zoom. In de Waarheidsvriend afgelopen week een artikel over de inzet van Zoom in hervormd Genemuiden om bijbelstudie mogelijk te maken. Anne-Jan Timmerman die de online kring bij elkaar heeft gebracht vertelt er over. Het gaat om een groep die vorig jaar gezamenlijk belijdenis heeft gedaan. Via Zoom doorloopt men de hoofdstukken van een bijbelstudieboekje. Eén iemand neemt de groep per keer mee door het bijbelgedeelte en een bijpassend hoofdstuk uit het studieboekje. Als tips noemt men onder meer: Je moet concreet afspreken wie er de leiding heeft op de avond. En: Een rustig opstartmomentje is van belang. Dan kan iedereen aan elkaar vragen hoe het gaat. Even digitaal bijpraten. Evaluatief zegt Anne-Jan Timmerman: 'Voor mijn gevoel levert een online gesprek iets minder op dan een ontmoeting waarbij je elkaar echt ziet. Bij een fysieke bijeenkomst ga je na afloop naar huis en neem je echt informatie mee. Op de terugweg bespreek je vaak samen de meest opvallende of interessante punten. Blijft staan dat we het als kring waarderen dat we in deze tijd toch door kunnen gaan met bijbelstudie'. 

Nieuwe besmettingen. In de krant (ND) afgelopen zaterdag weer een kaart van Nederland met besmettingen per burgerlijke gemeente. Wat Overijssel-Flevoland betreft: Meer dan 90 besmettingen gerekend over 100.000 inwoners vind je in de gemeenten Urk en Staphorst. Tussen de 75 en 90 in Tubbergen. Tussen de 60 en 75 in Zwartewaterland, Rijssen-Holten en Borne. Relatief de minste besmettingen (tot 45) vind je in de gemeenten: Dalfsen, Raalte, Ommen, Almelo, Losser, Oldenzaal en Hengelo. 

Deze update is van zaterdag 1 mei 9.00 uur

Geteld gewogen. Ze zijn in een gezamenlijk onderzoek van NPO-1-radio (EO) en het Nederlands Dagblad geteld. Zeker vijftig kerkelijke gemeenten in Nederland zijn het afgelopen half jaar wekelijks met meer dan honderd mensen bij elkaar gekomen, zegt het ND. De GGD heeft de situatie in bepaalde plaatsen nader gewogen en stelt dat die kerkdiensten niet tot coronabesmettingen hebben geleid.

Meer kerkgang. Donkey Mobile, die een kerkapp uitbrengt, heeft onderzoek gedaan naar de attitude van kerkgangers over het kerkelijk leven na corona. Ruim 21% van de kerkgangers geeft aan na de coronapandemie vaker naar de kerk te willen dan daarvoor. Dat blijkt uit een enquête naar de gevolgen van de coronacrisis onder meer dan 1250 kerkgangers die Donkey Mobile de afgelopen periode hield. Een grote meerderheid van 67% geeft aan na de coronacrisis even vaak naar de kerk te willen als daarvoor terwijl slechts 11% van de kerkgangers aangeeft minder naar de kerk te gaan. De betrokkenheid is duidelijk verminderd. Waar 74% van de deelnemers hun betrokkenheid bij de kerk voor de coronacrisis goed of zeer goed noemde is dat tijdens deze crisis afgenomen tot 30%. Waar voor de coronacrisis 5% van de mensen aangaf online een kerk te volgen, is het inmiddels 46%. 95% van de deelnemende predikanten geeft aan dat de communicatie in de gemeente digitaler is geworden.

Gebedsmarathon. Paus Franciscus start in mei, de Mariamaand voor rooms-katholieken, een gebedsmarathon om te bidden voor een snel einde van de coronapandemie. In de hele maand mei worden bedevaartoorden over de hele wereld opgeroepen de rozenkrans te bidden. Iedere dag gaat in een bekend bedevaartsoord het gebed uit voor de hele kerk. Paus Franciscus opent de gebedsmarathon zelf vandaag, op 1 mei en sluit deze ook weer af op 31 mei. Hij roept iedereen op om online mee te bidden, katholieken en andersgelovigen, gezinnen en gemeenschappen. Elke dag vanaf 18.00 uur is er een livestream om het gebed vanuit het Vaticaan op alle mediaplatforms te begeleiden.

Rooms-katholieke versoepeling. De bisschoppen hebben laten weten dat kerkgebouwen met meer dan 300 zitplaatsen tot tien procent van het normale aantal bezoekers kunnen ontvangen. Die uitbreiding van het oorspronkelijk beperkende protocol vallen binnen de richtlijnen van het CIO en de routekaart. 

Deze update is van maandag 26 april 9.00 uur

Kerkenraad. De PKN werkt nog aan een digitale brochure die ergens in mei wordt verwacht met dertien teksten door kerkenraden te gebruiken om intern het gesprek te voeren over: Hoe heropenen we ons als er meer ruimte komt? Om te voorkomen dat sommige kerkenraden te laat zijn met hun planning op deze website vast een voorlopige versie om te raadplegen. Kerkenraden kunnen er één of meer teksten uithalen om intern te bespreken en zo de puntjes op de i van het re-open-beleid zetten. Klik hier voor de brochure. 

GGD-artsen. Nadat eind vorige week een Zwolse huisarts in het nieuws kwam, omdat hij vaccins had weggegooid nu het bericht in de Volkskrant dat GGD-artsen de regels omzeilen om op die manier jonge kankerpatiënten toch aan een prik te helpen. Formeel hebben ze geen recht, maar ze leven soms in groot isolement vanwege hun kwetsbaarheid en dan hanteren de artsen het motto: Liever humaan en onrechtmatig dan rechtmatig en onmenselijk. 

Weer open. De kerk in Biddinghuizen gaat weer diensten aanbieden tot 30 mensen. Dat heeft de kerkenraad via de website bekend gemaakt. De ervaringen rond kerst in Biddinghuizen waren aanleiding voor de PKN om in te dikken met het advies tot online vieringen. 

Lockfree. De kerkenraad in Dronten heeft onlangs een werkgroep gevormd die nadenkt over de lessen die vanuit de coronatijd kunnen worden getrokken en de manier waarop men bij lockfree zich zal manifesteren. 

Inspiratiefestival. Het inspiratiefestival Terschelling heeft laten weten dat de editie van 2021 doorgaat. Mensen die interesse hebben bij de nieuwste ontwikkelingen in zingeving en spiritualiteit kunnen voor 55 euro een toegangskaart krijgen voor de dagen 22 - 24 oktober. Er worden veel prominenten verwacht, zoals Herman Wijffels, Gert-Jan Seegers, Erik Borgman en René de Reuver. Er zijn ook allerlei speelse activiteiten, zoals een dance-act uit Houten en een muzikale verrassing in het bos van Enschedese artiesten. Klik hier. 

Deze update is van vrijdag 23 april 20.00 uur 

CIO. Het CIO (overleg van kerken met Grapperhaus) heeft vandaag vastgesteld dat de routekaart die in maart is verschenen zijn intrede kan doen. Vanaf 28 april kunnen kerkdiensten worden gehouden - zo is de richtlijn - tot dertig bezoekers (exclusief medewerkers). Mensen moeten zich daarvoor opgeven. Kerken groter dan 300 reguliere zitplaatsen kunnen tot tien procent van de capaciteit benutten. Het advies om diensten ook digitaal aan te bieden blijft gelden. Voor de tekst van het CIO: klik hier. 

Deze update is van vrijdag 23 april 9.00 uur 

Vooruitlopend. De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) maken een stap richting lockfree voor het CIO uit. Vandaag komt het CIO bij elkaar, het contact van kerken met de minister, maar de CGK zijn nu al 'dankbaar dat tegen het einde van het seizoen iets meer mogelijk is' en gaan de routekaart actief toepassen. Op de website van hun kerken melden ze onder de kop 'Verruiming als balanceeract' dat er vanaf 28 april diensten met maximaal 30 mensen kunnen zijn, dat begrafenissen tot 100 bezoekers kunnen ontvangen, dat zang tot maximaal 4 voorzangers kan worden ingezet, dat catechisaties en kringen weer live kunnen worden gehouden waarbij voor mensen van 18 jaar en ouder een maximum groepsgrootte geldt van 30 personen en dat inloophuizen mogen heropenen. De PKN had eerder al ruimte gelaten voor een deel van deze zaken en wacht nu eerst het CIO af, dat dus vandaag 23 april vergadert. 

Winst. Het Nederlands Dagblad meldt dat de coronacrisis niet alleen kommer en financiële kwel is. De uitgever van de krant zag een klein tekort vorig jaar overgaan in een winst dit jaar van 2 ton. De advertenties liepen niet terug, zoals verwacht, omdat tegenover het verlies van advertenties aan de reisbranche winst stond van meer advertenties van overheid en goede doelen. Het aantal abonnees, vooral van de combinatie fysiek op zaterdag en digitaal door de week, steeg van 23.700 naar 25.000. 

Deze update is van donderdag 22 april 9.00 uur

 

Gevaccineerd. Er zijn op dit moment geen plannen bekend om als kerk met nadere adviezen te komen over de ruimte die gevaccineerde kunnen innemen in kerkelijke activiteiten. Er is inmiddels van verschillende kanten aan mij als classispredikant een vraag daarover gesteld. Of je bijvoorbeeld als gevaccineerde als vanzelfsprekend hetzelfde regime mag kiezen als mensen van één huishouden (dus met minder alertheid op afstand) en of je gevaccineerde moet blijven meetellen bij de dertig mensen die een dienst bezoeken of deze mensen er buiten mag laten. Het antwoord is, dat er op dit moment geen aanpassing is van de landelijke richtlijn en er dus geen bijzonder maatwerk is afgegeven rond het groeiend aantal gevaccineerde mensen. 


Deze update is van woensdag 21 april 17.00 uur


Corona slecht voor godsdienstvrijheid. Kerk in Nood, noem het de rooms-katholieke tegenhanger van Open Doors, heeft 20 april een rapport naar buiten gebracht over de vrijheid van godsdienst wereldwijd. Daaruit blijkt dat de vrijheid van godsdienst tijdens de coronacrisis in één op de drie landen is verslechterd. In 62 van 196 gemonitorde landen is sprake van ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid. In deze landen wonen 5,2 miljard mensen. China, India, Pakistan, Bangladesh en Nigeria – allen dicht bevolkt – behoren tot de ergste overtreders. Het gaat vooral om de positie van minderheden.

Deze update is van zaterdag 17 april 12.00 uur

Verbinding. In het Nederlands Dagblad een reportage over twee pagina's, waarin wordt uitgelegd dat de coronacrisis de drie kerken in Den Ham dichter bij elkaar heeft gebracht. De hervormde, gereformeerde en vrijgemaakte kerk houden gezamenlijke diensten sinds het uitbreken van de crisis. Bij de reportage foto's van onder meer de bevestiging van Nick de Graaff, de 27-jarige dominee van de hervormde gemeente die zondag 11 april werd bevestigd. 

Deze update is van donderdag 15 april 9.00 uur

Eerlijke vaccinverdeling. Een werkgemeenschap uit de classis Groningen-Drenthe heeft (net als de protestantse gemeente Dronten eerder) aangedrongen op een eerlijke verdeling van het vaccin tegen covid. Ds. Jan Hommes, classispredikant in de regio Groningen-Drenthe, heeft het thema vanuit de werkgemeenschap aangekaart bij Kerk in Actie. Jan Hommes: 'Wij kunnen niet direct iets doen aan de verdeling van vaccins of praktische coronahulp. Wel kunnen we aandacht vragen voor dit thema. Bespreek de onrechtvaardigheid, benoem nadrukkelijk met elkaar wat er precies fout gaat. Dominees die het thema aanhalen in hun preek, diakenen die zich uitspreken over dit onderwerp - dat is wat de maatschappelijke discussie op gang helpt en uiteindelijk verder brengt. Misschien wel tot aan de WHO en de politiek aan toe. Die invloed kun je hebben als kerk'.

Zuid-Afrika. Zoals bekend is de classis Overijssel-Flevoland qua regio door Kerk in Actie in het bijzonder verbonden met Zuid-Afrika. Juist Zuid-Afrika, zo blijkt nu uit rapportages van Kerk in Actie, is het hardst door corona getroffen land in Afrika met 1,5 miljoen besmettingen en 52.535 doden op 56 miljoen inwoners. Eind maart 2021 zijn 220.129 mensen gevaccineerd. Meer dan 2,2 miljoen banen gingen verloren, wat nog steeds tot grote problemen leidt voor mensen zonder sociaal vangnet. Kerk in Actie heeft al 9613 voedselpakketten uitgedeeld en 1000 kinderen geholpen met voeding en opvang, maar meer hulp is nodig.

Antisemitisme. Het aantal uitingen van antisemitisme is in 2020 teruggelopen van 182 in 2019 naar 135 in 2020. Het CIDI heeft die cijfers naar buiten gebracht en vermoedt dat de teruggang een direct gevolg is van de beperkende maatregelen die Covid met zich meebrengt. De geregistreerde anti-Joodse incidenten is natuurlijk op zichzelf zeer zorgwekkend. 

Aanmelden hoeft niet. De website van de Protestantse Kerk geeft aan dat het niet zinvol is als gemeente je aan te melden voor praktijkproeven met meer vrijheid in coronatijd. Als het CIO plannen doorzet om fieldlabs in kerken onder te brengen (nu is dat nog niet het geval) zal het orgaan zelf kerken uitkiezen, zodat de verschillende types van kerkgebouwen meedoen, variërend van groot tot klein, van nieuw tot monumentaal. Het is overigens nog maar de vraag of ook kerken aparte proeven moeten gaan nemen. Een andere optie is, dat men 'meelift' op de resultaten elders. 

Vaccineren ja of nee. Het is op dit moment niet de bedoeling om met zoiets als een richtlijn vanuit de kerk te komen ten aanzien van het wel of niet vaccineren. Wel zijn er enkele denkrichtingen aanwezig op dit punt. 

Deze update is van dinsdag 13 april 13.00 uur

Verontschuldigingen. De Londense politie heeft verontschuldigingen aangeboden voor het stopzetten van een kerkdienst op goede vrijdag. We berichtten daar eerder over. De kerkdienst van de rooms-katholieke Poolse kerk in het zuiden van Londen werd halverwege stilgelegd door de politie. Agenten sommeerden de kerkgangers naar huis te gaan omdat deze zich niet aan de verplichte coronamaatregelen zouden houden. Ook dreigden ze met een boete of zelfs arrestatie van gemeenteleden die hun gegevens niet hadden achtergelaten. Het Reformatorisch Dagblad vertelt dat rechercheur Andy Wadey en hoofdinspecteur Roger Arditti van de Londense politie in de Christ the King Polish Church in Balham publiekelijk excuus hebben aangeboden. De dienstdoende agenten hadden ongelijk, stelden ze. ‘We weten dat veel mensen erg overstuur waren door wat er op Goede Vrijdag gebeurde en dat betreuren we ten zeerste’.

Deze update is van maandag 12 april 10.00 uur 

Online. Ruim 77 procent van de Drentse kerken die digitale diensten houden, willen daar na de coronacrisis veelal me doorgaan. Andere kerken weten het nog niet. In de meeste kerken worden de diensten minstens even goed bezocht als de fysieke bijeenkomsten voor corona. Dat blijkt uit een enquête van RTV Drenthe onder 43 kerken in de provincie, waarover Hjalmar Guit op internet bericht. Van de kerken die digitale diensten houden, zegt geen enkele kerk daar zeker mee te zullen stoppen. De kerken met diensten die niet online te volgen zijn, zeggen daar de middelen niet voor te hebben. Kerken merken dat er nu meer ouderen kijken die slecht ter been zijn en niet zo gemakkelijk meer naar de kerk kunnen komen. Ook mensen die verhuisd zijn of op zondag moeten werken kijken nu digitaal naar de kerkdienst. Daarnaast is er een groep mensen die de kerkdienst niet live volgt, maar deze later terugkijkt.

Veel kerken hebben YouTube ontdekt als het gaat om het uitzenden van de kerkdienst. Daarnaast streamen de kerken de dienst vaak op de eigen website of op kerkdienstgemist.nl. Een handjevol deelnemers aan de enquête gebruikt Facebook, kerktelevisie of een lokale omroep om de dienst bij de kerkgangers te krijgen. Op welke manier de kerken doorgaan met het houden van digitale diensten na corona verschilt. Zo’n 31 procent van de kerken ziet een toename aan bezoek in online-vieringen; bij 28 procent is er teruggang ten opzichte van de fysieke dienst en bij 40 procent blijft het bezoekerstal gelijk.Deze update is van vrijdag 9 april 8.00 uur

Proefopstellingen. Het CIO heeft op de website een bericht geplaatst over proefopstellingen (in de pers spreekt men vaak over Fieldlabs). Of het daadwerkelijk tot experimenten komt of dat de kerken meelopen in de ervaringen die elders zijn opgedaan is één van de gespreksthema's met het ministerie. Het CIO heeft zich in ieder geval voorbereid en een lijst met kerken opgesteld waar representatieve experimenten zouden kunnen plaatsvinden indien men daartoe zou besluiten. Het idee om te participeren in de proefopstellingen staat al enige tijd op de agenda, maar is nu  naar buiten gebracht, omdat de verschillende experimenten in monumenten en andere sectoren vragen kunnen oproepen of de kerken ook ambities hebben. 

Deze update is van woensdag 7 april 10.00 uur

Experimenten. Onder de plaatsen waar in april experimenten worden gehouden zijn ook enkele kerkgebouwen. De experimenten worden door de overheid toegestaan om ervaringen op te doen met het heropenen van het publieke leven. Er zijn experimenten met musea, theaters, dierentuinen en sportstadions. Onder de instanties zijn tenminste 9 kerken die deelnemen, en dan gaat het met name om kerken die als monument te bezoeken zijn. Enkele kerken geven op zondag plek aan erediensten die - voor zover bekend - geen apart onderdeel uitmaken van het experiment. In Overijssel-Flevoland doen de Grote Kerk in Zwolle en de Bergkerk in Deventer mee; beide kerken die vanuit eigen bestuursvormen open zijn voor publieke, algemene manifestaties. Klik hier voor de lijst met culturele instellingen waartoe ook deze kerken worden gerekend. 

Deze update is van maandag 5 april 10.00 uur

Politie. In het zuiden van Londen heeft de politie een kerkdienst onderbroken, omdat de bezoekers zich niet hielden aan de coronaregels. Het gaat om een bijeenkomst van Poolse migranten. Sky-news heeft een filmpje op internet staan waarin een politiewoordvoerder voor het altaar uitlegt dat mensen naar huis moeten gaan, en indien ze weigeren lopen ze onder meer het risico een boete te krijgen van 200 pond. Voor het filmpje: klik hier.

Europese kerken. De CEC (Raad van Europese Kerken) heeft een verklaring over Covid uitgebracht waarin wordt aangedrongen op vertrouwen (in God die ook wetenschap kan laten gebruiken als instrument), op verantwoordelijkheid (naar de naaste om je te laten vaccineren) en op solidariteit (naar landen waarin men minder gemakkelijk toegang krijgt tot het vaccin). Voor de verklaring: klik hier. 

Deze update is van vrijdag 2 april 9.00 uur 

Duits onderzoek. Als kerken zich houden aan de hygiënevoorschriften voor corona lopen kerkgangers geen extra risico's op besmetting. Dat blijkt uit Duits onderzoek waarover het ND bericht. De universiteit van Marburg volgde zo'n 1500 mensen. De 990 die regelmatig een dienst bezochten bleven even gezond als de 503 die niet naar de diensten kwamen. Antistoffen tegen corona kwamen verhoudingsgewijs evenveel voor bij beide onderzoeksgroepen. 

Deze update is van dinsdag 30 maart 11.00 uur

Verwijdering. Diverse kranten reflecteren op Urk en Krimpen. NRC-Handelsblad heeft de kop 'Orthodoxie verwijdert zich verder van de seculiere samenleving'. Men stelt: 'Het gezag wordt nu de vraag opgedrongen of en hoe het straks moet ingrijpen'. De krant stelt de vraag of je de scheiding kerk en staat voor de tijd van de pandemie niet buiten werking moet stellen. En het artikel sluit af met: 'Zondag waren er kerkgangers die niet wars van eigenrichting bleken. Dat belooft wat. Dat straks de ME deuren van gebedshuizen moet blokkeren is geen wenkend perspectief'. Hilbrand Rozema heeft in het Nederlands Dagblad een artikel waarin hij de refo's steeds verder ziet opschuiven naar een vreemdelingschap in eigen land. Een citaat: 'Ze zijn vreemdelingen in eigen land. Dit lot delen ze met boeren, vissers, met hun handen werkende zzp'ers, moslims en niet-westerse Nederlanders. Soms vallen groepen samen, zoals op Urk'. Rozema signaleert dat 'tolerante'  Nederlanders meer moeite hebben met verschillen dan ze zelf denken. Hij pleit voor nieuwsgierigheid om de minderheden te begrijpen; om op die manier de tolerantie echt iets te laten voorstellen - en zonder daarmee te accepteren dat men met honderden mensen in een kerkgebouw samenkomt ten tijde van de lockdown. Ook Trouw heeft artikelen over een groep die zich bedreigd voelt. En het RD schrijft over de vreemden in eigen land.  

Deze update is van maandag 29 maart 8.00 uur 

Journalisten. Alle media berichten over de ervaringen van de journalisten op Urk en in Krimpen. De invalshoek is over de hele linie hetzelfde: onverantwoord dat men met zulke groepen samenkomt en niet te billijken dat men journalisten schopt, stompt en aanrijdt met een auto. Als Protestantse Kerk hebben we een eigen lijn, de kerk laat zich verder niet uit over incidenten elders. 

Deze update is van vrijdag 26 maart 17.00 uur

Routekaart. Wie de routekaart wil downloaden kan hier terecht. 

Dronten. Het dagblad Trouw volgt al een tijdje de protestantse gemeente Dronten rond het coronabeleid. De Amsterdamse krant heeft nu een uitvoerig verslag waarin voorzitter van de kerkenraad Harry Vahl en ds. Karolien Zwerver aan het woord komen. Dronten blijft online werken tijdens de Pasen. Het is een inhoudelijk onderbouwd verhaal, waarin de Drontenaren uitleggen dat de 600 bezoekers per dienst online voldoende garantie zijn van de aansprekendheid van de vieringen online. Het artikel is tegelijk een tegenwicht tegen de eenzijdige beeldvorming die voortvloeit uit de keus van de Gereformeerde Gemeente op Urk om royaal mensen toe te laten in fysieke diensten. 

Juristen. Het Reformatorisch Dagblad laat twee juristen aan het woord over het gedrag van de gereformeerde gemeente te Urk. Gaat men juridisch over de schreef door meer mensen uit te nodigen dan minister Grapperhaus verantwoord noemt? Dick Alblas uit Barendrecht meent dat de gemeente juridisch in de fout gaat. De kerkenraad heeft de zorgplicht een kerkdienst veilig te organiseren. De burgemeester kan de kerk hierop corrigeren op straffe van een dwangsom meent hij. Pieter Pel uit Hattem stelt dat de wet geen getalscriterium noemt voor een eredienst. Dat moet wel op anderhalve meter, maar als die afstand er niet is, kan je daar de kerk niet op bekeuren, meent hij. Dan kom je eerder bij de gemeenteleden zelf uit. 

Duitsland. Merkel is teruggekomen op het besluit om religieuze bijeenkomsten te verordenen online te gaan in verband met de ernst van de coronacrisis. Eerder berichtten we op deze site dat ook Heinrich Bedfort - Strohm daar bezwaar tegen had aangetekend. Hij is gezicht van de overkoepelende EKD. Ook de RKK maakte bezwaar. Het Nederlands Dagblad bericht nu dat Merkel haar excuses heeft aangeboden.  

Deze update is van donderdag 25 maart 9.00 uur 

Stentor. De regionale krant De Stentor gaat door op de ruimte die de Gereformeerde Gemeente op Urk biedt aan kerkgangers. De kop boven een artikel is: 'Veel meer kerken dan alleen Sionskerk op Urk negeren coronaregels'. De bewijsvoering is daarna flinterdun en de nuance in het geheel van het kerkelijk spectrum ontbreekt.

De Stentor begint vervolgens het stuk met: 'De gereformeerde Sionskerk op Urk is zeker niet de enige kerk in de regio'. Voor de duidelijkheid: Dat is onjuist. De Sionskerk is van de Gereformeerde Gemeente. De Gereformeerde Kerk op Urk heeft weer andere kerkgebouwen, te weten de Bethelkerk, de Petrakerk en De Poort. Het is gebruikelijk in de diverse kerken steeds om 10 uur en 17 uur een dienst te houden. De GKU (Gereformeerde Kerk Urk) heeft een duidelijk protocol op de website voor het volgen van diensten, dat begint met: 'Je mag maximaal 1 keer per drie weken aanmelden, dit om ook andere gemeenteleden de mogelijkheid te geven een dienst te bezoeken. Denk aan elkaar'. Er is veel vraag naar het bezoeken van diensten. Vandaar ook de opmerking over het weer afmelden, zodat anderen ruimte kunnen krijgen. 

Nog even over de Stentor, want die zegt verder niets over de GKU, dat doen wij hier voor de duidelijkheid. De Stentor suggereert dus in de kop dat 'veel meer kerken' de coronaregels negeren. In het stuk komt na de Gereformeerde Gemeente op Urk de Hersteld Hervormde Gemeente van Staphorst aan het woord. Niet over het schenden van coronaregels zozeer, maar over het gedoe wat dat geeft qua reacties. Bouwman van de hersteld hervormden zegt wel, dat hij weet van meer kerken in het land die hetzelfde doen als Urk. Er worden verder geen namen genoemd. De Stentor weet wel te melden dat de Christelijke Gereformeerde Kerk op Urk, Ichthus in dit geval, is opgeschaald naar honderd bezoekers ouder dan twaalf jaar. De Stentor benoemt verder geen kerken, wel autoriteiten als Rutte, Koopmans en Posthumus (Justitie) die allen in verschillende bewoordingen kritiek geven op de vrijmoedigheid van de ultra-rechtse flank van de kerken. 

Omroep Flevoland. Omroep Flevoland bericht dat de Gereformeerde Gemeente een heftige woensdag achter de rug heeft. Er kwam veel over het kerkbestuur heen. Een dochter van een scriba die toevallig de telefoon opnam kreeg te horen wat er met haar vader moest gebeuren nu de kerk deze ruimte liet: Het ging om een doodsbedreiging. 

Deze update is van woensdag 24 maart 23.00 uur

PKN. Ook de Protestantse Kerk heeft inmiddels de routekaart op de website van de landelijke kerk gepubliceerd. Het moderamen is blij dat de routekaart er is. Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: “De routekaart geeft houvast bij de beslissingen die een kerkenraad moet nemen en biedt te zijner tijd meer ruimte voor maatwerk. Tevens biedt deze handvatten wanneer we in de komende maanden uit de lockdown komen en terugkeren naar het normale kerkelijke leven.” De huidige situatie in Nederland wordt in de routekaart geduid met de term ‘zeer ernstig met verzwaring’. Onder de huidige omstandigheden is het advies volgens de routekaart om de eredienst online uit te zenden. Naast het volop en breed aanbieden van digitale kerkdiensten is het volgens het moderamen verantwoord om kerkdiensten te houden - met inachtneming van alle basisregels - met maximaal 30 personen en maximaal 4 voorzangers. Veel kerkenraden kiezen er bewust voor alleen online vieringen te verzorgen. Ook de vieringen in de Stille Week en met Pasen vallen onder de huidige maatregelen. Dat betekent dat men voor avonddiensten in deze periode rekening moet houden met de avondklok. Vanaf 31 maart geldt de avondklok van 22.00 uur tot 4.30 uur.

Het CIO vraagt aandacht voor de onderstaande zeven aandachtspunten aansluitend bij de routekaart:

 1. De routekaart kerken sluit aan bij de systematiek van de routekaart die de overheid heeft gepubliceerd – zoek op ‘routekaart coronamaatregelen versie 8 maart 2021’ – en is onderverdeeld in fases van ernst van deze pandemie. Deze fases zijn: waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig (met verzwaring= lockdown).
 2. Welke fase van toepassing is te vinden het coronadashboard van de overheid. Zie hiervoor de site van de rijksoverheid. Klik hier. Op dit moment geldt de fase ‘zeer ernstig met verzwaring (= lockdown)’ voor heel Nederland.
 3. De publicatie van deze routekaart brengt dus geen verandering in de actuele situatie en in de maatregelen die van toepassing zijn en/of worden geadviseerd, maar wijst daarin de weg.
 4. De routekaart is ook bedoeld om perspectief te bieden voor het moment dat meer mogelijk zal kunnen zijn: als tot afschaling van de maatregelen kan worden besloten.
 5. De routekaart kerken omvat in totaal drie pagina’s: de toelichting op de laatste pagina maakt integraal deel uit van de routekaart. Met nadruk is het advies om te beginnen met het lezen van deze toelichting en daarna de in kolommen ingedeelde pagina’s 1 en 2.
 6. De in de routekaart vervatte maatregelen dienen altijd te worden overwogen in het geheel van basisregels (afstand, handen wassen e.d.) en in relatie tot de concrete activiteit en/of locatie (zoals het kerkgebouw) waar deze activiteit plaatsvindt.
 7. Het verdient aanbeveling om de erediensten in alle risiconiveaus digitaal c.q. online beschikbaar te stellen. Zo is de kerkdienst ook voor kwetsbare groepen toegankelijk.

 

Duitsland. In Duitsland heeft de EKD zich verrast getoond door de strakke lijn die bondkanselier Merkel doorzet. Merkel heeft samen met de verschillende leiders van de deelstaten laten weten dat men de religies verzoekt af te zien van religieuze ontmoetingen en alleen online samen te komen. Het gaat om een verzoek dat over de Pasen heengaat. Voorzitter van de EKD Heinrich Bedford-Strohm vraagt zich in het publiek af waarom deze strakkere lijn wordt neergelegd. De kerken houden zich aan de strikte voorschriften over afstand en hygiëne. Dat moet toch voldoende zijn, meent hij. Er staat een gesprek aangekondigd van de leiding van de staat en de leiding van de kerk. 


Wereldraad. De Wereldraad heeft een bundel gebeden uitgebracht aansluitend bij de covid-situatie. De bundel dient als leidraad voor de komende week van gebed (22 - 27 maart) en als bron van expressie van lokale, regionale en wereldwijde geloofsuitingen. Wie een versie wil downloaden, kan op deze pagina scrollen. 


Deze update is van woensdag 24 maart 10.00 uur

Gereformeerde Gemeente. De Gereformeerde Gemeente op Urk doet in zekere zin mee met de experimenten elders in de samenleving om meer bezoekers toe te laten. Voor Omroep Flevoland ging woordvoerder Hessel Snoek van de Sionskerk op Urk in op de melding van de regionale omroep, dat er afgelopen zondag 375 mensen aanwezig waren. De kerk heeft plaats voor maximaal 500 gelovigen. Volgens woordvoerder Hessel Snoek van de Sionkerk gaat het om een eigen proef vanwege de naar eigen zeggen gunstige coronacijfers. ‘We zien de laatste weken het aantal coronabesmettingen op Urk afnemen en vanaf december zijn er nul besmettingen binnen onze kerkgemeente. Wij hebben veel jeugd, zo'n 60 procent, waardoor de risico's volgens ons klein zijn’.

De Sionkerk merkt dat de 'geestelijke nood' onder de kerkgangers toeneemt. Ook kijken veel kerkleden de dienst op een zelfgekozen tijdstip. Dat helpt ontkerkelijking in de hand, meent de Gereformeerde Gemeente, omdat de binding met het kerkgebouw afneemt. De kerk vraagt volwassen kerkleden om zich in de houten kerkbanken te omgeven door hun kinderen. Het is een alternatief voor de anderhalve meter afstand tussen huishoudens. Een mondkapje is niet verplicht. Het zingen is ingeperkt: ‘Vier zangmomenten, normaal met twee verzen, maar nu met één vers’. Met het toelaten van meer kerkbezoekers wil de Gereformeerde Gemeente aansluiten bij landelijke experimenten. Daarmee doelt Snoek op de Fieldlab Festivals. Omroep Flevoland heeft een tiental kerken benaderd en gevraagd hoeveel mensen er per dienst aanwezig zijn. Het merendeel zegt zich te houden aan de door de overheid gestelde richtlijnen.Deze update is van dinsdag 23 maart 22.00 uur

Eerste vragen die binnenkwamen bij de routekaart. De Protestantse Kerk komt in de loop van donderdag met de routekaart voorzien van een soort leeswijzer. De versies die nu circuleren zijn van het CIO en nog niet geduid qua relevantie door de eigen kerk. Duidelijk is, dat het bij de routekaart allereerst om een richting gaat die het CIO aanreikt aan de landelijke (!) kerkgenootschappen. Er is dus geen reden om per plaats of per regio te variëren. Dat doet de landelijke overheid immers evenmin. Dus de koers is voor heel Nederland dezelfde, verschilt niet per classis en verschilt niet per plaats. Wel is het zo, zoals tot nu toe steeds heeft gegolden, dat de plaatselijke kerkenraad het bevoegd gezag is en de laatste inkleuringen maakt voor het eigen kerkgebouw. 

Verder is duidelijk dat het gaat om een manier om enig  perspectief te bieden op termijn. Tot en met de Pasen verandert er niets aan het zeer terughoudende advies van de PKN, dat is waar mogelijk online en in ieder geval – afhankelijk van de capaciteit van een kerkgebouw en de ventilatie – niet meer dan 30 bezoekers en niet meer dan 4 zangers.

Wie de routekaart erbij pakt, zal zien dat er vier niveaus zijn, van waakzaam tot zeer ernstig. Op dit moment leven we als samenleving en als kerken eigenlijk nog voorbij het station ‘zeer ernstig’. Dus online staat voorop in het advies. En er is ruimte – als de kerkenraad naar rijp beraad dat  nodig acht – om in grote kerken met goede ventilatie en met goede hygiënische maatregelen tot maximaal dertig bezoekers te gaan exclusief de taakdragers, zoals hiervoor gezegd.

De kerk benadrukt dat de routekaart bestaat uit 3 A-4-tjes, waarbij de toelichting als integraal onderdeel van de kaart gezien moet worden. Het zijn wat kleine lettertjes en je bent geneigd misschien om dat voor kennisgeving aan te nemen, maar dat is niet de bedoeling. In feite moet je daar beginnen met het lezen.

Een vraag die al veel is gesteld ging over de kerkelijke, liturgische handelingen. Daar zegt de routekaart: ‘ja, passende maatregelen’. Dus dat er beperkt ruimte is voor deze rituelen. Wat wordt daarmee bedoeld? Het CIO kiest voor deze ogenschijnlijk wat vage benaming, omdat de toepassing per kerk kan verschillen. In rooms-katholieke kring is het gebruikelijk om bij het uitreiken van de eucharistie achter een soort spatscherm te werken. In orthodoxe kring heeft men een lijn uit te zetten bijvoorbeeld ten aanzien van (het kussen van) iconen. En in protestantse kring kan je doorvragen over doop en over pastoraatsvormen.

Over pastoraat gesproken: Bij huisbezoek door pastores spreekt men over ‘als geestelijk bedienaar’ bij ernstige en zeer ernstige situaties. Daar gaat het om een juridische term, die de pastor in één lijn brengt met medische contactberoepen. In uitzonderingssituaties kan het nodig of wenselijk zijn mensen bij te staan in geestelijke nood. In het algemeen geldt terughoudendheid en per definitie aansluiten bij de veiligheidsvoorschriften zoals die gelden vanuit de overheid en zoals ze worden ingekleurd door zorginstellingen en ziekenhuizen.


Deze update is van dinsdag 23 maart 8.00 uur 

Routekaart. De Protestantse Kerk in Nederland brengt vandaag een routekaart naar buiten die gemeenten in een later stadium kunnen gebruiken om de risico's voor de eigen achterban in te schatten en daarbij passende maatregelen te nemen. De routekaart is op dit moment nog niet relevant omdat nog steeds het hoogste dreigingsniveau geldt en de maatregelen die daarbij horen overstijgen de nuances van de routekaart. Men kan als gemeente en als kerkenraad de algemene aanwijzingen van de PKN (en daarachter het CIO, contact in overheidszaken) volgen. Het is de bedoeling dat het management van de dienstenorganisatie vandaag ook een interne toelichting geeft aan diverse medewerkers, c.q. classispredikanten, zodat men de talloze vragen die zullen opkomen kan beantwoorden. Vanuit de classis Overijssel-Flevoland zal de classispredikant in april twee momenten aanbieden waarop geïnteresseerden digitaal in gesprek kunnen met de classispredikant over de routekaart. Bij die ontmoeting zal ook de handreiking voor gemeenten worden toegelicht. Mededelingen daarover volgen eind deze week op deze website en begin volgende week in de e-flits. De datum is al bekend: Het gaat om maandag 12 april. Er zijn twee sessies, één om 14.00 uur en één om 20.00 uur. De ontmoeting duurt ongeveer vijf kwartier. Wie wil meedoen kan zich opgeven via: k.vanderkamp@protestantsekerk.nl o.v.v. middag of avond. Men krijgt dan kort voor 12 april een link toegezonden. 

De routekaart zelf maakt in navolging van de overheid onderscheid tussen niveaus van dreiging, variërend van 'waakzaam, zorgelijk, ernstig tot zeer ernstig'. Op een matrix-as (zie hieronder - even scrollen - een voorbeeld wat destijds door het RD naar buiten is gebracht) volgen categorieën als 'erediensten', 'praktische aspecten', 'uitvaart', 'kerkelijke activiteiten', 'bestuurlijke activiteiten', 'overige activiteiten'. Het is de bedoeling de routekaart integraal op deze pagina op te nemen, nadat het management van de dienstenorganisatie een toelichting heeft gegeven. De verwachting is dat de tekst hier komt aan het einde van deze dag of morgen. Op dit moment wordt er in verschillende krantenpublicaties naar de routekaart verwezen; bladen als ND, Katholiek Nieuwsblad, RD en andere schrijven ver over. 

Deze update is van woensdag 17 maart 14.00 uur

Balans. Klaas van der Zwaag, journalist bij het Reformatorisch Dagblad, maakt de balans op van één jaar corona. Hij stelt de vraag: welk effect heeft het missen van de zondagse erediensten op het kerkbezoek? De reacties zijn zeer gemengd: van de verwachting dat een kwart van de mensen niet meer terug zal komen tot zelfs het toetreden van afgehaakte kerkleden. 'Het kerk-zijn na corona zal anders zijn'. Het moge duidelijk zijn dat de inspanningen van de werkgroep Lockfree daarop anticiperen. Het is de bedoeling - dit voeg ik toe en staat verder niet in het RD) dat in april er een handreiking verschijnt met circa tien-vijftien teksten (anderhalf A-4) waar diverse mensen een thema aansnijden waarover je als kerkenraad, of als college van diakenen of kerkrentmeesters, of anderszins, verder kunt nadenken. 


Deze update is van maandag 15 maart 13.00 uur 

Beschikbaarheid vaccin.
De diaconie van de protestantse gemeente Dronten wijst er op dat het vaccin wereldwijd verschillend beschikbaar is. Men geeft twee initiatieven aan waarop je als individueel gemeentelid kunt reageren: 

 

 1. Je kunt je stem geven aan het Europees burgerinitiatief, dat de Europese Commissie oproept om met de producenten van vaccins in gesprek te gaan en erop aan te dringen de beschikbaarheid te vergroten. Dat kan via de link: Europees burgerinitiatief – Geef uw steun!.
  Meer informatie lees je hier: Te weinig vaccins? Nergens voor nodig!

 2. Je kunt een financiële bijdrage doen aan ‘COVID-19 Solidarity Response Fund’ van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, zodat er vaccins gekocht kunnen worden voor arme landen. Dat kan via de volgende link: Help fight COVID-19 (Je moet hiervoor wel een creditkaart hebben).

 
Hieronder een kaart die de diaconie van Dronten daarbij aanreikt, waaruit de verschillen naar voren komen: 


Deze update is van donderdag 11 maart 12.00 uur

Niet-geformaliseerde routekaart. Geerten Moerkerken heeft een artikel in het Reformatorisch Dagblad gepubliceerd onder de titel 'Waar blijft de routekaart voor kerken'. Hij laat daarbij een concept-routekaart voor kerken afdrukken die in november online heeft gestaan en die nooit geformaliseerd is (zie hieronder). Let wel: Het gaat dus om tekst die een informeel karakter heeft en nooit kracht van advies of richtlijn heeft gekregen. Hij spreekt het verlangen uit dat er zoiets zou kunnen verschijnen komende tijd en vraagt zich tegelijk af of het nog passend is. Een citaat: 'Vrijgeven zou helderheid verschaffen, maar tegelijk een grotere mate van zelfstandigheid voor kerken betekenen. Een kerk kan zich dan bijvoorbeeld beroepen op de routekaart in het gebruikmaken van een bepaald percentage van de ruimte in de kerk – ook als dat percentage in bijvoorbeeld grote reformatorische kerken honderden bezoekers kan betekenen. Mogelijk schrikt het CIO er tot nu toe voor terug om zulke keuzes te maken. De keerzijde is er echter evengoed: het volgen van de routekaart betekent niet per definitie versoepelen. Het is denkbaar dat als de routekaart direct in het najaar in gebruik was genomen, momenteel in meer gemeenten de diensten uitsluitend digitaal gevolgd zouden worden dan nu – conform het huidige CIO-advies, dat maandag werd herhaald door premier Rutte. De conceptkaart spreekt bij een lockdown immers over ”geen bezoekers”'.


Duitse rechtbank. Een Freikirche in Hannover heeft bakzeil moeten halen voor de rechter. De kerk wilde het ‘niet-zingen-verbod’ ongedaan laten maken in Niedersachsen. De Freikirche wou afdwingen dat je mocht zingen met een goede mond- en neusbedekking. De rechtbank vindt de wetgeving die dat verbiedt evenwichtig gezien de situatie en de risico’s met covid. De kerk gaat nog weer in beroep, aldus de NDR en in Nederland het Reformatorisch Dagblad. 

Deze update is van woensdag 10 maart 12.00 uur

Revalidatie. De geestelijke verzorging van IJsselheem in Zwolle heeft informatie gegeven aan de predikanten en pastores uit de omliggende kerken over het bezoek van gemeenteleden op de revalidatieafdeling van IJsselheem in de Isalaklinieken (in code: V2-6). Op deze afdeling mag de eigen pastor/bezoeker van de kerk overdag op bezoek komen bij een gemeentelid. Dat staat los van de bezoekregeling voor familie van 1 persoon tussen 18-20.00 uur. De kerkelijk bezoeker hoeft zich hiervoor niet van tevoren aan te melden. Degene die namens de kerk komt moet wel door de sluis (triagetent) beneden bij de Isala. Daar moet je dan aangeven dat je op bezoek wilt bij IJsselheem en aangeven dat je vanuit de kerk komt. Eenmaal op de afdeling kan je het beste ook direct aangeven dat je als pastor van de kerk komt.

Het beleid bij de covid-afdeling (B1) kent eigen richtlijnen. Daar zijn allerlei kledingvoorschriften van belang. De receptie kan daarover informeren. En het is van belang dat je als bezoeker het bezoek op de covidafdeling als laatste doet en daarna rechtstreeks naar huis gaat.

Biddag. Het is woensdag 10 maart precies een jaar geleden dat kerkelijke gemeenten tijdens biddag nog in volle samenstelling konden samenkomen. Daarna kwam het corona-regime. Het is voor het Nederlands Dagblad aanleiding om nog eens op bezoek te gaan in Hasselt bij ouderling Margriet Prins en bij ds. Henk van Veldhuizen. Ze vertellen over het verdriet dat negen gemeenteleden zijn overleden en over de verlammende uitwerking die de crisis heeft (gehad) op de gemeente. 'Wij waren ondersteboven gebladen. Het voelt alsof we nu op onze knieën zitten om op te staan', verwoordt de predikant. 

Deze update is van dinsdag 9 maart 13.00 uur

Gebed. De landelijke kerk heeft de gebeden uit de diverse classes gebundeld in een pdf (klik hier) en de preses Marco Batenburg verwijst er na onder zijn meditatie over biddag (klik hier). Zoals bekend hebben de elf classes enkele predikanten uit hun regio gevraagd om een gebed te schrijven in het kader van biddag aanhakend bij de coronacrisis. 

Iets langere termijn. Het coronateam van de PKN is onlangs weer bij elkaar geweest en denkt ook na over een iets langere termijn. De richtlijn op dit moment (tot 30 bezoekers, vier zangers max) beweegt zich binnen de contouren van het CIO (gezamenlijk overleg van kerken met de minister). Verwacht wordt dat er op lange termijn nog iets meer richting het maatwerk van gemeenten / gebouwen wordt opgeschoven. In ieder geval komt er begin april een handreiking voor kerkenraden om zelf het gesprek aan te gaan intern op diverse thema's. En mogelijk dat er na de volgende persconferentie van 23 maart richting Pasen nog nadere berichten komen. De werkgroep komt so wie so nog een keer bij elkaar tussen de persconferentie en Pasen.

Deze update is van maandag 8 maart 9.00 uur

Reactie kerken Flevoland. Hoe gaan de kerken reageren op de ruimere richtlijnen rond corona? Omroep Flevoland heeft er een programma en nieuwsbericht aan gewijd voor de polder. De Drieklank (PKN) in Almere Buiten telde afgeloopen zondagochtend 25 bezoekers op anderhalve meter afstand. Behalve kerkgangers die samenwonen, die mochten wel bij elkaar zitten. Dominee Rianne Veenstra is blij - meldt Omroep Flevoland - dat er nu weer gelovigen in het gebouw mogen komen, hoewel de zaal nog lang niet vol is. "Er zijn ongeveer tachtig zitplaatsen maar over het algemeen zijn er zo’n twintig gemeenteleden die hier vast te gast zijn." Ook die zijn blij dat ze weer naar de kerk kunnen. "Ik ben alleen", zegt een kerkbezoekster. "En dan zit je in je eentje naar het beeldscherm te kijken." Online naar een kerkdienst kijken vindt ze fijn, maar ze mist wel het directe contact. "Dan zie je elkaars ogen en zie je gelijk of het goed of niet goed gaat." De kerkgangers mogen nog niet zingen. In De Drieklank zingen wel drie mensen voor: een echtpaar en de dominee. In Biddinghuizen wordt de versoepeling stapsgewijs doorgevoerd. Bijvoorbeeld eerst met een organist erbij en misschien pas met Pasen echt met kerkgangers, laat een woordvoerder weten. In Dronten doen ze op dit moment nog niets. Op Urk zijn de drie PKN-kerken wel doorgegaan met diensten, met inachtneming van de coronaregels. Dat wil zeggen maximaal dertig leden en aanmelden via een website is verplicht. Samen zingen hebben de kerkgangers de afgelopen tijd niet gedaan, dat werd overgelaten aan de voorzangers.


Deze update is van woensdag 3 maart 10.00 uur 

Mondjesmaat. De reacties op de verruiming van de richtlijnen van de PKN zijn gereserveerd. Het Noordhollands Dagblad zegt in een kop dat lokale gemeenten 'niet versoepelen' en 'een eigen koers varen'. Ze zetten vooral in op de dertig personen die er maximaal in een kerk mogen zijn. De krant heeft de thermometer onder meer bij de gemeente IJmond gelegd. Het Nederlands Dagblad heeft een zelfde relativerende toon en spreekt over 'behoefte gestuurd'. Het Reformatorisch Dagblad spreekt over een versoepeling die 'mondjesmaat' wordt doorgezet, 'de deur staat steeds op een kier'. In eigen regio merk ik uit de eerste indrukken een genuanceerde reactie. De ruimte om met maximaal vier mensen te zingen wordt herkend. Het past bij live-uitzendingen en bij de oecumenische context. De koppeling aan meer verantwoordelijkheid voor de plaatselijke gemeente past niet alle kerkenraden, want het geeft ook meer discussie. Het verschil tussen online en dertig bezoekers (en dan tegelijk online) ervaart men niet echt als een revolutionaire verschuiving. Uit een vorige periode weet men dat het niet storm loopt en nogal wat organisatie vraagt. De nadruk op onderscheid van doelgroepen doet een direct appel op eigen structuur in het beleid van de lokale gemeente. Uit de wereld van het ziekenhuis een bericht dat de zorg nog steeds op de tenen loopt en dat men met gemengde gevoelens de berichten volgt. Ook enkele berichten van pastores die de meta-vragen aan de orde stellen: over kerkzijn op lange termijn en over levensstijl. 

Deze update is van zaterdag 27 februari 10.00 uur

Onderzoek. De overgrote meerderheid van christenen bezoekt trouw online-diensten in de eigen gemeente. Dat bevestigt onderzoek van het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep onder 1092 mensen. Zo'n 84 procent bezoekt tenminste twee keer per maand een dienst van de eigen gemeente of kijkt tenminste maandelijks; 16 procent van de kerkgangers doet dat niet. Een klein deel van die 16 procent, namelijk 7 procent, stopte direct bij de eerste lockdown en vond geen aansluiting bij de online-vieringen. De rest van de afhakers gleed in de loop der tijd weg. Onder de afhakers zijn relatief veel mensen in de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar. De afhankers die niet zeggen terug te komen vindt men relatief vaak bij de rooms-katholieken (14 procent), gevolgd door de evangelische gemeenten (11 procent); en minder bij de PKN (6 procent) en de gereformeerd-orthodoxen (2 procent). Op de vraag naar het aanbod, geeft 77 procent aan dat men online-diensten kent in de eigen gemeente, daarnaast noemt men onder meer: bijzondere diensten (19 procent), avondmaalsdiensten (18 procent), korte meditaties met muziek (13 procent), gebedsdiensten / vespers (11 procent) en bijbelkringen (9 procent). Eerder onderzoek in onder  meer de protestantse gemeente Dronten laat een zelfde tendens zien, dat het overgrote deel van de christenen trouw is aan de kerkdiensten in de eigen gemeente. 


Deze update is van donderdag 25 februari 15.30 uur

Verruiming. De Protestantse Kerk heeft aansluitend bij de verruiming van de overheid de richtlijn voor de plaatselijke kerkenraden aangepast. Het moderamen adviseert de volgende zaken: 

 • Ontvang maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in uw fysieke diensten op basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter, vooraf reserveren en triage (zie protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten).
 • Wees u bewust van de samenstelling van gemeenteleden die de kerkdienst fysiek bijwonen. Kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen. 
 • Bied uw eredienst naast fysiek ook online aan voor kerkgangers. Zo is de eredienst - zij het op afstand - ook voor niet in het kerkgebouw aanwezigen toegankelijk.
 • Voor jongeren is dit een zware tijd. Weeg af wat wel/niet past en verantwoord is in uw lokale context om georganiseerd jeugdwerk op te starten (zie protocol jeugdactiviteiten in coronatijd).


De samenzang in kerkdiensten brengt nog steeds risico´s met zich mee. Men stelt: 

 • Beperk het aantal personen dat zingt tot een maximum van 4 voorzangers.
 • Zorg voor een onderlinge afstand van 3 meter tussen de voorzangers en houd een afstand van 5 meter aan tot de mensen in de kerk, rekening houdend met de mogelijkheden van het kerkgebouw. 
 • Neem de leeftijd van de zangers mee in uw afweging. Oudere zangers lopen een groter risico dan jongeren. 
 • Professionele zangers lijken een zodanig betere stembeheersing te hebben dan niet professioneel geschoolde zangers, dat het risico op verspreiding kleiner lijkt. Ook dit kunt u meenemen in uw beslissing waar het gaat om voorzang.
 • Het gebruik van blaasinstrumenten brengt risico’s met zich mee. Als er een combinatie is van zang en blaasinstrumenten, hanteer dan hierbij ook een maximumaantal.


Onderliggende visie. Bij informele gesprekken is uitvoerig gesproken over de argumentatie om te verruimen. Daarbij speelt de gedachte een rol dat ook de samenleving onder leiding van het kabinet verruimt. Er is daarbij een besef  aan het groeien dat het virus langer blijft hangen dan in de beginperiode verwacht en je dus met de aanwezigheid van het virus moet leren omgaan zonder alle activiteiten compleet stop te zetten. Je moet er om zo te zeggen mee leren leven. Er zijn niet alleen de fysieke gevolgen ( volle ziekenhuizen, zieke mensen), maar ook economische - , sociale - en psychologische gevolgen. De geestelijke gezondheid heeft ook de aandacht van de kerken. Kan je vanuit die gedachten zoeken naar meer maatwerk? Tegelijk speelt in de discussie de vraag: is het een verantwoord risico? In de nieuwe richtlijn legt de kerk nog meer verantwoordelijkheid bij de kerkenraden om een onderscheiden beleid te voeren. Men geeft heel expliciet risicofactoren weer en vraagt kerkenraden daar expliciet in het beleid rekening mee te houden. Het gaat dan om zaken als: hou ook rekening met de leeftijd van mensen (bescherm mensen op leeftijd tegen een al te sociale drang), hou rekening met de kwetsbaarheid (sportieve twintigers vermogen meer dan mensen die al weer een stuk ouder zijn, overgewicht hebben en medicijnen slikken), professionele zangers schijnen qua zangmethodiek beter met luchtstromen om te gaan dan spontane, luidruchtige zangers, koperblazers horen bij de extra risico's, etc. Het idee dat er meer verantwoordelijkheid bij kerkenraden komt, zal sommige kerkenraden voor een lastige discussie stellen: de rekkelijken en preciezen worden nog meer met elkaar geconfronteerd. Tegelijk merkte je dat de druk op het geheel van de kerk groter werd, omdat bijvoorbeeld de terughoudendheid qua zang in de PKN de laatste weken strakker regime kende dan bij de rooms-katholieke broeders en zusters. 


Deze update is van woensdag 24 februari 9.00 uur 


Geld. De actie Kerkbalans lijkt voor de classis Overijssel-Flevoland goed uit te pakken. Een kleine enquête van de Vereniging van Kerkrentmeesters waarop 240 gemeenten in Nederland reageerden geeft een lichte stijging van de toezeggingen aan voor de regio Oost. Tegenover deze positieve prognose staat de forse inkomstenderving van die kerkelijke gemeenten die voor inkomsten afhankelijk zijn van de verhuur van gebouwen en inkomsten van buffetverkoop. Voor meer informatie: klik hier.

Deze update is van dinsdag 23 februari 15.00 uur

Gesprek. De Protestantse Kerk houdt een viertal gesprekken met voorgangers, kerkenraadsleden, organisten en cantores die vragen hebben bij de richtlijnen van de kerk. Het gaat vooral over het indringende advies niet te zingen. Er zijn op het moment van schrijven drie bijeenkomsten geweest. Afgesproken is dat er niet een inhoudelijk verslag komt van de bijeenkomsten; het gaat om de ontmoeting en het open gesprek. Wel kan je in algemene zin enkele lijnen zien. Allereerst dat er volop belangstelling is per ontmoeting. Er kunnen maximaal zo'n 35 mensen meedoen, wil je het karakter van het gesprek rechtdoen. Er is waardering dat men zich mag uitspreken. Een grote hunkering naar meer ruimte voor muziek en zang. De menselijke stem zet moeilijk in bij een orgel; de menselijke stem neemt veel makkelijker de toon over van een andere menselijke stem, verwoordde één van de deelnemers het verdriet. Er was onder diverse gesprekspartners een aandrang om een subtieler beleid te ontwikkelen in de denkrichting van een onderscheiden routekaart, waarbij je rekening houdt met allerlei omgevingsfactoren, zeg maar: meer maatwerk kunt leveren. Kortom: er wordt gevraagd om verfijndere stuurmanskunst in de mist. Tegelijk is er veel waardering voor de manier waarop enkele mensen hun nek uitsteken als ze de kerk een eigen profiel geven in het gesprek met overheid en partners. Uiteindelijk realiseert een ieder zich dat er sprake is van gemankeerde kerkdiensten. 

Biddag. Het is de bedoeling om biddag dit jaar nog scherper in beeld te brengen als een dag waarop je bidt voor gewas en arbeid in het perspectief van de coronacrisis. Ds. Marco Batenburg zal daarover schrijven voorafgaand aan biddag. En het is de bedoeling om een gebedsbundel vanuit elf classes samen te stellen waarbij twee pastores uit iedere classis een gebedstekst inleveren. 

Deze update is van maandag 22 februari 23.00 uur

Lockfree. Het digitale gespreksmoment van de classis Overijssel-Flevoland was met een kleine dertig deelnemers drukker bezocht dan verwacht. Het ging over de situatie als er meer ruimte komt voor de kerken in de coronatijd. Hoe kan je goed reageren op een gedeeltelijke of complete lockfree? Voor een uitgewerkt verslag: klik hier. 

Migrantenkerken. Madelon Grant, coördinator van SKIN (koepelorganisatie van migrantenkerken) wijst er in diverse kranten met kerkelijk nieuws op, dat de migrantenkerken het financieel zwaar hebben. Veertig procent van de kerken heeft moeite om de kosten voor het kerkgebouw te dragen. Er is overleg met de minister om een uitweg te vinden. Men mist de collecte-inkomsten. 

Deze update is van vrijdag 19 februari 23.00 uur

Scholieren. De NOS in navolging van het ANP melden dat de Protestantse Kerk zijn gemeenten oproept om hun kerkgebouwen ter beschikking te stellen voor onderwijs aan middelbare scholieren. Het kabinet zegt de kijken naar mogelijkheden om fysiek onderwijs aan middelbare scholieren weer mogelijk te maken. 'Wij vinden dat een mooie beweging, we willen een kerk zijn te midden van 17 miljoen Nederlanders', citeert de NOS een vertegenwoordiger van de kerken. Het thema van de mogelijke beschikbaarheid van de kerken is aan de orde geweest in een overleg van de kerken met het ministerie van Grapperhaus. Het is natuurlijk aan de kerkenraden in samenspraak met de colleges van kerkrentmeesters die beslissen moeten over feitelijke beschikbaarstelling. De NOS meldt op de website dat de Rooms-Katholieke Kerk bezwaar heeft tegen het gebruik van kerkgebouwen (dus de ruimtes waar de liturgie wordt gevierd) om lessen te geven. Eventuele andere ruimtes dan het kerkgebouw zelf kunnen wel voor onderwijsdoelen beschikbaar worden gesteld, dat is aan de parochiebesturen. Het kabinet kijkt naar mogelijkheden om fysiek onderwijs aan middelbare scholieren te geven. De beperkte ruimte op de scholen zelf in combinatie met de noodzaak anderhalve meter afstand in acht te nemen nopen tot onconventionele oplossingen. Ruimte in de kerken kan daaraan een goede bijdrage leveren, zoals eerder ook bioscoopketen Pathé heeft aangegeven open te staan voor gebruik door scholen. 

Kerkelijk gebruik. De ruimhartige houding van de leiding van de Protestantse Kerk roept tegelijk vragen op naar mogelijkheden om het kerkgebruik ook voor eigen doeleinden meer in te zetten. De werkgroep corona van de PKN komt dinsdag weer bij elkaar en zal de situatie bespreken. Gelet op de signalen die het ministerie geeft ten aanzien van de coronacrisis zijn de verwachtingen tot een brede verruiming in algemene zin onwaarschijnlijk. 

Boek. Wim Beekman, classispredikant in Friesland, bracht bij uitgeverij Adveniat een boekje uit met columns. Leo Fijen, directeur van de uitgeverij, brengt het naar buiten met de subtitel 'Kroniek van coronajaar'. De hoofdtitel is 'Als het leven broos wordt'. De uitgave bevat diverse columns die Wim eerder publiceerde in de Leeuwarder Courant. Het boekje is voor 14,95 euro te bestellen op diverse plaatsen, klik bijvoorbeeld hier.

Deze update is van maandag 15 februari 8.00 uur 

Experimenten. Fieldlab Evenementen gaat een aantal testen uitvoeren bij pilot-evenementen. Onder de evenementen is een voetbalwedstrijd van Almere City thuis en buitenevenementen in Biddinghuizen. Onder de titel 'Back to Live' komen 500 mensen bijeen in het Beatrixtheater in Utrecht voor overleg en een theatershow van Guido Wijers. Bezoekers doen mee aan een controle- en testprogramma en Fieldlab heeft vast te stellen welke variabelen beïnvloed kunnen worden zodat men relatief veilig bij elkaar kan zijn. Bezoekers moeten onder meer vooraf worden getest; en er zijn in het Beatrixgebouw diverse bubbels gevormd en deelnemers dragen een chip waarmee de wandelgangen kunnen worden nagegaan.

Deze update is van zaterdag 13 februari 10.00 uur

Giften. De goede doelen halen meer geld op voor hun werk tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Nederlands Dagblad. De stijging varieert van 2 tot 30 procent. Het gaat om evangelisch-christelijke organisaties als Tearfund, Woord en Daad en Prisma. Er is nog geen overzicht over de resultaten van Kerkbalans, de actie die formeel liep tot 31 januari. In Twente zijn enkele gemeenten die een tussenstand geven, met de kanttekening: 'Een mooi bedrag en als het conform de verwachting doorloopt bereiken we de doelstelling' of woorden van een gelijke strekking. Afwachten dus of het lukt mensen blijvend bij de essentie van kerkenwerk te betrekken. De vereniging VKB houdt een enquete op basis waarvan men de tendenzen kan duiden. 

Deze update is van vrijdag 12 februari 12.00 uur 

Luisterend oor. Het moderamen van de generale synode van de PKN gaat in gesprek met mensen die eerder van hun onrust blijk gaven over de adviezen over de kerkdiensten die vanuit Utrecht zijn gegeven. Doel van het gesprek is het onderlinge begrip verbeteren en de verbondenheid bevorderen. Klik hier.

Vaccineren of niet? De Europese Kerkenconferentie houdt donderdag 16 februari 16.30 uur een webinar over dit thema. Je mag gratis luisteren na een registratie. Klik hier.

Vriezenveen. Een online-viering in de hervormde gemeente Vriezenveen op 13 december, net voor verstrakking van de corona-maatregelen, is bron van een corona-besmetting geworden. Dat meldt TC Tubantia. Er waren 22 aanwezigen, die allen betrokken waren bij de productie van een livestream. Het ging om een zogenaamde cross-over-dienst met muziek in het cultureel centrum. Het liep gelukkig goed af met alle besmetten. Eén van de bezoekers vertelt in de krant dat men zich aan de afstand hield, een mondkapje droeg en soms maar vijf minuten binnen is geweest. Men heeft vanaf het moment van besmetting iedere vorm van live-muziek in de ban gedaan en de opname met de spreker los gekoppeld van het geheel van opnames. Vermoed wordt dat ook een uitvaart in de Grote Kerk bron van besmetting is geworden, aldus de krant. De krant geeft verder aan dat besmettingen in het werk ook bron van coronaverspreiding zijn. 

Deze update is van donderdag 11 februari 18.00 uur

Kerk als teststraat. Kerkelijke gemeenten in gebruik als teststaat. Ook dat komt voor, bij voorbeeld de Oude Kerk in Rotterdam-Charlois. 

Deze update is van woensdag 10 februari 14.00 uur

Van crisisjaar naar jubeljaar. De Raad van Kerken heeft in samenwerking met Kerk in Actie een brochure uitgebracht met het motto 'van crisisjaar naar jubeljaar'. De bezinning past in de jaarlijkse cyclus waarbij men toerustingsmateriaal aanbiedt bij biddag en dankdag. Voor twee euro excl. portokosten kan men exemplaren bestellen bij de Raad. Er komen teksten voorbij als 'het genademoment van de crisis', 'schulden, slavernij en ongelijkheid: het stelsel moet anders', 'wat blijft: de zorg voor elkaar' en diverse gebeden. 

Nuance niet-zingen. De werkgroep 'Zingen in de kerk' heeft rond 5 februari een pyramide naar buiten gebracht met diverse mates van risico die men loopt bij het wel of niet zingen (zie ook: hier). Een lid van de werkgroep heeft nog eens uitgelegd dat er boven de risico-lijn drie variaties zijn genoemd; eerdere versies noemden er twee. Inhoudelijk maakt het geen wezenlijk verschil, maar het is nuttig te snappen wat er gezegd wordt. Zonder risico nivo 1 is 'niet zingen'. risico nivo 2 is 'één persoon zingt in een verder lege ruimte' en nivo 3 ook nog boven de gevarenzone is 'maximum twee personen zingen. Zij zijn beiden vooraf negatief getest'. Onder de stippellijn (dus met de nodige risico's) nivo 4 staat 'één peroon zingt met een aantal anderen erbij. Aanwezige mechanische ventilatie op maximum. Iedereen draagt een mondkapje'. Daaronder volgen nog andere nivo's die ook vol risico zijn. 

Digitaal dialoogcontact. De landelijke kerk biedt de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de terughoudende richtlijn van de kerk over het zingen. Aanleiding zijn signalen en brieven van cantores, organisten, kerkenraden die graag een ruimere richtlijn zouden willen. Het is niet de bedoeling de richtlijn bij te stellen, maar het is wel de bedoeling om op maat met elkaar in gesprek te gaan. Er volgen via de landelijke kerk later data waarop men kan intekenen als men wil deelnemen aan zo'n digitaal gesprek. 

Vrijwilligers na 21.00 uur. De juristen van de kerk denken er nog over na, maar vooralsnog is de conclusie dat een vrijwilliger van de kerk die na 21.00 uur op pad is omdat de online-viering na 21.00 uur klaar was, zich niet kan legitimeren voor een boa. Een vrijwilliger heeft geen werkgever-/werknemer-relatie met de kerk. 

Jeugdwerk. Het protocol van het kerkelijk jeugdwerk is de laatste keer aangepast parallel aan scouting. Het geheel gaat terug op de richtlijnen van het ministerie van VWS en dat klinkt op onderdelen soms net even anders dan enting op het ministerie van het ministerie van Justitie. 

Routekaart. Het onderwerp van een routekaart voor de kerken staat op de agenda van het kerkelijk overleg met Grapperhaus. Een soortgelijke kaart was ook in het najaar in beeld, maar is nooit afgerond en naar buiten gebracht. Het is ook nu niet duidelijk of er zo'n kaart komt met het oog op een mogelijke verruiming van de maatregelen, maar dat wil niet zeggen dat het helemaal buiten beeld is bij het overleg. 


Deze update is van maandag 8 februari 9.00 uur

Lockfree. De werkgroep lockfree van de PKN vergadert wekelijks. Men werkt aan adviezen en impulsen die plaatselijke gemeenten en de kerk in de breedte kunnen oppakken als er meer ruimte komt in het publieke leven bij het afbouwen van de coronacrisis. 
 

Rooms-Katholieke Kerk. Er is geen principiële reden om vaccinatie niet toe te staan. Dat zegt bisschop Hans van den Hende in een interview met NRC. ‘Je moet je God niet alleen dienen met het hart, maar ook met je verstand’. Hij vertelt dat veel gelovigen in parochies zijn aangewezen op een livestream. Ook vormsel en huwelijksvoorbereiding gaat veelal online. De bisschoppen hebben een protocol opgesteld om risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Afstand. Aanmelden. Hygiëne. Ventileren. Zingen is een risico, zegt men ook in de RKK, daarom doet men dat niet samen, maar alleen een cantor kan wel of maximaal vier zangers die ver uit elkaar staan. Dat laatste geeft soms enige discussie als er een gezamenlijke viering is met protestanten, voeg ik (KvdK) er aan toe, Hans van den Hende heeft het daar in de NRC verder niet over. Van den Hende is duidelijk over vaccineren: ‘Vaccineren is een manier om zorgvuldig om te gaan met gezondheid van jezelf en van anderen’. Ook de RKK bereikt net als de PKN nieuwe mensen. Van den Hende: ‘Er zijn mensen die een tijd niet naar de kerk zijn geweest en nu de draad oppakken. Ze zijn door deze periode van stilstand tot bezinning gekomen. Doordat ze op zichzelf zijn teruggeworpen, ontdekken ze dingen die meer bij hun persoon passen dan tijdens hun drukke agenda was voorzien’. De slotvraag gaat over verpleegkundigen die goed werk doen en niet religieus zijn. Hoe duidt de rooms-katholieke monseigneur dat? ‘Ik sluit niet uit dat dit de impulsen van de Heer zelf zijn. Ik wil hun roeping niet annexeren, want dat vinden mensen die niet geloven onprettig. Maar hun toewijding heeft trekken die bij een religieuze roeping niet zouden misstaan. Ik heb respect dat ze dat allemaal volhouden. Dat de mens er zo voor een ander kan zijn, vind ik indrukwekkend. In deze toewijding aan de ander komen mensen enorm goed uit de verf. Zoals God het bedoeld heeft’.


Anglicanen. De kerk van Engeland (Anglicaanse Kerk) heeft diverse adviezen uitgebracht voor de veertigdagentijd, de stille week en Pasen. Het begin al met Aswoensdag (dit jaar 17 februari), een bijzondere dag in de Anglicaanse traditie. De voorganger kan as over het hoofd van een gemeentelid strooien, zo wordt uitgelegd, maar de bijpassende woorden moeten voor het geheel van de gemeente worden uitgesproken en niet in de buurt van de individuele gelovigen. Op de vraag of men in de paastijd mag zingen, is het antwoord – in tegenstelling tot de PKN in Nederland – ‘ja mits de begeleiding voor zingen in gebedshuizen wordt gevolgd. Het aantal zangers (inclusief eventuele geestelijken en predikanten) moeten tot het absolute minimum worden beperkt, en in ieder geval mag niet meer dan drie bedragen’. We noemen nog een paar vragen en antwoorden. Vraag: Kan de Paaswake of een Dageraaddienst (of enige andere dienst) geheel of gedeeltelijk buiten plaatsvinden? Antwoord: Ja, maar alleen op het kerkhof of op een andere plaats waar gewoontegetrouw  diensten worden gehouden. Bezoekers moeten oppassen dat ze te allen tijde fysieke afstand houden, ook tijdens de verplaatsingen naar en vanuit het kerkgebouw. Vraag: Kan men nieuw paasvuur aansteken? Mogen daarbij kaarsen worden gebruikt? Antwoord: Ja, op voorwaarde dat de fysieke afstand in acht wordt genomen. Kaarsen zouden moeten zijn gedistribueerd met een minimum aan persoonlijk contact. Meer lezen? Klik hier.

Deze update is van donderdag 4 februari 17.00 uur

Bidstond. De behoudende Christelijk-Gereformeerde Kerk in het Friese Damwoude houdt een speciale bidstond om de nood rond de corona-epidemie in gebed voor God te brengen. De avond wordt gehouden op 10 februari. ‘We hopen met elkaar te bidden voor: de zieken met allen die hen verzorgen en voor de overheid om wijsheid bij haar besluiten. Maar ook gaan we in gebed voor onze samenleving die in zoveel facetten geraakt wordt en voor de kerken om verootmoediging en eenheid’. Aan deze bidstond zullen meewerken de predikanten A.A. Egas, H. de Greef, J.A. Mol en evangelist S. de Visser. Elke betrokken predikant belicht een aspect vanuit de Bijbel en gaat daarover in gebed. Deze avond is live te volgen via de website cgk-damwoude.nl. De aanvang is 19.30 uur.

Deze update is van woensdag 3 februari 20.00 uur

Verlengd. Gemeenten wordt geadviseerd niet te zingen tijdens de kerkdienst, noch blaasinstrumenten in te zetten tot ten minste 2 maart. Toch nog eerder dan verwacht heeft het moderamen van de protestantse generale synode het op 19 januari uitgebrachte advies nu verlengd. Het advies impliceert dat men ook afziet van zingen met een klein aantal personen. Het advies geldt ook voor online-opnames.  

Deze update is van dinsdag 2 februari 9.00 uur

Unieke synode. De berichten komen naar buiten van wat je een unieke synode kunt noemen. Vrijdag kwam de PKN bij elkaar, vanwege corona was het een 'buitengewone moderamenvergadering'. De generale synode mocht inspreken. Het moderamen besliste. Publiek was niet toegestaan. Dus bericht het ND 'berichtgeving hierover is daarom gebaseerd op wat de kerk hierover maandag zelf naar buiten bracht'. De PKN berichtte dat er een strategisch beleidskader is vastgesteld. 'Er is veel enthousiasme over de toekomstgerichte beweging die de Protestantse Kerk, en dus ook haar dienstenorganisatie, wil inzetten', aldus de afdeling voorlichting van de PKN. Ook het rapport 'Lichter kerk-zijn' is vastgesteld na een peiling onder synodeleden. Er is 'bij veel gemeenten behoefte aan een lichtere structuur', aldus voorlichting. Het moderamen besloot ook geetelijke verzorgers een bijzondere opdracht te geven waar dat past. 'Prachtig dat we geestelijk verzorgers in de eerste lijn voortaan deze zending kunnen geven', aldus René de Reuver via de pen van de afdeling voorlichting. 

Werkgemeenschap. Het is stevig de tanden op elkaar zetten voor predikanten en kerkelijke werkers in de gemeenten. Dat bleek tijdens werkgemeenschappen die deze week plaatsvonden. Er is bij velen een zoom-moeheid. Niet iedereen komt mee in de nieuwe techniek. Men ziet uit naar meer mogelijkheden in het pastoraat. Het ging ook over de toegang tot verpleeghuizen en ziekenhuizen. De pastores zijn in de regel terughoudend en als men naar een ziekenhuis gaat zoekt men eerst contact met de afdeling en ook is het belangrijk afstemming te hebben met de familie. Je wilt voorkomen dat het bezoek van de familie in de knel zou komen doordat de pastor voor gaat. 

Deze update is van vrijdag 29 januari 8.00 uur

Relativerende humor. Wie Fries zingt in de kerk loopt meer risico's op een coronabesmetting dan wie Saksisch zingt. Het Fries kent veel uitgestoten klanken die veel aerosolen in de lucht brengen, terwijl het Saksisch juist meer klanken inhaleert. Saksen slikken de -en in, terwijl de Friezen bijvoorbeeld achternamen nog eens voorzien van een aerosolen oproepende -stra-klank. Deze conclusie lijkt voor de hand liggend als het klopt wat de Limburger schrijft. Daarin neemt men een CBS News bericht over van een onderzoek met vier vrouwen en vier mannen die fragmenten van drie werken onder laboratoriumomstandigheden hebben gezongen. Het gaat om een populair Japans kinderliedje, Beethovens Ode aan de Vreugde en delen van La Traviata van Verdi. Het zingen van de Duitstalige klassieker was goed voor 1302 deeltjes per minuut, het Italiaans telde 1166 deeltjes per minuut en het Japanse lied slechts 580 deeltjes per minuut.  

Gemor. 'Helemaal niet zingen vinden wij onaanvaardbaar. Dan blijft er weinig meer over van de eredienst. Het is ook niet nodig'. Een enkele predikant en een enkele cantor in het midden van het land ronselt sympathie-betuigingen om de leiding van de kerk tot een ander advies te bewegen. Tot zover wat me feitelijk onder ogen komt. Dan mijn eigen mening: Wonderlijk zo'n initiatief. De lijn van de landelijke kerk is immers een sterk advies, en geen wet. M.a.w. als men  plaatselijk meent allerlei risico's te willen lopen is dat een eigen keus van de kerkenraad. Het is echter heel gevaarlijk als het landelijk advies al een compromis in zichzelf bevat. In het publieke domein zijn twee situaties bekend waarin men zich aan de toenmalige landelijke richtlijn van beperkt zingen heeft gehouden en waar mensen zijn besmet en overleden. Er zijn bij mij nog anoniem andere situaties binnengekomen waar je zorg over kunt hebben. Dus als je iets landelijk zegt, kan je er niet om heen, dat er situaties zijn geweest waarbij mensen zijn overleden. Je wilt die risico's voorzijn en bent eenduidig: het advies is niet-zingen Zo'n vroomheidsactie 'laten we zingen' en dat de landelijke kerk in de mond willen leggen is absurd, alsof je met een virus een koehandel kunt sluiten. Iets anders is, dat je als kerkenraad plaatselijk bewust kiest meer risico te lopen dan het landelijk advies neerlegt. Een enkele dominee belt me en geeft aan dat men plaatselijk een eigen compromis sluit. Zo'n predikant legt dan uit dat er maar één zanger is en dat de afstand wel vijf meter is tot iemand anders en dat de ruimte ongeveer leeg is verder. Ik reageer dan laconiek en ietwat cynisch: 'Jullie hebben dus je eigen compromislijn gemaakt en dat is dan ook de lijn die je gewoon aan je gemeente moet uitleggen. Wellicht is de gemeente trots op jullie dat jullie zelf nadenken, misschien zijn er ook wel gemeenteleden boos, omdat jullie naast formeel onderzoek je eigen intuïtie als bron van beleid gebruiken waar anderen de risico's van ervaren. De meeste mensen komen niet te overlijden als ze besmet worden. Dus misschien valt het mee bij jullie, zelfs als er besmetting is, waar andere gemeenten met de dood geconfronteerd zijn'. Overigens wordt er naar het advies gekeken als de overheid op 9 februari weer met een persconferentie komt. 

Deze update is van donderdag 28 januari 10.00 uur

Online ontmoeten. Ds. Wim de Jong van de Hofkerk in Goor pakt het pastoraat voor een deel online aan. In de periodieke nieuwsbrief schrijft hij: 'Andere jaren vonden er in januari en februari ontmoetingen in de wijk plaats, waarin we wijksgewijs op een avond of middag elkaar ontmoeten in kleine groepen rondom een thema. Dit jaar is dat helaas niet mogelijk, maar wellicht vinden mensen het fijn om elkaar online te ontmoeten om te horen hoe het is en om de ervaringen in deze tijd te bespreken, eventueel gekoppeld aan een thema. Graag hoor ik wie daar belangstelling voor heeft en welk moment van de dag de voorkeur heeft: ochtend, middag of avond'.

Online leren. De commissie vorming en toerusting in Holten had een aardig programma opgesteld voor leeractiviteiten in 2020/2021. Corona gooide roet in het oorspronkelijke eten. Ook daar maakte men een vertaalslag en een deel van het programma wordt online aangeboden. Op woensdagavond 27 januari was de beurt aan de classispredikant die in gesprek ging met achttien bezoekers op het beeldscherm over de millennials in de kerk. 

Geloof en corona. Het onderzoeksbureau PEW onderzoekt de relatie geloof en coronacrisis. Het Amerikaanse bureau brengt dat naar buiten onder de kop 'Meer Amerikanen dan mensen in andere ontwikkelde economieën zeggen dat Covid-19 hun religieus geloof heeft versterkt' (klik hier). Het Nederlands Dagblad presenteert het materiaal onder de kop 'Onderzoek: corona maakt veel gelovigen religieuzer'. Het onderzoekbureau zelf heeft als subkop 'Ongeveer dertig procent van de Amerikaanse volwassenen zegt dat de pandemie een boost gegeven heeft aan hun geloof; ongeveer veertig procent zegt dat het de familiebanden heeft versterkt'. Nederland is één van 14 landen die bij het onderzoek zijn betrokken. Gemiddeld zegt tien procent dat de crisis hun geloof heeft versterkt. Nederland zit met zeven procent onder dat gemiddelde. Ook tijdens webinars van de classispredikanten kwam het thema aan de orde. Nogal wat mensen (je praat dan toch over 93 procent voor Nederland) zijn geneigd geen directe verbinding met hun geloofsovertuiging te leggen; ze zien de pandemie als iets wat er om natuurlijke redenen is en vinden het lastig daar in termen van 'geloof' en 'relatie met God' over te spreken. 

Deze update is van woensdag 27 januari 9.00 uur

Doorzingen. Ilona de Lange van het Nederlands Dagblad heeft nagetrokken in hoeverre andere kerken het advies van de PKN navolgen om van zingen in de online-diensten af te zien. ‘Het advies wordt nauwelijks ter harte genomen door lokale kerkenraden’, concludeert ze. Als je het stuk leest, blijkt het daarna vooral te gaan om kerkenraden van de gereformeerde gemeente en de kleine orthodoxe protestantse kerken. Maar ze geeft ook een enkel voorbeeld vanuit de PKN. ‘Binnen de PKN zijn er gemeenten die twee zangers laten zingen in een nagenoeg lege kerk, bijvoorbeeld de Gereformeerde Kerk van Boven-Hardinxveld. Sommige gemeenten hebben het aantal zangers teruggebracht naar één zanger, zoals in de Noorderkerk in Amsterdam. Andere kerken, waaronder de Hervormde Kerk in Genemuiden, geven wel gehoor aan het indringende advies’, aldus de krant.Deze update is van dinsdag 26 januari 8.00 uur

Vaccinvoorrang. Het Steunpunt Kerkenwerk (SKW) van drie kleine orthodoxe protestantse kerken (vrijgemaakt, christelijk-gereformeerd en nederlands-gereformeerd) heeft Grapperhaus in het CIO gevraagd om voorrang voor predikanten bij het ontvangen van het vaccin. Het Nederlands Dagblad bericht daarover en geeft aan dat mr. Sjaak Verwijs van de Bond van Predikanten niet vraagt om een dergelijke voorrang. Hij wijst op het feit dat pastores van tehuizen vaak al onder een voorrangsregeling vallen vanwege hun arbeidsterrein. Ik (KvdK) heb een enkele vraag van een gemeentepredikant gekregen op dit punt en steeds verwezen naar de landelijke kerk, en daaraan toegevoegd dat naar mijn inzicht op dit moment niet te snel om een voorrangspositie moet worden gevraagd. Je komt al snel in een moeras van afwegingen terecht, waarbij de ene prioriteit tegen de andere moet opbieden. Het is op dit moment niet aannemelijk dat er van overheidswege wordt ingegaan op de gedachte die SKW heeft verwoord. 

Deze update is van maandag 25 januari 12.00 uur 

Ervaringen van een ziekenhuispastor. De patiëntenzorg voor een ziekenhuispastor is in deze coronatijd een stuk intensiever dan voor corona. Dat vertelde desgevraagd één van de pastores in de regio Overijssel-Flevoland. Er zijn duidelijk meer aanvragen voor de pastores. En de mensen die het ziekenhuispastoraat bezoekt zijn ook veel zieker. Steeds vaker overlijden patiënten die de pastores bezocht hebben tijdens hun opname. Voor corona was dat aantal beduidend lager. De stervensbegeleiding voor covid patiënten is intensief. Vooral ook omdat meestal niemand weet of iemand het zal halen of niet. Het is elke keer weer aftasten wat een patiënt nodig heeft, hoop of berusting, of nog wat anders. Hoewel veel mensen die in het ziekenhuis werken steeds vermoeider raken, heeft de pastor die desgevraagd reageert het gevoel dat er langzaam wel een soort van balans is gevonden in de nieuwe vragen die op een ziekenhuispastor afkomen. De pandemie brengt allerlei nieuwe vragen met zich mee, zoals de vragen van de triage op de IC. Er zijn voorbeelden van pastores die nadrukkelijk bij het moreel beraad in een ziekenhuis zijn betrokken. 

Instellingen. De discussie over de toegankelijkheid van ziekenhuizen en tehuizen gaat nog even door. Vanuit IJsselheem is ons nog een keer uitgelegd dat alle predikanten en geestelijke verzorgers toegang hebben tot hun pastoranten, dus buiten de bezoekregeling van familieleden om. Wel wordt gevraagd om zich even te melden bij de receptie en zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften (mondkapje, handen wassen, anderhalve meter), en nu ook: niet meer dan één locatie per dag bezoeken. Dat laatste geldt overigens ook voor interne medewerkers en behandelaren. De afspraken kunnen op een locatie worden aangescherpt als er bijvoorbeeld een verdenking van een besmetting is. Ralf Smeets van de Vereniging van Geestelijke Verzorgers, heeft er in het publieke debat op aangedrongen predikanten toe te laten tot hun pastoranten in de ziekenhuizen. Deze update is van vrijdag 22 januari 13.30 uur

PKN. De website van de PKN geeft formele informatie over de avondklok. De overheid heeft een avondklok afgekondigd met ingang van zaterdag 23 januari 2021. De avondklok geldt van 21.00 uur tot 4.30 uur. Ambtsdragers en andere kerkelijke medewerkers die tijdens de avondklok-periode noodzakelijke kerkelijke activiteiten buitenshuis willen verrichten, kunnen dat doen indien zij een eigen verklaring in combinatie met een werkgeversverklaring op zak hebben.

De werkgeversverklaring mag voor een langere periode worden afgegeven. De eigen verklaring moet per situatie opnieuw worden ingevuld. Een format voor een eigen verklaring is te downloaden via de site van de Rijksoverheid.

Hieronder twee formats voor werkgeversverklaringen Protestantse Kerk:

Werkgeversverklaring avondklok - voorbeeld ingevuld tbv medewerker digitale kerkdiensten

Werkgeversverklaring avondklok - voorbeeld ingevuld voor predikant


Alhoewel er binnen gemeenten van de Protestantse Kerk geen sprake is van een werkgever/werknemers situatie, meldt de officiële landelijke website, wordt in deze uitzonderlijke situatie het woord ‘werkgeverschap’ functioneel opgevat. 
Het is aan de kerkenraad, als ware zij een werkgever, de afweging te maken wat noodzakelijke en dus urgente werkzaamheden zijn die geen uitstel dulden. Te denken valt aan: 

 • Digitale avonddiensten: ambtsdragers en medewerkers die ervoor nodig zijn om deze te realiseren. 
 • Crisispastoraat 
 • Voorbereidingen uitvaarten

De avondklok geldt tot woensdag 10 februari 2021 04.30 uur.


Deze update is van vrijdag 22 januari 10.00 uur 

Avondklok. De website van de Protestantse Kerk zal in de loop van deze vrijdag - zo is de toezegging - de standaardformulieren die nodig zijn om een ontheffing te krijgen van de avondklok publiceren. Het zal gaan om een link die verwijst naar een website van de overheid. Het gaat om twee teksten: 'formulier eigen verklaring avondklok' en 'formulier werkgeversverklaring avondklok'. Tot 10 februari heeft men dergelijke verklaringen nodig. Het formulier kan uitgeprint zijn of digitaal getoond worden. Dergelijke verklaringen zijn bijvoorbeeld ook in gebruik voor zorgpersoneel en andere beroepsgroepen.

Het lijkt de kant op te gaan dat de PKN zich in die lijn schikt. Je kunt dan de ene verklaring zelf invullen en de andere verklaring moet van de werkgever komen, die in dit uitzonderingsgeval wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en scriba van je kerkenraad. De eigen verklaring is overigens wel spannend, zo bleek in een informeel overleg van classispredikanten. Want wat rechtvaardigt het dat de avondklok-verordening wordt geschonden? Wat is zo urgent? Het is dus nog maar de vraag welke situaties als 'urgent' gelden. Moet je denken aan een stervende die direct om je hulp vraagt? Moet je denken aan iets anders? Het laat zich raden dat de berichtgeving die vandaag komt een verdere inkleuring geeft naar de huidige situatie met de avondklok. Wat we hier schrijven is om 10.00 uur 's ochtends nog speculatief. 

Vaccineren. Zo af en toe komt het thema voorbij 'moeten predikanten / pastores met voorrang worden gevaccineerd?' In een informeel overleg van classispredikanten kwam dat ook aan de orde. De meeste classispredikanten - ik (KvdK) ook - die daarmee te maken krijgen geven een negatief advies. 'Laten we solidair zijn met mensen in de samenleving en niet om zo'n voorrangspositie vragen. Voor iedere predikant die gevaccineerd wordt, wordt een oudere later gevaccineerd'. Soms  wordt doorverwezen naar het landelijk apparaat van onze kerk om het probleem daar neer te leggen. 

Instellingen. Het thema 'toegang tot een ziekenhuis' is een apart thema, wat ook voortdurend terugkeert. De indruk bestaat dat het minder pregnant ligt dan wel eens wordt gesuggereerd. Het beste kan je overleggen op maat met de pastor van een instelling en met verzorging, aldus een informeel overleg van enkele classispredikanten. 

Deze update is van donderdag 21 januari 9.00 uur 

Avonddiensten. Diverse gemeenten waar men avonddiensten op zondag houdt, werken nu al aan het ombouwen van het rooster. Sommige kiezen voor het opnemen van de diensten, zodat ze op het vaste tijdstip van 19.00 uur of 19.30 uur kunnen worden uitgezonden. Men verzet het moment waarop men de diensten registreert voor een online-viering, omdat men er van uit gaat dat de avondklok vanaf dit weekend van kracht wordt. 

Hinder. Predikanten worden geweerd bij het bezoek van zieken in een ziekenhuis. Het Nederlands Dagblad heeft een artikel waarin voorbeelden worden gegeven uit Goes en ook uit Zwolle. Sjaak Weststrate van de vrije-evangelische gemeente in Heerde merkte dat hij werd weggestuurd bij Isala. Toen dat eerder gebeurde in september zette de directie de zaak weer recht, maar nu vindt het opnieuw plaats. De medewerkers verwijzen naar de familie en de noodzaak daarmee afspraken te maken als predikant. Een ondoenlijke situatie aldus Sjaak Verwijs, directeur van de Predikantenbond. Hij voorziet een situatie waarin je een soort 'domineespasje' nodig, zoals mensen van de pers een 'perskaart' hebben om ergens toegang te krijgen. De secularisatie maakt een vanzelfsprekende toegang steeds lastiger. 

Deze update is van dinsdag 19 januari 19.00 uur

Werkgeversverklaring. Er is op woensdag 20 januari 13.00 uur weer een persconferentie en aansluitend is er een debat gepland in de tweede kamer. Het zou zo maar kunnen dat de overheid de avondklok gaat invoeren van 20.00 uur 's avonds tot vroeg in de ochtend. De werkgroep van de Protestantse Kerk heeft vooralsnog geen nader overleg gepland (dat kan natuurlijk veranderen). Men verwacht bij invoering van een avondklok vragen; immers als je buiten de vastgestelde tijden toch op straat bent moet je een verklaring hebben van de werkgever hebben. Predikanten hebben in het voorjaar 2020 zo'n verklaring ontvangen omtrent het predikantschap. Dat kunnen ze daarvoor inzetten, zo meldt 'Utrecht'. Voor kerkelijke werkers en geestelijke verzorgers die buiten deze groep vallen verwijst de landelijke dienstenorganisatie naar de website van de rijksoverheid.nl. Daar is een modelverklaring te vinden. Overigens is de lijn die de kerken in het algemeen aanhouden: probeer in de geest van de regelgeving te werken en voorkom niet-noodzakelijke bewegingen; dus ook als het gaat om avondbewegingen, zoek niet onnodig de grenzen. 

Onderbouwing niet zingen. Er zijn diverse vragen binnengekomen in technische zin vanuit gemeenten over het advies niet te zingen. Enkele van de vragen en antwoorden zijn vrijgegeven. Een eerste vraag gaat over het volume van de ruimte. Kan een grotere ruimte niet meer aerosolen verdragen? De werkgroep 'Zingen in de kerk' geeft aan dat onderzoek nog loopt, maar dat er op dit moment geen reden is om 'het advies te differentiëren voor wat betreft ruimtevolume'. Een andere vraag suggereert zang van één persoon terwijl er meer mensen in dezelfde ruimte zijn. Men adviseert dat niet te doen. De lijn is: niet zingen of slechts met 1 persoon in een lege ruimte. 

Deze update is van dinsdag 19 januari 12.00 uur

Mentaal tegengif. Gebruik het kerkgebouw om te vaccineren. Die oproep doen de remonstrantse predikant Joost Röselaers en de protestantse predikant Ad van Nieuwpoort in een opiniestuk in NRC.nl. De kerk laat op die manier zien midden in de samenleving te staan. Een vaccin als tegengif tegen corona sluit aan bij de functie van de kerk als wekelijks mentaal tegengif tegen ongewenste excessen in de samenleving. 'De GGD en andere instanties roepen we op om kerken niet alleen als religieuze gebouwen te beschouwen maar ook als praktische en troostrijke plekken, bij uitstek geschikt voor massale campagnes als vaccineren en testen', aldus de predikanten. 

Berlijn. Toch nog weer een bericht in de pers over een kerk die het niet heeft begrepen. De politie van Berlijn heeft zondagavond een einde gemaakt aan de viering van de Jesus Miracle Harvest Church. Er waren 170 mensen bijeen in een pinksterkerk zonder inachtneming van afgesproken maatregelen van overheidswege. 

Deze update is van maandag 18 januari 8.00 uur 

Vaccineren. De verschillende titels van het Algemeen Dagblad (Stentor en Provinciale Zeeuwse Courant) brengen dit weekend een groot verhaal over orthodoxe christenen die op principiële gronden een vaccinatie weigeren. Het verhaal begint met een vrouw die vijftig jaar geleden door deze halsstarrigheid in een rolstoel belandde. Het AD schat dat de meeste conservatieve kerken, zoals de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten, minder dan 25 procent gevaccineerden zal krijgen, terwijl binnen de gematigde kerken rond de 50 tot 60 procent inmiddels diverse vaccinaties toelaat. Binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de Christelijke Gereformeerde Kerken speelt het vaccinatiedebat niet. ,,De afkeer van vaccinatie is een groepskenmerk in bepaalde kringen”, zegt hoogleraar religiegeschiedenis Fred van Lieburg. ,,Het bepaalt de mate van vroomheid en zuiverheid. Als je tegen vaccineren bent, sta je hoger aangeschreven.” Het AD spreekt kritisch over politici van de SGP en bestuur van de Nederlandse Patiëntenvereniging dat zij zich op dit punt te weinig in het publieke debat roeren. 

Solo. Hart van Nederland werkt het thema 'alternatieven voor gemeentezang en koorzang' uit. Men noemt het voorbeeld van een kerk in Rotterdam. Ds. Ilse Hogenweg vertelt dat een soliste te voren in een lege kerk liederen inzingt. 

Besmettingen. Er zijn meer kerken waar besmetting waarschijnlijk in het kerkgebouw heeft plaatsgevonden. Dat wordt steeds duidelijker. Biddinghuizen en Julianadorp hebben besmetting in de kerk naar buiten gebracht. Bij de redactie van deze site zijn inmiddels drie andere meldingen binnengekomen, waarbij in één gemeente ook dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. De kerkenraden zijn terughoudend om daarover verdere speculatieve mededelingen naar buiten te doen; het is ook lastig onomstotelijk de bron van de besmetting eenduidig te fixeren.   

Deze update is van donderdag 14 januari 7.00 uur

Nieuw advies PKN. Het moderamen van de Protestantse Kerk is naar buiten gekomen met een verklaring over de jongste corona-ontwikkelingen en adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen. Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met een klein aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig. Het moderamen wijst op alternatieven voor het zingen, zoals het aanbod van de omroepen. De omroepen EO en KRO/NCRV stellen rechtenvrije video’s van liederen beschikbaar, aldus een verklaring. Men kan ook er voor kiezen om de tekst van een lied uit te spreken als voorganger, eventueel met opgenomen muziek op de achtergrond. 

Advies zingen in de kerk.  Aan het besluit van het moderamen ligt een advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ ten grondslag. Deze werkgroep heeft 12 januari een vijfde advies uitgebracht en raadt het zingen met een groep, ja überhaupt het zingen in een dienst, af. De werkgroep heeft een pyramide getekend en kleurt deze in van groen bovenaan naar donkerrood aan de basis. Met de kleur geeft en de mate van risico’s aan. Bovenaan in het groen staat ‘niet zingen’. Onderaan volop in het rood staat ‘Groep zingt met een aantal anderen erbij, zonder aanwezigheid mechanische ventilatie op maximum stand/CO2-regeling uit en zonder mondkapjes. Ook nog groen is het gedeelte met de toelichting: ‘Eén persoon zingt in een verder lege ruimte’. Vervolgens trekt men een streep. De kleur rood dringt enigszins binnen bij de omschrijving: ‘Eén persoon zingt met een aantal anderen erbij. Aanwezige mechanische ventilatie op maximum stand / CO2-regeling uit. Iedereen (inclusief zanger) draagt een mondkapje’. De werkgroep ziet zichzelf als expertgroep op het gebied van ventilatie en een gezond binnenmilieu. De leden zijn vertrouwd met de kerkelijke praktijk. Wilbert van Iperen, classispredikant van de Veluwe, is namens de kerken als toehoorder verbonden aan de werkgroep. De werkgroep zelf bestaat uit zeven leden met als voorzitter Henk Willem van Dorp verbonden aan DGA Van Dorp BV. Het gaat om een familiebedrijf met 1200 medewerkers in 20 vestigingen gericht op commerciële technische dienstverlening.

Rooms-katholieke richtlijn. De verlenging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen consequenties voor de coronamaatregelen die al in de Rooms-Katholieke Kerk gelden. Dat laat het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie woensdag 13 januari weten. Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft met de aanvullingen van 9 oktober 2020 vooralsnog van kracht.


Rechten. Het breed moderamen van de classis Overijssel-Flevoland heeft een brief gestuurd naar de landelijke synode over het gebruik van muziek in online-diensten. Men vindt de ruimte om liederen legaal te gebruiken te beperkt. De indruk bestaat dat vele plaatsen door de nood gedreven copiëren en inzetten voor de diensten. Het is vaak ondoenlijk als gemeente alle rechten te honoreren, terwijl de partners die materiaal aanbieden vaak mondjesmaat iets vrij geven. Het breed moderamen vraagt ruimere afspraken te maken met enkele partners. Zie ook het complete verslag van recent gehouden breed moderamen: klik hier. 

Deze update is van woensdag 13 januari 21.30 uur 

Jeugdtrends. De coronacrisis heeft grote impact op de jeugdtrends. Dat schrijft het jongerenwerk van diverse kerken in 'Jeugdtrends 2021' (klik hier). De organisaties proberen met het benoemen van de jeugdtrends de werkers in het jeugdwerk een goede toon te laten vinden voor het werk. Zelf spreekt men over 'hoop bieden'. Verschillende organisaties waaronder HGJB en Jong Protestant doen mee aan het initiatief. Jongeren hebben minder contact met mensen en zijn meer online actief. Ze zijn eenzamer dan ooit in deze tijd. Daarnaast worstelen jongeren met gevoelens van verdeeldheid, teleurstelling en machteloosheid. Voor jonge mensen, die hun identiteit aan het ontdekken zijn, heeft de actualiteit een vormende en langblijvende invloed op hoe zij naar zichzelf en de samenleving kijken, aldus de Jeugdtrends. 

Deze update is van woensdag 13 januari 8.00 uur

Oproep PKN. Zing in kleinere koortjes. Zanggroepen in kerken mogen niet groter zijn dan vier of vijf personen. Ook als midweeks liederen worden opgenomen voor de uitzending op zondag. De Stentor (regionale editie van het Algemeen Dagblad in de regio Oost) meldt dat de Protestantse Kerk die dringende oproep laat uitgaan. De website van de PKN zelf maakt verder nog geen melding van een nadere oproep. Wel is bekend dat de coronawerkgroep dinsdag 12 januari een vergadering had belegd naar aanleiding van de jongste persconferentie van het kabinet waarbij ook enkele besmettingen in kerken opgelopen aan de orde zouden komen. Verwacht wordt dat er komende dagen een nader bericht komt. Er ligt intern een advies van de werkgroep Zingen in de Kerk; het moderamen moet daar naar kijken en dan komt men formeel naar buiten (tweede helft van de week). De verwachting is, dat men niet met een bijstelling komt op het aantal bezoekers en het jeugdwerk, maar wel met een consequentie naar de nieuwe situatie met het Britse virus. Vooral het zingen ligt onder het vergrootglas. 

Overleg minister. Vrijdag is er weer overleg van het CIO met minister Grapperhaus. Vermoed wordt dat onder meer de vaccinatie aan de orde komt. Zoals bekend heeft zorgpersoneel de gelegenheid zich te laten vaccineren, maar geestelijke zorg valt bijvoorbeeld niet automatisch binnen de vaccinatiegroep. 

Achtergesteld. Christenen in veel Aziatische en Afrikaanse landen worden massaal achtergesteld bij het uitdelen van voedselhulp in corona-tijd. In sommige West-Afrikaanse landen grepen islamitische extremisten de lock-down aan om met gerichte acties de druk op christenen op te voeren. De pandemie bleek in verschillende landen aanleiding om christenen verdacht te maken. Hun 'foute geloof' zou de oorzaak van deze ziekte zijn. In Sri Lanka gebruikt de politie de coronacrisis als excuus om huizen van christenen binnen te vallen en te onderzoeken welke activiteiten er plaatsvinden. Dat schrijft Open Doors, een organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen, bij het publiceren van de ranglijst van landen waar sprake is van christenvervolging. In een jaar tijd werden 4700 christenen om het leven gebracht omwille van hun geloof. In 74 landen is sprake van vervolging. Noord-Korea staat op de eerste plaats. Veel onrecht vindt plaats in Afrika. Nigeria is er berucht om. In totaal hebben 340 miljoen christenen met vervolging en discriminatie te maken. 

Deze update is van dinsdag 12 januari 8.00 uur

Julianadorp. De onlinekerkdiensten met kerst hebben in Julianadorp negen besmettingen met corona tot gevolg gehad. Vermoedelijk is het zingen de oorzaak. Zeven mensen zijn inmiddels hersteld. Een achtste persoon ligt nog op intensive care. Dat heeft Henk van ’t Zand, voorzitter van de kerkenraad, tegenover het Noordhollands Dagblad bevestigd.  

Zingen taboe. Het dagblad Trouw reageert in een commentaar op de meldingen van coronabesmettingen die zijn binnengekomen van online-diensten. 'Voorlopig maar niet meer zingen in de kerk', is de kop. Er zijn nu onafhankelijk van elkaar enkele kerkelijke gemeenten die online-diensten verzorgen en toch met besmettingen te maken krijgen. 


Deze update is van zaterdag 9 januari 9.00 uur 

Vervolg Biddinghuizen. Het dagblad Trouw plaatste een artikel over Biddinghuizen. Daaruit blijkt dat Henk-Willem van Dorp, voorzitter van de werkgroep 'Zingen in de kerk' inmiddels een bezoek heeft gebracht aan de protestantse gemeente Biddinghuizen. De werkgroep analyseert in hoeverre aerosolen een kwalijke rol kunnen spelen. Van Dorp vermoedt dat het zingen een rol speelt bij de besmetting, zelfs al is men binnen de adviezen vanuit het land gebleven. Maar zeker is het niet. Van Dorp merkt in Trouw op dat in het algemeen het innemen van de plekken moeilijk kan zijn als men zich prepareert voor een opname. Hij wijst er verder op dat er vanuit het land steeds sprake is van een risico-taxatie met de bedoeling om de risico's naar aan laag niveau terug te brengen. Met andere woorden zeg ik dan in mijn eigen taal: je kan via een website een indicatie krijgen van de risico's die je loopt, maar je krijgt geen garanties voor immuniteit.

Bij mij zelf roept één en ander beelden op aan de tijd toen ik nog journalist was; het beeld wat ik nu weergeef staat overigens niet in Trouw, maar komt bij het intikken van de update boven. Je leerde als journalist om tegen het einde van het gesprek je notitieboekje weg te leggen en op te letten wat mensen dan ging zeggen of je nog toesisten in de garderobe. Mensen dachten dan dat je niet meer alert was en dat het gesprek al afgelopen was. Vaak kwam uit die toevoegingen de kop van een artikel. Zo vermoed ik, dat het bij veel aerosolen gaat, zonder te suggereren dat het in Biddinghuizen zo is geweest overigens. Maar dan toch wel dat je de meeste risico's loopt op het moment dat je niet meer alert bent, na het zingen, in de garderobe. Je denkt dat je veilig bent, maar dat is schijn. Daarom nogmaals de oproep: Houd afstand, houd afstand, houd afstand. 


Deze update is van dinsdag 5 januari 9.00 uur 

Effect. De besmetting in de kerk van Biddinghuizen lijkt geen directe consequenties te krijgen voor het uitgezette beleid. De coronawerkgroep komt niet met spoed bij elkaar. En je merkt in de media dat men de informatie niet op pagina 1 plaatst, maar ergens verder op in de krant. Bij mij als classispredikant kwamen er ook enkele telefoontjes en mailtjes binnen van mensen die vroegen om de koers van de kerken op het huidige niveau te handhaven. Jan Klopman, voorzitter van de kerkenraad, heeft in enkele interviews aangegeven dat men in Biddinghuizen zelf ook verder gaat met kerkdiensten online. Men is strakker op de lijn van het beperkte minimum gaan zitten en geeft desgevraagd aan niet te verwachten dat andere kerken hun beleid aanpassen. 

Scheiding kerk en staat. Hoe hard is eigenlijk de scheiding van kerk en staat? In de achterliggende maanden klonk nogal eens het argument dat de overheid buiten het territorium van de kerk moest blijven, gelet op de scheiding van kerk en staat. Minister Grapperhaus liet al in een vroeg stadium weten niet van plan te zijn met boa's in kerkdiensten te komen. Het leek er op dat een soortgelijk patroon zich in andere landen aftekende. Het deed denken aan het bijbelse idee van een asielplaats, een plek waar de overheid niet ingrijpt en waar je naar toe kunt vluchten en veilig bent voor politie-ingrijpen, net zoals dat in de ambassades geldt. Tegen dat licht gezien is het bericht in Duitsland opmerkelijk. De politie in Herford (ruim 140 kilometer oostelijk van Glanerbrug) heeft zaterdag een bijeenkomst van de Freikirche van Baptisten beëindigd. Deelnemers wacht een procesverbaal. Men kwam met 150 mensen samen, droeg geen mondkapje en zong gezamenlijk in de viering. Burgemeester Tim Kähler (SPD) vond het beroep op godsdienstvrijheid misplaatst. De politie in Essen trad kort voor kerst ook al op bij een Freikirche waar 80 mensen soortgelijk gedrag vertoonden als in Herford. In Duitsland behoren de rooms-katholieke en de evangelische kerk tot de grote volkskerken. Er zijn geen overtredingen bekend uit deze twee mainline-kerken. 

Deze update is van maandag 4 januari 12.00 uur 

Online. Deze ochtend was er informeel overleg van classispredikanten en informeel overleg met diverse mensen uit Biddinghuizen. Juist het gegeven dat men zich in Biddinghuizen beweegt binnen de algemeen aangereikte richtlijnen van de kerk gaf veel gespreksstof. Het is niet duidelijk waar de besmetting ontstaat. Gelet op de mensen die besmet zijn bestaat de sterke indruk dat het gaat om de online-opnamen van 15 december. En je zou willen dat een besmetting eerder in beeld is om verdere verspreiding te voorkomen. In ieder geval was er een gevoel bij vele gesproken mensen, dat het besluit in Biddinghuizen om wel online-diensten te blijven houden, maar op het absolute minimum te gaan zitten, getuigt van wijsheid. Hoe minder mensen in het gebouw immers, hoe minder kans dat er besmettingen optreden. Het betreft een lokaal gekozen lijn, de landelijke coronagroep heeft over de concrete casus verder geen uitspraak gedaan en richt zich op de hoofdlijn van beleid qua advisering. 

Deze update is van maandag 4 januari 0.30 uur

Corona-uitbraak na online-dienst. Omroep Flevoland heeft op zondag 3 januari het bericht naar buiten gebracht, dat zeker tien leden van de protestantse gemeente in Biddinghuizen in december besmet zijn geraakt met corona toen ze in de kerk opnames maakten voor een kerkdienst. Twee mensen zijn inmiddels overleden aan de gevolgen van de ziekte. Ze zullen vrijdag 8 januari en zaterdag 9 januari worden begraven.

Volgens Jan Klopman, de voorzitter van de kerkenraad, bleek na de opnames in De Voorhof dat één aanwezige was besmet met corona. ‘Daarna zijn tien gemeenteleden ziek geworden, ik zelf ook’. Het overlijden van de twee gemeenteleden is zondagmorgen 3 januari tijdens de dienst voorgelezen. Klopman zegt dat iedereen zich verslagen voelt dat het opnemen van een online-dienst op een avond zo'n impact heeft.

De dienst werd op 15 december vastgelegd, nadat de kerk had besloten vanwege de lockdown zeker tot en met 17 januari alleen nog online diensten te houden. Volgens Klopman zijn bij de opnames alle coronamaatregelen gevolgd. Het was ook niet de eerste keer dat de dienst werd opgenomen. De gemeente werkt sinds enkele weken vanuit een nieuwe ruimte. 

De kerkenraad zegt over de corona-uitbraak onder meer het volgende: ‘In een bericht voor de Kerst hebben we u – via de website en de GemeenteFlits - op de hoogte gebracht van een aantal Corona besmettingen van gemeenteleden. Er is een sterk vermoeden dat een aantal besmettingen is terug te leiden naar 15 december. Op die avond hebben 2 afzonderlijke groepjes van mensen opnames gemaakt voor de kerstdienst, waaronder het opnemen van het Ere zij God.
 
Het zag er aanvankelijk naar uit dat de getroffenen milde klachten hadden. De situatie voor een aantal is de afgelopen weken echter drastisch veranderd. Twee mensen zijn helaas overleden. En één verblijft nog in het ziekenhuis.
 
Dat het zo’n verdrietig einde van 2020 en begin van 2021 zou worden hadden we met elkaar niet verwacht. Als kerkenraad zijn we zeer aangeslagen hierdoor. Het grijpt ons aan dat er zoveel mensen ziek zijn geworden en twee mensen zijn overleden. We voelen ons machteloos. En tegelijkertijd voelen we verantwoordelijkheid en stellen we onszelf veel vragen.
Immers deze opnames zijn gedaan net zoals in de afgelopen maanden wel vaker opnames zijn gemaakt voor diensten.
 
We begrijpen dat mensen gevoelens van onbegrip, van boosheid, van verdriet kunnen hebben over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Wij weten het antwoord niet. We hebben contact met alle betrokkenen en vragen ook u om te zien naar hen die het zwaar hebben, door verdriet, door zorg, door ziekte, door de onmacht en het ongrijpbare’.

Deze update is van donderdag 31 december 9.00 uur 

Oudejaarsconference. De gereformeerde pastores uit Ermelo hebben het jaar 2020 afgesloten met een heuse oudejaarsconference. De uitzending van bijna anderhalf uur is gisteren online gezet (klik hier). De enscenering vindt plaats vanuit de Immanuëlkerk, waar de pastores in quarantaine zijn gezet. Achter een stapel toiletpapier gaan ze in op het kroonjaar 2020, het coronajaar ook en bespreken ze allerlei nieuwe ontwikkelingen, zoals het oefenen met digitaal vergaderen. 

Deze update is van dinsdag 29 december 9.00 uur 

Sociaal Cultureel Planbureau. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft kwartaalcijfers naar buiten gebracht uit het onderzoek 'Burgerperspectieven'. Daaruit blijkt dat de coronacrisis het vertrouwen bij mensen laat afbrokkelen. Het vertrouwen in politici en in de medemens is afgenomen. Verder zegt in oktober 21 procent van de mensen het gevoel te hebben dat ze weinig grip op hun eigen toekomst hebben, 52 procent meent daar wel grip op te hebben. Deze opvattingen zijn door de coronacrisis niet veranderd. Het SCP schrijft: 'Nederlanders waren altijd al tamelijk somber over het leven van toekomstige generaties'. Een meerderheid verwacht dat toekomstige generaties het slechter krijgen dan de huidige generatie. Daarbij zijn de economische perspectieven behoorlijk geslonken in de opiniepeiling sinds het uitbreken van de coronacrisis. Over de eigen financiële situatie is men in meerderheid tevreden. De tegenstellingen in het land groeien, aldus de analyse van het SCP. 

Deze update is van maandag 28 december 13.00 uur 

België. De Vlaamse televisie ging uitgebreid in op de corona-discipline tijdens de kerst. De kerken (voornamelijk rooms-katholiek en in mindere mate aanwezig de protestantse kerk) blijven buiten beeld qua schendingen van het protocol, maar er was wel melding van religieuze ongehoorzaamheid bij sikhs en bij joden, aldus de Vlaamse zender. Politieagenten hebben ook het protocol geschonden, en het publiek ging massaal naar de Ardennen richting sneeuw ondanks een negatief advies. Kortom: ook daar heel veel aandacht voor mensen die zich niet in aan de richtlijnen houden, net zoals delen van de pers in Nederland de neiging hebben om als toezichthouder op te treden. 

Grote gezinnen. Het Nederlands Dagblad heeft een tweede check gemaakt naar de plaatsen waar een hoge besmetting is geregistreerd. Eerder berichtte men al dat er veel plaatsen op de biblebelt zijn en dat het vermoedelijk niet met kerkdiensten, maar met de grootte van de gezinnen te maken heeft. Nu heeft men een soort contra-expertise uitgevoerd en gekeken naar plaatsen die niet op de biblebelt liggen, maar die wel bekend staan om de grootte van het gezin. Ook daar blijken de cijfers hoger dan gemiddeld te liggen. 

Deze update is van maandag 28 december 13.00 uur 

België. De Vlaamse televisie ging uitgebreid in op de corona-discipline tijdens de kerst. De kerken (voornamelijk rooms-katholiek en in mindere mate aanwezig de protestantse kerk) blijven buiten beeld qua schendingen van het protocol, maar er was wel melding van religieuze ongehoorzaamheid bij sikhs en bij joden, aldus de Vlaamse zender. Politieagenten hebben ook het protocol geschonden, en het publiek ging massaal naar de Ardennen richting sneeuw ondanks een negatief advies. Kortom: ook daar heel veel aandacht voor mensen die zich niet in aan de richtlijnen houden, net zoals delen van de pers in Nederland de neiging hebben om als toezichthouder op te treden. 

Grote gezinnen. Het Nederlands Dagblad heeft een tweede check gemaakt naar de plaatsen waar een hoge besmetting is geregistreerd. Eerder berichtte men al dat er veel plaatsen op de biblebelt zijn en dat het vermoedelijk niet met kerkdiensten, maar met de grootte van de gezinnen te maken heeft. Nu heeft men een soort contra-expertise uitgevoerd en gekeken naar plaatsen die niet op de biblebelt liggen, maar die wel bekend staan om de grootte van het gezin. Ook daar blijken de cijfers hoger dan gemiddeld te liggen. 

Deze update is van donderdag 24 december 15.00 uur 
- met het oog op Kerstfeest - 

Midden in de winternacht

Nog nooit was deze dag alleen maar deze dag.
Voor niemand. Er gaat geen kerst voorbij
zonder herinnering aan die al lang voorbije.
Je staat bij minstens dertig ranke sparren,
drie besneeuwde stallen. Bij bontgekleurde,
kwijtgeraakte, stukgevallen, diep betreurde
ballen. Ruikt wat er is gebraden, aangebrand,
steekt kaarsen aan en kransjes in je mond.
Veel mooier lijkt het nu, dan je het toen al vond.

En als de klokken luiden voor wie werd geboren,
trekken, in feestelijke stoet, de liefste doden
aan je pas opgepoetste geestesoog voorbij.
Op hun paasbest. Met vleugels aan de handen
die liters slagroom driftig klopten met een garde,
of vastberaden warmte schonken aan een fles.
Kastanjes poften, harde noten kraakten, je servet
tot blanke lelie vouwden, zwaan. Die wezen
naar de maan. Verlegen meebewogen met tv-ballet.

Vandaag had je graag duizend stoelen rond
je onversierde, net niet lege tafel neergezet:
alsnog de herbergier die het verhaal ontbeert -
niet eens alleen voor wie je zelf zo mist. Je tuigt
tot stof en as geworden bomen op in geestgrond,
of repareert weer lampjes die bezweken bleken
na een dof jaar op zolder, in een rommelkist.
Door wat ontbreekt, voel je wie er ontbreken.
Je buigt, bezield. Eert, dankt, wat is verloren.

Het schijnt, in alle breekbaarheid en eindigheid,
nog onvergankelijker dan tevoren. Nieuw en jong.
Hemel die opengaat: die tover. Weet eindelijk waarover
je destijds juichend, maar toch nietsvermoedend zong.


- kerstgedicht dat één van de classispredikanten ontving; 
het is geschreven door Désanne van Brederode - 

Deze update is van donderdag 24 december 10.00 uur 

Biblebelt. De NOS, Eenvandaag, de Gelderlander, het Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, Trouw: ze brengen allemaal het bericht dat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bezorgd is over de omvangrijke groep besmettingen op de biblebelt. Niet de kerkdiensten, maar de hechte sociale gemeenschappen lijken de oorzaak. Het Nederlands Dagblad heeft een lijst met 20 plaatsen gemaakt die in het bijzonder in deze categorie 'zware besmettingen' thuishoren en daarvan hebben er 14 een gemeenteraad waarin ChristenUnie en SGP 15 procent of meer van de stemmen haalde. Wat Overijssel-Flevoland betreft gaat het om: Urk (als eerste genoemd, de cijfers zijn van twee weken geleden, nadien is het aantal besmettingen op Urk afgenomen) en Wierden (als vierde). Verder worden genoemd in volgorde van heftigheid: Bunschoten, Altena, Woudenberg, Zaltbommel, Veenendaal, Rhenen, Scherpenzeel Gelderland, Sliedrecht, Neder-Betuwe, Barneveld, Hardinxveld-Giessendam, West-Betuwe.

Vaccineren. En hoe komt het straks met vaccineren?, kan je als vervolgvraag stellen. Het is bekend dat een minderheid van de bevindelijk gereformeerden moeite heeft met vaccinaties. Daarnaast merk je terughoudendheid over vaccinaties in de berichten van de media bij allerlei seculiere groepen, die twijfelen aan de snelheid waarmee het vaccin is ontwikkeld en de mogelijke bijwerkingen. Het RIVM bracht al in 2010 een uitgave naar buiten met de titel ‘Bezwaren tegen vaccinaties’. Frits Woonink heeft het geschreven. Daarin wordt aangegeven dat er drie groepen zijn waar reserves bestaat ten opzichte van de vaccinatie, dit speelt bij bevindelijk gereformeerden, antroposofen en de zogenaamde kritische prikkers. Elk van de groepen wordt uitgewerkt. De bevindelijk gereformeerden worden geschat op 210.000 mensen (cijfers 2010) van wie een derde kritisch is over vaccinaties. De antroposofen hebben zich deels gebundeld in de Antroposofische Vereniging met 4300 leden. De kritische prikkers worden niet gekwantificeerd. Ze hebben sinds 1994 een landelijk verband: de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken.


Half uur. Kerkdiensten moeten met kerst niet langer duren dan 30 minuten; en er moet niet gezongen worden. Dat schrijft het ministerie van Kerkelijke Zaken in Denemarken in een persbericht. Afgelopen maandag was er al een richtlijn uitgebracht waarin men nog uitging van 45 tot 50 minuten. Toen werd er ook al opgeroepen om naar alternatieven voor het zingen te zoeken. De persverklaring gaat nu nog een stap verder en verbiedt het zingen. Door de kerkdiensten te beperken qua tijd hoopt men de gevaren van besmetting te verminderen. Ook in Denemarken woedt er een discussie van kerkelijke leiders en virologen. In beide kampen zijn mensen te vinden die nog een stapje verder zouden willen gaan en kerken in het algemeen willen sluiten. Traditioneel is de betrokkenheid van de overheid bij de kerk in Denemarken sterker dan in Nederland. De lutherse kerk is in zekere zin staatsgodsdienst en onderhoudt allerlei zilveren koorden met de overheid.

Kerstboodschap. Er zijn zoals te doen gebruikelijk heel veel kerstboodschappen afgegeven. Van de paus. Van René de Reuver. Van Marco Batenburg. De koning zal later volgen. Onder al die boodschappen is er één die niet ieder jaar terugkeert. Eén van minister Grapperhaus. Minister Grapperhaus heeft zijn eigen kerstboodschap afgegeven. In samenspraak van CIO (Contact in Overheidszaken) en RvK (Raad van Kerken) heeft hij een video ingesproken van twee minuten, waarin hij zijn beleid rond de bestrijding van corona uiteenzet. Enkele fragmenten: ‘Iedere kerst zingen we vol overgave: Komt allen tezamen. Dit jaar krijgt dat lied een andere betekenis. Vanwege het coronavirus zullen we het kerst en oud en nieuw op een andere manier moeten vieren. Geen mensen in de kerk. En ook heel weinig mensen in huiselijke kring. Dat zal voor u een groot gemis zijn. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat u zich tijdens de feestdagen aan de maatregelen  houden. Samenkomen kan gelukkig ook heel goed digitaal. Kerken hebben getoond dat ze zo ook mensen kunnen bereiken. Laten we focussen op wat wel kan. Kerst is het feest van licht. De komst van Christus geeft veel mensen hoop. Licht altijd sterker dan duisternis. Met #nietallleen verbinden ze lokale initiatieven. En volgens mij is dat bij uitstek de gedachte achter kerst. Als we nu binnen blijven is het straks weer veilig. Laten we er op vertrouwen dat we volgend jaar weer allen tezamen kunnen komen, jubelend van vreugde’. Klik hier.


Deze update is van maandag 21 december 7.00 uur 

Stevige toon. Alle diensten moeten online. Grapperhaus is onwrikbaar. Het Nederlands Dagblad presenteert een interview met de minister die het contact met de kerken onderhoudt. Eigenlijk is de inhoud niet anders dan in zijn brief vorige week. Maar de toon is stevig aangezet in de krant. 'Het geduld van de minister Ferd Grapperhaus (Eredienst) is op; kerken kunnen deze lockdown écht niet meer fysiek bijeenkomen'. De  minister legt uit dat zijn toon inderdaad is verschoven. Er is geen ruimte meer voor uitzonderingen. Vandaar dat hij in gesprekken met Schiphol, met winkels en met kerken de gesprekspartners steviger aanpakt. 'Wie zich achter de voordeur terugtrekt, moet ook verantwoording afleggen. Ga het maar uitleggen aan zieken en mensen in de zorg. ...en laat ik het maar gewoon zeggen: ook tegenover God. You must meet your Maker'. 

Engeland. Wie het Engelse nieuws een beetje volgt merkte tot voor kort enige euforie met beelden van inentingen en mensen die zich vaccin-rijk rekenden. Die toon is weg nu zich een nieuwe variant van het virus met een grote besmettelijkheid heeft aangediend. In Londen en het zuidoosten van Engeland zijn de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd. Mensen mogen alleen nog naar buiten voor noodzakelijke zaken. Men mag slechts met twee mensen buiten zijn. En met kerst is er slechts één dag waarop men met drie verschillende huishoudens bij elkaar kan zijn, dat aantal lag eerst op vijf. De website van de Kerk van Engeland heeft op zaterdag een update gekregen. Het zet in met: 'Voor veel mensen zullen de nieuwe beperkingen betekenen dat ze de Kerst alleen moeten doorbrengen. Niemand van ons heeft een dergelijke situatie in zijn leven eerder meegemaakt'. De aartsbisschop van Canterbury Welby en zijn staf spreken slechts mondjesmaat over geopende kerken. 'We weten dat publieke eredienst - zowel persoonlijk en op afstand - vele mensen ontspanning, hoop en inspiratie geven'. Men spreekt blijdschap uit dat zelfs bij veiligheidsniveau vier (men werkt met 'tiers', 'niveaus' in Engeland) kerkgebouwen soms geopend zijn, maar men drukt iedereen op het hart uitermate voorzichtig te zijn.  

Deze update is van zaterdag 19 december 10.00 uur

Reformatorische kerken. Ook de kerken ter rechterzijde van het protestantse spectrum hebben zich vanuit het landelijk verband uitgelaten over de coronamaatregelen. De Hersteld Hervormde Kerk adviseert om niet meer dan dertig mensen toe te laten. De Gereformeerde Gemeenten hebben in een brief de achterban gevraagd 'een substantiële afscheling van het aantal kerkgangers per eredienst te overwegen'. De kerken adviseren beiden andere activiteiten digitaal op te zetten, of geheel stil te leggen. De nog weer kleinere reformatorische kerken, namelijk Gereformeerde Gemeente in Nederland en Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, laten ruimte voor bezoekers en leggen de verantwoordelijkheid bij de kerkenraad. Aldus berichten in het Nederlands Dagblad. 

Musicals en kerstfilms. 'Musicals en kerstfilms: zo vieren protestantse kerken Kerstavond' meldt dagblad Trouw. In een verslag onder meer een stukje over Borne. 'Meerdere gemeenten hebben zelf een videoproductie gemaakt, zoals de PKN-gemeente van Borne. Dominee Johan Meijer was er zelf bij betrokken: 'De film heet 'Reisgebod', en is een reis door het gebied van onze burgerlijke gemeente Borne, opgenomen op de motorkap van een auto. Op verschillende plekken is een scene opgenomen als onderdeel van de liturgie. Ook is er een gastoptreden van onze burgemeester'.

Op social media is een trailer te vinden van Almere Buiten (De Drieklank) van de alles-is-anders-kinderkerstnachtfilm, waar de burgerlijke overheid ook een bijdrage aan heeft geleverd. Klik hier.


Deze update is van donderdag 17 december 22.00 uur 

Jeugdwerk. Er kwamen diverse vragen binnen over het jeugdwerk. Ik heb dat nagevraagd. De PKN geeft de informatie daarover niet weer op de centrale website, maar bij JOP. Daarop staat: 'De tijdelijke extra maatregelen per 15 december 2020 zetten helaas een streep door veel jeugdwerkactiviteiten. Alle fysieke bijeenkomsten van jeugdgroepen zijn verboden. Dit geldt voor zowel binnen- als buitenactiviteiten. Alleen fysieke jeugdactiviteiten als onderdeel van de eredienst zijn toegestaan.

Uiteraard kunnen jeugd- en jongerengroepen elkaar wel online ontmoeten. Zo kun je elkaar toch een hart onder de riem steken en delen hoe het met je gaat'. Voor meer informatie: klik hier.  


Deze update is van donderdag 17 december 9.00 uur

Regio. De Stentor (dagblad in West-Overijssel) meldt dat veel kerken in de regio Salland gesloten zijn met kerst. ‘Veiligheid voor alles’, zegt de kop van de Stentor. Men citeert onder anderen ds. Iemke Epema uit Zwolle: ‘We staan als kerk niet buiten de samenleving’.

Bisschoppenconferentie. De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december besloten dat de Rooms-Katholieke Kerk dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, houdt. Dat betekent dat er vanuit de RKK tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 7.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen voorkomen. Verder wijzen de bisschoppen er op dat de kerken geen groepen mogen ontvangen die bijvoorbeeld de kerststal komen bekijken. Het blijft wel mogelijk dat parochies de kerk openstellen om mensen individueel de gelegenheid te bieden de kerk te bezoeken voor een moment van gebed om een kaars op te steken. Ook kan de traditie om op Oudejaarsavond om 24.00 uur de kerkklokken te luiden, voort worden gezet om de onderlinge verbondenheid met de gelovigen in de samenleving te onderstrepen. De bisschoppen roepen overigens op wel kerstmis te vieren. Dat kan onder meer via livestream. Zie voor meer informatie: https://www.rkkerk.nl/nieuws/

Trouw. Trouw maakt in een artikel ‘Zingen in de kerk moet van God’ de balans op en geeft aan dat een aantal protestantse gemeenten de zelfde koers volgt als de Rooms-Katholieke Kerk. Classispredikant Klaas van der Kamp wordt geciteerd: ‘In Wijhe is de kerststallenexpositie gesloten, alle diensten gaan online. In de Hengelose Waterstaatkerk mogen alleen de medewerkenden de kerk nog in’. Trouw gaat verder in op de vrijmoedige koers van enkele evangelische en refo-kerken. Ook daar heb ik (Klaas van der Kamp) iets over gezegd. Het bewuste citaat: ‘Classispredikant Klaas van der Kamp kan zijn ergernis nauwelijks verbergen. “De gewone protestantse en katholieke kerken houden zich keurig aan de regels. Ze zoeken zelfs de randjes ervan niet op. Maar op sociale media gaat het alleen maar over evangelische groepen die de regels aan hun laars lappen, over refokerken met tweehonderd kerkgangers. Die verzieken het voor ons, daar word ik op aangesproken. Irritant, ja.” Daardoor worden de ‘gewone’ kerken nog voorzichtiger. “In Wijhe zeggen ze: het mag nog wel, maar we zien ervan af. Net als in Heino. Uit solidariteit met iedereen die corona heeft en bestrijdt, geven we het goeie voorbeeld.”

Misschien op deze plaats toch een kleine toelichting. Want de tekst is niet innemend. In de regel probeer je niet te spreken over anderen in beoordelende zin. Waarom dan nu toch? Ik had het gevoel dat dingen enigszins in proportie moeten komen en dat christenen aan de randen van het kerkelijk segment zich bewust moeten zijn van het effect van hun daden. Het zijn deels mensen die ook sterk missionair beogen te zijn en dan is het handig je te realiseren hoe jouw gedrag bij niet-kerkelijken wordt opgeslagen. Je komt niet in de categorie 'begeerlijke levensovertuiging', maar in de categorie 'christen-gekkie' (het woord is ooit door Frank Bosman geïntroduceerd). 

Toen Lodewijk Dros belde en het onderwerp per telefoon aansneed, herinnerde ik me hoe ik destijds als secretaris van de Raad van Kerken af en toe moslimleiders heb gebeld als er ergens een aanslag was geweest. We probeerden als Raad van Kerken dan uit te leggen dat leiders in Nederland zich publiek moesten distantiëren van de motivatie van de agressieve moslims om te laten weten aan seculier Nederland dat je religie in twee soorten hebt: de meeste moslims hebben een gezonde levensopvatting en dragen bij aan de democratie, maar er zijn ook anderen, uitzonderingen, die van je geloof een karikatuur dreigen te maken. En je moet duidelijk maken aan de wereld dat je niet met één bril naar islam kunt kijken.

Deze update is van woensdag 16 december 12.00 uur

Vertaalslag. Hoe pakken concrete gemeenten de nieuwe coronamaatregelen op? Een voorbeeld vanuit de protestantse gemeente Wijhe. Tot 19 januari 2021 zendt men alleen nog kerkdiensten digitaal uit. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren worden opgeschort tot 19 januari 2021. Waar mogelijk worden zaken digitaal uitgezonden. De kerkenraad wil ondanks de teleurstelling op die manier recht doen aan de voorbeeldfunctie die men heeft als christelijke gemeente. Pijnlijk is wel, dat men prachtige kerststallen heeft opgesteld in de Nicolaaskerk. Mensen die interesse hebben kunnen daar nu een filmpje over bekijken met een toelichting van de predikant, ds. Martje Veenstra. De jaarlijkse kerstgroetenactie, gaat met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen door. Samen met de RK geloofsgemeenschap houdt men de actie Minima voor Minima en bezorgt bij zo'n tachtig gezinnen boodschappentassen. 

Meer toepassing. Ook de protestantse gemeente van Swifterbant heeft laten weten dat men teruggaat naar de online-kerkdienst. Wij zijn als gemeente onderdeel van de samenleving, zo stelt de kerkenraad. Men vervolgt: Welk signaal geeft een gemeente af als zij er voor kiest om open te blijven? De enige reden dat het de kerk niet opgelegd kan worden om te sluiten, is dat er geen wettelijk verbod mogelijk is. We hebben gemeend gehoor te moeten geven aan de oproepen van de heren Rutte en Grapperhaus en daarom besloten de kerkdiensten alleen weer digitaal gaan houden (dus zonder gemeenteleden in de kerk). Zodat we later weer gezamenlijk kunnen kerken. Dat is het doel!!! Het is helaas niet anders dat we in deze situatie toe leven naar de Kerst en de jaarwisseling.Deze update is van woensdag 16 december 7.00 uur 

Grapperhaus. Zowel het Reformatorisch Dagblad als het Nederlands Dagblad beschikken over een brief van minister Grapperhaus aan kerkgenootschappen. De 'minister van eredienst' roept daarin kerken op 'alle vieringen rond de Kerst digitaal te houden en fysieke bijeenkomsten tot een absoluut minimum te beperken'. De toon van de minister is daarmee net even iets steviger dan die van het CIO (het overlegorgaan waarin de kerken bij elkaar komen en overleggen met de minister) en meer strabant dan de kop die de PKN meegeeft aan de jongste berichten.

Even op rij: 

Minister: Houd alle vieringen rond Kerst digitaal en beperk fysieke bijeenkomsten tot een absoluut minimum. 
CIO: Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief 'personeel').
PKN: Het moderamen van de Protestantse Kerk kan zich goed voorstellen dat gemeenten gedurende deze lockdown periode de voorkeur geven aan online vieringen. Wanneer men er voor kiest om toch samen te komen, bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen, dan kan dit met maximaal 30 mensen. Het moderamen wenst kerkenraden wijsheid toe bij het nemen van een beslissing die past bij hun context. 

Kerkelijk erf. Grapperhaus wijst er in zijn brief verder op dat mensen die naar hun gebedsplaats gaan 'op het erf van een kerk of moskee' afstand moeten houden en niet met meer dan twee personen tegelijk een 'groep' mogen vormen. Als er winkeltjes zijn bij de kerk, zo formuleert Grapperhaus, dan moeten die gesloten zijn als 'niet-essentiële winkels'. Ten slotte geeft Grapperhaus aan dat het alcoholverbod na acht uur 's avonds ook geldt voor het 'buiten drinken van glühwein' na een kerkdienst. 

Pers. De Telegraaf brengt het coronanieuws in combinatie met de kerken onder de noemer: 'Ook met kerst digitaal' en heeft als bron de oproep van het kabinet aan religieuze organisaties. Trouw kiest een zelfde inzet, namelijk de oproep aan kerken om de vieringen alleen digitaal te houden. De Trouw-journalist geeft dara de interpretatie bij: 'de meeste kerken lijken niet van plan te blijven samenkomen'. In de Leeuwarder Courant komt classispredikant Wim Beekman aan het woord die de vraag stelt of kerken hun uitzonderingssituatie wel moeten benutten nu een groot deel van de samenleving op slot gaat. 

Oecumene als sluitpost. Zoals bekend heeft het imago van de kerken bij een eerdere fase van de coronacrisis behoorlijk last gehad van enkele kerken aan de rechterzijde van het spectrum die de marges opzochten van de formele regels en met beduidend meer dan 30 mensen bij elkaar kwamen en de gemeentezang naar hun beleving slechts mondjesmaat doorzetten, maar wel collectief. Dit gebrek aan oecumene heeft de beeldvorming voor het geheel van de kerken geschaad. Of het dit keer allemaal beter zal verlopen is nog maar de vraag. Het Nederlands Dagblad eindigt het artikel op de voorpagina met: 'De reformatorische kerkgenootschappen, waaronder de Gereformeerde Gemeenten, overleggen later deze week over de gevolgen van de lockdown voor de kerkgang. Dat laat SGP-senator Peter Schalk weten, die deze kerken vertegenwoordigt in het overleg met minister Grapperhaus'. 

Evangelist met een eigen interpretatie. Nog maar even een dissonant. Niet representatief voor de manier waarop de grote kerken in het krachtenveld van corona staan, maar wel in de pers. RTL bracht het nieuws en het staat in de Stentor (regionale krant west-Overijssel). Daniël van Deutekom, een jongeman van zo'n 24 jaar, geboren in Arnhem, roots in de pinkstergemeente De Vluchtheuvel in Arnhem, en levend van giften om als evangelist te werken, heeft aangekondigd  een gebedsbijeenkomst te gaan organiseren met zo'n 200 bezoekers in Kampen. Onder het motto 'Laat Ons Aanbidden' wil hij ingaan op de actualiteit. Hij heeft blijkens CIP (nieuwsforum van evangelische christenen) al eerder verontschuldigingen moeten aanbieden voor een ander initiatief waarbij hij kritiek uitte op de volgens hem te strenge coronamaatregelen. Burgemeester Bord Koelewijn uit Kampen reageert in de lokale pers in kritische zin op het initiatief in zijn gemeente. 

Deze update is van dinsdag 15 december 20.00 uur

Richtlijn kerken. Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft zich aangesloten bij de lijn van het CIO (Interkerkelijk Contact inzake Overheidszaken). Het CIO doet de volgende dringende aanbevelingen bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen, die een aanscherping vormen op eerdere adviezen:

 1. Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.
 2. Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”).

Hierbij gelden verder alle gebruikelijke voorschriften over afstand houden, placeren, handen wassen en andere voorschriften van het RIVM.

Met deze tekst blijft de PKN op dezelfde lijn als de koers die twee maanden geleden werd uitgezet, waarbij de online-variant als eerste optie wordt genoemd. 

Routekaart. Het CIO had eerder beloofd 15 december met een routekaart te komen. In een brief aan de kerken schrijft de voorzitter van het CIO Jaap Smit daarover: 'Met de minister is ook gesproken over de ontwikkeling van een routekaart om op de langere termijn richting te geven aan mogelijke versoepelingen, mocht de situatie rond het virus daartoe aanleiding
geven. Die routekaart is in concept ontwikkeld, maar nog niet voor verspreiding en gebruik gereed. Om die reden doet het CIO het dringende verzoek de conceptroutekaart nog niet te hanteren en de verdere ontwikkeling daarvan af te wachten. We zullen het gesprek over de routekaart in het nieuwe jaar voortzetten en zo snel mogelijk met nieuwe mededelingen daaromtrent komen'.

Jeugdwerk. Het CIO heeft in het schrijven aan de kerken niet gesproken over het jeugdwerk. Daarover zijn wel diverse vragen binnengekomen. Vooral omdat het jeugdwerk in de regel de lijn van de scholen volgt. Het leek dan ook voor de hand liggend dat het CIO of de PKN zich in soortgelijke bewoordingen nu zouden uitlaten. Daarover is evenwel geen nadere berichtgeving geweest. 

RTV-Oost. Classispredikant Klaas van der Kamp werd als stamgast bij Thuis in Overijssel bevraagd over de nieuwe maatregelen. De vragen gingen vooral over de uitzonderingspositie die de kerken innemen. Daar hebben mensen moeite mee. De classispredikant sprak uit begrip te hebben voor de kritiek; de kerk is bij uitstek immers een orgaan dat solidair wil zijn met mensen. Hij wees er op dat de grotere kerken in die lijn de ontwikkelingen volgen in het publieke domein. Hij verwees ook naar enkele landen, zoals Zwitserland en Italië, waar men eveneens een eigen positie kiest voor de kerk. 

Uitvaarten. In het voorgesprek met RTV-Oost werd ook gevraagd naar de bijzondere positie van de uitvaarten. Daar kan men onverkort tot maximaal 100 mensen ontvangen. Een belronde langs enkele uitvaartverzorgers in Overijssel wees uit dat het bij rouwplechtigheden soms lastig is de anderhalve-meter-samenleving recht te doen. De maatregel geldt overigens voor christelijke en seculiere mensen beide. Gemeentecontacten van de PKN in Utrecht zei desgevraagd dat men in de regel adviseert om niet vanuit het maximum haalbare te denken, maar vanuit vragen van veiligheid en solidariteit. Gezien de korte tijdspanne bij 'Thuis in Overijssel' (het dagelijkse nieuwsprogramma van RTV-Oost, waar Klaas van der Kamp als gast was) kwam het thema verder niet meer aan de orde in de uitzending. 

Buitenland. Doorgaand op de vergelijking met het buitenland: In Engeland is de situatie op 2 december al aangepast. Kerken worden geacht niet meer dan 6 mensen te ontvangen, bij huwelijken gaat men uit van maximaal 15 personen en bij rouwdiensten maximaal 30. In Zwitserland kent men een maximum voor een gewone kerkdienst van 50 personen; ook daar is geen gemeentezang en kent men alleen uitzonderingen toe aan de professionele (betaalde) cantores voor het zingen. In Italië - zo meldde één van de Nederlandse kranten - ging twee weken geleden per week nog een kwart van de bevolking naar de kerk. 

Deze update is van dinsdag 15 december 11.00 uur

Pers. In de Telegraaf een artikel waar opnieuw (eerder deed men dat onder meer in november) wordt ingegaan op de bijzondere situatie van gebedshuizen ten tijde van de lockdown. Het Nederlands Dagblad heeft de kop: 'Nieuw advies in de maak voor kerkdiensten tijdens de lockdown'. De kerkelijk doorgaans goed geïnformeerde krant herinnert aan het meest recente communiqué van begin oktober. Daarin is afgesproken dat diensten zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden. Fysieke bijeenkomsten worden zoveel mogelijk beperkt tot maximaal dertig personen. Het is nog onduidelijk hoe het CIO (overleg van diverse kerken met Grapperhaus) zich nu zal opstellen en afhankelijk van die keus wordt een nadere inkleuring van de beleidslijn van de PKN verwacht. 

Koorzangers. In hetzelfde Nederlands Dagblad een gesprek met liturgiewetenschapper Hanna Rijken. Zij doet onderzoek onder koorzangers. Ze verwerkte meer dan duizend reacties. Voor ongeveer een derde is het koor hun enige link met de kerk, vertelt ze. Door de crisis raakt de verbondenheid met de kerk voor deze mensen uit beeld. 


Deze update is van maandag 14 december 21.00 uur 

Na Rutte. Naar aanleiding van de persconferentie op 14 december is een aantal details in het protocol gewijzigd. Een advies over kerkdiensten en jeugdwerk volgt zo spoedig mogelijk, namelijk zodra het moderamen van de Protestantse Kerk over de complete relevante informatie beschikt. Vooral de keuzes die het CIO (waarin de diverse kerken samen overleggen met de overheid) maakt, is van belang. 


Pers. De interpretaties in de pers van de rede van Rutte over religie verschillen. Het Reformatorisch Dagblad wijst er op dat Rutte de kerken 'ongenoemd' laat. Trouw interpreteert: 'Gebedshuizen mogen openblijven vanwege de vrijheid van godsdienst die vastligt in de Grondwet. Het ligt wel voor de hand dat kerken en moskeeën het aantal bezoekers ver naar beneden zullen terugschroeven, net als in het voorjaar'.

Buitenland. Nederland is niet het enige land dat met een grootscheepse lockdown te maken krijgt. Andere Westeuropese landen kennen een zelfde situatie. In Zwitserland bijvoorbeeld mogen de kerken bij een kerkdienst maximaal tot 50 bezoekers gaan. Men zegt er van overheidswege bij, dat het niet de bedoeling is andere kerkelijke activiteiten onder die noemer te organiseren. Wel mag het kringwerk met jongeren doorgaan. En als voorzanger wijst men op de betaalde cantor die zijn of haar werk moet kunnen doen. 

Deze update is van maandag 7 december 9.00 uur

Gelderlander. De Gelderlander signaleert dat er in enkele plaatsen op de biblebelt veel besmettingen zijn; plaatsen als Veenendaal en regio's als West- en Neder-Betuwe. De redactie stelt de vraag of het met de kerk te maken heeft. Een voorganger legt uit dat het misschien met de scholen te maken heeft. Je kan ook de vraag stellen of het iets over de sociale samenhang in zo'n plek of regio zegt. Voor 

Als het leven kantelt. Diverse kranten (Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad) hebben berichten over de uitgave en de webinars van het project 'Als het leven kantelt'. Wie de uitgave wil downloaden of zich wil opgeven voor een webinar: klik hier.

Deze update is van donderdag 3 december 9.00 uur

Besmettingen. De brandhaard van corona verschuift in de classis. Was tot voor kort Urk donkerrood, nu is het aantal besmettingen in de gemeente Rijssen-Holten het hoogst per 100.000 inwoners gerekend. Het aantal besmettingen in Rijssen-Holten ligt op 78 per 100.000 mensen. Urk ligt op 76 per 100.000. In de gemeente Ommen kwamen er gisteren helemaal geen nieuwe besmettingen bij. 

Kerstavond. Drie parochies in Oost-Nederland houden de deuren op kerstavond dicht, bericht de Stentor. Het gaat om de Heilig Lebuinus Parochie in Deventer en de Parochie Heilig Kruis in Salland die de deuren helemaal dichthouden en om de Parochie Thomas a Kempis die vijf van de zeven kerken gesloten houdt. Het is moeilijk een kerstmis te organiseren met dertig mensen, zo oordeelt de RKK. De verwachting is dat protestantse gemeenten volop alternatieve vieringen uitzetten om toch woord en verbeelding te geven aan de kerstgedachte. 

Deze update is van maandag 30 november 9.00 uur

Kerkelijk leven. Het kerkelijk leven vindt nieuwe wegen. In Deventer vond op eerste adventszondag een pelgrimage door de kerk plaats. Bij binnenkomst kreeg iedereen een routeboekje. Daarmee liepen de ruim 30 deelnemers in zo’n anderhalf uur in stilte en ieder voor zich een aangegeven pad door de kerk. Van pleisterplaats naar pleisterplaats. Onderweg werden op verschillende punten handreikingen gedaan, waarmee de deelnemers zich konden verdiepen in het thema ‘Veerkracht’, een doorlopend adventsthema van de Lebuinus dit jaar.  Daarbij werden alle zintuigen aangesproken door bijvoorbeeld een tekst, een kunstwerk, een geur en allerlei andere dingen die te zien en te doen waren in het gebouw . Zo was er ook een trampoline en een springveer om van de trappen van het hoogkoor te laten ‘lopen.’ De reacties na afloop waren erg positief. Deze tocht, bedacht en ontwikkeld door Cora Krispijn, gemeentelid van de Lebuinus  en voormalig pionier in Apeldoorn, was bestemd voor mensen van binnen en buiten de kerk. Creatief in coronatijd en zeer veilig te doen in een grote kerk.

Kerkelijk leven. IJsselmuiden-Hoeksteen zette de adventstijd in met een avondmaalsviering. Te voren waren er bij 140 gemeenteleden pakketjes bezorgd met daarin matses en wijn. Op het pakketje stond de tekst: ‘Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand van dit brood eet, zal hij eeuwig leven en het brood dat Ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam (Johannes 8:51)’.

Deze update is van zaterdag 21 november 9.00 uur 

Donkerrode plaatsen. Het Nederlands Dagblad brengt gebaseerd op de cijfers van het RIVM een grafiek in beeld, waar je met een lineaal langs kunt vaststellen welke plaatsen het meest rood kleuren. Urk zit eenzaam boven aan en ook plaatsen als Wierden en Almelo zitten erg hoog vanuit de classis Overijssel-Flevoland. Als we een lijstje maken ziet het er als volgt uit voor heel Nederland:
1. Urk 
2. Bunschoten 
3. Schiedam
4. Wierden
5. Vlaardingen 
6. Almelo 
7. Alblasserdam 
8. Rotterdam 
9. Dongen 
10. Loon op Zand


Deze update is van donderdag 19 november 21.00 uur

Mondkapjes. Ik heb inmiddels zelf (Klaas van der Kamp) de gewoonte aangenomen om mondkapjes te dragen. Ik doe dat ook als ik in een kerkelijke ruimte kom. Of als ik vanachter een tafel in een vergaderruimte even naar iemand toeloop, of even naar een gang loop. Ik merk dat er op diverse plaatsen discussie ontstaat of dat echt gewenst is. Tubantia heeft een bericht opgenomen in de nieuwsbrief met de kop: ‘Gebedshuizen zoals kerken, moskeeën, synagogen en tempels worden uitgezonderd van de mondkapjesplicht die vanaf 1 december gaat gelden in publieke binnenruimten, stations en luchthavens. Dat blijkt uit de regeling die het kabinet naar de Kamer heeft gestuurd’.

Bij een discussie met een kerkenraad kwam de vraag op: Geldt de kerkruimte als publieke ruimte? En het plein bij de kerk? Zelf ben ik geneigd te antwoorden: In juridische zin is een kerk misschien geen publieke ruimte. Het is kerkelijke ruimte, en daarom hebben we bevoegdheid van een eigen regime, ook in coronatijd. Maar onze landelijke kerk voegt zich wel naar de richtlijnen alsof het een publieke ruimte is. Daarom is er in het CIO steeds afstemming. En daarom is het formele advies van onze kerk ook dat we mondkapjes dragen als we ons verplaatsen. Dat geldt onze ruimten met dak en dat geldt onze ruimten zonder dak. Bij de basisregels op de PKN-site staat dan ook: ‘Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen’.

Mijn analyse is dus: Ja, vraag mensen mondkapjes te dragen en daarmee sluit je aan bij de landelijke, kerkelijke richtlijn, ook al zou je formele juridische argumenten kunnen vinden om het anders aan te vliegen. En geef als kerkenraad het goede voorbeeld. Bij ontmoetingen met kerkenraden merk ik, dat die gewoonte nog geen gemeengoed is geworden. Doe er niet lacherig over. Doe niet alsof je een ander meer vertrouwd als je geen formaliteiten van een kapje inbouwt. Integendeel: Geef als ambtsdrager het goede voorbeeld en laat zien dat je bij iedere verplaatsing veiligheid in acht neemt. Een kleine moeite, een sociaal gebaar. 

Rouwsamenkomst. Vanuit de werkgemeenschap Kampen kwam de vraag naar voren met hoeveel mensen je een rouwplechtigheid mag bijwonen. Ter vergadering werd de suggestie al gedaan dat je met een recente persconferentie van minister-president Rutte kan stellen dat we zijn opgeschaald van 30 naar 100. Check bij de landelijke werkgroep bevestigt deze lezing. We zijn terug bij de ruimere praktijk van voor 3 november. Dus het getal 100 van de RIVM geldt ook voor kerkelijke rouwdiensten, aannemende dat de ruimte er zich voor leent natuurlijk en aannemende dat men zich aan de andere maatregelen houdt, waaronder de terughoudendheid met collectieve zang (wel voorzangers, geen gemeentezang).  

Onveranderd. De werkgroep die de corona-maatregelen coördineert voor de landelijke kerk is bijeen geweest. Er zijn geen essentiële veranderingen. Het strikte advies om niet te zingen blijft! Je merkt dat er her en der wat schaduwberichten opduiken. Er zijn op dit punt geen veranderingen. Ook de modus voor kerkdiensten (maximaal 30) verandert niet. De specifieke routekaart die is aangekondigd (waarin zichtbaar is welke mate van maatregelen nodig is bij welke mate van besmetting) vordert gestaag en wordt halverwege december verwacht. 

Theologische bezinning. De werkgemeenschap Kampen hield een theologische bezinning op het coronavirus. De boeken van John Piper en Tom Wright werden met elkaar vergeleken. Klik  hier.

Deze update is van woensdag 18 november 10.00 uur 

Campagne. De gemeente Urk is een campagne begonnen om de bevolking gevoelig te maken voor de veiligheid. Bekende Urkers zijn op posters geplaatst, onder wie een dominee. De cijfers zijn zorgwekkend. Helaas is ook één van de emeriti ziek geworden. 'We zullen nog twee weken pijn lijden, maar daarna vertrouw ik er op dat de cijfers omlaag gaan. Ieder is doordrongen van de noodzaak zorgvuldig te zijn', aldus een lid uit een van de protestantse gemeenten. Voor meer achtergronden bij Urk: Klik hier.

Gemeente thuis en in de kerk. De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden kreeg bij gereformeerd Oldemarkt een creatieve invulling. De kerkelijk werker Esther Pierik kwam op het idee om een soort van bibliodrama op te zetten in de dienst. De bezoekers van het kerkgebouw leefden zich in in de dwaze maagden. Wat zouden deze vrouwen hebben gevoeld? En de mensen thuis verdiepten zich in de wijze maagden. Halverwege de dienst, nadat er in de kerk gesproken was over de dwaze maagden, belde de voorgangster een gemeentelid om te vernemen hoe ze aankeek tegen de wijze maagden. Het telefoongesprek maakte live onderdeel uit van de kerkdienst. 

Gemeente thuis en in het buitenland. In de gereformeerde kerk van Zwartsluis paste men ook de nieuwe digitale mogelijkheden in tijdens een kerkdienst. De gemeente van ds. Arjen van der Spek voerde een gesprek met een gemeente in Oekraïne, waarmee de stad aan het Zwartewater een relatie heeft. Voorafgaand aan de collecte werd het gesprek van zo'n zeven minuten uitgezonden. Vervolgens was er de collecte. En natuurlijk kwam de situatie ook terug in de voorbeden. In Oekraïne kon men met een livestream direct verbonden zijn met de viering in Zwartsluis.  

Deze update is van woensdag 11 november 10.00 uur 

Webinars. Hoe kun je kerk naar buiten zijn in deze coronatijd? Door alle maatregelen is het een stuk lastiger geworden om het reguliere gemeentewerk gaande te houden. Hoe kunnen we een open gemeenschap blijven voor onze omgeving, en hoe geef je daaraan leiding als voorganger? De Protestantse Kerk biedt in december drie gratis webinars aan voor predikanten en kerkelijk werkers over ‘Kerk naar buiten, juist in deze coronatijd’. Aanmelden kan vanaf nu. Klik hier.

Deze update is van maandag 9 november 12.00 uur

Bezoekers van andere kerkelijke activiteiten. Ik krijg diverse vragen in de trand van: 'Als je met twee mensen mag samenzijn, geldt dat dan ook voor het kerkelijke gebouw op een moment dat er geen eredienst is, of mag je daar de norm van de eredienst aanhouden, ook als er sprake is van een andersoortige kerkelijke activiteit?’ Er is wat ruimte in het protocol, merk ik, vandaar dat ik de vraag heb doorgespeeld naar de kerkelijke werkgroep die zich met dit soort zaken bezighoudt. ‘Wordt vervolgd’ kreeg ik als antwoord. Informeel heb ik het gevoel dat men misschien wel bewust enige ruimte laat. Het voorkomt dat allerlei mensen die geen verantwoordelijkheid dragen in de kerk gaan milimeteren, voor- en narekenen wat men in kerken doet. Ondertussen is het aan de kerkenraad wat men wel of niet verstaat onder ‘belangrijk en een zaak die je niet moet uitstellen’. Je hebt dus enige ruimte om mensen bij elkaar te zetten bij zaken van bijzonder belang, zolang je de veiligheid van anderhalve meter, het mondkapje en de deurhygiëne kunt garanderen. En ik voeg er aan toe: Wordt vervolgd....

Mondkapjes. Het kon niet uitblijven. Een commercieel bedrijf levert mondkampjes en anderhalve-meter-materialen met het PKN-logo. Daarnaast is er op de markt specifiek luthers materiaal. Klik hier.

Deze update is van donderdag 5 november 10.00 uur

Eerste reacties. Inmiddels heb ik de eerste reacties binnengekregen op de corona-stand-van-zaken na de laatste persconferentie. De bijeenkomst van de werkgemeenschap Hengelo werkte ook verhelderend om een inschatting te krijgen van hoe kerkenraden op dit moment met de crisis omgaan. Een paar indrukken: 
1. Heel veel kerkenraden hebben te maken met rekkelijken en preciezen. Het vraagt de nodige stuurmanskunst van de presides en de pastores om de uitersten op één lijn te krijgen. 
2. Men realiseert zich dat er slachtoffers zijn in diverse categorieën. Er zijn de financieel kwetsbare mensen; er zijn de jongeren; er is een groep die onverwachte extra verantwoordelijkheid onder ogen krijgt en keuzes moet maken die verder reiken dan de polsstok van de kennis lang is. Elk van de groepen vraagt om een eigen benadering en een eigen toonsoort. Wat de financieel kwetsbare mensen betreft zij hier ook verwezen naar het landelijke diakonale congres dat dit jaar digitaal toegankelijk is (klik hier). 
3. Het concept van 'fake news' speelt ook in de discussies over veiligheid en de inzet van zang in de kerkdienst. Mensen die gretig zijn om te zingen, de rekkelijken, zien uit naar meer informatie vanuit de Delftse onderzoekgroep en trekken soms informatie die in de media zijn gegeven over besmettingen door het zingen in twijfel ('wie zal zeggen of het door het zingen van een koor komt als er later besmettingen worden geconstateerd; het kan ook een oorzaak hebben in het koffiedrinken in de pauze'). 
4. De landelijke PKN-werkgroep attendeerde op de mogelijkheid dat er in de toekomst per regio maatwerk moet worden gevraagd. 'Hou plaatselijk de adviezen van de lokale overheid in de gaten', aldus het advies. De werkgemeenschap Hengelo verzocht mij om in zo'n situatie ook als classis helderheid te verschaffen. Dat voorkomt een al te indringende discussie tussen rekkelijken en preciezen in de eigen kerkenraad. Ik heb dat verzoek doorgesluisd naar de landelijke werkgroep met de conclusie dat het nuttig is om als landelijke werkgroep in ieder geval zoiets als contouren van regionaal beleid aan te reiken, mochten de richtlijnen per regio gaan verschillen. Op die manier wordt voorkomen dat elk van de classis weer eigen piketpaaltjes gaat slaan; je kan dan als classis binnen die landelijke contouren parafraseren wat voor jouw regio relevant is. Deelnemers van de landelijke werkgroep hebben aangegeven dat ze het belang van zo'n regionale omlijning inderdaad onder ogen zien en zullen agenderen op het moment dat het nodig is. Op dit moment kleurt de regio Twente donkerrood en het is niet uit te sluiten dat een regionale aanscherping ooit in Twente actueel wordt; op dit moment is er nog één integrale landelijke lijn zonder regionale uitzonderingen. 

Deze update is van dinsdag 3 november 20.00 uur

PKN. De kerkelijke werkgroep van de PKN heeft direct na de persconferentie van Rutte vergaderd. Men ziet geen directe, ingrijpende gevolgen voor kerkelijke bijeenkomsten. Men houdt een slag om de arm voor de komende tijd, als er mogelijk aanvullingen komen per regio. En men geeft aan dat er in de loop van volgende week zoiets als een kerkelijke routekaart zal komen, waarop je diverse stappen kunt onderscheiden afhankelijk van de risico's die zich aandienen. 

 

Rouw, trouw, reizen. Voortbordurend op de persconferentie zijn er misschien aanvullend bij wat er vanuit de Utrechtse werkgroep is gekomen nog drie constateringen te maken. Rouwdiensten gaan terug naar maximaal dertig mensen. Trouwsamenkomsten gaan terug naar maximaal twintig mensen. En je mag geen 'gewone' reizen maken. Ook is het niet de bedoeling dat je met meer dan twee mensen over straat loopt of in de natuur. Dat zijn allemaal dingen waar je als kerk direct of indirect misschien toch wel mee te maken hebt. 

Praktijk Overijssel-Flevoland. Als classispredikant schaal ik op enkele plaatsen het werk terug van een persoonlijke ontmoeting naar een digitale ontmoeting. Als dat aan de orde is mail ik de betrokkenen daarover. Een enkele kerkenraad (zoals die van de lutherse gemeente Zwolle) nam het initiatief naar mij toe om een vierjaarlijks bezoek af te schalen van een persoonlijke ontmoeting naar een digitale ontmoeting. 

Een kleine theologie. Met vier andere classispredikanten ben ik een bezinnings- en schrijfgroep begonnen om over enkele weken met een tekst naar buiten te komen, waarin theologie en corona crisis met elkaar worden verbonden. We hebben de tekst in ontwerp de koosnaam 'een kleine theologie' bij de corona crisis gegeven. Het is de bedoeling dat kerkenraden over de tekst kunnen beschikken als aanzet voor mogelijke eigen bezinningen. 


Deze update is van dinsdag 3 november 15.00 uur

Woorden van hoop en troost. De Raad van Kerken gaat vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uitzenden. Het gaat om korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hopen we als kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar. Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, bijt het spits af op woensdag 4 november. Men kan inloggen via de website van de Raad, www.raadvankerken.nl, en het YouTube-kanaal ‘Raad van Kerken’.


Deze update is van zaterdag 31 oktober 23.00 uur

Week van gebed. De migrantenkerken en de internationale kerken in Nederland roepen op tot een week van gebed in verband met de coronacrisis. De Raad van Kerken in Nederland ondersteunt het initiatief. Christenen wordt gevraagd een week lang iedere ochtend om 8.00 uur te bidden voor mensen die in het bijzonder te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis. Verschillende kerken in de regio ondersteunen de actie en geven de oproep door. Klik hier.

Omroep Zeeland. Tijdens de eerste crisis waren er zes regionale omroepen die hun verantwoordelijkheid namen en kerkdiensten op televisie uitzonden: Friesland, Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Rijnmond en Zeeland. Omroep Zeeland is de eerste omroep die heeft aangekondigd nu met de tweede coronacrisis opnieuw kerkdiensten te zullen leveren. In de adventstijd komt er een serie op televisie 'Op zoek naar het licht met Geloof in Zeeland'. De eerste uitzending is 29 november en komt vanuit de Johanneskerk met als voorgangers ds. Petra van Oosten en havenpastor ds. Pascal Handschin. De uitzendingen worden herhaald en zijn zichtbaar van 9 tot 12 op de adventszondagen en kerst. 

Drive-through. Wat moet je doen als kerk als je je traditionele bazar niet kunt houden? De Open Hof in Dronten bedacht er iets op. In plaats van de drukbezochte vlooienmarkt in het kerkcentrum bedachten de organisatoren een drive-through waar mensen eerdere bestelde streekproducten konden inladen. "We moesten wat anders verzinnen", aldus Guido de Leeuw, voorzitter van de Stichting Bazar Open Hof. "Dat werd deze coronaproof afhaalstraat. Mensen hebben online vooraf streekproducten kunnen bestellen, en die komen ze vandaag afhalen." De opslag van de stichting stond vol met aardappels, uien, spruitjes, kaas, appelsap en zelfs wijn. "Allemaal van ondernemers hier uit de buurt, echte streekproducten." Vrijwilligers pakten de bestellingen in en zetten ze in de kofferbak. De bezoekers hoefden er zelf hun auto niet voor uit.  Traditioneel gaat de opbrengst van de bazar naar het onderhoud van het kerkcentrum en naar een goed doel. "Dit jaar schaffen we gezelschapsspellen voor verzorgingshuizen aan", zegt De Leeuw.

Deze update is van dinsdag 20 oktober 13.00 uur

Synode. De generale synode van de PKN wordt uitgesteld. De novemberzitting is verplaatst naar januari. De coronacrisis maakt een fysieke vergadering op dit moment onmogelijk. En zo'n vergadering zou wel nuttig zijn, omdat men over de inrichting en de inzet van de dienstenorganisatie wil spreken. De extra tijd wil men gebruiken om het classicale niveau te raadplegen over de plannen en om concepten voor te leggen aan de ondernemingsraad. 

Brief. Er is op 19 oktober een brief uitgegaan naar de minister-president, vicepremiers en minister van eredienst. Daarin bieden vertegenwoordigers van kerken en christelijke organisaties onder de vlag van #Nietalleen hun diensten aan. 'Waar zou u onze inzet het beste kunnen gebruiken?' vragen de ondertekenaars, dat zijn Arjan Lock (EO), Jurjen de Groot (PKN) en Tiemen Westerduin (initiatiefnemer). Men zegt te spreken namens zes miljoen christenen. 'We zijn beschikbaar in alle steden, alle dorpen en alle wijken in het hele land. Vele van onze gebouwen mogen gebruikt worden en als we een beroep doen op de mensen in onze achterban weten we dat zij bereid zijn belangeloos te doen wat nodig is'. De brief is onder meer qua strekking verspreid onder diverse media, waaronder de NOS. Bij de eerste golf is het initiatief ontstaan en kwamen er zo'n 1600 aanmeldingen voor hulpverlening binnen. Het was een hele klus om die gekoppeld te krijgen aan hulpvragers. 

Hersluiting. De kerkenraad van Diepenheim heeft vastgesteld dat het aantal besmettingen in de regio nog steeds toenemen. Daarom is besloten om na zondag 18 oktober voor drie weken in eerste instantie geen eredienst te houden. Dit uit voorzorg. Daarna zal men kijken hoe de cijfers in de regio zich ontwikkelen. 

Deze update is van maandag 19 oktober 12.00 uur

Mondkapjes. Het gebruik van mondkapjes bij het binnenkomen van de kerk lijkt vooralsnog verschillend qua toepassing. Een kleine (niet helemaal representatieve) inventarisatie langs enkele kerkenraden wijst uit dat de meeste kerkenraden met grote precisie te werk gaan en de voorganger soms tot aan de kansel een kapje vragen te dragen. Anderen zijn toch nog behoorlijk nonchalant; predikanten vertelden dat ze bij binnenkomst met een mondkapje zo ongeveer de enige waren die bedacht was op de risico's een ruimte binnen te stappen waar mensen kriskras door elkaar bewegen en daarmee extra gevaar lopen de anderhalve meter te veronachtzamen. Duidelijk moge zijn dat het indringende advies is: Gebruik ten allen tijde mondkapjes in een kerkelijke ruimte als je je verplaatst.  

Veerkracht. Een collega vanuit Deventer vertelde over het komende adventsproject. Men heeft het al doordacht. Het heeft het thema ‘Veerkracht’ . Onderdeel daarvan: Alle gemeenteleden krijgen bij het kerkblad een zakje, mogen daar een kadootje in doen en naar de kerk brengen of sturen. De pakjes worden aan een grote waslijn gehangen. Elke week wat meer, om met de kinderen zo naar kerst  af te tellen. Er wordt op elk pakje voordat het opgehangen wordt een veertje geplakt. Al die ‘ zakjes veerkracht’ worden uitgedeeld in de week voor kerst in het inloophuis, de nachtopvang, bij wat kerstpakketten etc. Op zondag 6 december krijgen de kinderen van de kindernevendienst er allemaal al een, van sint nicolaas  en met het kinderkerstfeest de rest. Misschien ook een leuk idee voor andere gemeenten? 

Gedicht. Vanuit Wijhe kreeg ik een gedicht toegezonden van Marinus van den Berg, die in de buurt zijn roots heeft. 


Nog  meer  beperkt leven

 

Al beperkt zijn

Al  beperkt moeten leven

Nog meer beperkt worden

 

Leven in vrijheid

Voor wie

en welke vrijheid

 

Wie neemt de maat

Wie stelt de regels

Wie ondervindt de gevolgen

 

Wie lijden er onzichtbaar

Wie worden het meest beperkt

Wie vertrouwt dat zijn verhaal geloofd wordt

Zoveel vragen

Waar zijn er veilige plaatsen

om er over te spreken

 

Zijn kerken met een open deur

zulke plaatsen?  
 

(Marinus v.d. Berg)


Deze update is van vrijdag 16 oktober 12.00 uur

Kinderen meetellen? Er kwamen enkele vragen uit gemeenten over de advieslijn van dertig mensen in een kerkdienst. Dat is zonder medewerkers. Maar is het nu inclusief of exclusief kinderen tot 12 jaar? We hebben daarover apart contact gezocht met Utrecht. Daar zegt men: We begrijpen de verwarring want aanvankelijk was het 30 en de kinderen hoef je daar niet bij te tellen, maar we hebben die lijn veranderd, toen de overheid - het was woensdag of daaromtrent - op een site sprak over 30 inclusief de kinderen. We blijven ons als protestantse kerk zoveel mogelijk bewegen in het veld dat de overheid aanreikt: dus 30 inclusief de kinderen en exclusief de medewerkers is de advieslijn. Daarbij de suggestie om de kinderen vanaf het begin niet in de kerkdienst te hebben, maar in een nevendienst of oppas. Dan tellen ze niet mee en heb je minder bewegingen in de kerk. Daarbij ook het besef dat het de kerkenraad is die de feitelijke beslissingen neemt, die dus ook bepaalt of men alle richtlijnen van de landelijke PKN één op één overneemt. 


Deze update is van woensdag 14 oktober 20.00 uur

Escalatieladder. De kerken die verbonden zijn in het CIO gaan een escalatieladder voor kerken ontwikkelen. Deze escalatieladder sluit aan bij de vijf risiconiveaus van de routekaart door de overheid. Op die manier worden de richtlijnen op de wat langere termijn voor kerken enigszins voorspelbaar op basis van het aantal coronabesmettingen in Nederland. Deze escalatieladder sluit aan bij de vijf risiconiveaus van de routekaart door de overheid. Op die manier worden de richtlijnen op de wat langere termijn voor kerken enigszins voorspelbaar op basis van het aantal coronabesmettingen in Nederland. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de kerken, gaat hiermee aan de slag. De escalatieladder geeft straks niet alleen duidelijkheid over het gewenste maximale aantal mensen in de eredienst, maar ook over de mogelijkheden van andere activiteiten van gemeenten en parochies. Daarnaast wordt er gestreefd naar maatwerk door rekening te houden met de grootte en infrastructuur (ventilatiemogelijkheden etc.) van het kerkgebouw. Dat zijn resultaten van het overleg van het CIO woensdag met Grapperhaus. De escalatieladder is onder meer in Ierland in gebruik en geeft een helder inzicht in wta de consequenties zijn als het aantal meldingen van corona toeneemt of daalt. Het is de bedoeling tegen het einde van de maand oktober meer duidelijkheid hierover te hebben. 

Pastoraat. Diverse classispredikanten hebben verder gedacht over de consequenties van de persconferentie afgelopen dinsdag. Duidelijk moge zijn dat er uiterste omzichtigheid gewenst is met het kerkenwerk om geen verspreider van het virus te worden. Tegelijk wordt er gezocht naar mogelijkheden om de vitaliteit van de gemeenten te dienen. Het kan vanuit dat dillemma nuttig zijn kringen niet in een huiskamer te houden, maar juist in een royale kerkelijke ruimte te laten plaatsvinden. Zelfs pastorale gesprekken kan je naar het grotere kerkelijke gebouw toe halen. In het algemeen geldt dat je zo veel mogelijk digitaal werkt en telefonisch, om het aantal contactmomenten te verminderen. De absolute lockdown op verpleeghuizen is niet afgekondigd. Het impliceert dat pastoraat mogelijk is aan oudere mensen die dreigen te vereenzamen. Maar dan wel met een mondkapje binnenkomen, zo stelde één van de classispredikanten, en na afloop weer ontsmetten. En steeds de anderhalve meter in acht nemend. Deze update is van woensdag 14 oktober 9.00 uur

Niet alles. 'Niet alles wat mag, hoeft ook'. Die opmerking maakte Rutte bij de persconferentie, waarbij hij refereerde aan de uitzonderingspositie van kerken, demonstraties en politieke partijen. Om grondwettelijke redenen wil de overheid niet meer dan een advies geven. Maar zo'n advies is niet bedoeld om ongeremd de grenzen te zoeken. Voor kerken geldt een maximum van dertig bezoekers en de PKN heeft eerder al aangegeven dat men het dragen van mondkapjes bij loopbewegingen adviseert, naast het de inachtneming van anderhalve meter afstand. Thuis dient men niet meer dan drie personen per dag te ontvangen; iets wat consequenties heeft voor onder meer pastoraat en kringwerk. 

PKN-groep. Het outbreak management team van de PKN, die zichzelf coronagroep van de PKN noemt, heeft naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president geconstateerd dat er geen veranderingen zijn in de advieslijn die 5 oktober al is uitgezet. In CIO-verband zal de hoogste ambtenaar van de dienstenorganisatie, directeur Jurjen de Groot, vandaag nog wel overleg voeren met Grapperhaus, maar daar worden geen nieuwe beleidslijnen verwacht. 

Brochure. De Hersteld Hervormde Kerk heeft al in een vroeg stadium een brochure van 43 pagina's uitgebracht over de coronacrisis. Vanuit de gedachte dat Gods stem te horen is in de coronacrisis hebben zes dominees hun gedachten op rij gezet over de roepstem van God die ze in de huidige tijd vermogen te horen. Er zijn inmiddels 49.000 exemplaren van de brochure over de toonbank gegaan en daarmee is de vierde druk uitverkocht. De uitgave 'Als de Heere roept' is ook digitaal te downloaden: klik hier

Deze update is van dinsdag 13 oktober 9.00 uur

Max dertig. De media hebben al enkele mededelingen naar buiten gebracht over de persconferentie van Rutte en De Jonge. Verwacht wordt dat de lijn van de kerken dezelfde blijft. Dertig personen maximaal in de kerk (exclusief de organisatie), mondkapjes bij loopbewegingen en geen gemeentezang. Die lijn spoort met de berichten vorige week toen men aangaf dat de lijn in ieder geval voor oktober zou gelden. 

Theologische boeken. De vijf nominaties voor 'theologisch boek van 2020' zijn bekend. Daaronder één boek wat direct aan corona gelieerd is. Reinier Sonneveld schreef 'Waar is God in de crisis?' Het is uitgegeven door Buijten en Schipperheijn, een uitgever van onder meer veel boeken van christelijk-gereformeerde huize. De theoloog gaat er van uit dat God ergens aanwezig is bij mensen in de coronacrisis. Het is tegelijk één van de weinige Nederlandse titels waarin geprobeerd wordt een integrale visie te geven. Andere titels over corona hebben al gauw iets fragmentarisch vanuit diverse invalshoeken geschreven. 

Vuurbaak. Een ander nieuw verschenen boek heet 'Herkerken'. Het is uitgebracht door de Vuurbaak, een uitgeverij die veel gereformeerd vrijgemaakte titels uitbrengt. De auteurs zijn Remmelt Meijer en Peter Wierenga. Ze leggen uit dat het oude kerk-zijn zijn tijd heeft gehad. Dat roept natuurlijk de vraag op wat dan het nieuwe kerk-zijn is. Op dat punt zou je eigenlijk minder afzetten tegen oud willen zien en meer beschrijving van nieuw. Maar zelfs voor pioniers als Meijer en Wierenga is dat lastig. Het idee van de keuzekerk zit er stevig in, gelieerd aan de populariteit van Netflix, wat nog net even meer is dan het verouderde spiegel van onlinevieringen die zich oriënteren op de klassieke televisie. Okay. Maar hoe werken die keuzes dan uit en welke kracht zit er in het verder doorgevoerde individualisme wat pioniers kan aanspreken en hoe verhoudt zich dat tot de katholiciteit van geloven? Wie het weet, mag een volgend boek schrijven. 

Deze update is van maandag 12 oktober 9.00 uur

Ervaringen. Een rondgang langs diverse kranten en websites geeft een beeld van de kerkdiensten afgelopen zondag in de regio. De protestantse gemeenten, hervormde gemeenten en gereformeerde kerken hebben rekening gehouden met de dringende advieslijn van de landelijke kerk. De kleinere kerken uit de refo-hoek hebben hun aantallen bezoekers teruggeschroefd en de zang in de kerk aangepast.

Als illustratie van deze algemene indruk een paar kerken uit Overijssel-Flevoland: de hervormde gemeente van Staphorst-Rouveen is teruggegaan naar 30 mensen en geeft aan dat men zich op basis van een indeling in het alfabet kan melden voor één van de vier diensten die op zondag worden gehouden. De gemeentezang was al eerder teruggebracht naar enkele voorzangers die op de voorste rij zitten en die bij het inzetten van een psalm vooraan in de kerk staan. De voorzangers laten een dwarsdoorsnede zien qua samenstelling van de gemeente. De gereformeerde kerk op Urk heeft op een zondag vier diensten over twee kerkgebouwen en voor komende zaterdag 's avonds in twee kerkgebouwen twee diensten waar heilig avondmaal wordt bediend. De hervormde gemeente van Urk (de Ark) is teruggegaan naar dertig mensen in een dienst en geeft een uitleg op de website:


'Door de aanscherping van de coronamaatregelen door het Rijk ziet uw kerkenraad zich genoodzaakt om in ieder geval aankomende zondag het aantal aanwezige gemeenteleden tijdens een kerkdienst af te schalen tot max. 30 personen (exclusief ambtsdragers en (hulp)kosters).

Het is mogelijk om het dwingend advies ter zijde te leggen. Dit doen wij echter niet. Wij gaan als gemeente van Christus niet provocerend gedrag vertonen richting onze overheid. Wel gaat uw kerkenraad zich hard maken voor een maatoplossing. De afgelopen periode hebben wij als gemeente laten zien dat wij dit prima kunnen. Er zal contact gelegd worden met gemeente Urk, PKN en het Rijk. Bij voorkeur trekken wij samen op met de andere kerkgenootschappen op Urk. Zodra er andere richtlijnen komen laten we u dit zo snel mogelijk weten.

De kerkenraad is stellig dat zondagsdiensten doorgang kunnen en moeten vinden, mits er aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Zeker in deze onzekere tijden hebben wij Onze Houvast nodig. En waar kan dit anders dan in het Huis van God. Tussentijds willen wij ook nadenken of het mogelijk is om door de week de kerkzaal te gaan gebruiken voor Bijbelstudie of dagsluitingen'.


Deze update is van zaterdag 10 oktober 8.00 uur

Bij voorkeur. Het Nederlands Dagblad heeft de persverklaring van het CIO nauwkeuriger gelezen dan ik gisteravond laat. Ze halen de woorden 'bij voorkeur' naar voren. Die woorden stonden eerder niet in de tekst. En ze zijn gaan bellen. Daniël Gillissen en Hilbert Meijer, de journalisten die letterlijk ter elfder ure gisteren de research hebben moeten uitvoeren, schrijven dat grote refokerken de ruimte in de tekst gebruiken om met meer dan dertig mensen samen te komen. Ze noemen concrete voorbeelden: De Hoeksteen in Barneveld met 3000 zitplaatsen gaat tot 450 mensen bijvoorbeeld. Ze laten in het artikel zaterdag ook zien dat de refokerken afschalen qua zingen. Men introduceert er alsnog de voorzangers of neuriet als gemeente. Zoals bekend heeft onze eigen kerk, de Protestantse Kerk, maandag al opgeroepen de overheidsrichtlijn te honoreren en niet meer dan dertig mensen te ontvangen (exclusief de medewerkers). Verschillende kerken en personen hebben moeite verwoord met die lijn, maar voor zover ze zich melden met hun ongenoegen gaven ze ook aan de richtlijn te volgen en loyaal te zijn aan het geheel van het kerkverband. De kerk spant zich ondertussen in om meer maatwerk in de richtlijnen zelf te krijgen. Veranderen na de maand oktober zullen ongetwijfeld mede afhangen van de ontwikkeling van de statistiek. 

Deze update is van vrijdag 9 oktober 21.00 uur

Het gaat niet goed. Onze Protestantse Kerk heeft vrijdagavond nog een bericht naar buiten gebracht aansluitend bij een verslag van het CIO (Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken). Inzet is een follow-up van maandag, toen de kerken een terugslag te verwerken kregen. Bekend werd gemaakt dat er niet meer dan dertig mensen in een kerkgebouw moeten worden toegelaten en dat je bij verplaatsingen mondkapjes moet dragen. En geen gemeentezang. Het is weliswaar een advies. Maar wel een indringend advies. En ook tegensputterende protestantse kerken conformeren zich. Nu dus het vrijdagoverleg met Grapperhaus. Er is inmiddels veel gebeurd. De Kamer heeft gedebateerd. En er zijn nieuwe cijfers. En dat laatste is verontrustend. Het zet de toon in de verklaring van het CIO. De Protestantse Kerk zegt er iets bij. En dat is nodig. Want er zijn veel reacties van kerken en voorgangers, die niet snappen dat er een grootste gemene deler is gezocht. Waarom niet per kerk kijken wat wel en niet realistisch en veilig is? De PKN heeft dan ook aangedrongen op maatwerk in het overleg. De PKN schrijft onder meer als toelichting: 'De maatregelen die maandag zijn afgekondigd riepen sterke reacties op bij plaatselijke gemeenten. Uit een aanzienlijk deel van deze reacties sprak een groot verlangen naar maatwerk, juist omdat de kerken de afgelopen maanden hebben laten zien hun verantwoordelijk te nemen. De Protestantse Kerk heeft dit afgelopen week nadrukkelijk ingebracht in de gesprekken met de overheid'.  

De officiële tekst van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) luidt als volgt: 'Vandaag heeft er een overleg plaatsgevonden tussen minister Grapperhaus en een vertegenwoordiging van het CIO en verschillende kerkgemeenschappen. De ernst van de oplopende besmettingen in Nederland is samen onder ogen gezien. Ook is gesproken over de zorgen van kerken over de sterke beperkingen die gelden voor erediensten. Bij kerken is er een bereidheid het aantal bezoekers in kerkdiensten substantieel af te schalen. Hierbij is het dringende advies van 5 oktober leidend, inclusief het dragen van mondkapjes en het beperken van zingen. Het CIO vraagt van kerken hun verantwoordelijkheid te nemen als deel van de Nederlandse samenleving en met inachtneming van de eigen plaatselijke situatie, het aantal bezoekers terug te brengen, zo mogelijk en bij voorkeur tot het maximum van 30. De minister sloot aan bij de dringende oproep van de minister-president aan alle Nederlanders, om hun gedrag aan te passen. Bij verder oplopende besmettingscijfers zullen nieuwe maatregelen nodig zijn. Afgesproken is dat het gesprek met de minister op korte termijn wordt voortgezet over mogelijk  maatwerk bij de wijze waarop erediensten georganiseerd worden'.  


Zoals bekend is afgelopen maandag een lijn uitgezet voor de rest van de maand oktober. Dus daarop doordenkend laat zich raden dat vervolgstappen gaan over de periode daarna. Ik (KvdK) merkte uit diverse contacten met de media, waaronder RTV-Oost, dat men in de veronderstelling leefde dat er al op korte termijn allerlei bijstellingen zouden komen. Dat kan je niet uitsluiten, zeker als de besmettingen blijven toenemen, maar anders lijkt een vervolgscenario na 1 november voor de hand liggender. Hoe dan ook: Woensdag wordt er verder gesproken met minister Grapperhaus.


Deze update is van vrijdag 9 oktober 15.00 uur

Terug bij af. Van enkele plaatsen hebben we inmiddels gehoord dat men de gevraagde teruggang naar 30 kerkbezoekers omgezet heeft naar het weer beperken van de diensten tot online-samenkomsten. Heino maakte de stap. En net over de classisgrens Wolvega ook. Tijdens de digitale ontmoeting op 8 oktober gaven enkele Twentse gemeenten aan een zelfde beweging te overwegen. 

Deze update is van vrijdag 9 oktober 8.00 uur 

Hasselt. Ds. Henk Westerhout van de hervormde gemeente in Hasselt is door RTV-Oost geïnterviewd. Hij laat via de radio weten dat de gemeente met een achtergrond van de Gereformeerde Bond zich aan het advies van de landelijke kerk zal houden en zondag niet meer dan 30 mensen in een kerkdienst zal ontvangen. Hij spreekt zijn verdriet uit als buurman van de hersteld hervormde gemeente in Staphorst over de gemakkelijke manier waarop media de Staphorsters in de media hebben neergesabeld. De mensen hebben zich aan de RIVM-maatregelen gehouden en het hoort bij de inborst van deze bijbelgetrouwe christenen dat hen de samenkomsten lief zijn. Westerhout wijst er verder op dat de kubieke meters van een kerkgebouw als de Grote Kerk in Hasselt niet te vergelijken zijn met de kubieke meters die een gemiddeld café de gasten heeft aan te bieden. De vergelijking die door journalisten wordt gemaakt die horeca en kerk al snel op één lijn plaatsen gaat aan dat onderscheid voorbij. Westerhout is wel voorzichtig als het gaat over de vraag of gemeentezang met heel veel mensen verstandig is. 

Grapperhaus. Grapperhaus heeft in de kamer toegegeven dat hij wel heel kort door de bocht heeft gereageerd op de gretigheid van de pers om hersteld-Staphorst aan te vallen. Er is snel een reactie opgesteld en er is weinig uitleg gegeven aan de kerken. Vrijdag in de namiddag is er een nieuw overleg van het CIO, het overlegorgaan van de kerken met de overheid. Nogal wat kerken dringen aan op meer maatwerk. 

Digitale gesprekken. De classis Overijssel-Flevoland heeft de eerste teksten beschikbaar gebaseerd op de digitale gesprekken die donderdag 8 oktober zijn gevoerd. Zo'n 85 mensen hebben meegedaan met de video-ontmoeting via Google Meet. In de sessie 's middags was het voor diverse deelnemers nog zoeken om van de plenaire bijeenkomst naar de werkgroep te komen. In de sessie 's avonds ging dat makkelijker. De eerste evaluatie wees uit dat het idee om niet alleen plenair te spreken, maar ook in digitale werkgroepjes iets toevoegt aan het inzicht van de deelnemers. Je kan direct inspreken en je eigen situatie spiegelen in de ervaringen van anderen. Op de website zijn inmiddels impressies geplaatst van de situatie in Hellendoorn (wat pakte de gemeente op na de zomer?), van de verzuchtingen uit de werkgroepen ('we zijn al aan de versie 8.0 toe van het gebruikersplan'), van de presentatie 'balans tussen veilig en vitaal' en van een chat ('we gaan ook als gemeente gebruik maken van deze digitale optie'). Klik hier.

Deze update is van woensdag 7 oktober 14.00 uur 

Landelijke overheid. De kerken hebben vrijdag weer een overleg met Grapperhaus. Dan gaat het over de regelgeving die men hanteert voor de kerken. Op dit moment geldt een indringend advies van een maximumaantal bezoekers van 30 per kerkgebouw. Er zijn nogal wat mensen in de kerk die iets meer maatwerk zouden willen hebben. Grote kerken kunnen meer aan als er ventilatie is dan kleine kerken. Of dat tot bijstellingen leidt, zal vrijdag na 17.00 uur blijken. Voor de kerken is overigens ook de discussie in de Tweede Kamer rond de noodmaatregelen van belang. Deze discussie vindt woensdag (vandaag) plaats. 

Andere ontmoetingen. De ruimte om huwelijken te laten (in)zegenen in de kerk gaat tot maximaal 30 mensen. Voor rouwsamenkomsten gelden de afspraken van voor 29 september (die laten iets meer ruimte toe). En voor educatie in de kerk geldt hetzelfde maximum van 30 met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen. Voor kinderen tot 13 en 18 gelden weer iets ruimere regels. 

Deze update is van woensdag 7 oktober 10.00 uur

Burgemeester. Het Algemeen Dagblad meldt dat burgemeester Cees van den Bos van Urk deze week nog met de kerken in gesprek wil gaan om te praten over het naleven van de coronaregels. Zo wil hij graag weten welke kerken nog fysiek samenkomen. Alle kerken op Urk zijn uitgenodigd voor het overleg. Verreweg de meeste kerken nemen overigens de formele maatregelen in acht.

Mondkapjes. In de lijn van de vlaggen over moed houden zijn er nu ook mondkapjes te koop. Vanaf tien stuks, circa 3 euro per stuk. Klik hier.

Boos en teleurgesteld. Enkele voorgangers en gemeenten hebben aangegeven teleurgesteld te zijn over het gemak waarmee het CIO het aantal kerkgangers laat terugschroeven naar dertig. Er zijn grotere kerken waar zoiets overkomt als een knieval voor sentiment zonder dat de feiten daartoe aanleiding geven. Er zijn weinig of geen besmettingen die vanuit de kerk ontstaan. Het moderamen van de protestantse gemeente Nijverdal heeft een brief daarover naar de scriba van de landelijke kerk gestuurd en vraagt om meer tegengas van de landelijke kerk in het CIO.

Raadpleging. Het moderamen van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in Den Ham heeft de vraag of men zich tot onlinediensten wil beperken of ook fysiek met maximum dertig personen wil samenkomen voorgelegd aan de complete kerkenraad. Na de digitale peiling neemt men een beslissing. 

Deze update is van dinsdag 6 oktober 9.00 uur

Gemopper. De gemeenten die onderdeel zijn van de Protestantse Kerk in Nederland schikken zich allen of voor het overgrote deel naar de nieuwe richtlijnen van de overheid dat men met 30 mensen maximaal (exclusief medewerkers) zondag samenkomt. Gemurmureer is er van enkele andere kerken en op twitter. Ewart Bosma, kerkenraadslid van de Gereformeerde Gemeente in Rijssen, moppert in de Twentse Courant: 'De kerk is zo'n beetje de minst voor de hand liggende plek om corona op te lopen, gezien de veiligheidsvoorschriften'. En hij verwijt de overheid dat men met twee maten meet: grote theaters vormen wel een uitzondering en de Noorderkerk in Rijssen met 1950 zitplaatsen mag maar 30 mensen ontvangen. Overigens krijg je de indruk uit het artikel dat men wel van plan is zich aan de bijgestelde richtlijnen te houden. Jan Willem Wits, voormalig woordvoerder uit de Rooms-Katholieke Kerk (bedenker met Muskens van de slogan over de arme die een brood mag stelen) zet de toon op twitter. Hij signaleert discrepantie tussen overheid en kerken. Sommigen zeggen dat de overheid met het idee van het maximum van dertig kerkgangers kwam. Anderen zeggen dat de kerken zelf met een dergelijk voorstel zijn gekomen. Jan Wolsheimer van MissieNederland zat bij het overleg met Grapperhaus en twittert dat wat hem betreft het verzoek om als kerken een tweede mijl te gaan legitiem is. Als christen moet je daar wat hem betreft toe bereid zijn gelet op de woorden van Jezus die stelt dat je soms een mijl met iemand gaat, en waar nodig een tweede. In diverse media komen voorzichtig ook woordvoerders van de hersteld hervormden op Urk, een koster en een dominee, aan het woord. Zij benadrukken dat men in formele zin zich in Staphorst aan de regels heeft gehouden. Over de protestanten bericht NRC-Next: 'De kerk in Staphorst behoort niet tot de Protestantse Kerk. De protestanten houden zich in het algemeen 'heel streng' en 'zorgvuldig' aan de richtlijnen van overheid en RIVM, zegt een woordvoerder. 'Er zijn ook nauwelijks besmettingen terug te voeren op het kerkbezoek'. Het is dan ook 'met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen', dat de organisatie de kerken adviseert de nieuwe richtlijn ter harte te nemen. In een verklaring stelt directeur Jurjen de Groot van de Protestantse Kerk in Nederland: 'Het is verschrikkelijk jammer dat de ruimte die er was om kerkdiensten te houden weer wordt beperkt. Het stijgende aantal besmettingen speelt hierin mee, maar helaas ook de beeldvorming die afgelopen dagen rond de kerk is ontstaan''. 

Deze update is van maandag 5 oktober 22.00 uur

Meer uitwerking. Een werkgroep ‘corona’ van de Protestantse Kerk heeft nog nader vergaderd over de huidige situatie. Men stuurde een paar waarnemingen:
* Over uitvaarten en bruiloften. Daarover is op 5 oktober niets gezegd, dus gelden uitspraken die eerder op 29 september al golden.
* Over kinderen. Er kan gewoon crèche en kindernevendienst worden gehouden. Het aantal van 30 (exclusief medewerkers) geldt in de kerkzaal. 

* Mondkapjes? Gebruik ze als je je verplaatst. Bij beweging. Als men zit mag het kapje af.

In het algemeen geldt de lijn dat men nuchter moet nadenken. De kerken hoeven niet aan de leiband van de overheid te lopen, maar wat men doet moet men vanuit hygiëne goed kunnen verantwoorden.
Dinsdag komt het moderamen bijeen en bespreekt of er nog een meer pastorale boodschap moet volgen in de loop van de week.

Woensdag vergadert de Tweede Kamer en zal blijken of de huidige aanpak van de kerken gedoogd blijft worden.

Deze update is van maandag 5 oktober 15.00 uur

Strakker. Het aantal mensen dat een kerkdienst mag bijwonen is teruggebracht tot maximaal 30 (exclusief de medewerkers). Dat is het resultaat van het overleg van minister Grapperhaus met de kerken. Aanleiding is onder meer de consternatie die is ontstaan nadat er in het weekend allerlei berichten rondgingen over relatief druk bezochte kerkdiensten waar ook gemeentezang was. Gemeentezang wordt voor heel Nederland afgeraden. Ook wordt er geadviseerd mondmaskers te dragen tijdens verplaatsingen in de kerk, dus onder meer bij binnenkomst en vertrek. De aangepaste maatregelen gelden voor oktober. Eind van deze week is er trouwens opnieuw een gesprek tussen Grapperhaus en de kerken. Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie, voert het overleg vanuit de Protestantse Kerk. Voor het PKN-bericht: klik hier. 

Deze update is van maandag 5 oktober 9.00 uur

Staphorst. Commotie over de 600 kerkgangers in één dienst in de hersteld hervormde kerk van Staphorst. Ik (classispredikant) werd er zelfs over bevraagd door SBS-6. Er zijn ook drie protestantse kerken in Staphorst. Deze kennen geen gemeentezang. De hervormde gemeente heeft dat recent na berichten van nieuwe besmettingen teruggedraaid. Klik hier. 

Deze update is van zaterdag 3 oktober 17.00 uur

Bemoediging. De preses van de generale synode, ds. Marco Batenburg, heeft een woord van bemoediging voor plaatselijke kerkenraden op de website van de PKN laten plaatsen. Klik hier.

Deze update is van vrijdag 2 oktober 20.00 uur

Mondkapjes. Vanuit de landelijke kerk zijn nog geen verdere suggesties gekomen over mondkapjes. Wel kan je in diverse plaatsen in de regio voorzichtig een gedragslijn onderkennen. De beheerder van het zalencentrum in Dalfsen gaf aan dat men bezoekers gaat vragen om in de ontvangstruimte en de gangen een kapje te dragen. Eenmaal in de vergaderzaal kan men dat afleggen. En in Markelo is een soortgelijke lijn uitgezet, die misschien wel geïnspireerd is op de praktijk die je van scholen kan vernemen. In een kerkmail schrijft de kerkenraad van Markelo: 'Nu de overheid het dringende advies geeft om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen, gaan we met ingang van zondag 4 oktober aan u vragen dit advies ook bij kerkbezoek op te volgen. Hiermee willen we als kerk onze verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat we bij de ingang vragen om met een mondkapje op naar binnen te gaan. Zodra u op de daartoe gereserveerde plaats zit, kan deze weer af. Wie geen mondkapje heeft, bieden we er één aan. Overigens blijft eenieder vrij om wel of geen gehoor te geven aan dit advies. Wie het verantwoord acht om zonder een mondkapje naar binnen te gaan, is daar dus vrij in. Het zal even wennen zijn, maar voorkomen is beter dan genezen'. 

Deze update is van donderdag 1 oktober 9.00 uur 

Mondkapjes. De kerk heeft nog geen uitspraak gedaan over de mondkapjes. Voorlopig is men terughoudend met reageren, in die zin, dat men de discussie om alsnog mondkapjes in de kerk te gaan dragen niet zo maar overneemt. Zoals bekend heeft minister-president woensdag in de kamer alle Nederlanders geadviseerd in publieke binnenruimtes zoals winkels, musea, restauranten en treinstations mondkapjes te gaan dragen. Rutte gaf zelf al aan dat er allerlei uitwerkingen moeten volgen en daaronder hoort ook de vraag in hoeverre je als kerk meedoet. Discussies van de technische kant bewegen zich in vragen als 'het begrip publieke ruimte is juridisch gezien niet hetzelfde als openbare gebouwen', en 'kerkgebouwen behoren so wie so niet tot de publieke ruimten'. Daarnaast zijn er argumenten die te maken hebben met de vraag of het dragen van mondkapjes in kerkelijke ruimten meer veiligheid kan bieden. Mogelijk komt de PKN nog voor het weekend met een positiebepaling.

Een persoonlijke noot. Als classispredikant was ik zelf gisteravond bij de kring van kerken Overijssel. Er was ruime afstand tussen tafeltjes en gasten (anderhalf, twee meter). Er waren desinfecterende middelen. Er was één toilet open. Op de vraag of mensen een mondkapje meehadden staken er drie (van de dertien) een vinger op. Enkele mensen hadden nog geen kennis genomen van de jongste mededelingen van de minister-president. Zelf zorg ik er inmiddels voor, dat ik altijd een schoon mondkapje in de jas bij me heb, het hoort bij de nieuwe standaardattributen, zoals ik vrijwel altijd een telefoon en een bankpasje meeneem. 

Deze update is van woensdag 30 september 12.00 uur

Landelijke kerk. De landelijke kerk heeft een richtlijn gepubliceerd naar aanleiding van de jongste persconferentie van Rutte. Men schrijft onder meer: 'De landelijke overheid heeft ook aan kerkelijke bijeenkomsten anders dan kerkdiensten vooralsnog geen nadere beperkingen gesteld. Wel doen we een dringende oproep aan alle gemeenten om terughoudend te zijn met andere bijeenkomsten dan kerkdiensten door deze uit te stellen of indien mogelijk digitaal te verzorgen. Wanneer een bijeenkomst anders dan een kerkdienst alleen in fysieke vorm gehouden kan worden, roepen we gemeenten dringend op zich te conformeren aan de maatregelen van de landelijke overheid; maximaal 30 personen binnen, maximaal 40 personen buiten en maximaal 3 gasten ontvangen in de thuissituatie'.

Bij de classispredikant kwamen enkele vragen binnen over noodzakelijke gemeentebijeenkomsten. Daarover schrijft de PKN: 'Voor gemeentebijeenkomsten die nodig zijn om een predikant of andere ambtsdragers te verkiezen, adviseren wij om deze te organiseren in aansluiting op de kerkdienst. Kerkelijke huwelijksinzegeningen, begrafenisplechtigheden/herdenkingsdiensten blijven uitgezonderd van de (aangescherpte) landelijke maatregelen van de overheid, net zoals bijeenkomsten voor jongeren tot 18 jaar van bijvoorbeeld jeugdverenigingen en catechisaties. Aansluitende recepties en/of partijen kunnen niet in het kerkgebouw plaatsvinden'.

Klik hier voor de landelijke richtlijn.  


Deze update is van woensdag 30 september 9.00 uur

Toelichting De Reuver (1). Scriba René de Reuver geeft in het Nederlands Dagblad een toelichting bij de meest recente adviezen van de PKN rond corona. De krant opent op de voorpagina met de kop 'Advies PKN: niet samen zingen in risicogebieden'. 'Kerkgangers in risicogebieden kunnen voorlopig niet meer samen zingen tijdens erediensten, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland'. De eerste zin maakt direct de spanning op twee manieren duidelijk. Er is een spanning rond de vraag of de nieuwe golf consequenties moet hebben voor het kerkelijk leven. Dat is in de persconferentie niet zo expliciet richting kerken aangedragen. Maar je merkt aan de toonzetting dat de adviesgroep zingen tot extra voorzichtigheid maant wat de gemeentezang betreft en in risicogebieden twee en drie (daaronder valt Flevoland wel, Overijssel niet) vormen van gemeentezang te stoppen. De tweede spanning ligt in het feit dat het de plaatselijke kerkenraad is die de beslissingen neemt. De PKN kan landelijk dus wel advies geven, maar het zijn plaatselijke kerkenraden die beslissen over het maatwerk in de eigen gemeente, natuurlijk ook samenhangend met het beleid van lokale overheden. 

Toelichting De Reuver (2). Op pagina 5 gaat René de Reuver verder in op de situatie. Hij stelt vast dat huiskringen misschien wel het hardst worden getroffen, omdat het niet meer mogelijk is met meer dan drie mensen aanwezig te zijn. De overheid vraagt alleen samen te komen als het strikt noodzakelijk is, en dus concludeert Aukie van Eijsden van het ND dat dus het jeugdwerk niet meer bijeen kan zijn. De Reuver geeft toe dat het lastig is, maar laat de keuze aan de kerkenraad. 'Wij zeggen niet: je mag niet meer bijeenkomen'. Een ander punt betreft de ruimte die er is om kerkdiensten te houden. Als gezegd is de richtlijn voor zingen in bovenstaande zin aangescherpt, maar de overheid legt geen nieuwe begrenzing op aan de erediensten zelf. In onze regio waren enkele kerkenraden met spoedeisende zaken die zich concretiseren moeten in een gemeenteavond. Zij willen de kerk met de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen en het complete protocol daarvoor inzetten. In formele zin kan je concluderen dat het aansluit bij de veiligheid zoals die overheden voor ogen staat. Aan het strikte taalgebruik van De Reuver kan je merken dat hij vooral denkt aan de ruimte voor de zondagse eredienst. Het Nederlands Dagblad gaat niet expliciet in op urgente gemeenteavonden (denk aan besluiten rond verkiezingen en kerkordelijke gemeenteraadplegingen). De krant werkt vooral de beperkingen uit die gelden rond bruiloften en wat dat vraagt van mensen die al hele concrete draaiboeken hebben gemaakt voor de korte termijn. Je proeft als lezer de emotie en het verdriet die daaromheen hangen. 

Deze update is van dinsdag 29 september 9.00 uur

Kerk gaat door. De landelijke werkgroep die de afstemming met de overheid verwerkt heeft laten weten dat kerkdiensten onder dezelfde voorwaarden mogen doorgaan, zoals ze eerder zijn afgesproken. Natuurlijk hoort daarbij wel de dringende oproep om de richtlijnen van de RIVM in acht te blijven nemen. De werkgroep van de PKN is zeer terughoudend met zingen. Alleen in risicoregio 1 (waartoe Overijssel behoort en waar het percentage van besmettingen relatief nog laag is) kan desnoods (liever niet) gezongen worden. Voor risicogebieden 2 (waartoe Flevoland behoort) en 3 (waartoe de Randstad behoort) stelt de werkgroep van de PKN dat gemeentezang in alle toonsoorten moet worden afgewezen. Wat bijeenkomsten betreft adviseert men zoveel mogelijk digitaal samen te komen. Waar bijeenkomsten kunnen worden uitgesteld, heeft dat de voorkeur van de werkgroep. Als bijeenkomsten doorgaan kunnen er slechts 3 gasten thuis worden ontvangen. Dat heeft consequenties voor de talloze kringen die voor huiskamers zijn uitgezet. Ze moeten uitwijken naar grotere kerkelijke ruimten.  Zoals bekend heeft de overheid in het algemeen afgesproken dat men maximaal met 30 personen binnen samenkomt en met 40 personen buiten. Voor de kerk geldt in formele zin dat men de oorspronkelijke lijn mag houden voor samenkomsten binnen (bekend lokaal vanuit een rekenformule), maar de werkgroep geeft in overweging om in ieder geval niet verder te gaan dan de overheidsrichtlijn. De PKN Utrecht heeft aangekondigd binnenkort met een formele tekst op de landelijke website naar buiten te treden. 

Verenigd Koninkrijk. Zo'n 700 Britse kerkleiders hebben een open brief naar de overheid geschreven waarin ze aangeven dat ze de kerkgebouwen willen openhouden, ook als er een verdere lockdown gaat komen. Natuurlijk houdt men zich daarbij wel aan de veiligheidsvoorschriften, maar men wil letterlijk openstaan voor mensen die behoefte hebben aan een ontmoeting. Men ziet een duidelijk onderscheid tussen de risico's die mensen lopen bij een bezoek aan een pub of sportkantine in vergelijking met de risico's die men loopt als men een kerk binnengaat. 'We leven in de schaduw van een virus dat we niet onder controle kunnen krijgen, juist daarom is het hard nodig dat mensen kunnen horen en ervaren dat het evangelie hoop geeft en dat Jezus Christus ons leven in zijn handen heeft'. 

 

Aanmeldingen. Na het verschijnen van de e-flits van oktober en de persconferentie van de minister-president over corona blijft het aantal aanmeldingen voor de digitale ontmoeting van de classis Overijssel-Flevoland sterk doorgroeien. Het gaat over de manier waarop lokale gemeenten hun kerkzijn hebben ingevuld nu na de start van het winterwerk. Wilt u ook meedoen? Klik hier. 

Bimaboodschap. Drie benamingen staan er boven een brief die burgemeester Rob Welten en wethouder Antoon Peppelman de Haaksberger geloofsgemeenschap hebben gestuurd: bimaboodschap, minbarboodschap, kanselboodschap. 'In gezamenlijke verantwoordelijkheid spreken we de schrik uit over het plotselinge opvlammen van het coronavirus in Haaksbergen', schrijven de vertegenwoordigers van de overheid en geloofsgemeenschappen. Ze wijzen op het belang van de basisregels. De tekst sluit af met met een groet mede namens de geloofsgemeenschappen: 'Als herders van onze afzonderlijke geloofsgemeenschappen en ook van onze dorpsgemeenschap als geheel, doen we nu als vertegenwoordigers van de Liberaal Joodse Gemeente Twente, de Christengemeente Joshua, de Ertugrul Gazi-moskee, de Protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse, de RK parochie Haaksbergen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen in verbondenheid dit appel op ieder van ons'. 

Deze update is van donderdag 24 september 9.00 uur 

Vragen. De eerste telefoontjes zijn al weer geweest van voorgangers die zich via de draad met de classispredikant vragen stellen over de eigen pastorale en communicatieve lijnen in de gemeente. Nu corona weer aanzet willen ze weten of de landelijke richtlijnen zijn bijgesteld. Op het moment van schrijven is dat (nog) niet het geval. 

Cijfers. Het aantal meldingen van coronabesmetting stijgt. In de classis Overijssel-Flevoland zijn de cijfers per 22 september het hoogst voor de volgende gemeenten (gerekend per fictief aantal van 100.000 inwoners):
Haaksbergen 230,3
Almere 118,9
Ommen 88,8
Zeewolde 88,3
Zwartewaterland 88,2
Lelystad 73,8
Oldenzaal 72,2
Wierden 65,5
Almelo 60,2
Samengevat: Het virus rukt op vanuit de flanken van de classis in west (Zuidwest-Flevoland) en in oost (Zuidoost-Twente). 

Digitale winst. Peter Verhoef, decaan van de factulteit economie en bedrijfskunde uit Groningen houdt in het Nederlands Dagblad een pleidooi om de ervaringen met digitale media uit te bouwen. Hij signaleert drie fasen van ontwikkeling bij bedrijven en kerken: eerst is er een enkel onderdeel van bedrijf of organisatie bezig met digitale media; in een tweede fase breidt zich dat uit naar een complete functie, een lijn van het bedrijf of de organisatie en in de derde fase is de hele onderneming gedigitaliseerd. Hij pleit voor het blijvend serieus nemen van de ontwikkelingen. Vanuit deze site voegen we toe: de mogelijkheid om op donderdag 8 oktober mee te doen met een digitale ontmoeting is een poging om van fase één richting fase twee te gaan: je hoort niet alleen een lezing, je gaat onderling in gesprek. Verhoef schrijft: 'Instellingen zouden er nu naar moeten streven de komende tijd minimaal naar de tweede fase van digitale transformatie door te groeien' en hij vindt de vraag relevant: 'Hoe kan men de digitale technologie gebruiken om de al jaren gebruikte vormen te verbeteren en bijvoorbeeld interactiever en meer passend bij de huidige generaties aan te bieden'. Met die bril op gaat het op 8 oktober niet alleen over het thema 'hoe kerken zich aanpassen bij de coronatijd' het gaat ook over de vraag hoe we het als deelnemers ervaren om op digitale wijze met elkaar in gesprek te gaan. Voor de digitale ontmoeting op 8 oktober: klik hier. 

Deze update is van dinsdag 22 september 10.00 uur

Internationaal onderzoek. Nederlandse deelnemers aan een internationaal onderzoek hebben eerste gegevens naar buiten gebracht van onderzoek naar ervaringen bij pastores met online-diensten. Henk de Roest en Theo Pleizier (PThU) geven op basis van 170 ingevulde vragenlijsten uit Nederland een eerste indicatie. Het aantal is te gering om over een wetenschappelijk inzicht te spreken, de cijfers geven wel een denkrichting. 'De online-kerkdienst dwingt voorgangers na te denken over de kern van hun boodschap en zorgt ervoor dat ze meer liturgisch bezig zijn dan pastoraal' aldus de eerste regel van een artikel in het Nederlands Dagblad. Trouw is iets vager in de openingszin: 'Ook al kleeft er een heel rijtje stevige nadelen aan, voorgangers van Nederlandse kerken vinden dat de online vieringen, die met het uitbreken van de coronacrisis gemeengoed geworden zijn, die kerken tal van kansen biedt'. Trouw benoemt de andere vormen van online-dienst als mogelijkheid: vespers, bijbelkring, online-meditaties, ook doordeweeks. En als belangrijk punt van zorg gaat het over het afhaken van mensen, een hindernissen voor het pastorale werk. Het Nederlands Dagblad opent de krant met een positiever getoonzette impressie: Soms kan een telefoongesprek het pastoraat verdiepen, online biedt soms een groter bereik en online biedt extra fcous. 'De pastorale en liturgische rollen zijn uit elkaar gegroeid', concludeert Pleizier in het ND. De vragenlijst was tot 5 juli online en maakt onderdeel uit van een wereldwijd onderzoek in 22 landen onder de naam 'Church in times of Corona'. Het project is geïnitieerd door zes theologen: Schlag/Müller (Zurich), Nord (Würzburg), Bünker (St. Gallen), Beck (Sankt George), Lämmlin (Sociaal Wetenschappelijk Instituut Duitsland). In oktober worden meer complete overzichten verwacht met resultaten uit de drie landen waar het eerste initiatief is genomen, dat zijn: Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk; en verder: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Chili, Denemarken, Finland, Ghana, Groot-Brittanië, Hongarije, Hong Kong, Malta, Namibië, Nederland, Paraguay, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zweden. 

Deze update is van maandag 21 september 10.00 uur

Ongewijzigd. Op dit moment is er geen aanleiding de regels, het protocol en het gebruiksplan aan te passen voor de kerk. Dat heeft de landelijke organisatie laten weten. De directeur van de dienstenorganisatie Jurjen de Groot heeft daar kort voor de persconferentie nog contact over gehad met het ministerie. Het advies impliceert dat het eerder geformuleerde terughoudende beleid ten aanzien van gemeentezang niet wordt aangepast. 

Drive-in-dienst. De hervormde gemeente IJsselmuiden De Hoeksteen heeft zondag de startdienst een bijzonder karakter gegeven. Het werd een drive-in-dienst waar je met de auto naar toe ging, een parkeerplaats op reed bij de manege en vanuit de auto de dienst bijwoonde. Klik hier.

Waarheidsvriend. De Waarheidsvriend (orgaan van de Gereformeerde Bond) heeft een ingezonden tekst opgenomen van ds. A. Vonk Noordegraaf uit Uddel. Hij schrijft onder meer over de mogelijkheid als kerk weer fysiek bij elkaar te komen. 'Omdat het beperkt samenkomen wellicht nog maanden of langer kan duren, heeft de kerkenraad besloten om vanaf 2 augustus drie diensten per zondag te beleggen. De kerkzaal kan - met inachtneming van de RIVM-richtlijnen - 125 mensen bevatten en omdat in een gemiddelde ochtenddienst begin dit jaar ongeveer 350 kerkgangers zaten, kan elk gemeentelid momenteel wekelijks naar de kerk. Bijna tachtig procent maakt gebruik van de mogelijkheid. Dat ervaren we als een grote zegen! In de komende weken willen we nagaan wat de beweegredenen zijn van de gemeenteleden die momenteel geen gebruik maken van de geboden gelegenheid. Tegelijkertijd is het een mooie gelegenheid om ook met deze gemeenteleden het contact te blijven onderhouden'. 

Deze update is van donderdag 17 september 16.00 uur 

Overijsselaar. De provincie Overijssel heeft cijfers naar buiten gebracht over de gevolgen van de corona-crisis voor het geestelijk welbevinden van de bevolking. Er is stress en eenzaamheid. Voor een uitwerking klik hier


Deze update is van maandag 14 september 9.00 uur 

Rooms-katholieke zorgen. De Volkskrant bracht een achtergrondartikel over de effecten van de corona-crisis in de Rooms-Katholieke Kerk. De journalist Sander van Walsum sprak onder meer met pastoor-deken Ed Smeets van Venray (Noord-Limburg). Hij constateert een versnelde doorzetting van de secularisatie met tien procent. Vooral het ontbreken van persoonlijk contact gekoppeld aan een theologie waarin de incarnatie een belangrijke rol speelt is lastig. 'Het hele gemeenschapsleven is ontzield', zegt hij , 'de eerste communie, het vormsel, het sacrament van de doop en de ziekenzalving, het gewone intermenselijke contact: de aanraking vormt er het wezen van'. 

Nuchtere benadering. Wim Beekman, classisdominee in Friesland, wordt aan het einde van het artikel aangehaald. Hij stelt vast dat protestanten meer ruimte laten voor een creatieve invulling van het heilig avondmaal. Dat biedt mogelijkheden om je aan te passen aan de corona-crisis. Ook de mogelijkheid wordt genoemd om de doop met niet-gewijd water door een ander dan de predikant te laten bedienen. Of dat een correct citaat is, betwijfel ik (Klaas van der Kamp), omdat de protestantse kerkorde daarin terughoudender is dan de Volkskrant suggereert. Wim Beekman ziet toekomst in kleinschalige ontmoetingen, waarin de protestantse kerk enige traditie heeft, aldus de dominee werkzaam in Friesland, en geboren getogen op de Veluwe. De Volkskrant tekent uit zijn mond aan het slot van het artikel een bijbeltekst (bedoeld is een tekst uit de psalmberijming) op, zoals protestanten die graag citeren: 'Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort'. 

Weer naar de kerk. Diverse kerken openen in september weer hun deuren voor kerkdiensten. In Bergentheim klonk afgelopen zondag letterlijk voor het eerst sinds maanden weer de kerkklok. 'Ik geef een paar slagen extra', glunderde de kosteres. De aanwezige ambtsdragers begeleidden de bezoekers persoonlijk naar hun plaats. De kerk vulde zich van voren naar achteren. Er was ruimte voor tachtig bezoekers maximaal, er kwamen er zo'n vijftig. De dienst werd tegelijk online-uitgezonden. Voor het eerst gebeurde dat in Bergentheim rechtstreeks; de voorgaande weken was de dienst te voren opgenomen, bewerkt en uitgezonden. Nu al laat zich aanzien, dat het bezoekerstal in Bergentheim verder zal aantrekken; volgende week is er een afscheid en bevestiging van ambtsdragers gepland, en dat betekent dat de kerk maximaal gevuld zal zijn. Ook in IJsselmuiden-De Bron gingen de deuren voor het eerst open. Ook daar moesten de mensen zich te voren aanmelden. Er waren meer aanmeldingen dan plaatsen voor de eerste kerkdienst. De Open Hof in Kampen werkt vanaf 6 september volgens het zelfde principe: mensen kunnen zich melden voor de kerkdienst en er aanwezig zijn en ze kunnen de diensten on-line volgen.

Verbintenis. De wijkgemeente Open Hof Kampen werkt er achter en voor de schermen aan een creatieve manier om op 27 september de nieuwe predikant ds. Lex Boot welkom te heten. Er wordt uitgeweken 's ochtends naar de Bovenkerk, om zo veel mogelijk mensen te kunnen herbergen. 's Middags kunnen mensen verder kennismaken met de nieuwe voorganger op één van de korfbalvelden in de open lucht. 

Werkgemeenschappen. De werkgemeenschappen komen weer bij elkaar. Deze week heeft de werkgemeenschap Steenwijk een ontmoeting gepland op dinsdag en de werkgemeenschap Kampen komt bijeen in Genemuiden. Natuurlijk komt de corona-crisis ter sprake. De werkgemeenschap Kampen bespreekt tekst van John Piper, die een boekje van 94 pagina's uitbracht onder de titel 'Coronacrisis en Christus' dat als podcast gratis te beluisteren is. Klik hier

Aanmeldingen. Er zijn al diverse aanmeldingen voor 8 oktober binnen, voor de digitale ontmoeting voor kerkenraadsleden over de aanpassingen die men maakt in de kerk om met corona om te gaan. Een unieke gelegenheid om elkaar te ontmoeten op een veilige manier. De meeste aanmeldingen zijn er tot nu toe voor het onderdeel 'eredienst'. De meeste inschrijvingen komen  uit de regio Zwolle en Almelo. Verwacht wordt dat het aantal nog verder zal groeien over de diverse werkgroepen en vanuit de diverse regio's. Klik hier

Deze update is van zaterdag 5 september 10.00 uur

Kerken zijn weer begonnen. Wim Beekman, classispredikant in Friesland, heeft het idee dat eenderde van de 230 gemeenten in Friesland zo rond de datum van 1 september weer begonnen is fysieke diensten op te zetten. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Klaas van der Kamp, classispredikant in Overijssel-Flevoland, schat in dat tien procent van de gemeenten in deze classis rond 1 september opstart. Twintig procent begon zo rond 1 juni, en de meeste gemeenten gingen vanaf 1 juli al verder met fysieke samenkomsten, vaak in combinatie met online-vieringen. In dezelfde krant vertelllen ds. Arthur Broekman en ouderling Zeger Wijnands uit het Drentse Zuidwolde (het plaatsje ligt op de grens met Overijssel) dat de hervormde kerk ter plaatse nog geen avondmaal viert, vanwege de gebrokenheid in coronatijd. Ook plaatsen in Overijssel - zo laten websites zien, het ND schrijft daar verder niet over - zien soms af van fysiek avondmaal. Hervormd Wierden is daar een voorbeeld van. 

Elkaar digitaal spreken. De classis Overijssel-Flevoland nodigt alle kerkenraadsleden uit om op 8 oktober mee te doen met een digitaal gesprek over een kerk die coronaproef is. Voor de zomer zijn er enkele webinars geweest vanuit de classis. Nu is het de bedoeling om naast een plenair gedeelte in kleine groepjes met ambtsgenoten uit andere gemeentes van gedachten te wisselen. In het plenaire deel laat een predikant zich interviewen over de plaatselijke keuzes en de classispredikant geeft enkele algemene suggesties. Voor meer informatie: klik hier. Deze update is van maandag 31 augustus 10.00 uur 

Volgende stap. Nogal wat gemeenten maken een volgende stap in hun coronabeleid. Plaatsen als Kampen (Open Hof), IJsselmuiden (De Bron), Bergentheim en andere concentreerden zich in de zomer nog op de online-vieringen, maar willen ergens in september (ook) diensten opstarten waar mensen het kerkgebouw weer mogen bezoeken. Het gaat in de regel om samenkomsten waarop je je vooraf moet registreren. Sommige gemeenten missen het zingen en proberen op alternatieve manier tegemoet te komen aan de verlangens van gemeenteleden, ze organiseren bijvoorbeeld een Sing-in in de buitenlucht (IJsselmuiden Hoeksteen afgelopen zondag). 

Brief. De gemeente Urk heeft de kerken een brief gestuurd met de oproep zich strikt aan corona-regels te houden. Volgens de website CIP is de aanleiding gelegen in de aantallen bezoekers die kerken toelaten in hun kerkdiensten. Men vraagt de kerkenraden zich stipt aan de coronamaatregelen te houden. De afdeling communicatie heeft dat bevestigd. In de brief die vrijdag 28 augustus is verstuurd, schrijft burgemeester Ineke Bakker. ‘Ik vraag u nadrukkelijk om de maatregelen na te leven in het belang van de gezondheid van de kerkbezoekers’.

Het Nederlands Dagblad publiceerde zaterdag een artikel over de manier waarop kerken omgaan met de ruimte voor gemeentezang. Daaruit blijkt dat de christelijk-gereformeerde kerk van Urk (Eben-Haëzer) iedereen op normaal volume zingt. 'Het is niet duidelijk vastgesteld dat zingen een gevaar vormt, en zolang dat het geval is blijven we gewoon zingen', zegt een woordvoerder tegen de krant. De kerk is ter plaatse steeds voor een derde gevuld. Andere kerken zijn in de regio zijn terughoudender. In de hervormde gemeente van Genemuiden zingt niemand. Men laat daar opnames van psalmen horen. In de vrijgemaakte kerk van Deventer zingt een aantal leden. 'We kiezen voor een gefaseerde teruggang naar de normale situatie en voorlopig zingen we daarom nog niet'. 


Deze update is van vrijdag 28 augustus 12.00 uur

Wereldwijd. Bij alle huis-, tuin- en keukenaandacht als kerk vergeten we soms dat de pandemie van corona zich wereldwijd voltrekt. Je merkt dat theologen en religieuze leiders buiten de landgrenzen daar volop aandacht aan besteden. Een belangrijke bijdrage leveren de Wereldraad van Kerken en het Vaticaan met een theologische bezinning waarin ze aandringen op interreligieuze solidariteit. Het Elijah-interfaith-instituut levert een inhoudelijke bijdrage door veertig religieuze leiders aan het woord te laten over de coronacrisis. Steeds terugkerend thema is: hoop en vertrouwen. Van beide initiatieven heb ik een impressie gemaakt. Wellicht helpt het ons als we kennis nemen van gedachtegoed wereldwijd. Klik hier

Deze update is van maandag 24 augustus 9.00 uur 

Boeken. Uitgeverij Adveniat, waar Leo Fijen de scepter zwaait, heeft een uitgave gemaakt met veertien auteurs, waarin wordt gereflecteerd op de coronacrisis en de positie van de kerken. De meeste auteurs zijn van rooms-katholieke huize, maar ook enkele protestanten benoemen hun gedachten, zoals René de Reuver, Bram van de Beek en Nynke Dijkstra. Een pleidooi voor een positieve benadering, waardering voor online-vieringen van protestantse zijde en andere wetenswaardigheden. Voor 19,50 euro te verkrijgen in de boekhandel en online. Klik hier. Er zijn overigens nog enkele boeken op de markt rond dit thema. Reinier Sonneveld bracht bij Buijten & Schipperheijn (gereformeerde uitgeverij) eerder het boek uit 'Waar is God in de crisis' (12,50 euro). Kokboekencentrum liet het Engelstalige 'God en de pandemie' vertalen van Tom Wright (14,99 euro). En wie het filosofischer wil benaderen kan terecht bij de Hengelose filosoof René ten Bos en zijn boek 'De Coronastorm (Boom, 17,50 euro). 

Deze update is van zaterdag 22 augustus 12.00 uur

Cijfers. In de classis Overijssel-Flevoland laat zich over de achterliggende veertien dagen (gerekend tot en met 18 augustus) de sterkste stijging zien in Almere, gevolgd door plaatsen als Enschede, Deventer, Lelystad, Olst-Wijhe en Dinkelland.

Gerekend op een 100.000 inwoners gaat het om de cijfers van respectievelijk: 49,1 (Almere), 25,1 (Enschede), 24,8 (Deventer), 18 (Lelystad), 16,4 (Olst-Wijhe), 15,1 (Dinkelland). De cijfers zijn bescheiden als men ze vergelijkt met de grotere 'brandhaarden' in Nederland. 

Landelijk liggen de concentraties in Bergen op Zoom (205,9 per 100.000), Rotterdam (172,6), Zandvoort (163,6), Amsterdam (162,5). Ook relatief hoog zijn: Noordoost-Friesland (106,1) en Delfzijl (85,1).

Uit het overzicht van het RIVM blijkt verder dat er in Nederland 65.589 gevallen van corona zijn geregistreerd, waarbij er sprake is van 6195 sterfgevallen. Zuid-Holland heeft als provincie de meeste gevallen (12.189). Overijssel komt als provincie op de zevende plaats (3.173) en Flevoland op de achtste plaats (984). Alleen Zeeland, Friesland, Drenthe en Groningen hebben een mildere ervaring.

Deze update is van vrijdag 7 augustus 12.00 uur 

Verwerken. De protestantse gemeente Deventer heeft een manier gevonden om de ervaringen tijdens de coronacrisis een gemeenschappelijke plek te geven. Ze maakten een Boek van een Onbekende Tijd. Klik hier.

Nieuw seizoen. Voor de aanpak van een nieuw seizoen op verzoek nog even de verwijsplaats, klik hier.

Deze update is van zaterdag 1 augustus 11.00 uur

Beleidsevaluatie VKB. De evaluatie van het beleid van de Protestantse Kerk is begonnen. De externe evaluatie. Dergelijke evaluaties zijn essentieel, want ze houden bestuurders en managers scherp. De Vereniging van Kerkrentmeesters (VKB) zet de toon in de nieuwsbrief van juli. ‘We horen nogal eens aan de telefoon van de lokale kerkrentmeesters: onze kerk gedraagt zich te corona-braaf’, schrijft men. ‘Het lijkt wel alsof onze kerk het braafste jongetje van de klas wil zijn. Andere kerkverbanden lijken meer ruimte te nemen’.

Beleidsevaluatie directeur VKB. Jos Aarnoudse, directeur van de VKB, verduidelijkt tegenover het Nederlands Dagblad, dat de helft van de kerkrentmeesters die hem telefonisch benaderen kritisch zijn op de eigen PKN. Hij verwijt de PKN ook dat men onzichtbaar is in de corona-discussie, men verschuilt zich achter minister Grapperhaus en het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken).  Hij noemt het protocol van de PKN rond corona erg gedetailleerd. Sommigen vinden dat fijn, anderen zien het als signaal dat men ‘aan de leiband van Den Haag loopt’.

Beleidsevaluatie Nederlands Dagblad. Het Nederlands Dagblad haakt aan bij de discussie en laat verschillende criticasters aan het woord. De kerkhistoricus George Harinck krijgt het woord, die het is opgevallen dat er weinig discussie is geweest over de vrijheid van godsdienst. ‘Er is weinig reflectie geweest op de vraag wat kerkelijke bijeenkomsten onderscheidt van andere bijeenkomsten’. ‘We zitten naast elkaar in het vliegtuig, maar dat kan blijkbaar niet in de kerk’. De christelijk-gereformeerde Arnold Huijgen stelt vast: ‘Ik zie bij de kerken soms de neiging om het braafste jongetje van de klas te willen zijn’. Hij noemt het voorbeeld van de doop. Hij refereert aan de doop met de doopstok in de PKN en zegt: ‘Dan denk ik: als een kapper twintig minuten aan mijn haar kan zitten, dan lukt het ook wel om met ontsmette handen tien seconden lang dit heel belangrijke christelijke ritueel te doen’. De rooms-katholieke Paul van Geest heeft wel begrip voor de houding van de kerk ten aanzien van de eigen diensten, maar is kritisch naar de manier waarop met verpleeghuizen is omgegaan. ‘Dat kerken diensten hebben geschrapt is logisch, maar dat landgenoten eenzaam stierven is niet uit te leggen. Desnoods hadden predikanten en pastoors goed ingepakt de verpleeghuizen in moeten lopen’.

Beleidsevaluatie Marloes Keller. Marloes Keller, woordvoerder namens de Protestantse Kerk, verwoordt namens de kerk de beleidsverdediging. Zij is verbaasd over de reactie van de VKB en heeft heel andere feedback van mensen ontvangen. ‘Wij hebben juist veel gemeenten aan de lijn gehad die om richtlijnen vroegen’. En ze geeft aan dat het lobbywerk van het CIO onzichtbaar achter de schermen gebeurt. De inzet voor pastoraat in verpleeghuizen is daarvan steeds een onderdeel geweest.

Waarnemingen als classispredikant vanuit de eigen classis.
(1). A-historisch. De discussie lezend valt het a-historische karakter van de argumenten op. Aarnoudse, Huijgen en Harinck spreken over de corona-crisis als een massief gegeven. Dat is onjuist. Ze kunnen vanuit die benadering ervaringen in de staart van het proces gebruiken als argument voor de manier waarop de kerk een insteek heeft gekozen aan het begin. Het argument van de kappers en de vliegtuigen wordt als kritische toetssteen gebruikt voor het beleid van de kerken sec. De harde waarheid is dat de kerk al direct halverwege maart een positie moest innemen en dat de gekozen voorbeelden van veel latere datum en een later stadium in de crisis dateren. De dooparm (misschien niet de meest briljante ingeving) werd geïntroduceerd voordat de kappers ruimte kregen om weer te gaan knippen. Het is een beetje flauw om het dan af te serveren als idee dat voorbijgaat aan een werkelijkheid die pas later ontstond. 

(2). Fasering. Je kunt zeker vijf periodes onderscheiden in de coronacrisis:
a. De periode van ontkenning en zoeken van een weg. De vragen in de eerste week van de crisis van gemeenten waren: ‘Is het echt waar dat we geen kerkdienst meer mogen houden?’
b. De periode van rouw en besef dat de impact groter is dan je aanvankelijk je realiseerde. De vragen in de volgende weken waren: ‘Mogen we dan geen persoonlijk pastoraat meer uitvoeren? En mogen we nog rouwdiensten houden? En hoe dan? En hoe voeren we rouwgesprekken?’
c. De periode van verkenning van nieuw gedrag. Gemeenten stuurden voorbeelden van nieuwe initiatieven: ‘Hebt u gezien hoe wij een kettinglied presenteren in de online-dienst? Wist u van onze campagne voor de voedselbank? Wist u van de telefonische aandachtsketen?’  
d. De periode van theologische reflectie. Dominees gingen Halik citeren en dachten na over de impact van online-vieringen voor sacramenten, dachten ook na over de betekenis van een crisis in relatie tot het karakter van de kerk.
e. De periode van besef hoe noodzakelijk het is jezelf present te stellen en geen vacuüm te laten ontstaan. Deze periode dient zich krachtig aan met de start van een nieuw seizoen, dat in september begint. Mensen, ook trouwe gemeenteleden, zijn het spoor van de mogelijkheden kwijt en vragen om duidelijkheid. ‘Waarin kunnen we de kerk en het geloof beleven? Wat zijn de mogelijkheden?’
Als je terugkijkt op de fasen, merk je dat we als kerk met name in het eerste deel een belangrijke rol hebben gespeeld. De kerk heeft de duidelijkheid gegeven die nodig was bij de eerste crisis. In het tweede deel, waarin theologische reflectie en evaluatie meer naar voren komen is de rol minder eenduidig. Je ziet dan ook de beperking van de protocollaire benadering die als juridische lijn wel duidelijkheid geeft, maar op een gegeven ogenblik ook doel in zichzelf kan lijken te worden; mensen zien dan uit naar een andere toonsoort. Het is de kunst voor ons als kerk daarin te schakelen. Vandaar de stimulans om juist nu periode e steviger op de agenda te plaatsen.

(3). Luxe positie. Als je de uitgaven van ‘Kerkbeheer’ leest van de VKB zie je – gelukkig – enerzijds trouw aan de integrale CIO-positie, anderzijds zie je actief zoeken met kerkrentmeesters en diakenen naar begaanbare wegen. Beide posities zijn nodig. De criticus kan evenwel pas spreken als hij/zij staat op de schouders van het integrale CIO-beleid. Terecht dat de officiële uitgaven ook in dat spoor meedoen en het zelf uitdragen. VKB is – gelukkig – onderdeel van het gekozen beleid en niet een buitenstaander, die anderen de mores kan lezen.

(4). Verpleeghuizen. De les die Paul van Geest trekt ten aanzien van de verpleeghuizen is niet sec een les voor de kerken, maar een les voor de samenleving als geheel. Als we ons als samenleving ergens hebben vergist is het in de veiligheid in de verpleeghuizen en de voorzieningen die we voor de verpleeghuizen hadden getroffen. De mensen die verzorgden en verpleegden waren niet beschermd in de begintijd. Alle middelen gingen naar de ziekenhuizen en de IC’s. De slachtoffers vielen met name in de verpleeghuizen. En zowel de mensen die in de verpleeghuizen werkten als de kerk konden onvoldoende toegang krijgen tot mensen om ouderen in een laatste levensfase menswaardig tegemoet te treden. Met de kennis van nu hadden we wellicht op dit punt eerder het licht op rood kunnen zetten. Ik zeg er bij ‘in zijn algemeenheid’, want het beleid van verpleeghuizen verschilde. Er waren vanaf het begin verpleeghuizen die creativiteit, menselijkheid en veiligheid redelijk in een verantwoorde dosering wisten aan te brengen, maar de meeste officials hadden tijd nodig om balans te vinden. En ergens is dat zoeken naar de goede dosering nog steeds gaande…


Deze update is van vrijdag 31 juli 11.00 uur

Moslims. Niet alleen christenen, maar ook moslims hebben met de coronamaatregelen te maken. Omroep Flevoland maakte dat vrijdag 31 juli duidelijk met een reportage vanuit Almere Stad. Op het pleintje naast de Abou Bakr-moskee werd gebeden in het kader van het offerfeest. In de moskee pasten met de veiligheidsvoorschriften 200 mensen, normaal zijn dat er 600 of 700. Om meer mensen plek te bieden waren er 150 buiten aan het bidden. Met het offerfeest vieren moslims dat de profeet Ibraim (wij spreken over Abraham) zijn zoon Ismail (wij spraken als christenen over Isaäk) niet heeft hoeven te offeren, maar hiervoor een dier mocht gebruiken. Bij de maatregelen in de moskee hoort een folder waarop de tekst staat van 1,5 meter afstand en de toevoeging ('eigen gebedskleed verplicht'). Er was een verzoek uitgegaan om geen handen te schudden of te knuffelen. Klik hier voor het bericht en de reportage van omroep Flevoland. 

Citypastoraat. Ds. Ellen Sonneveld uit Enschede bericht in het lokale kerkblad Kerk & Stad dat het Citypastoraat weer geopend is. In de achterliggende tijd zijn gasten trouw gebeld. Maar dat is niet meer nodig, nu men het inloophuis kan binnenwandelen. 

128 stemmen. Ook in Steenwijk zijn berekeningen gemaakt en is er voor gekozen met ingang van 26 juli weer te zingen in de gemeente; de 128 mogelijke aanwezigen werden daartoe uitgenodigd. De Grote Kerk is in de zomer tot en met 13 september geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag. Er is een expositie ingericht van verschillende technieken. Arie van Andel heeft foto's van een reis naar Nepal beschikbaar gesteld. 

Deze update is van woensdag 29 juli 15.00 uur

Minder Bijbellezen. Mensen zijn minder de Bijbel gaan lezen tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaans Bijbelgenootschap. In het jaarlijkse 'State of the Bible' 2020 bericht het bijbelgenootschap een teruggang van 14 naar 9 procent van volwassen Amerikanen die dagelijks de Bijbellezen. In de achterliggende tien jaren is er niet zo'n teruggang waarneembaar. Het betreft met name de groep van volwassenen die dagelijks bijbellezen; zij die nooit of minder frequent de Bijbel lezen vertonen weinig significante veranderingen in leesgedrag. Het bijbelgenootschap koppelt de sterke afname aan het feit dat de trouwe bijbellezers tijdens de coronacrisis niet in de kerk komen; het één heeft dus met het andere te maken, concludeert ook Christianity Today, het blad waarop dit bericht is gebaseerd. Voor het Engelstalige bericht: klik hier. 

Weer zingen. In grote, oudere kerken (gebouwen van voor 1945) met een volume van meer dan 3000 kubieke meter is het risico op besmetting door inademing van aerosolen volgens het protocol van de PKN klein. Reden voor de hervormde gemeente IJsselmuiden-Grafhorst - die aan de criteria voldoet - om samenzang voor de aanwezige 160 kerkgangers toe te staan. Het Nederlands Dagblad maakte er een reportage over. Bijkomend voordeel van de gemeente: er is een mechanische afzuiging, die verse lucht van onderen naar binnenpompt en boven via ventilatoren wegzuigt. Een deel van de oude gemeenteleden geeft de voorkeur aan online-diensten op veiliger afstand. 

Advertentie. Het Reformatorisch Dagblad plaatste zaterdag 25 juli een advertentie met een pleidooi voor zingen in de kerk, zelfs als dat schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid. Het behoud van de ziel is meer dan het behoud van het lichaam, aldus een toelichting, die - dat moge duidelijk zijn - afwijkt van de lijn die de PKN als geheel aanreikt. De advertentie is ondertekend met 'Bij van Kempen, Elspeet'. 

Verlangen. De kerkordespecialist dr. Piet van den Heuvel gaat in de Waarheidsvriend in op de kerkorde. Hij heeft alle begrip voor keuzes van kerkenraden in coronatijden die afwijken van wat de kerkorde voorschrijft. 'We hebben opnieuw moeten leren dat - met alle goede regelingen en alle goede bedoelingen - het leven niet 'met een schaartje te knippen is'. Hij spreekt de hoop uit dat de situatie vanuit de oorlog zich herhaalt, waarin de kerken de rug rechtten en een principieel woord spraken tegenover het nationaal-socialisme. 'De nood van de tijd leidde tot een geestelijk ontwakend van de kerk (...). Wat zou het mooi zijn als - net als in de oorlog - ook nu de verwarring zou leiden tot een hernieuwd doordenken van waar het op aankomt, van wat werkelijk essentieel is in ons leven als kerk en gemeenten'. 

Deze update is van maandag 20 juli 10.00 uur

Afwachtend. De Twentse Courant Tubantia had een artikel over de Grote Kerk in Vriezenveen. Daar kunnen normaliter 400 mensen in, en nu onder de verruiming van het corona-regime is er plek voor 150 bezoekers. Maar mensen staan niet te popelen, zegt dominee Gerard Doorn in een toelichting. Het onderstreept - voegen we vanuit deze website toe - het belang om na de zomer als kerken een duidelijke publiciteitscampagne te voeren, zodat mensen weten wat kan. 

Deze update is van vrijdag 17 juli 14.00 uur 

Grapperhaus. 'Het is mogelijk weer te zingen in kerken, daarvoor geldt geen verbod. Maar het advies is wel daarmee heel terughoudend om te gaan'. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus in een interview met het Nederlands Dagblad. Hij krijgt onder meer de vraag voorgelegd of hij in de achterliggende periode niet in strijd met de vrijheid van godsdienst heeft gehandeld. Grapperhaus: 'Je mag een grondrecht inperken als dat noodzakelijk is voor veiligheid of gezondheid - dat heeft de Raad van State geadviseerd en staat ook in artikel zes van de Grondwet. Het moet wel proportioneel en noodzakelijk zijn, daarom hebben we alleen een maximumaantal en hygiënemaatregelen ingesteld'. En op de vraag of er gehandhaafd is door de overheid richting de kerken, een vraag die eerder werd opgeworpen door de manier waarop Daniëlle Woestenberg van het CIO over één en ander sprak, zei Grapperhaus: 'Voor zover ik weet, zijn handhavers nooit een kerk binnengegaan. Dat is ook niet de bedoeling. In een gebouw van God is het aan gelovigen zelf verantwoordelijkheid te nemen'. Voor alle duidelijkheid voegen we toe: De anderhalve-meter moet nog steeds in acht worden genomen en bij zingen moet er voldoende ventilatie zijn. 

PKN-werkgroep. De PKN-werkgroep Corona, die in de achterliggende tijd protocollen heeft gemaakt voor de corona-tijd, heeft geen nieuwe afspraken gemaakt voor vergaderingen omdat men in de zomertijd weinig ontwikkelingen verwacht. Kleine wijzigingen kan men via de website doorgeven en bij een lokale lockdown zal er overleg zijn met onder meer de classispredikant. In de laatste bijeenkomst hamerde men nogmaals op de noodzaak mensen een reservering te laten plaatsen als men een vorm van zingen introduceert. Daardoor is het mogelijk bij een uitbraak snel te handelen richting aanwezigen. Om te weten of er voldoende ventilatie is in de kerk verwijst men naar een 'eerste hulp bij ventilatie'. Klik hier.

Enige zang. Het Reformatorisch Dagblad hield een peiling onder lezers. 2300 mensen brachten een stem uit, deels uit dezelfde gemeenten. Uit de resultaten bleek dat 71 procent van de respondenten daadwerkelijk enige vorm van zingen op zondag in de eredienst kent, zij het met allerlei restricties van veiligheid en hygiëne. Soms is er sprake van een groep zangers die zingt, of zijn het de kinderen die voorgaan in de lofprijzing.  

Speciaal lied. Tekstdichter Martin de Geus uit Ridderkerk en componist Dirk Zwart, musicus werkzaam in de regio Deventer, schreven een 'Loflied op de samenzang' nu de samenzang in de kerk weer hernomen mag worden. Het mag vrij worden gebruikt.

Tekst van het lied

1.
Er is een stilte die kan zingen,
een zwijgen dat vervoert,
maar nu de lofzang weer mag klinken
zijn wij verrukt, ontroerd.
O God, u loven is ons leven,
u prijzen zij aan zij -
welke gevaren ons omgeven,
u was en blijft nabij.


2.
Moest Jona in een vis verblijven,
zijn bidden werd verhoord;
moest Zacharias maanden zwijgen,
zijn lofzang klinkt nog voort.
Ook onze samenzang verstilde,
een leegte daalde in -
dit lied wil ons opnieuw verbinden,
bezingt een nieuw begin.

3.
Laten wij opstaan en God danken
dat hij ons heeft behoed,
hem loven om het licht, de klanken
waarmee hij ons begroet.
De tijd van afstand is vergleden,
het leven neemt een keer.
Wij wensen hier elkaar de vrede
van Christus onze Heer.


Voor toonzettingen: klik hier.Deze update is van zaterdag 11 juli 21.00 uur

Emmeloord. De rooms-katholieke parochie van Emmeloord heeft zondag 12 juli voor het eerst weer een publieke dienst. Voor Omroep Flevoland heeft pastoor Victor Maagd uitgelegd dat men niet direct op 1 juni geopend is, omdat er te veel zaken organisatorisch moesten worden geregeld. Nu is er een reserveringssysteem en een welkomstgroep die mensen een plaats wijst. Er wordt niet gezongen, maar Maagd heeft cd's klaarliggen om liederen te draaien. Hij verwacht nog geen massale toestroom. Nogal wat mensen kijken eerst de kat uit de boom. De parochie heeft geen eigen live-stream. Tot nu toe werden parochianen verwezen naar de vieringen on line vanuit Zwolle of vanuit Hilversum. 

Rekkelijk en precies. Ds. Wim Beekman, classisdominee in Fryslan, heeft in een column in de Leeuwarder Courant uitgelegd hoe sommige kerken de ruimte die nu wordt geboden maximaal gebruiken ('de rekkelijken') en andere kerken terughoudend zijn of zelfs volstaan met alleen online-vieringen ('de preciezen'). Hij zegt zelf bij de preciezen te horen. Maar bij een grote ruimte en voldoende ventilatie zijn er meer mogelijkheden. Hij sluit zijn column af met de woorden: 'Kerkenraden zullen deze dagen bij zichzelf te rade gaan. Misschien is het eigenlijk niet zo moeilijk. Of ze vinden samen zingen een aanvaardbaar risico. Zing dan verantwoord. Of zij denken ‘liever nog even niet’. Hum dan vrijmoedig met de voorzang mee.

Zoals Paulus al zei: Wie zingt, zinge voor de Heer. Wie humt, humme voor de Heer'.Deze update is van zaterdag 11 juli 9.00 uur

Geen handhaving. Het Nederlands Dagblad bericht op de voorpagina dat minister Grapperhaus zich niet gaat bezighouden met handhaving van de coronaregels in de kerk. Het bericht heeft als bron de juriste Daniëlle Woestenberg, secretaris van het CIO (contactorgaan tussen kerken en overheid), een bron waar het Nederlands Dagblad in de afgelopen maanden geregeld nuttig gebruik van heeft gemaakt. Nu dacht ik als classispredikant dat dit bericht op zich geen nieuwswaarde had, omdat de minister van Justitie en Veiligheid in de hele coronaperiode terughoudend is geweest naar de kerken vanwege de scheiding kerk en staat. Daniëlle Woestenberg heeft andere informatie, want ze zegt dat Grapperhaus in de afgelopen weken een paar keer als overheid zich heeft gemoeid met de handhaving van de coronaregels in de kerk. 'Maar in het vervolg geldt: tot aan de voordeur en niet verder'. Het zijn zinnen die later nog wel eens uitgelegd mogen worden. Impliceert het dat de overheid daadwerkelijk door een kerk heeft gelopen en met duimstok heeft gemeten of de anderhalve meter werd in acht genomen? Of bedoelt Daniëlle dat er van Grapperhaus geen nadere richtlijnen in het algemeen zijn te verwachten, omdat alles gezegd is en zelfs het zingen onder bepaalde veiligheidsafspraken in grote kerken met veel ventilatie ruimte kan krijgen? Hoe dan ook: Kerken worden op hun eigen verantwoordelijkheid gewezen en ze worden geprezen om hun zorgvuldigheid in de achterliggende tijd.  

Deze update is van dinsdag 7 juli 24.00 uur

Gemeentezang kan onder strikte condities. Ook de PKN zegt het nu: Gemeentezang kan; om er dan onmiddellijk aan toe te voegen: onder strikte condities. Je proeft aan de formuleringen dat de werkgroep met de vraagstelling heeft geworsteld. Off-the-record laat zich vermoeden dat een deel van de werkgroep liever korter van stof was geweest en de gemeentezang nog steeds tot de uitzondering zou willen rekenen die de regel bevestigt (de regel is dan: geen gemeentezang). Maar onder druk van de maatschappelijke discussie en de piepkleine opening die het RIVM biedt en het besef dat het nog maanden kan duren voor er een vaccin is en je bij iedere weigering wel een heel grote loyaliteit vraagt van mensen, is nu de formulering: Zang als onderdeel van godsdienst en levensbeschouwing is weer toegestaan, mits de RIVM-richtlijnen worden opgevolgd. 'Al kerkenraad dient u af te wegen of zingen in uw kerkgebouw verantwoord is of niet'. Factoren waarmee men rekening dient te houden zijn: aantal bezoekers in kwetsbare groep, grootte van het kerkgebouw, mogelijkheden tot ventilatie. Als men gaat zingen als gemeente moet men de bezoekers registreren, zodat men bij besmetting de mensen kan bereiken. Het feit dat men mag zingen dient onderdeel van het gebruikersplan te zijn. Wie de tittels en jota's wil lezen kan hier klikken. 


Deze update is van dinsdag 7 juli 9.00 uur

Plan van aanpak. De Baptistenkerk uit Groningen heeft een eigen plan van aanpak om de ruimte te benutten die het geleidelijk afbouwen van de lockdown maximaal uit te buiten. De gemeente telt zo'n 2500 leden en als men 'gewoon' samenkomt kunnen er maar zo 1000 kerkgangers zijn. Dat is niet geoorloofd in deze coronatijd. Daarom heeft men de gemeente in 35 groepen opgedeeld. Deze community's komen één keer per twee weken op zondag bij elkaar in schuren of scholen. Er is dan ruimte om met elkaar te spreken, de gemeenschap te ervaren. De andere week is er een online-dienst. Het Nederlands Dagblad bericht over deze vorm van evangelische gemeenteopbouw.

Deze update is van vrijdag 3 juli 9.00 uur

Een nieuw seizoen. Het webinar van drie classes (Groningen-Drenthe / Overijssel-Flevoland en Utrecht) is afgerond. Twee avonden lang vertelden Trinette Verhoeven, Klaas van der Kamp en Bert van Rijssen over ervaringen en verwachtingen voor een doorstart van het kerkelijk werk. De teksten en een video-opname zijn hier beschikbaar. De organisatie heeft zelf geëvalueerd. Een paar conclusies: er hadden zich 160 mensen gemeld, dat is een representatief aantal. Door per web te vergaderen is er naar verwachting 2500 liter brandstof bespaard (zeg 3750 euro). Opvallend was het aantal mensen dat al een half uur van te voren zich meldde op google meet. Ze keken vol verwachting en amuseerden zich bij het binnenkomen van andere mensen. Het gaf een gevoel van herkenning en saamhorigheid. Qua tekst overtuigde het besef dat je het nieuwe seizoen rond 1 september kansen biedt om als kerk zichtbaar te zijn in de samenleving. De online-ervaringen zullen - zo is de verwachting - beklijven en blijvend een plek in het orkest van contactmiddelen houden. Wel op maat en in proportie als de lockdown verder afneemt, maar toch als manier om communicatie te verfijnen. 

Online-diensten. Missie Nederland, de evangelische koepelorganisatie, heeft een rapport naar buiten gebracht geschreven door Marc van der Woude over de online-diensten. Het trendrapport (zo noemen ze het) heet hetnieuwekerken.nl, het kost 15 euro en is weinig complementair naar de online-vieringen. Men baseert zich op cijfers van de Canadese voorganger Carey Nieuwhof om te concluderen dat het aantal bezoekers na de Pasen systematisch zakt. Van der Woude ziet meer in het evangelische concept van een kleine groep met een eigen leider; zeg maar het evangelische concept van gemeentezijn. Het rapport moet dan ook dienen als opmaat voor een campagne later dit jaar waarin Missie Nederland hulpvragend kerkelijk Nederland bij de hand neemt om het eigen concept in de vitrine te zetten. Ik meen dat we het positief moeten waarderen dat er reflectie is op online-vieringen. Maar ik word huiverig als men een eigen concept via de achterdeur als medicijn aanreikt. Huiverig ook als men zich manoeuvreert in een of...of..-tegenstelling. De toon in het webinar van de PKN wat drie classis organiseerden (klik hier) was anders: de online-dienst is een blijvertje, maar krijgt wel een afgepaste ruimte als één van de manieren van communiceren van de lofprijzing. De kerkdienst fysiek heeft een eigen bestaansrecht, waarin gemeenschapszin andere snaren van de ziel beroert. Dat is overigens één van de bezwaren die je methodisch kunt stellen: Door gemeenschapszin als uitgangspunt te nemen, concludeer je dat de online-techniek iets niet levert wat een fysieke bijeenkomst wel levert; dat is evident, maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee integraal online-diensten kunt devalueren. Er zijn andere criteria die ook valide zijn. Een opvallend detail mag ik misschien toevoegen vanuit de ervaring van 34 kerkdiensten te helpen organiseren voor de regionale omroepen. Het lukte om ook tv-kritische kerken in beeld te brengen. Ze zagen de noodzaak. Maar bij een bepaalde evangelische kerk is het systematisch niet gelukt hen in beeld te krijgen: ze vonden dat ze te weinig voorbereidingstijd kregen en dat het medium essentiële elementen van hun kerkzijn niet in beeld bracht, namelijk de stemming van mensen als gemeenschap. De kerk kon geen grote groep tonen en niet het gevoel ontwikkelen van samenzijn en dat maakte het minder aantrekkelijk om voor een regionale televisie zichtbaar te zijn. Een legitiem argument, maar daarmee is de zin of onzin - op een ander vlak - van dat soort uitzendingen niet aangetoond. 

Deze update is van donderdag 2 juli 12.30 uur 

Samen zingen kan. De Protestantse Kerk heeft in een update op de website bekend gemaakt dat 'Samen zingen in kerkdiensten onder voorwaarden weer mogelijk is'. Er staat dus 'samen zingen' en niet 'samenzang'. De mogelijkheden hangen af van vragen als: is er sprake van een grote (monumentale) kerk? 'Als het gaat om een middelgrote kerk (oppervlakte 500 m2) moet er een uitstekend ventilatiesysteem aanwezig zijn of doe het buiten', aldus het bijgestelde advies. In een kleinere kerk kan niet veilig gezongen worden. Vandaag (donderdagmiddag 2 juli) vindt nader overleg plaats met minister Grapperhaus en naar verwachting zal daar in een later stadium nog een verdere omschrijving uit volgen. Voor de betreffende site bij de PKN: klik hier.

Zingen kan. De PKN komt met het bijgestelde advies, nadat eerder op de dag het Nederlands Dagblad een artikel bracht met de kop: 'Advies: zingen kan, als je kerk groot genoeg is'. Ook daarin de strekking: 'Zingen in de kerkdienst kan misschien toch - mits je over een groot kerkgebouw beschikt. Met de hele gemeente zingen is echter nog steeds niet verstandig'. Het ND beroept zich op een advies van een expertgroep waarin onder meer zitting hebben prof. Peter Luscuere, hoogleraar installatietechniek, Francesco Franchimon, die een bureau heeft dat adviseert over verspreiding van corona in kleine ruimten en ds. Wilbert van Iperen, classispredikant van de Veluwe. Desgevraagd vertelt Wilbert dat de groep twee adviezen heeft uitgebracht; het meest recente is gisteren verstuurd en nu dus verwerkt. Het Reformatorisch Dagblad vat de ontwikkeling samen met: 'Hoe groter de kerk, hoe veiliger het zingen'. 

Deze update is van dinsdag 30 juni 22.30 uur

Advies koren en zangensembles. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een nieuw schrijven uitgebracht over voorwaarden waarmee koren en zangensembles kunnen repeteren en optreden. Er is nog onvoldoende kennis over druppelbesmetting om tot een afrondend oordeel te komen. Effectief afstand houden lijkt een manier om verdere besmetting te voorkomen. Ventilatie blijft essentieel. En men geeft aan te hopen halverwege juli weer meer onderzoekresultaten te hebben. Kortom: uiterste voorzichtigheid blijft geboden. Voor het volledige advies: klik hier.

Deze update is van vrijdag 26 juni 12.00 uur

Zingen. Het protocol op zingen is aangepast bij de landelijke kerk, maar niet ingrijpend veranderd. Er staat nu, dat zingen met de hele gemeente wordt afgeraden. Dat was al het indringende advies. Wel is het mogelijk, zo staat er bij, om gebruik te maken van voorzangers. Er wordt geadviseerd om minimaal 3 meter afstand te houden in de zangrichting tussen zangers en gemeenteleden. Dat geldt zowel binnen als buiten. Over de omvang van een zanggroepje wordt niet gesproken, maar als classispredikanten onder elkaar zeggen we: wees wijs, en hou het beperkt, niet meer dan pakweg 4 personen, zoals het nu in online-diensten gebeurt. 

Psalmpolitie. Er komt geen psalmpolitie beloofde minister Hugo de Jonge desgevraagd. Minister-president Mark Rutte sprak tijdens de persconferentie al over alternatieve tradities voor de kerk om psalmen te laten klinken. In allerlei kerken worden er discussies gevoerd of men zacht kan reciteren, dan wel of men kan neuriën, dan wel of men buiten kan zingen. Kortom: er worden allerlei varianten uitgedacht. Het advies aan kerkenraden is om keurig binnen de lijntjes te blijven kleuren (zie vorige punt van zingen). Maar voor een actief opsporingsbeleid van de overheid hoeft men niet te vrezen, maakt Hugo de Jonge duidelijk. 

Reservering. Een reserveringssysteem voor kerkdiensten met minder dan 100 mensen wordt niet meer in het protocol genoemd. Het kan overigens wel handig zijn zo'n systeem te hebben als je later toch te maken hebt met een besmetting en wilt weten wie er in de kerk is geweest in een bepaalde viering. 

ANBI. De staatssecretaris van financiën geeft ANBI-instellingen uitstel voor het updaten van de website met vier maanden. Op 1 november moeten de recente cijfers van jaarrekeningen en begrotingen op de website zijn gepubliceerd wil je aanspraak kunnen maken op de ANBI-status en dus op aftrekbaarheid van giften aan je kerk of diaconie gegeven. Overigens zal het voor nagenoeg alle kerkrentmeesters en diaconieën haalbaar zijn om al per 1 juli de cijfers te publiceren, want behoudens vier achterstallige gemeenten is iedereen volgens de informatie van het CCBB in Overijssel en Flevoland op dit punt aangewerkt. 
Deze update is van woensdag 24 juni 20.00 uur

Rutte. De persconferentie van Rutte heeft voor de kerken ongeveer de gevolgen die waren verwacht (zie woensdag 24 juni 8.30 uur). Er is ruimte voor een grote kerk met meer capaciteit om binnen de voorwaarde van anderhalve meter afstand meer dan 100 mensen toe te laten. De ruimte kan ook voordelen hebben voor kerken met meer ruimtes, waarbij mensen over ruimten verspreid kunnen worden binnen de gestelde eisen. Ook voor jeugdwerk en kinderoppas kunnen de nieuwe maatregelen consequenties hebben. En voor mogelijkheden in de buitenlucht samen te komen. Rutte gaf aan nog geen zicht te hebben op ruimte voor gemeentezang. Wel kan hij zich iets voorstellen bij enkele mensen die als koor optreden binnen bepaalde veiligheidsmaatregelen. Een werkgroep van de PKN vergadert donderdag over de persconferentie en verwacht binnen enkele dagen met enkele adviezen te komen. 


Deze update is van woensdag 24 juni 8.30 uur

Meer ruimte. Het kabinet gaat vanaf 1 juli de coronamaatregelen versoepelen. De kerken en andere gebouwen kunnen dan meer dan honderd mensen toelaten, schrijft het Nederlands Dagblad op de voorpagina. Het kabinet zou van plan zijn het maximum van honderd mensen te schrappen. Maar men moet wel rekening houden met andere maatregelen, zoals anderhalve meter afstand. In het stuk van het ND wordt het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) opgevoerd. Het CIO wijst er op dat grote kerken met bijvoorbeeld 1700 zitplaatsen niet te vergelijken zijn met kleinere dorpskerken, waar je met 100 mensen normaliter samenkomt. Iemand van de Gereformeerde Gemeente wordt opgevoerd die zegt dat met anderhalve meter afstand de kerk waar normaal 1700 mensen in kunnen bijna voor een kwart bezet zou kunnen zijn. Overigens blijft het zingen als gemeente een no-go-area. 

Profiteren.  Omroep Zeeland heeft ds. Arie van der Maas, classispredikant van de classis Delta, gevraagd naar de consequenties van de verruiming die vermoedelijk Rutte zal aankondigen in de loop van de dag. Volgens hem zullen er niet veel kerken zijn in de Delta die van de verruiming zullen profiteren. "Als de anderhalve meter afstand wordt gehandhaafd, zullen er niet veel kerken zijn die nu veel meer mensen kunnen ontvangen. Daar zijn ze eenvoudigweg te klein voor."

"Voor veel kerken was het maximum van 30 bezoekers al ingewikkeld", zegt Van der Maas. "Met het maximum van 100 bezoekers, dat ons in het vooruitzicht was gesteld, worstelden kerken al mee. Misschien is er een enkele kerk waar 150 of 200 mensen terecht kunnen voor een dienst, maar die zijn op de vingers van een hand te tellen in Zeeland."Deze update is van dinsdag 23 juni 10.00 uur 

FAQ. Even een herinnering. De protestantse kerk verzamelt alle binnengekomen vragen en clustert de informatie op een website: klik hier.  De teksten worden nog steeds aangevuld. Je vindt er vragen als: Hoe moeten we omgaan met het registratiesysteem voorafgaand aan een kerkdienst? En: hoe zit het nu ook al weer met een solist als zanger tijdens een kerkdienst waarin ook tot dertig of straks tot honderd gemeenteleden komen? En hoe om te gaan met vergaderingen? 

Verhuur. Je merkt dat er minder nieuwe berichten binnenkomen over de coronacrisis en de mogelijkheden voor de kerken. Blijkbaar kristalliseren de mogelijkheden van na 1 juli zich langzamerhand uit. Voor het eerst meldt de RIVM nul doden in de afgelopen dag. Er komen nog wel wat vragen binnen over de verhuur van kerkelijke gebouwen aan niet-kerkelijke gebruikers. De besprekingen daaromheen worden ook steeds verfijnder. Je denkt als buitenstaander al gauw: Geen oplossing zo eenvoudig of er zijn wel weer twee problemen bij te bedenken. Over huurders dus: In principe gelden de gebruiksregels voor het gebouw, zoals de kerkenraad die heeft vastgesteld ook voor niet-kerkelijke gebruikers. Dus binnen dat raamwerk kan je 'gewoon' verhuren en inkomsten genereren. Dat gezegd zijnde, kan je allerlei casuïstische vervolgvragen bedenken. Bijvoorbeeld: Wat doe je als het protocol van een organisatie (zeg een koor) afwijkt van het protocol van de kerk? Het antwoord is eigenlijk simpel: Het protocol van de kerk is bepalend. Of een nog verfijndere vraag: Wie is verantwoordelijk als een gebruiker zich niet aan het protocol houdt? Het antwoord is eigenlijk ook simpel: degene die in overtreding is. 

Koffie. Zo kan je ook verfijnde vragen bedenken rond de koffie. Mensen maken dan een vergelijking met de horeca en slaan aan op het woord 'koffie'. Toch moet je daarin nuchter zijn. Het protocol raadt koffiedrinken na afloop van een dienst af. Geen koffie, zegt men. Ervaring leert inmiddels ook dat afstand houden het lastigst is bij vertrek. Als je binnenkomt, ben je er met de aandacht bij. Als je eenmaal zit, ben je rustig. Maar bij vertrek is het oppassen geblazen. Mensen vergissen zich licht. Als je dan ook nog koffie zou schenken, vormt zich maar zo een groep mensen voor een buffet, of al drinkend praat je met elkaar en vergeet je dat gezelligheid en veiligheid verschillende dingen zijn. 

Kerkdiensten. De kerkdiensten voor de regionale omroepen komende zondag 28 juni zijn de laatste kerkdiensten op de regionale televisie. Laatste gelegenheid dus om in te schakelen om 10.00 uur op Omroep-Flevoland of RTV-Oost. Flevoland brengt een dienst vanuit Almere (Rafaël). RTV-Oost komt vanuit Almelo (Baptisten met migranten als gast). 

Deze update is van vrijdag 19 juni 10.00 uur

RTV-Oost. RTV-Oost besteedt vandaag, vrijdag, bijzondere aandacht aan de kerken en de mogelijkheden om voorzichtig verder open te gaan. Klik hier.

Boekenmarkt en heropening kerk. Vanaf donderdag 2 juli zal de boekenmarkt in de Martinushof bij de kerk van Markelo weer openen. Mensen zijn 's ochtends welkom. Het is een voorzichtige stap naar herstel van oude verhoudingen. Op 5 juli kondigt de kerkenraad aan zal de eerste dienst zijn. Er mogen maximaal 54 mensen in de Martinuskerk. Men moet te voren reserveren. Als er 55 zijn, kan de 55ste als eerste worden ingeschreven voor de volgende dienst. 

Deze update is van donderdag 18 juni 10.00 uur

Avondgedachten. Ds. Wim van der Wel uit Hardenberg blikt in de online-avondgedachten terug op de viering voor RTV-Oost. Tegelijk geeft hij in vijf minuten een doorkijkje hoe de coronacrisis nieuwe openingen biedt, bijvoorbeeld in de samenwerking bij de openstelling van één van de centrumkerken. Klik hier. 

Zondag op televisie. De kerkdienst van RTV-Oost komt zondag 21 juni vanuit de Nicolaaskerk in Wijhe. Voorgangers zijn ds. Mattje Veenstra en pastor Marinus van den Berg. 

Televisie Flevoland. De kerkdienst van Omroep-Flevoland komt zondag 21 juni vanuit de Gereformeerd vrijgemaakte kerk in Emmeloord. 

Aanmeldingen. Het loopt vlot door met de aanmeldingen uit de kerkenraden voor het webinar op 30 juni en - zelfde programma - op 2 juli. Het thema is 'De kerk in de anderhalve-meter-samenleving'. Inleidingen zijn er van Trinette Verhoeven, Klaas van der Kamp en iemand van de Vereniging voor Kerkrentmeester Beheer (VKB). De uitnodiging aan de kerkenraad is twee dagen uitgegaan en er zijn al 62 aanmeldingen. We kunnen maximaal ongeveer 200 mensen een plek geven. Klik hier.

Deze update is van dinsdag 16 juni 21.00 uur

Werkgemeenschap Enschede. Vandaag kwam de werkgemeenschap Enschede digitaal bijeen. Zo'n bijeenkomst geeft overzicht van waar kerken mee bezig zijn. Me viel op dat nogal wat kerkenraden schoorvoetend de ruimte om tot dertig mensen toe te laten tot kerkdiensten te benutten. Eén predikant vertelde dat men 12 juli een eerste proefdienst gaat houden, een ander zei dat men in de eigen kerk 16 augustus aanhoudt. 

Financiën. Ook gehoord in de werkgemeenschap Enschede, toen ik vertelde dat nogal wat kerken moeite hebben om de begrotingen te halen en dat er daarom extra input aan Kerkbalans wordt gegeven: 'Wij halen de begroting wel. Hebben zelfs meer inkomsten dan verwacht'. Een andere collega knikte. Het geheim? 'We brengen het rekeningnummer duidelijk in beeld bij de online-viering. Er is orgelspel. We wijzen op Givt wat we gebruiken'. 

Burgemeester. Ook gehoord in de werkgemeenschap Enschede, toen het ging over een compliment van een commissaris van de koning of een burgemeester. 'Bij ons in Enschede heeft de burgemeester de jonge mensen een bericht gestuurd dat hij hun voorkomendheid in de coronacrisis enorm op prijs stelde'. 

Interviews. Ook gehoord in de werkgemeenschap Enschede: 'We gaan voor online een reeks diensten houden over de boeken Koningen. Komende week gaat het over de twee vrouwen die een kind hebben gebaard, één kind is overleden. Ze komen bij Salomo om een oordeel van wie het kind is. Het is wellus...nietus. We hebben eerst een interview in zo'n dienst waarin we zo'n thema aansnijden vanuit de maatschappelijke context. Voor deze dienst gaan we in gesprek met een journalist. Die weet ook wel iets van wellus...nietus'. 

Kinderen. Ook gehoord in de werkgemeenschap Enschede, over het betrekken van kinderen bij kerkelijke evenementen en diensten. De jonge kinderen krijgen aandacht bij onlinediensten. Voor ouderen komt in een enkele gemeente zoiets als een digitale ontmoeting. Maar de leeftijd van pakweg 10 tot 20 is het lastigst. Die jongeren zijn vooral op elkaar gericht, zoeken contact en de digitale ontmoeting is dan niet echt een alternatief vanuit de kerk. Ze zijn moeilijk te bereiken. 

Deze update is van vrijdag 12 juni 22.00 uur

Aandacht anderhalve-meter-kerk. Na het grote belangstelling van het webinar voor pastores komt er een webinar voor leden van de kerkenraad. Drie classes hebben de handen ineen geslagen en bieden een webinar aan op 30 juni en 2 juli, waarop ze leden van de kerkenraad voorbereiden op de situatie na de zomer, op de anderhalve-meter-kerk, zoals ze zelf zeggen. Wie wil meedoen kan meedoen met het initiatief van de classispredikanten uit Groningen-Drenthe, Overijssel-Flevoland en Utrecht. Klik hier

Digitaal aanmelden kerkdienst. In Genemuiden heeft iemand voor het reserveren van plaatsen in de kerk een site/programma gebouwd waarbij je online stoelen kan reserveren. Ook snapt het programma zelf bij welke reservatie welke andere stoelen geskipt moeten worden etc.  Mogelijkerwijs kan dit met kleine aanpassing ook voor andere kerkgebouwen worden gebruikt. De ict-bouwer is bereikbaar onder: leroyvandijk96@gmail.com  / 06-48129691.

Werkgemeenschap Kampen. De werkgemeenschap Kampen is weer fysiek bij elkaar geweest. Er was een gretige uitwisseling van ideeën rond de coronacrisis en de manier waarop je de kerk kunt opstarten op deels oude, deels nieuwe patronen na de zomer. Klik hier

Kerkdienst RTV-Oost. De kerkdienst van RTV-Oost komt zondag vanuit Hardenberg Baalder. De gereformeerd vrijgemaakte kerk met ds. Adrian Verbree is gastheer. Medewerking wordt verleend door ds. Wim van der Wel van de protestantse gemeente. Aanvang op televisie zondag 10 uur. 

Kerkdienst Omroep-Flevoland. De kerkdienst van Omroep Flevoland komt zondag vanuit de rooms-katholieke kerk in Almere Stad, zondag 10 uur. 

Deze update is van woensdag 10 juni 16.00 uur

Zingen. De discussies in de kerk blijven doorgaan over wat wel en niet mag. Vooral het zingen geeft veel gespreksstof. Dat komt doordat er tot 1 juni bij online-diensten veel solozang was, of zang van enkele mensen en vanaf 1 juni wordt benadrukt dat er geen gemeentezang mag zijn. Vraag is dan: Mag je wel doorgaan met solozang? Of wordt solozang ons afgenomen als 'wisselgeld' voor dertig mensen in de kerk? De problematiek wordt nog krachtiger aangezet, doordat de koorsector zelf ergens een protocol heeft waarin men uitgaat van zang, mits men op drie meter afstand staat en een ruimte heeft van dertig vierkante meter. En in Duitsland zijn kerken die twee meter hanteren. Duidelijk is dat de grootte van de kerk, de onderlinge afstand en de mate van ventilatie factoren zijn die mede van invloed zijn op besmettelijkheid. Het is een thema, zo werd uit een intern beraad duidelijk, dat extra aandacht moet hebben de komende tijd, omdat het veel kerkenraden bezighoudt. 

FAQ. De landelijke kerk heeft een werkgroep waar veel lopende vragen aan de orde komen. Variërend van zingen tot pastoraat. Een punt is bijvoorbeeld de vraag wat er met lijsten gebeurd van kerkgangers. Duidelijk is dat zelfs bij een besmetting die lijsten omwille van de privacy niet rechtstreeks naar de GGD moeten worden gestuurd, maar dat de beherende kerk zelf de mensen die aanwezig waren kan waarschuwen. Dat soort suggesties vind je dus bij de FAQ: Klik hier


Deze update is van dinsdag 9 juni 21.00 uur

Kerkbalans. De geldwerving blijft in de breedte van de kerken achter bij de begrotingen. Daarom ondersteunt Actie Kerkbalans vanaf 5 juni 2020 de plaatselijke kerkgemeenschappen met een fondsenwervingsactie ‘Omzien naar elkaar’. Om alle positieve initiatieven op pastoraal en diaconaal gebied mogelijk te houden, wordt de kerkleden om een extra bijdrage gevraagd. Met zo’n gift ziet het kerklid immers ook om naar de ander die in geestelijke of financiële nood verkeert. De kerken ontvangen van Actie Kerkbalans een communicatiepakket met berichten voor website, kerkblad, social media en online vieringen. Met deze kant en klare materialen kunnen zij een beroep doen op de kerkleden. Tegelijk met dit bericht koppen de christelijk georiënteerde dagbladen dat de kerk een vermogen heeft liggen van 1 miljard euro. Het is nuttig als levend geld en vermogen goed onderscheiden worden. Vermogen is geld dat door de eeuwen heen de kerken is toevertrouwd vanuit legaten en wat vaak is belegd in onroerend goed of aandelen. Je kan niet van vandaag op morgen over dat geld beschikken. Het is goed nu een campagne te voeren om dat vermogen toegankelijk te maken en in te zetten op plaatsen waar geestelijke nood is. Levend geld is bedoeld om door levende lidmaten te worden opgebracht om het lopende werk mogelijk te maken. Voorzichtig. De landelijke dienstenorganisatie is min of meer gesloten tot 7 september. Je kan wel binnenlopen. Maar het aantal vergaderingen is tot een minimum beperkt, en kan alleen in overleg met bevoegde instanties. Dat neemt niet weg dat de lockdown voorzichtige openingen kent. Vrijdag 5 juni was er weer een bijeenkomst van de commissie preekconsenten. En voor maandag 15 juni is er weer een zitting gepland van de generale commissie voor het opzicht. Het gaat om beperkte vergaderingen qua aantal aanwezigen en om bijeenkomsten in royale vergaderzalen. Alles met inachtneming van de hygiënevoorschriften. 

Deze update is van maandag 8 juni 20.00 uur

Webinar. Het webinar van de classis Overijssel-Flevoland over 'pastor tijdens en na de coronacrisis' heeft plaatsgevonden op 8 juni 's middags. Wie de teksten wil nalezen of de filmopname van de bijdragen wil bekijken kan hier klikken voor alle informatie. 

Zingen. Mag je nu wel of niet zingen, zo kwam er een vraag vanuit een gemeente binnen. Enerzijds wordt de gemeentezang afgeraden. Anderzijds is er ook al in de online-tijd een cultuur van solozang ontwikkeld. Ik heb het bij wijze van second opinion voorgelegd aan Utrecht en kreeg het volgende antwoord: Op de website van de Protestantse kerk staat onder de volgende link:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/zou-ik-niet-van-harte-zingen-waarom-zingen-echt-nog-niet-kan/
Dringend advies niet te zingen. Er is een onderzoek gaande. Totdat de uitslag van dat onderzoek er is - naar verwachting in de loop van juni -  ontraden wij het zingen in erediensten en tijdens bijeenkomsten binnen en buiten een (kerk)gebouw. Even verderop staat: Overigens: het lijkt er op dat via zang (ook van slechts enkele zangers op het podium) en het bespelen van blaasinstrumenten het virus zich ver kan verspreiden. Bedenk dus goed of u dit risico wilt nemen. Uiteraard geldt voor de muzikanten dat zij geen gezondheidsklachten hebben en ze zich vrij voelen om hieraan mee te willen werken.t.  Een Solo zangeres die bijv. bij het Orgel staat ver de gemeente leden en andere medewerkers. zal  minder risico opleveren. De Landelijke kerk zal niet zeggen of het wel of niet mag.  We geven advies. Het is aan de kerkenraad welke beslissing er genomen wordt.  

Overijssel mondjesmaat open. RTV-Oost meldt dat in Overijssel in het weekend van 7 juni weer de eerste fysieke kerkdiensten plaatsvinden. Ondanks de versoepeling van de regels hebben slechts enkele kerken de deuren feitelijk weer geopend. De gereformeerde Ontmoetingskerk in Rijssen wordt genoemd, waar op 14 juni weer met kleine groep wordt geoefend. Ook de Pancratiusparochie voor Tubbergen en omstreken begint zondag 14 juni met vieringen voor dertig parochianen. Zij moeten zich van te voren aanmelden en moeten op de plaats gaan zitten die hun wordt aangewezen. Bij de Gereformeerde Kerk in Wierden zijn zondag 7 juni de deuren open gegaan. Een klein groepje 'genodigden' mag aanwezig zijn. Voor het grote publiek wordt de dienst online uitgezonden. In en om de kerk zijn maatregelen genomen om het risico op een eventuele verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Er zijn bijvoorbeeld spatschermen geplaatst en kerkgangers worden naar hun plek begeleid. Roland Enthoven is Hoofd Communicatie bij het Aartsbisdom Utrecht. ‘Het is juist dat nog niet elke parochie publieke vieringen heeft. Dat geldt niet alleen voor Overijssel, ook elders in het Aartsbisdom Utrecht is dat zo. Dat heeft twee redenen: enerzijds het protocol dat de bisschoppen hebben opgesteld waarmee de parochies rekening moeten houden. Dat vraagt enige voorbereidingstijd, zoals de aanschaf van een hoestscherm, hostieschepje, looproutes en dergelijke’, aldus de woordvoerder voor RTV-Oost. De vrijdagmiddaggebeden bij de verschillende moskeeën vonden allemaal online plaats. Voorzitter Sengun Turkeri van de Yunus Emre-moskee in Almelo verwacht dat dit voorlopig ook zo blijft. Bij het vrijdagmiddaggebed, het belangrijkste gebed, komen er tot wel zeshonderd mensen naar de moskee om te bidden. ‘Mensen kunnen vrijdag 's middags weer bidden als er een vaccin is of als de overheid en het RIVM zeggen dat het kan. Dat kan dus nog wel even duren’, zegt Turkeri. De voorzitter verwacht wel dat er na 1 juli het een ander in positieve zin verandert. Vanaf die datum mogen er bijeenkomsten worden gehouden voor maximaal honderd bezoekers. Turkeri: ‘Ik verwacht dat de moskee dan weer opengaat voor de dagelijkse bijeenkomsten. Het dagelijkse gebed wordt minder massaal bezocht dan het vrijdagmiddaggebed. We richten de moskee zo in dat we na 1 juli maximaal honderd mensen binnen kunnen laten. Alles volgens de richtlijnen’.


Deze update is van zaterdag 6 juni 10.00 uur

Emmeloord. Omroep Flevoland zendt zondag 7 juni een kerkdienst uit vanaf 9.30 uur vanuit de Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord. Het is een dienst die door de dorpen Creil-Espel, Bant, Rutten, Nagele en Emmeloord samen is verzorgd. 'Vijf dorpen en zes kerken is ook vrucht van de coronacrisis', zegt ds. Hedy Cappon in een interview met Omroep Flevoland (klik hier).

Steenwijk. De dienst van RTV-Oost komt vanuit de rooms-katholieke kerk in Steenwijk. Voorgangers zijn priester Theo van der Sman en ds. Bob de Haan. 

Website. Het bedrijf Helderblauw, onder meer verantwoordelijk voor de diverse kerkenbeurzen in Nederland, heeft een website geopend waar kerken terecht kunnen voor service en voor bestellingen die te maken hebben met de coronacrisis. Klik hier. 

Dronten. Het dagblad Trouw gaat de protestantse gemeente Dronten deze zomer volgen bij het versoepelen van de coronamaatregelen. Zaterdag 6 juni twee pagina's waarin de gemeente wordt gepresenteerd: er is een tijdlang niet gedoopt, van avondmaal heeft men afgezien in de advieslijn van Marcel Barnard, voor juli staan er twee trouwdiensten op de planning en van uitvaarten in het kader van corona bleef men verschoond. Er is inmiddels een behoorlijk kundig online-team gevormd, maar er wordt ook geoefend met gel en bamboestokken. Leuk om te lezen als spiegel voor de eigen situatie. De slotzin: 'Ook al zijn ze nog zo blij dat de kerk zondag weer mondjesmaat gevuld wordt, de livestream wordt ook in de anderhalvemeterkerk vast een blijvertje'. 

Deze update is van vrijdag 5 juni 9.00 uur 

Beroepen. De protestantse gemeente Kampen heeft ds. Lex Boot beroepen in de coronatijd. Om de gemeente er bij te betrekken had men besloten de beroepingsbrief niet naar Zeewolde te brengen, waar Lex Boot woont, maar de familie uit te nodigen in de kerk en daar opnames te maken van een plechtigheid van 20 minuten waarvan opnames werden gemaakt, die later naar de gemeenteleden als link werd toegestuurd. Op die manier konden de gemeenteleden verder kennismaken met de nieuwe predikant en konden ze zich betrokken voelen bij het beroep. Het lijkt te lonen, zo'n werkwijze, want ds. Boot nam het beroep aan en tekende ter plekke.

Ring. Het zal een van de weinige ringen zijn in de classis Overijssel-Flevoland, die van Steenwijkerland, waar men donderdag 4 juni een digitale ontmoeting faciliteerde. De opkomst was bescheiden. Men wisselde ervaringen uit tijdens de coronacrisis. De plannen werden benoemd van hoe om te gaan met de enigszins verruimde mogelijkheden sinds 1 juni. 

Deze update is van woensdag 3 juni 21.00 uur

Ongehinderd. Het moderamen van de synode heeft laten weten dat bepaalde liturgische handelingen kunnen worden uitgevoerd vanaf 1 juni zonder de vereiste afstand van anderhalve meter in acht te nemen. Het bericht is via de website naar buiten gebracht. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks (in)zegening en ziekenzalving.

Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) heeft zich, mede namens de Protestantse Kerk, ingezet voor de mogelijkheid  om ook predikant/voorganger aan te merken als contactberoep. De navolgende regeling is met de overheid afgestemd. De overheid hanteert als definitie voor contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste anderhalve meter afstand te houden tot de klant of patiënt. Bij bepaalde liturgische handelingen is het (nagenoeg) onmogelijk om de anderhalve meter in acht te nemen. Om deze reden adviseert het CIO kerkgenootschappen om in hun protocol op te nemen welke functionarissen (zoals voorgangers) als contactberoep ten behoeve van bepaalde liturgische handelingen worden aangemerkt. Hierbij kan de kerk zich beroepen op een artikel 2.2 lid 2c van de noodverordening die vanaf 1 juni van kracht is. Dit artikel stelt dat bij de uitoefening van contactberoepen het in acht nemen van de veilige afstand van anderhalve meter niet van toepassing is. Of een kerkgenootschap dit van toepassing acht voor hun predikanten/voorgangers is ter beoordeling van de desbetreffende kerk. Als men hiertoe besluit moet dit wel expliciet vermeld worden in het gebruiksplan van de gemeente.  Op grond van deze ontwikkeling zien wij ruimte om predikant/voorganger te beschouwen als contactberoep. Het gaat hierbij om het verrichten van liturgische handelingen (‘bepaalde functie’) zoals 

 • dopen
 • bevestiging van ambtsdragers
 • huwelijks (in)zegening
 • ziekenzalving

Dit betekent dat bij deze - en uitsluitende bij deze! - liturgische handelingen de anderhalve meter tijdens het verrichten van deze handeling niet in acht behoeft te worden genomen. 'Wel voegen wij hieraan toe, dat niemand hiertoe gedwongen mag worden, schrijft het moderamen. 'Mochten voorganger of gemeentelid de anderhalve meter tijdens de liturgische handeling wel willen handhaven, dan dient dit te worden gerespecteerd. Dopen is dan mogelijk door gebruik te maken van ‘een verlengde arm met een doopschelp. Zegenen kan op anderhalve meter afstand. Daar de noodverordening per 1 juni is ingegaan, achten wij het verantwoord deze wijziging per direct in te laten gaan'. (Bron PKN: klik hier)


App. Vanuit een concrete gemeente uit Overijssel-Flevoland kwam de vraag of er zoiets als een reserveringsapp op de markt komt; een systeem vergelijkbaar met de tennisvereniging waar je thuis kunt reserveren op concrete banen. De dienstenorganisatie schreef desgevraagd: 'Er wordt niet éen systeem aangeboden vanuit de kerk. Daarvoor zijn de wensen en de situatie van de diverse gemeenten te verschillend. Maar er wordt wel verwezen naar aanbieders. Bijvoorbeeld via deze link:
https://www.isimedia.nl/eenvoudig-kerkdiensten-reserveren-online-met-deze-reseveringssystemen-kan-dat-gratis-of-goedkoop/

Open lucht. Ook over de vraag of men kerkdiensten in de open lucht kan houden kwamen enkele vragen binnen, onder meer nadat we eerder berichten over een doopplechtigheid waarmee men in een gemeente in Overijssel-Flevoland zeer positieve ervaringen heeft opgedaan. Een kerkdienst, zo verduidelijkte men vanuit de bredere verbanden van de protestantse kerk, is geen openbare manifestatie, wanneer die wordt gehouden in een kerktuin of op een veldje van een gemeentelid. Wel is het verstandig rekening te houden met de manier waarop men vanuit een gemeenschap naar zo'n bijeenkomst zal kijken. Vaak is er begrip en waardering als men niet te confronterend of lawaaierig is. 


Deze update is van woensdag 3 juni 9.00 uur

Gedenkplekje. Iedereen die iemand verloren is in de afgelopen periode, overleden aan de gevolgen van corona of door iets anders, kan zijn eigen persoonlijke gedenkplekje maken in de Lebuinuskerk. Tubantia meldt dat in een artikel. Dominee Saar Hogendijk legt de bedoeling uit: ‘We willen een baken van rust en betekenis zijn. Voor iedereen’. In de Magistraatkapel mag iedereen iets persoonlijks ter nagedachtenis aan een overledene neerleggen of die nu in maart of net overleden is. Het kan gaan om een rouwkaart, een foto, een tekst met een verhaal, legt ds. Saar Hogendijk uit in de krant. ‘Een knuffel mag natuurlijk ook. Maar wel allemaal passend binnen een stukje van 40 bij 40 centimeter. Anders kunnen we het niet reguleren’. De materialen blijven drie weken te zien.

Open lucht. De kans dat er deze zomer kerkdiensten en hagenpreken in de openlucht worden gehouden is klein. Veel burgerlijke gemeenten geven daar met het oog op de coronamaatregelen geen groen licht voor. Zo’n dienst in de buitenlucht beschouwen ze als een evenement. Het Nederlands Dagblad trok het idee na bij enkele burgerlijke gemeenten, waaronder die van Urk, Hoogeveen en Barneveld. De gemeenten beschouwen de activiteiten als evenement.

Interpretatie. Daniëlle Woestenberg, van huis uit juriste van rooms-katholieke komaf en secretaris van het CIO (Interkerkelijk Contact Overheidszaken) doet in het Nederlands Dagblad een paar opmerkelijke uitspraken. Kerken mogen bij rituelen als de doop of de communie de afstand van anderhalve meter doorbreken, zegt ze. Opmerkelijk, want daarmee doorkruist ze de officiële lijn van de PKN. De PKN adviseert een dooparm, en dat doen andere kerken zoals de Christelijk-Gereformeerden, de Hersteld Hervormden en de Rooms-Katholieken niet. Die houden het wat in het midden in het protocol hoe je doopt. Met de uitspraak geeft ze deze kerken dus ruimte. Woestenberg geeft ook de argumenten: je kan je beroepen op de vrijheid van godsdienst en op een eventueel landelijk en plaatselijk protocol. Daarmee legt ze de bal weer in het midden. De landelijke PKN kan immers zeggen: ‘Ons landelijke protocol gaat uit van een dooparm’, hoewel je dan ook weer kunt wijzen op een eventueel plaatselijk protocol, mocht je een andere doopwijze voorstaan. En om het nog wat scherper te maken zegt Woestenberg dat de controle van de overheid op naleving van de regels doorloopt tot in de kerkdiensten. Het Nederlands Dagblad schrijft: ‘Opsporingsambtenaren (boa’s) controleren ook in kerkdiensten’. Dat is dan wel weer een heftige zin eigenlijk. Het idee alleen al dat justitie tot in de eredienst rondkijkt als was het de KGB. Dat soort beelden komen dan op. Nee, dan toch liever de pastorale brieven van de eigen kerk….Deze update is van dinsdag 2 juni 21.00 uur

Flevolanders in coronatijd. Gert den Boef, pastor in Dronten, is één van de mensen die aan het woord komt in het programma 'Flevolanders in coronatijd'. Omroep Flevoland, Batavialand en de Flevolandse bibliotheken slaan de handen ineen om deze verhalen en ervaringen van Flevolanders vast te leggen. Er wordt contemporaine geschiedenis vastgelegd. Vragen komen in beeld als: Hoe vinden we het om thuis te zitten; thuis onderwijs te volgen maar ook de onzekerheid in het bestaan als ondernemer. We maken nu iets mee dat ongekend is voor naoorlogse generaties. De verhalen worden opgetekend. Wil je er iets van zien? Klik hier.

EenVandaag. Ds. Bert van Veluw uit IJsselmuiden-Grafhorst, de Hoeksteen, was dinsdag bij EenVandaag in beeld. Hij gaf een toelichting op de coronamaatregelen van de gemeente. Hij liet ook de dooparm zien, een idee van hem, dat hij heeft aangereikt aan het landelijk moderamen. Het is van daar uit geïntroduceerd in de breedte van de kerk. Klarinne Labooy-Koole kwam in beeld als voorzanger voor de gemeente. Insiders herkennen in haar naam die van de collega van Bert van Veluw: Guus Labooy, of die van ds. Barend Koole, destijds predikant in onder meer Steenwijk, de vader van Klarinne. 

Pastorale brief. Scriba René de Reuver stuurt een pastorale brief naar alle predikanten. Hij schrijft daarin onder meer: 'Ook al kunnen we de komende tijd niet samen zingen, samen bidden kunnen we wel. Zingen en bidden liggen dicht bij elkaar. Liederen zijn ook gebeden. Psalm- en liedteksten kunnen in de komende diensten als gebed worden uitgesproken. De melodie kan hierbij gespeeld worden'. De brief is bedoeld als bemoediging. 

Doopdienst buiten. Vanuit Sibculo-Kloosterhaar kwam het bericht dat men enkele doopdiensten buiten houdt. Daarbij worden genodigden en familieleden uitgenodigd om rond een doopvont in de tuin de dienst mee te beleven, die verder online wordt uitgezonden.

Burgemeester. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam ligt zwaar onder kritiek, nadat ze een demonstratie met 5000 mensen doorgang liet vinden op de Dam. Daags voor de anti-racisme-demonstratie was op het NOS-Journaal al een aankondiging van de demonstratie, zodat je kon bevroeden dat het aantal exponentieel zou stijgen boven het getal dat enkele organisatoren hadden genoemd. Daags voor haar omstreden rol op tweede pinksterdag was Halsema nog te zien en te beluisteren vanuit de Westerkerk in Amsterdam. Zij sprak op pinksterzondag tijdens een onlineherdenking over de slachtoffers van het coronavirus. Burgemeester Femke Halsema stond stil bij het leed dat het coronavirus in de stad heeft veroorzaakt. Zoals bekend is ds. Herman Koetsveld vanuit Hengelo recent verhuisd naar Amsterdam om de Westerkerk te dienen.

Deze update is van zaterdag 30 mei 9.00 uur

RTV-Oost en Omroep Flevoland. Vanwege de positieve reacties en het nog ten dele gehandhaafd blijven de lockdown voor kerkdiensten heeft de hoofdredactie van RTV-Oost laten weten, net als de hoofdredactie van Omroep Flevoland eerder deed, dat men ook voor de maand juni kerkdiensten op zondagochtend wil blijven uitzenden. Ze beginnen steevast om 10.00 uur. De volgende diensten zijn in de grondverf uitgezet: 1 juni vanuit Giethoorn met de doopsgezinde gemeente waarin voorgaat ds. Gerke van Hiele samen met pastoor Ton Huitink; en vanuit theater Posa in Lelystad de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland met ds. Anja van de Poppe. 

Online. Het dagblad Trouw legde een vragenlijst over online-diensten voor aan 250 gemeenten; 90 reageerden. Daaruit blijkt - schrijft Bas Roetman, dat vooral protestanten de online-variant gebruiken. Zo'n 70 procent van de protestantse kerken die reageerden geven aan dat de online-vieringen meer bezoekers trekken dan de reguliere diensten. Van de rooms-katholieke parochies zegt 20 procent dat de online vieringen beter worden bekeken of beluisterd. Roetman legt uit dat achter die cijfers een theologie schuilgaat. Rooms-katholieken zijn meer groepsdieren en de rooms-katholieke eredienst werkt toe naar de communie. En die kun je niet zomaar vervangen, je kunt niet thuis aan de slag gaan met brood en wijn. De meeste geloofsgemeenschappen, ook aan protestantse zijde, zien de online diensten als noodoplossing. Ook protestanten hechten aan momenten van gemeenschap, zoals de koffietafel na afloop van de dienst. 

Band met de gemeente. Net als Trouw heeft ook het Reformatorisch Dagblad onderzoek gedaan naar het effect van de coronacrisis op de achterban. Het RD ging te rade bij de lezers, die vooral te vinden zijn bij het orthodoxe deel van de kerk. Twee op de vijf lezers van het Reformatorisch Dagblad ervaren sinds de coronacrisis een zwakkere band met hun kerkelijke gemeente, concluderen de schrijvers Geerten Moerkerken en Mirjam Roukema. De conclusie is daarmee dezelfde als waar Trouw terecht komt: kerkzijn heeft alles met gemeenschapszin te maken. 

Hoe God verdween uit Heerde. Het Algemeen Dagblad heeft een reportage van vier pagina's over het verdriet van Heerde, op de voorpagina aangekondigd als 'hoe God verdween uit Heerde'. Het gaat over het enorme aantal slachtoffers in het Veluwse plaatsje. De krant spreekt van een reconstructie, waarbij ook de predikanten André van der Graaf als lokale dominee en Hans van Ark als CDA-Statenlid voorbij komen. Paolo Laconi en Peter Winterman, de auteurs, zeggen van Hans van Ark: Buiten de verpleeghuizen eist corona ook zijn tol. CDA-Statenlid Hans van Ark, die op de eerste rij zat bij de informatieavond over vliegveld Lelystad, is half maart ernstig ziek. Hij zit thuis met zware hoestbuien en hoge koorts. Zijn vrouw, muziekdocente en koordirigent, belandt met corona op de intensive care. 'Bizar', zegt Van Ark, 'Ze is 67 jaar en in een goede conditie. Het is niet te bevatten'. De tekst zegt verder: 'De jonge dominee Van der Graaf, vader van drie kinderen, wordt per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Zwolle. 'Ik belandde in een oorlogsgebied: mensen stonden in een soort ruimtepakken aan mijn bed', herinnert hij zich. Inmiddels zit hij weer thuis. 'De energie komt maar niet terug. Ik ben nog steeds aan het revalideren. Daarvoor ga ik naar een fysiotherapeut. Ik hoor het van meer ex-coronapatiënten: het herstel gaat héél langzaam'. In het dorp heerst diepe verslagenheid, ziet Van der Graaf. 'In een paar weken zijn zó veel mensen overleden. Iedereen kent wel iemand. Een grauwsluier is op Heerde neergedaald'. 

Aanmeldingen. Er hebben zich 72 pastores aangemeld voor het webinar over 'pastor tijdens en na de coronacrisis'. De mogelijkheid van inschrijven sluit 1 juni. Het webinar waarin korte presentaties worden gegeven door Ilonka Terlouw, Wilbert Dekker en Klaas van der Kamp, wordt op 8 juni gehouden. Op 2 juni is er een technische oefening voor de mensen die minder vertrouwd zijn met een webinar. Daarvoor hebben zich 20 mensen gemeld. Voor uitnodiging: klik hier.

Deze update is van donderdag 28 mei 9.00 uur

Gebruiksplan. Diverse gemeenten zijn bezig met een gebruiksplan. Het plan van de protestantse gemeente Wijhe kwam voorbij en desgevraagd kunnen we het laten lezen (klik hier), bedoeld als spiegel voor de eigen situatie. We hebben hier al eerder een voorbeeld van gereformeerd Wierden gegeven en het sjabloon van de Christelijke Gereformeerde Kerk. Ook op de website van de PKN is inmiddels een sjabloon opgenomen (klik hier). 

Rode hesjes. Op de website van de PKN worden rode hesjes aangeboden, bedoeld als kerkelijk alternatief voor de gele hesjes die je in het maatschappelijk leven geregeld ziet. Klik hier. Ze kosten 7,50 euro. Op dezelfde webpagina andere faciliteiten zoals posters, beachflags, vloerstickers en afstandstape. 


Deze update is van dinsdag 26 mei 22.30 uur

Voorbeeldbrief. Vanuit één van de gemeenten in de classis Overijssel-Flevoland kwam de vraag: Kunt u ons aan een voorbeeldbrief helpen die we kunnen aanpassen als we weer gemeenteleden uitnodigen om een kerkdienst te bezoeken? Klik hier, als u zo'n tekst onder ogen wilt krijgen. 


Zangeloos. Er is een werkgroep Frequent Asked Question (FAQ) gevormd vanuit de regio en de landelijke organisatie. Die werkgroep gaat in op vragen die vanuit gemeenten worden gesteld over het omgaan met de coronacrisis. Het werkt in principe net zoals deze site met upgrades. Iedere keer wordt de informatie aangevuld. Een eerste bijdrage gaat over ‘niet zingen’. Het is te vinden op: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/zou-ik-niet-van-harte-zingen-waarom-zingen-echt-nog-niet-kan/.

Dertig en een beetje. Een opmerkelijk bericht van de FAQ-werkgroep betreft het aantal van maximaal dertig mensen die na 1 juni een kerkdienst mogen bijwonen. De werkgroep gaat er van uit, dat de verruiming van de <30 voorwaarden bij horeca ed. ook geldt voor kerkdiensten vanaf 1 juni; dat wil zeggen dat de diensten toegankelijk zijn voor 30 kerkgangers exclusief medewerkenden (voorganger, dienstdoende ambtsdragers, koster, organist en enkele, hooguit 5, muzikanten). 

 

Zeventigplussers. De vraag of 70+ en andere kwetsbare groepen al dan niet in de kerk mogen komen, laat de FAQ-werkgroep aan deze groepen zelf over. Het is aan de kerkenraden te zien of men daar iets over wil zeggen.

Kleine groepen. Hoewel er behoefte is aan plaatsen waar kleine groepen kunnen samenkomen voor activiteiten van gemeenteopbouw, houdt de FAQ-werkgroep vast aan het advies geen bijeenkomsten bij mensen in huis te houden. Er wordt nog gekeken of de tuin mogelijkheden biedt.

Voer voor juristen. De juristen in de werkgroep onderzoeken nog de vraag of een buitenkerkdienst als een evenement zal worden aangemerkt door de overheid. En zij bezinnen zich ook op de vraag wie verantwoordelijk is in juridische zin wanneer kerkgangers zich niet aan de voorschriften van de overheid houden. En zij doen onderzoek naar de vraag of een reserveringssysteem zich verdraagt met privacywetgeving.

Stickers. De afdeling communicatie van de Protestantse Kerk zorgt op korte termijn voor anderhalvemeterstickers ed., te bestellen voor gemeenten. 

 

Schoonmaakprotocol. Er is een bruikbaar schoonmaakprotocol te vinden bij Horeca Nederland. Te vinden op bijlage B op pag. 20 van PDF via https://cdn.khn.nl/downloads/Protocol-Heropening-Horeca-KHN_22052020.pdf


Lobby. Je kan inmiddels wel van een lobby spreken. Een groeiend aantal voornamelijk evangelische en reformatorische mensen vraagt om verruiming van de maatregelen voor het openen van kerkgebouwen. We hebben het dan over individuele prominenten en vermeende prominenten en niet over officiële kerken. Met de lobby komt de zorg voor veiligheid toenemend in een andere context te staan. Het ging tot voor kort integraal in het geheel van de samenleving om 'hygiëne en solidariteit'. Nu gaat het steeds meer om vermeend doelgroepenbelang. 'Als de sportscholen bijzonder zijn en de horeca bijzonder is en de kapper bijzonder is, zijn wij helemaal bijzonder, want wij hebben het evangelie', lijkt de gedachte te zijn. Ook in de persoonlijke brievenbus van de classispredikant komen vragen van mensen in die lijn. Een citaat: 'Laten we als kerken en overheden in de regio ons inzetten voor heropening van de kerken en ons inspannen voor de veiligheid. Overheden en kerken kunnen kijken naar de praktische, creatieve uitwerkingen, zoals die ook gelden voor sportzalen en open lucht theaters'. De lijn van onze kerk is een andere: gezondheid, veiligheid en solidariteit zijn geen lobby-thema's. We gaan niet pushen daar waar inschikkelijkheid gevraagd wordt.


Startevenement. In de e-flits naar kerkenraden en pastores pleiten we in Overijssel en Flevoland voor een uitbouw van de startzondag en naast vertrouwd aanbod een focus op insteken in de publiciteit die met corona-aanpassingen te maken hebben. Klik hier.

Overheid. Moet het gebruikersplan ook naar de overheid? Die vraag kwam binnen vanuit één van de gemeenten. Ik heb geantwoord: Ik kwam bij een kerkenraad tegen dat men het gebruiksplan naar de burgemeester heeft gestuurd. Mij is de noodzaak niet bekend. Ik ga er ook van uit dat het niet een must is. Wel kom ik in het sjabloon van de CGK standaard de zin tegen onder 'functies van dit gebruiksplan': 'Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio'. Zie voor het hele sjabloon:  https://cgk.nl/format-gebruiksplan-kerkgebouw/ . Ik ga er dus van uit dat het niet naar de burgerlijke overheid hoeft te worden gestuurd, maar dat men er wel naar kan vragen. Ik stuur deze vraag ook nog naar de FAQ-groep van onze kerk, die de vragen die binnenkomen analyseert en toevoegt (als het meer gemeenten raakt) aan de FAQ op de website van de PKN'. Wordt vervolgd dus.  

Deze update is van maandag 25 mei 23.00 uur

Besmet. Een kerkdienst van een baptistengemeente in Frankfurt op 10 mei heeft geleid tot minstens honderd besmettingen. In Hessen zijn de voorschriften om kerkdiensten te houden iets lichter dan in Nederland. Zo geldt er geen maximum qua bezoekers, wel moet men anderhalve meter afstand houden. 

Financiële nood. Het Katholiek Nieuwsblad zette een enquête uit onder 420 parochies; een kwart reageerde. De redactie wilde weten hoe de financiën zich ontwikkelen ten tijde van de coronacrisis. Zestig procent heeft geen collecte-inkomsten meer. Ruim veertig procent voorziet substantiële dalingen en verwacht in de problemen te komen. De financiële pijn wordt het sterkst gevoeld in het katholieke zuiden. 

Deze update is van zaterdag 23 mei 20.00 uur

Dominee op voorpagina. Het Nederlands Dagblad heeft vandaag (zaterdag 23 mei) een predikante op de voorpagina boven de vouw! Dat is heel uitzonderlijk. Ds. Desiree Prins-Van den Bosch (32) uit Staphorst (woonachtig in Daarle) valt die eer te beurt, nadat ze afgelopen donderdag op televisie was te zien voor RTV-Oost. Het ND heeft haar gefotografeerd tussen de stoelen met de foto's van gemeenteleden. En ze is geïnterviewd over de pijn van de crisis. Een paar citaten: 'Als we straks weer naar de kerk kunnen, mogen we niet zingen en moet ik dopen met een stok. Ik vindt dat een akelig idee en denk niet dat ik dat ga doen. De doop is een teken dat God zijn naam op je leven legt, dat Hij nabij is. Daar past die afstand niet. Die afstand is de grootste pijn van deze crisis'. En over het pastoraat zegt Desiree: 'Ik kom niet bij gemeenteleden over de vloer, kan hun niet in de ogen kijken en zien hoe woorden landen. Dat mis ik. De bezoekjes die ik voorheen deed, zijn vermagerd tot telefonisch pastoraat. Het is moeilijker aan de telefoon echt de diepte in te gaan'. En over de onlinediensten: 'Tijdens de onlinekerkdiensten probeer ik woorden te vinden voor wat ons overkomt. Ik voel het als mijn roeping mensen hoop en troost te bieden. Aanvankelijk had ik die woorden niet en voelde ik me daar niet helemaal capabel voor. Nog steeds vind ik het een uitdaging. Ik mis tijdens de preek de interactie. Dat had ik niet gedacht, want een preek is voornamelijk eenrichtingsverkeer. Maar hoe je de preek brengt, heft kennelijk toch invloed op hoe de mensen erbij zitten'. 

Verlengde dooparm van ruim een meter. De officiële site van de PKN biedt de dooparm te leen en te koop aan. Jelle Riet uit Putten is de intermediair. Hij biedt een fraaie messing-uitvoering met een Jakobsschelp voor 100 euro te koop aan (excl. verzendkosten); mensen kunnen het kleinood ook huren, wie het afhaalt bij hem thuis in Putten mag het gratis meenemen en terugbrengen. De schelp heeft een omvang van 15 x 12 cm. De messingstok blijft steken op 100-125 cm, zo meldt de website (die zou eigenlijk anderhalve meter moeten zijn). Wie interesse heeft kan mailcontact zoeken jelleriet@gmail.com. Men kan ook een bouwpakket bij Jelle Riet aanvragen om zelf een dooparm te maken.  

Opwekking. Vorig jaar waren er 65.000 mensen die met Pinksteren naar Opwekking gingen op het festival terrein van Walibi. Onder hen vele duizenden protestanten. Directeur Ruben Flach (51) vertelt in het Nederlands Dagblad dat men een digitaal alternatief heeft opgezet. Er zijn vieringen en vele webinars. Over leiderschap, over jeugd, over spiritualiteit. Op www.opwekking.nl kan men doorklikken en een keus maken vanaf vrijdag voorafgaand aan Pinksteren doorlopend tot tweede Pinksterdag. Het is niet de bedoeling om structureel digitaal te gaan. Dit is een nood-aanbod. 

Deze update is van vrijdag 22 mei 13.00 uur

Kerkdienst Flevoland. Omroep Flevoland zendt zondag 24 mei een kerkdienst uit vanuit de Wegwijzer in Almere. André Meulmeester gaat er voor. In een interview vooraf vertelt hij dat de Wegwijzer 25 jaar bestaat, 35 nationaliteiten kent en 600 leden. Voor het interview: klik hier.

Kerkdienst Overijssel. RTV-Oost zendt zondag 24 mei een kerkdienst uit vanuit de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Hengelo. Het is de oudste Syrisch-Orthodoxe Kerk in West-Europa. Het werd in 1977 omgevormd tot een kerk. Voorgangers zijn priester Samoil Dogan en ds. Oane Reitsma, protestants predikant in Enschede en afgevaardigde vanuit de classis naar de generale synode. 

Gebruiksplan. De gereformeerde kerk van Wierden heeft een gebruiksplan klaar. Wellicht is het handig om in te kijken om voor de eigen situatie ideeën op te doen. Klik hier. 

Dooparm. De dooparm blijft protestants Nederland bezighouden. In trouw een ingezonden brief van ds. Annemarie Hagoort uit Hilvarenbeek die zegt: 'Als de predikant dit (sc. de woorden die bij de doop horen) uitspreekt kunnen ouders of andere naasten die geen afstand hoeven te houden van de dopeling, dit water over het hoofd uitgieten'. Op internet probeert het moderamen het eigen standpunt van wel een verlengde dooparm te gebruiken kracht bij te zetten. Men heeft een heus doe-het-zelf-filmpje gemaakt van hoe je met zaag, centimeter en ander gereedschap een dergelijk kleinood in elkaar kunt zetten. Klik hier (en dan even scrollen). 

Rooms-katholiek. De Nederlandse bisschoppen publiceerden een uitgebreid en gedetailleerd protocol. Het doopsel kan door ouders zelf worden toegepast en later worden aangevuld in overleg met de priester. Verder voorziet men met de eucharistie onder meer in een hoestscherm en een pincet of schepje voor het uitreiken van de communie. Klik hier. 

Deze update is van woensdag 20 mei 20.00 uur 

Gebruiksplan. Het dienstbureau van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft een handig format gemaakt voor een gebruiksplan. Je kan het als plaatselijke gemeente gebruiken als een soort routekaart van aandachtspunten. Klik hier. 

1,5 meter kerk. Hoe ver zijn we met de voorbereidingen voor de 1,5 meter – kerk? Die vraag kwam aan de orde in de werkgemeenschap Wierden / Enter / Rijssen. De antwoorden waren divers. De ene gemeente is er klaar voor en heeft de gebruikersaanpak al klaar. Anderen zijn terughoudender en weten nog niet zeker of ze veel meer zullen doen dan de online-diensten. Een crux is onder meer de vraag wie je toelaat. De variaties van antwoorden zijn breed: de ene gemeente heeft zich opgedeeld in marken (wijken) en laat deze om de beurt toe; de andere gemeente werpt het lot onder de geïnteresseerden. Veel zorg zit er bij nagenoeg alle voorgangers bij de jeugd. Zal het wel lukken om de kinderen en de jongeren blijvend op de 1,5 meter – kerk te betrekken? Iemand vertelde over aanschaf van plexiglasschermen, onder meer voor collecterende mensen bij de deur. Weer een ander vertelde dat de kerkenraad straks weer fysiek gaat vergaderen, maar dan kiest voor de kerkruimte, zodat er voldoende afstand kan zijn.


Theo zit mis. Vaak weet Theo Krabbe voor TC-Tubantia waarheden bloot te leggen, die mensen van de kerk liever niet geformuleerd zien, maar wel kloppen. In de laatste column over de anderhalve-meter-kerk en de coronacrisis die het religieuze leven belemmert, zit hij mijns inziens helemaal mis. Hij vindt dat de kerk veel te gemakkelijk meegaat in de maatregelen van de overheid en hij vraagt zich af of de overheid wel overleg heeft gevoerd met de kerken en religies. Dat laatste had hij eenvoudig kunnen checken. Er is wekelijks overleg met Grapperhaus. Dus minpuntje om dan te suggereren dat de overheid willekeurig bezig is. Wat het andere betreft: het aandringen op meer ruimte; volgt hij een tendens die je breder ziet in de samenleving nu de lockdown wat afneemt. Mensen als Thijs van den Brink en Arie Boomsma lopen daarin voorop. Ze verwarren 'een principe' met 'een virus'. Over een principe kan je discussiëren, soms kan je een principe even inslikken, omdat de praktijk weerbarstiger is. Met een virus kan je niet discussiëren en daar kan je geen compromissen mee sluiten. 'Eén moment van onbedachtzaamheid, kan maken dat je jaren schreit', het was het motto van de seksuele opvoeding vroeger bij sommige mensen en het is het motto bij infectie met een virus. Dus de column van Theo klopt niet. Voor de liefhebbers toch twee alinea's  uit zijn tekst bij wijze van colour locale: 'Een eenvoudig voorbeeld kan die belemmering van het religieuze leven illustreren. De rooms-katholieke Kerk kent zeven sacramenten, die heilshandelingen van God zijn. Eén van die sacramenten is het Heilig Oliesel, dat door de priester toegediend wordt aan een rooms- katholiek die gaat sterven en om dat sacrament vraagt. De priester bidt met de stervende en zalft hem met olie op het voorhoofd. Maar niemand, zonder enige uitzondering, mocht oudere mensen in een verzorgingstehuis bezoeken, ook niet als ze gingen sterven. De uitoefening van dit ritueel was praktisch onmogelijk gemaakt'. 'Een ander voorbeeld ligt iets gecompliceerder. Kerkdiensten mochten door kerkgangers niet bezocht worden. De dienst met een voorganger, een zanger of zangeres en een lector werd doorgaans gestreamd en was thuis door de gelovigen te volgen. Een gruwel voor de hoogbejaarde voormalige gereformeerde studentenpastor van de Universiteit Twente Jan de Jongh uit Hengelo. De Jongh schreef diverse boeken over liturgie. Volgens hem betekenen dit soort kerkdiensten het einde van de liturgie'.....


Technische Universiteit. Een werkgroep van de Technische Universiteit in Delft, waar ook inbreng in is vanuit de kerk, voert onderzoek uit naar besmettelijkheid van druppeltjes water. Het onderzoek is opgezet vanuit de noodzaak om meer informatie te krijgen over de risico's van het zingen. Zoals bekend is gemeentezang voorlopig not-done in de kerken, omdat gevreesd wordt voor de gevolgen. Besmettingen in het verleden ontstonden soms bij koorrepetities. Het is de bedoeling dat de resultaten van het onderzoek omstreeks 1 juli bekend zijn. Al eerder zal men mogelijk met beschrijvingen van mogelijke effecten komen. Er worden op korte termijn geen afzwakkingen verwacht van het protocol. 

Uitstapjes. De TC-Tubantia bericht over de kerk van Borne. De werkgroep Vakantie en Uitstapjes organiseert doorgaans voor mensen met een krappe beurs uitstapjes of korte vakanties. Dat ligt met corona lastiger. Daarom plaatst men een oproep: wie kaartjes heeft voor een attractiepark, vrijkaartjes voor het openbaar vervoer doet de werkgroep een groot plezier door ze beschikbaar te stellen. Ook mensen die hun vakantiehuisje een paar dagen beschikbaar willen stellen, kunnen bij de werkgroep terecht. 

Vakantietassen. De hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Nieuwleusen helpen mensen met een kleine beurs weer op een andere manier. Ze bieden kinderen uit dergelijke gezinnen een rugzak aan vol met speelgoed. RTV-Oost bericht er over. Voor het landelijke kader van de actie, klik hier.

Oecumene. Op diverse plaatsen kan je vernemen dat de coronacrisis hernieuwd zicht geeft op oecumenische samenwerking tussen kerken. Een voorbeeld daarvan is Heino. Elke avond om 19.00 uur (van te voren opgenomen) verzorgt één van de voorgangers van de PKN, RK en NGK een avondgebed. Ze worden goed bekeken en zijn te vinden onder kerkdienstgemist Heino. 

Speeddates. Nog een fris idee uit Heino: pastores trekken langs de deur voor speeddates (het woord komt van mij) met gemeenteleden. Ze nemen daarbij een foto van een gemeentelid met een tekst voor zich. De teksten achter elkaar vormen een lied wat wordt gespeeld tijdens een dienst. De gemeenteleden zien elkaar dus op foto's terug en blijven zo besef houden van de onderlinge band (klik hier). 

Deze update is van dinsdag 19 mei 13.00 uur

Achter de schermen. Zoals bekend biedt de dienstenorganisatie van de PKN dezelfde service aan gemeenten als buiten de coronatijd. De informatieverstrekking vindt echter plaats per telefoon en digitaal.  Achter de schermen werken de meeste medewerkers thuis. Het managementteam van de dienstenorganisatie heeft laten weten dat het die lijn vooralsnog vasthoudt. De overheid dringt daar op aan. Het managementteam gaat er van uit dat de medewerkers in Utrecht tot 7 september van huis uit blijven werken. De classispredikanten en anderen is gevraagd het aantal dienstreizen en het aantal vergaderingen waarin je mensen ontmoet zoveel mogelijk beperkt houdt. 

Protocol andere kerk. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben net als de PKN een protocol naar buiten gebracht over de afbouw van de lockdown. Ook zij – logisch gezien een zelfde afhankelijkheid van de overheid – ontraden de gemeentezang. De website schrijft: ‘Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Zolang de uitslag daarvan niet bekend is, wordt gemeentezang afgeraden’. En ze kondigen aan met een format te komen wat gemeenten kunnen gebruiken bij het opstellen van een gebruiksplan. Je leest bij de CGK in het protocol zelf niets over een verlengde dooparm. Over de doop schrijft men: ‘Diverse alternatieven zijn denkbaar. In het format gebruiksplan (verschijnt in week 21) zijn voorbeelden opgenomen. Zegenen kan alleen plaatsvinden op anderhalve meter afstand. Handoplegging is niet mogelijk’. Klik hier. 

Tsjerkepaad digitaal. Er zijn steeds meer organisaties die activiteiten voor de zomer en het najaar afzeggen. De Friese stichting Tsjerkepaad verantwoordelijk voor een openkerkenroute in de zomermaanden door heel Friesland heen, heeft laten weten dat de kerken deze zomer niet in georganiseerd verband hun deuren zullen openen. Er wordt gewerkt aan een digitale versie, bericht het Friesch Dagblad. Eerder al werd bekend dat de landelijke inspiratiedagen op Terschelling (gepland voor de najaarsvakantie) in 2020 niet plaatsvinden, maar een jaar later op de rol worden gezet. 

Synode. De generale synode zal op 19 juni spreken over de visienota. Daarin geeft de kerk een visie op kerkzijn in deze tijd. Het is de bedoeling dat die visienota wordt vertaald naar een strategisch beleidsplan, dat in november in de generale synode aan de orde zou kunnen komen. Onder de nieuwe beleidskaders zal onder meer een rapport liggen waarin de waardering van de gemeenten een rol speelt. Er is grote waardering op dit moment voor de beheerskant van de kerk (kerkorde, juridische zaken, traktementen). Men heeft behoefte aan persoonlijke inkleuringen van mensen dichtbij de lokale gemeenten en predikanten. 

Deze update is van maandag 18 mei 9.30 uur 

Niet zingen. Ds. Wim Beekman, classisdominee in Friesland, schreef voor de Leeuwarder Courant een column over het advies af te zien van gemeentezang. Klik hier. 

FAQ. Ds. Julia van Rijn, classispredikante in Zuid-Holland-Noord, is één van de coördinatoren, die alle binnenkomende vragen bij het protocol van de landelijke kerk over een gedeeltelijke opening van de lockdown verzamelt en beantwoordt. Wie vragen heeft kan ze overigens bij de eigen classispredikant indienen en krijgt van hem of haar antwoord, terwijl de classispredikanten de vragen die ook voor andere gemeenten van belang zijn, doorsturen voor de FAQ's. Duidelijk moge zijn dat er nu al een behoorlijke inventarisatie van vragen is over het niet-zingen van de gemeente en over de dooparm. De FAQ's zullen de landelijk afgesproken lijn niet veranderen, maar waar zinvol wel aanvullen en toelichten. 

Hemelvaartsdag. De regionale omroepen verzorgen ook op hemelvaartsdag kerkdiensten op televisie. RTV-Oost komt vanuit de hervormde gemeente Staphorst De Rank. Ds. Desiree Prins - van den Bosch en ds. Paul van der Meulen gaan daarin voor. Omroep-Flevoland komt vanuit de christelijke gereformeerde kerk van Urk; bijzonder ook die laatste dienst, omdat deze kerk in de regel niet zo georiënteerd is op televisie, maar voor deze viering een uitzondering maakt. Beide diensten zijn vanaf 10.00 uur op het beeldscherm te volgen op 21 mei. 

Webinar. Alle pastores uit Overijssel-Flevoland zijn per mail uitgenodigd om mee te doen met een webinar op 8 juni 15.00 uur over 'pastor tijdens en na de coronacrisis'. Ilonka Terlouw, Wilbert Dekker en Klaas van der Kamp zullen een inleiding geven en er is gelegenheid per chat vragen te stellen en opmerkingen te maken. Wie wil meedoen, moet zich vooraf melden via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl en krijgt dan later een link toegestuurd. Voor meer informatie: klik hier. 

Deze update is van zaterdag 16 mei 16.00 uur

Studenten. Het Zwolse studentenpastoraat maakt in deze corona tijd een wekelijkse Podcast: SPATIE Podcast. De studenten spreken in aflevering #10 met rapper Typhoon over zijn nieuwste nummer ‘Alles is Gezegend’. Na een moeilijke periode is Typhoon weer terug met nieuwe muziek. In de podcast - zo bericht ds. Martin Jans, studentenpastor in Zwolle, vertelt Typhoon over zijn zoektocht naar zin en betekenis, over leren vertrouwen en over zijn geloven in God. Wat betekent het voor hem om te leven vanuit het geloof dat ‘Alles is Gezegend’? SPATIE podcast #10 duurt ongeveer een half uur en is te vinden via: Spotify, iTunes, Google en Apple Podcast apps, en via https://spatie.buzzsprout.com 


Deze update is van donderdag 14 mei 9.30 uur


Protocol kerkelijke samenkomsten. Hoe kan je als plaatselijke gemeente invulling geven aan een gedeeltelijke opheffing van het lockdown? Daarover gaat het protocol dat de dienstenorganisatie heeft opgesteld in opdracht van het moderamen van de landelijke synode van de PKN. Het is 14 mei naar buiten gebracht.
Een paar highlights:
* Tot 1 juli mogen er maximaal 30 personen in een kerkgebouw zijn, daarna maximaal 100 personen, mits er steeds anderhalve meter afstand is (anders moet men het maximum aantal personen verlagen).
* Gemeentezang wordt afgeraden, omdat het een bron van besmetting kan zijn.
* Avondmaal kan, mits men diverse bekertjes gebruikt en brood laat afnemen vanaf een schaal.
* Dopen, zo zei het moderamen al eerder, kan alleen met een dooparm. Het idee dat je net als de kapper dichterbij kan komen voor de bediening van de doop, zoals onder anderen enkele pastores uit Overijssel-Flevoland hadden gevraagd, wijst het moderamen desgevraagd af, omdat een ambtsdrager zich niet kan rekenen tot de zogenaamde contactberoepen.
* Zegenen kan niet door handoplegging, maar moet plaatsvinden op anderhalve meter afstand.
* Voor iedere viering dienen één of meer coördinatoren aanwezig te zijn die letten op het inachtnemen van de (afstands)regels.
* Er moet een gebruikersplan zijn.
* Er zijn aanvullende maatregelen nodig om kerkgebouw, sanitair en eventuele keuken te reinigen.
* Het is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad om lokaal een invulling te geven aan de manier waarop men het kerkgebouw toegankelijk maakt.
Voor een compleet protocol: klik hier. 

Corona in kunst. De protestantse kerk van Goor plaatste een oproep om kunstwerken te maken of in te brengen rondom het thema Pinksteren, wellicht ook met een link naar de coronasituatie. Dat heeft direct al vier mooie kunstwerken opgeleverd die aan dit thema raken. Ds. Wim de Jong gebruikt het materiaal als inspiratie voor de Pinksterviering. 

Zingen. De Evangelische Kirche in Duitsland brengt een artikel op de site over kerkmuziek. De kerkgebouwen gaan voorzichtig enigszins open, zo stelt men, maar er is nog geen ruimte voor koorzang en gemeentezang. De angst dat zich besmettingen herhalen, zoals die zich heeft voorgedaan bij het Berlijns Kathedraal Koor, is groot. Tijdens een repetitie in Berlijn zijn tientallen zangers besmet. ‘In deze tijd van een corona-pandemie moeten we afzien van zang', zegt een krant van de kerk in Hessen-Nassau, ‘vandaag zingen de engelen voor ons in de hemel’. Het artikel zoekt verder naar alternatieven: Ritmisch klappen of knippen met de vingers is geen alternatief. Men kan het orgel steviger inzetten dan te doen gebruikelijk. Daarnaast kan men met klein koper werken en solisten. Weer andere kerken zetten kerkmuziek in, die thuis is opgenomen. Het blijft al met al behelpen, geeft de schrijver toe, en er is verlangen naar een tijd waarin er ook weer uit volle borst kan worden gezongen. 

Deze update is van woensdag 13 mei 15.00 uur

Doop. Vanuit de landelijke kerk wordt met kracht het advies neergelegd de doop alleen met een verlengde dooparm te verrichten. Een predikant moet men niet rekenen tot de contactberoepen. Men verzocht de classispredikanten deze visie steeds weer onder woorden te brengen. 

Protocol. In het interclassicale overleg van woensdag 13 mei is een versie van een protocol voor een anderhalf-meter-kerk besproken. De tekst zal binnenkort vanuit de dienstenorganisatie naar buiten worden gebracht. Plaatselijke gemeenten kunnen de tekst als een spiegel gebruiken. Het is de bedoeling de teksten op 14 mei naar buiten te brengen. Ze zullen ook op deze site worden opgenomen. 

Preektips. Wie suggesties wil voor de overdenking in de tijd van corona kan te rade gaan bij de website van de IZB. Daar is iedere week een benadering voor komende zondag te vinden. Klik hier.

Regenbogen. In Vollenhove tekenen de kinderen regenbogen op straat als teken van hoop. Kinderen van de basisscholen kregen allemaal een doosje stoepkrijt met bemoedigende teksten. Voor de ouderen is er weer een ander initiatief: de hervormde gemeente kocht tulpen in de nabijgelegen polder die met een kaartje bij ouderen worden bezorgd. 

Deze update is van dinsdag 12 mei 13.00 uur 

Tips. Burret Olde, adviseur gemeenteopbouw van de Protestantse Kerk zette diverse tips op rij waar je bij een online-dienst op kunt letten. Van de aankleding van het gebouw tot het spreken voor een camera. Klik hier.

Regionale kerkdiensten. In het Nederlands Dagblad een evaluatie van de kerkdiensten die regionale omroepen uitzenden. Klik hier.

Landelijke hulp. Het Friesch Dagblad plaatste een interview met Jelmer Voet. Jelmer Voet is sinds 1 september hoofd HRM van de Dienstenorganisatie. Hij geeft ook leiding aan één van de werkgroepen die richtlijnen opstellen voor kerken bij een gedeeltelijke lockdown. Lodewijk Born interviewde hem. 

Een gemeente heeft normaal 300 kerkgangers. Een simpele oplossing: je houdt drie diensten achter elkaar. Kan en mag dat?


,,Nee, dat soort ‘creatieve’ oplossingen zijn zeker niet wenselijk. Omdat dan de hygiënemaatregelen niet gehanteerd kunnen worden. Waarschijnlijk moet je dan na iedere kerkdienst schoonmaken. De overheid heeft al gezegd dat meerdere kerkdiensten achter elkaar niet de bedoeling is.”

Hoe regel je wie wel en niet mag komen. Op alfabet? Om de beurt?

,,Hoe gemeenten dit gaan regelen, bepalen ze zelf. In het protocol zullen suggesties gedaan worden welke mogelijkheden er zijn.”

In de kerkelijke gemeente zijn wellicht ook kwetsbare ouderen of zeventig- of tachtigplussers. Mogen die nog wel in de diensten komen?

,,De regels van het RIVM zijn leidend. Mensen die ziekteverschijnselen vertonen en hun familieleden zouden niet moeten komen. Als die mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen, en je neemt alle voorzorgsmaatregelen in acht, dan is een kerkdienst veilig. Maar uiteindelijk bepaalt een kwetsbaar of ouder persoon zelf of hij of zij wil komen. Maar op veel plekken zullen voorlopig ook de online vieringen ongetwijfeld doorgaan.”

Hoe regel je dat er anderhalve meter tussen zit? Komen er stickers op kerkbanken?


,,De precieze invulling van al dat soort zaken komt te staan in het protocol en die doordenken we op dit moment. Geen kerkgebouw is hetzelfde dus we moeten een algemeen principe formuleren waarmee de plaatselijke kerken aan de slag kunnen. Want je hebt ruime kerkgebouwen met losse stoelen die heel eenvoudig in te richten zijn met anderhalve meter er tussen, maar ook monumentale kerken met vaste kerkbanken waar het minder makkelijk te gaat. Moet je dan steeds een bank overslaan? Of precies aangeven waar mensen moeten zitten? En hoe markeer je dat, zonder dat je met rood-witte linten in de weer moet in de kerk? Je wilt het ook waardig houden in de ruimte waar je samenkomt.”

Als er straks weer samengekomen mag worden, want kan er sowieso allemaal niet?


,,Ook hier zullen richtlijnen voor komen, maar daar kunnen we nu nog niets over zeggen. We zijn het protocol nog aan het verfijnen. Het is té prematuur om nu gedetailleerde uitspraken te doen. We verwachten het protocol in de week van 11 mei beschikbaar te stellen.”

Er wordt in de Protestantse Kerk ook gediscussieerd of samen zingen wel mag in de dienst. Hoe zit dat?


,,Hoe het precies zit met zingen, is een van de dingen die we nog aan het uitzoeken zijn. We willen advies van het RIVM, voor wij zelf een richtlijn kunnen geven. Wij zijn geen virologen die hier iets over kunnen zeggen. Ook dat advies zal uiteindelijk worden meegenomen in het protocol.”

Wat is de status van het protocol voor de plaatselijke gemeenten? En kan er op gehandhaafd worden, bijvoorbeeld met boetes of sluiting van de kerk.


,,Allereerst de status van het protocol: dit is voor gemeenten een handvat, een richtlijn. Uiteindelijk is iedere gemeente zélf verantwoordelijk en neemt iedere gemeente zélf de beslissingen. Waar het gaat om handhaven vanuit de kerk is het antwoord uiteraard nee. Binnen de Protestantse Kerk hebben de plaatselijke gemeenten een grote vorm van autonomie. Vanuit onze Dienstenorganisatie bieden we deze richtlijnen aan waarmee de kerken aan de slag kunnen. Daarin heb ik alle vertrouwen. Waar het gaat om handhaven vanuit de overheid: daarover zijn wij niet geïnformeerd, dus dat weten we niet. Wat we wél weten is dat we het zélf van groot belang vinden om op een veilige manier kerk te zijn en kerkdiensten te houden.”Deze update is van zaterdag 9 mei 9.00 uur

Bitter zoet. Natuurlijk borduren de kranten nog wat verder over de mogelijke opheffing van de complete lockdown. Eerst iets over wat er wordt gezegd; daarna iets over wie het zegt. Iets meer duiding dus van het nieuws, ik maak dat wissel, omdat de nieuwsfeiten op zich elkaar minder snel opvolgen en het aardig is iets toe te voegen aan wat zich elders aandient: duiding dus. De PKN kiest voor ingetogenheid. 'Er zitten zoveel mitsen en maren aan het besluit, dat de spontaniteit er voorlopig wel wat af is'. Bitter zoet, wordt het ook genoemd. De kerk kiest dus voor de waarschuwende toon en niet voor de enthousiasmerende toon. De tekst vervolgt met diverse maatregelen die op zichzelf niet door de ministers in het publiek zijn genoemd, maar die ergens in de organisatie bedacht worden door mensen: 'Gebedshuizen moeten met allerlei zaken rekening houden. De routing naar en in het gebouw: mensen mogen elkaar niet in de weg lopen. Hygiëne: schone handen, schone banken, schoon tapijt. De garderobe: vermijden van opstoppingen, liever jas mee naar binnen'. En vervolgens: 'De grote vraag is wie er straks naar binnen mogen. Voor gebedshuizen met genoeg ruimte en relatief weinig bezoekers levert die vraag weinig problemen op. In de nieuwe situatie moeten ze er hoogstens voor zorgen dat de kleine groep mensen verspreid zit over de zaal. Maar de meeste andere gebedshuizen moeten selecteren. Hoe?' Trouw suggereert dan dat je bijvoorbeeld met reserveringen vooraf werkt. Het laat zich raden dat je de aanvullingen die men vanuit de organisatie bedenkt eindeloos kunt aanvullen. Ik verzin een paar thema's: We adviseren kerkenraden om ouderen op de mogelijkheid te wijzen voorlopig nog niet te komen, we adviseren kerkenraden om met tape looproutes aan te geven, we raden af om diverse kerkdiensten kort achter elkaar te houden, we adviseren om busjes vloeibare zeep en ontsmettingsmiddelen bij ingang en uitgang te plaatsen enz. enz. Ik betrap me er op, dat ik andere woorden kies op het  moment dat ik elementen ga toevoegen. Ik gebruik woorden als 'adviseren' en ik noem de eigen verantwoordelijkheid van 'kerkenraden'. Dat is politiek correct. Het positioneert minder stevig.

Wat je bij het geheel van teksten blijft voelen: Er is geen dankbaarheid en vreugde onder woorden gebracht, vooral opnieuw gefocuste zorg. Dat is de keus van het dagblad. Men heeft geen behoefte een pallet van gevoelens te geven; men doet wat Noordmans voor preken adviseerde: het dogma ietwat scheef trekken om met kracht een punt te maken. Het punt in dit geval: Denk grondig na over de manier waarop je verder de kerk weer toegankelijk maakt. Trouw compenseert die eenzijdigheid door tegelijk een column van Stijn Fens op te noemen met de kop 'Kerkhonger'. 

Trouw laat vijf lokale mensen aan het woord en uitleggen hoe ze dat inrichten. In een paralleltekst komen de officiële kerken aan het woord. Joden en moslims doen dat met de mensen die het vroeger in christelijke kring ook deden: mensen in de topfuncties van hun organisatie: Mushin Kökstas, voorzitter van het contactorgaan moslims en overheid; Ruben Vis, secretaris van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. De protestantse kerk heeft daarin een draai gemaakt, dat begon een beetje bij Arjan Plaisier en het heeft zich doorgezet onder René de Reuver. Daarbij is niet helemaal duidelijk of het een keus betreft van de kerkleiding of een keus van de dienstenorganisatie. In ieder geval is het in toenemende mate een ambtenaar uit de dienstenorganisatie geworden die het woord voert. Bij de PKN is dat Marloes Keller. Zij mag ook politiek gevoelige zaken uitleggen. Het voordeel voor de kerk is, dat bij rumoer de kerkleider nog kan zeggen: 'Dat is minder gelukkig verwoord door de woordvoerder'. Het nadeel is, dat het profiel van de kerkleider minder sterk naar voren komt. Je kan dat laatste natuurlijk ook een voordeel noemen. 

Koorzang. Koorzang is in enkele situaties een hotspot geweest, van waaruit het coronavirus zich heeft verspreid. Daarom is hoogste voorzichtigheid geboden bij het zingen, schrijft de NDR, het Noordduitse Radio en Televisie station. De NDR vertelt van een koorrepetitie op 9 maart van de Berlijnse Domcantorij. Er waren 80 zangers op 120 vierkante meter. Binnen een paar dagen toonden 60 van de 80 zangers symptomen van het coronavirus. Wetenschappers houden zich nog bezig met de analyse. Maar de indruk bestaat dat muziek een groot appel doet op ‘gezonde lucht’ en dat de geslotenheid van een ruimte de risico’s vergroot. Klik hier. 


Online-boek. Eric van de Berg, de internet-goeroe van Nederland, heeft een digitaal boek samengesteld over de online-diensten. Hij analyseert de honderden kerkdiensten die online worden aangeboden en hij heeft mensen uit het veld laten reageren. Er kwamen meer dan 500 reacties binnen op een onderzoekje dat hij deed. En hij laat mensen aan het woord die over de problematiek hebben geschreven. Leuk detail: hij heeft enkele blogs gebruikt die ik eerder op facebook plaatste. Voor meer informatie en een adres waar je gratis het boek met honderd pagina's kunt vinden: klik hier. Even opletten als je doorklikt: Eric biedt een versie aan waar je vijf euro voor kunt betalen (als tribute voor zijn inspanningen; niets mis mee om die versie te nemen) en een gratis versie. 

Kerkdienst Flevoland. Omroep Flevoland zendt zondag 10 mei 10.00 uur een kerkdienst uit vanuit de Ontmoetingskerk in Dronten. Voorganger is de Nederlands-Gereformeerde predikant ds. Fritz Krüger. De dienst is een samenwerking van Nederlands-Gereformeerd, Gereformeerd-vrijgemaakt en Christelijk-Gereformeerd. 

Kerkdienst Overijssel. RTV-Oost zendt zondag 10 mei 10.00 uur een kerkdienst uit vanuit de rooms-katholieke kerk in Slagharen. Voorgangers zijn pastoraal werker Joop Butti en ds. Christiaan Post.

Deze update is van vrijdag 8 mei 9.00 uur 

IOC/CIO. Nadat de Protestantse Kerk gisteren al de oproep uitbracht om in juni een oefenmaand voor kerkdiensten in te stellen volgt nu het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in Trouw met een artikel. Trouw kort het CIO humoristisch af tot IOC (Internationaal Olympisch Comité), maar dat ter zijde. In Trouw wordt secretaris van het CIO Daniëlle Woestenberg uitvoerig geciteerd. Waarom zou dat zijn? Wellicht dat de redactie van Trouw denkt: Zij is interkerkelijk, dus breder dan Marloes Keller van de PKN. Ik vermoed nog iets breder dat de Rooms-Katholieke Kerk (Daniëlle is rooms-katholiek) een belang heeft bij actief inzetten van diensten. Immers in de viering wordt de hostie ontvangen en door beperkt dat aan te bieden, ontwikkel je een imago van: voor heilsbegerigen is er heil, als ze geluk hebben. Qua marketing niet verkeerd om vanuit de schaarste het heil aan te bieden. Voor protestanten is het een wat overbodig advies. Immers: in protestantse kring bepaalt de kerkenraad lokaal de invulling van de eredienst, niet de landelijke kerk; en een oefening met iets meer mensen inloop dan wat men nu gewend is, is minder spannend en niet grensverleggend. Het begrip 'oefenmaand' kan ondertussen misverstand oproepen, want het suggereert dat het na 1 juli helemaal los gaat; en dat zal men op Urk en in Rijssen echt niet zo beleven met een maximum van honderd kerkgangers en de vraag of je er dan naar moet streven dat quotum van honderd vol te krijgen. 

Deze update is van donderdag 7 mei 19.00 uur

Oefenen. Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om vanaf 1 juni - naast online vieren - samen te komen met maximaal 30 mensen. Formeel mag dat nu ook al, maar het advies van de landelijke kerk is om daarin terughoudend te zijn. In een verklaring op de website van 7 mei stelt men het advies bij en adviseert men te gaan oefenen wat het is om kerk te zijn in een anderhalve meter setting. In overleg met de overheid hebben de gezamenlijke kerken besloten om gemeenten te vragen om in de maand juni alvast samen te komen met 30 mensen. Een protocol voor hoe om te gaan met kerk-zijn in een anderhalve meter setting stelt de Protestantse Kerk in de week van 11 mei 2020 beschikbaar. 

In dit protocol worden richtlijnen gegeven voor routes in en naar het kerkgebouw, hygiëne, placering, uitnodigingsbeleid, zingen etc. Het is aan de kerkenraad om dit protocol om te zetten naar beleid voor hun gemeente. Het moderamen acht het  niet wenselijk dat er meerdere vieringen achter elkaar worden georganiseerd of tegelijkertijd groepen van 30 mensen in verschillende zalen worden geplaatst, omdat dan de hygiënemaatregelen niet in acht genomen kunnen worden. Het gaat bij dat advies dus niet om een correctie op kerken die ochtenddiensten en avonddiensten hebben, maar om aaneenschakelingen van verschillende herhalingen van diensten. Uiteraard blijven de adviezen van de overheid ten allen tijde leidend. Mochten deze wijzigen, dan kan dit advies komen te vervallen.


Markediensten. Het toekomstperspectief dat minister-president Rutte schetste maakt positieve krachten los in de kerkenraden. Het idee dat - bij blijvend teruglopende cijfers van corona - er op 1 juli verruiming van bezoekerstallen zal zijn voor kerkdiensten activeert de planvorming in kerkenraden. Dat bleek tijdens het digitale werkoverleg van de werkgemeenschap Enter-Wierden-Rijssen 7 mei 10.00 uur. In de gereformeerde kerk van Wierden is men bijvoorbeeld van plan om markediensten te houden. Dat zijn diensten waarin in een deel van de gemeente (een marke) per keer wordt uitgenodigd. Naar verwachting zal ook de landelijke kerk met een advies komen, dat plaatselijke gemeenten als spiegel kunnen gebruiken, zodat ze lofprijzing en veiligheid op een goede manier combineren. 

Afstandbediening. De hervormde gemeente Staphorst-Rouveen heeft een kundig ICT-team, dat onder meer mogelijkheden aanreikt om een pc klaar te zetten bij iemand thuis om vervolgens een ander op afstand de bediening aan te reiken. Concreet impliceert het dat bijvoorbeeld iemand met een fysieke of digitale handicap thuis diensten kan volgen, omdat een familielid elders zondagochtend om 9.15 uur op afstand de materialen inschakelt. Dergelijke programma's als teamviewer zijn relatief eenvoudig te installeren en worden ook gebruikt als een pc-winkel bij iemand thuis meekijkt in het scherm.  


Deze update is van woensdag 6 mei 20.30 uur

1 juli. Minister-president Rutte gaf in een persconferentie om 19.00 uur een soort routeplan voor de periode tot 1 september. Hij zei te hopen dat de kerken vanaf 1 juli een iets ruimer aantal bezoekers kunnen ontvangen. Hij noemde het getal van 100. Maar dat getal, zo laat zich raden, zal mede afhangen van de ontwikkeling van aantallen in patiënten; en het honderdtal veronderstelt - zo laat zich vermoeden - een bepaalde, daarvoor geschikte ruimte. 

Online tot 30 juni. Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft overleg gehad met de overheid in de lijn van de persconferentie van 6 mei en adviseert gemeenten om tot en met 30 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand. De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Toch raadt het moderamen aan om uitsluitend online vieringen te verzorgen met alleen de mensen die hiervoor noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn.  Ook voor andere bijeenkomsten - zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen - raadt het moderamen aan om voor een online ontmoeting te kiezen. Dit geldt ook voor jeugdwerk (ook in basisschoolleeftijd). Alleen zo kunnen gemeenten zoveel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan.


Nog meer persconferentie. Minister Hugo de Jonge liet weten tijdens de persconferentie dat de bezoekregeling voor mensen in een verpleeghuis / verzorgingstehuis versoepeld wordt. Eerst in 25 tehuizen voor proef. Als die goed uit pakt twee weken later breder. Dit om de kwaliteit van leven te dienen. 

Duiding. Ds. Wim de Jong uit Goor gaf in een nieuwsbrief een half uur na de persconferentie gelijk een pastorale duiding. Zijn tekst: 'Vanavond werd tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge duidelijk dat we als Nederland een weg zijn ingeslagen waarin langzaam weer een aantal dingen mogelijk worden. Fijn is om te horen dat de bezoekregeling van verpleeghuizen en verzorgingshuizen de komende tijd wordt versoepeld. Dat zal voor veel mensen een grote opluchting zijn.
Ook werd duidelijk dat, mits alle stappen goed verlopen, er vanaf 1 juli weer kerkdiensten tot 100 mensen mogelijk zijn, waarschijnlijk wel met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Dat betekent dat we in ieder geval in de maanden mei en juni de kerkdiensten nog alleen online kunnen houden. Maar we krijgen wel uitzicht naar het moment dat we elkaar weer 'van aangezicht tot aangezicht' kunnen ontmoeten. En uit alle reacties van gemeenteleden die ik krijg wordt deze onderlinge ontmoeting erg gemist in deze tijd'.

Bescherming. In hoeverre kunnen wij als pastores over beschermende hulpmiddelen beschikken? Die vraag kwam binnen vanuit één van de werkgemeenschappen. Je kunt - dat zou het begin van een antwoord kunnen zijn - bij een instelling waar je op bezoek bent, de vraag voorleggen. De landelijke kerk wees in reactie op de vraag op de Vereniging van Geestelijke Verzorgers, waar wellicht ook informatie in te winnen is. Ze hebben een eigen website: klik hier.

Synode. De zitting van de generale synode op 19 juni gaat door. Er is een plan om op vier locaties te vergaderen om geen risico's te lopen van onderlinge besmetting. En er zijn plannen om de agenda minder uitvoerig te maken dan aanvankelijk gedacht. Deze update is van dinsdag 5 mei 23.00 uur

RTV-Oost. RTV-Oost zendt zondag 10 mei een kerkdienst uit om 10.00 uur vanuit de rooms-katholieke kerk van Slagharen. Voorgangers zijn pastoraal werker Joop Butti en ds. Christiaan Post. 

Deze update is van maandag 4 mei 11.00 uur

Dopen. Vanuit de landelijke kerk is een antwoord gegeven op de vraag: Is het mogelijk om je kind te laten dopen in coronatijd? Hieronder het hele bericht. 

Er zullen ouders zijn die dit moment van dopen liever willen uitstellen tot het weer mogelijk is om samen te komen in een kerkdienst. Mocht men daarop niet willen wachten dan is een doop ook tijdens deze crisis mogelijk. Daarbij houdt de kerk zich aan de landelijke richtlijnen van de overheid. Dat betekent: 1,5 meter afstand houden en met zo weinig mogelijk mensen een kerkdienst online verzorgen. We brengen de gezondheid van mensen niet in gevaar. 

Wat hier volgt is niet een nieuwe dooptheologie, maar een voorziening in deze specifieke tijd. Art XIX vd KO geeft ons de ruimte om met deze voorziening te komen. Er moet daarbij onderscheid gemaakt worden tussen de huidige periode waarbij op geen enkele manier grotere groepen samen kunnen komen en de tijd die er over kortere of langere tijd aankomt, waarin het weer mogelijk is kerkdiensten te organiseren mits de 1,5 m afstand bewaard wordt. 

Dopen is wezenlijk voor de christelijke kerk. De doop laat zien hoe God ons door zijn genade doet opstaan tot een nieuw leven. De doop verbindt ons aan de gemeenschap van mensen rondom Christus: de kerk. We kunnen de doop niet missen. 

Hoe kan er in beide gevallen gedoopt worden? Dopen gebeurt onder een aantal voorwaarden: 1. in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, 2. in het midden van de gemeente en 3. door een door de kerk bevoegd persoon: de predikant of kerkelijk werker met sacramentsbevoegdheid (zie Art III- 1 en Art. III-3 van de Kerkorde). 

‘In het midden van de gemeente’ betekent op dit moment: a. een klein gezelschap van de ouders en de overige kinderen. Geen grootouders, andere familieleden en vrienden. We blijven ons houden aan de richtlijn van de overheid: zo weinig mogelijk mensen. Méér aanwezigen bij een doopviering kan alleen als de maatregelen van nu verlicht worden tot ‘1,5m-diensten’. b. de predikant, een ambtsdrager, de ‘technici’-gemeenteleden c. de online verbonden gemeenteleden. 

Hoe kan de doopbediening in de praktijk plaatsvinden, binnen de door de overheid gestelde regels? Hoe kan hij of zij ook tijdens de doop 1,5m afstand houden? Dit kan alleen met behulp van een ‘verlengde arm’. Heel concreet door het doopwater uit het doopvont te scheppen met een kleine schaal of schelp die aan het uiteinde van een arm van 1 meter is bevestigd en het doopwater uit deze schaal of schelp driemaal uit te gieten over het hoofd van de dopeling. Als landelijke kerk komen wij met een voorbeeld van een doopschaal of -schelp met een verlengde arm. We zoeken naar mogelijkheden waardoor u een exemplaar kunt bestellen bij de Dienstenorganisatie. 

De doopbediening kan plaatsvinden in een online dienst in de kerkzaal, of in een aparte doopviering in de kerkzaal, een doopkapel of een andere geschikte ruimte. De kerkorde biedt biedt alreeds de ruimte voor een dergelijke doopbediening (ord. 6-3-3). De doopbediening in de huidige reguliere online dienst op zondagmorgen - en straks in een ‘1,5m-dienst’ - ligt het meest voor de hand. 


Deze update is van zaterdag 2 mei 14.00 uur

Klokken zwijgen. De Raad van Kerken adviseert kerken om niet langer de klokken de luiden in het kader van de coronacrisis. Met de opening van de basisscholen nemen de maatregelen een wending en dat is aanleiding om het luiden op woensdag te stoppen. Wat de Raad van Kerken betreft was woensdag 28 april de laatste corona-luiddag van 19.00 tot 19.15 uur. Op dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag, zullen de klokken dan nog éénmaal luiden tussen 12.00 – 12.15 uur in het kader van Bevrijdingsdag.


Regionale kerkdiensten. Omroep Flevoland zendt zondag 3 mei een kerkdienst uit van de baptisten in Lelystad. RTV-Oost zendt zondag een interreligieuze viering uit vanuit de synagoge in Haaksbergen in het kader van Bevrijdingsdag. Beide vieringen zijn vanaf 10.00 uur op televisie. 


Deze update is van vrijdag 1 mei 8.00 uur 

Bevrijdingslied en poster. Nu er niet in het publiek dodenherdenking kan worden gehouden en bevrijdingsdag gevierd hebben Joodse organisaties een digitale poster gemaakt en vragen mensen die achter de ramen te plakken. André Troost schreef een tekst die gezongen kan worden op de melodie van 'Gelukkig is het land'. Klik hier.

Scipio. Je merkt dat gemeenten in de classis (soms versneld) digitale mogelijkheden voor collectes introduceren. Givt is populair. En ook Scipio kom je tegen. Het kerknieuws van Markelo meldt: 'Binnenkort laten we u kennismaken met een nieuw communicatiemiddel binnen onze kerk:  De Scipio App. Een mobiele kerkapp met onder meer agenda, links naar sociale media (website, Facebook, YouTube), bijbelverhalen en een digitale collecte. Je kunt je saldo opwaarderen door een eenmalige machtiging af te geven en daarna kun je in gedeeltes bijdragen aan een collecte naar keuze. Het is een veilig, modern en digitaal platform. Vanuit de iPhone App Store of Google Play Store  kun je de app installeren indien jouw e-mailadres bekend is bij onze ledenadministratie'. 

Duitsland. De Bondsregering van Angela Merkel biedt de regionale overheden ruimte om meer beleid in te zetten op de opening van kerken. De besmetting verschilt sterk per regio en daarmee kunnen regionale overheden daarop inspelen. Het hoofdkantoor van de PKN laat weten dat er van Rutte in Nederland geen signalen zijn voor versoepelingen op dit moment. Klik hier voor een link naar de Duitse Evangelische Kirche. 

Deze update is van donderdag 30 april 16.00 uur

Sacramenten. Het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland buigt zich over de omgang met de sacramenten, Heilige Doop en Heilig Avondmaal. Wat is mogelijk, zowel vanuit het gezichtspunt van veiligheid / hygiëne als vanuit theologisch oogpunt? Dat staat in een brief opgesteld door enkele classispredikanten, waarin wordt ingegaan op de huidige situatie. Voor de hele brief: klik hier

Deze update is van woensdag 29 april 22.00 uur

Digitale kerkdiensten. De Wereldraad van Kerken laat zien dat het aantal digitale kerkdiensten wereldwijd stormachtig is gegroeid. Tijdens een webinar, ook in Nederland te volgen, bracht de Wereldraad opinion leaders op dat punt in beeld. Daar waren geen Nederlanders bij. Een Amerikaan liet zien dat bijvoorbeeld het aantal digitale diensten in de grieks-orthodoxe kerk in de VS in een maand tijd met 47 procent is toegenomen. Er was ook aandacht in de uitzending voor de verschuivingen die optreden in de theologie. Voor een impressie: klik hier. 

Focus pastoraat. De focus van pastorale vragen verandert in de coronatijd. Dat stelde Theo Hettema in een webinar voor pastores. Hij gaf anderhalf uur college gevolgd door 50 pastores, van wie enkele uit de classis Overijssel-Flevoland. Voor een impressie: klik hier. 

Deze update is van dinsdag 28 april 12.00 uur

Verpleeghuizen. De situatie in de verpleeghuizen behoeft bijzondere aandacht; zowel voor het verdriet van mensen die zich opgesloten voelen als voor zorgverleners die onder slechte omstandigheden hun werk moeten verrichten. Dat is één van de punten die vanuit de werkgemeenschap Zuid-Oost-Flevoland (Pozof) werd doorgegeven aan de landelijke kerk. Een ander punt: Hoe kan je als pastor voldoende beschermende materialen krijgen. Pozof vergaderde 28 april digitaal. 

Minister Hugo de Jonge. Een eerste groep verpleeghuizen zou vanaf 11 mei weer in beperkte mate bezoekers moeten kunnen toelaten. Daarbij gaan sowieso strenge eisen gelden. Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in gesprek met het Nederlands Dagblad. ‘Ik ben nu bezig met een voorstel voor de bezoekregeling, waarover ik op maandag 4 mei advies wil vragen aan het Outbreak Management Team’, aldus de bewindsman. De minister ziet de beperkte opening als een vingeroefening voor een beleid dat breder kan worden uitgerold, als het experiment goed verloopt. 


Friese kranten. In de Leeuwarder Courant aandacht voor de teruglopende collecte-inkomsten van de kerken, waardoor allerlei diaconale projecten hun noodzakelijke financiering dreigen mis te lopen. In het Friesch Dagblad een impressie van ds. Aleida Blanken dit vanuit het Gelderse Hengelo een beroep aannam naar het Friese Lemmer en te maken kreeg met een verbintenis in coronatijd. De gemeenteleden maken kennis met haar via het beeldscherm. 

Protocollen. Het kerkelijke leven zal nog lang ontregeld blijven als het kabinet weer kerkdiensten met bezoekers toestaat. Volle kerken zijn uitgesloten, dopen wordt ontraden, en koffiedrinken na de dienst is er niet meer bij. Dat blijkt uit de eerste versie van de ‘Richtlijnen voor protocol kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) vrijdag naar het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gestuurd, meldt het Nederlands Dagblad. Voor het kabinet een besluit neemt over hervatting van kerkdiensten, moeten er eerst duidelijke protocollen liggen om de kans op verspreiding van het coronovirus te beteugelen, wordt gesteld in een artikel.


Duitsland. In Duitsland kunnen kerken per deelstaat een eigen koers varen als het gaat over corona. Ds. Jan Adriaanse, verbonden aan de Nederlandse kerk in Duitsland, sprak daar al over in de werkgemeenschap Vroomshoop/Den Ham. Het christelijke magazine Pro laat daar iets van zien; in de Duitse deelstaat Saksen zijn weer kerkdiensten met maximaal vijftien kerkgangers toegestaan. Saksen is daarmee de eerste deelstaat die de maatregelen voor kerken tijdens de coronacrisis versoepelt. De regio Thüringen, ook in het oosten van Duitsland, heeft een versoepeling aangekondigd vanaf zondag 3 mei. Daar kunnen dan weer diensten worden gehouden met dertig kerkgangers. Diensten in de buitenlucht mogen door vijftig mensen worden bezocht. In de andere deelstaten blijft een verbod op kerkdiensten tot in ieder geval 30 april van kracht. Wel is er op landelijk niveau overleg, en kijken meer deelstaten naar het bieden van bescheiden mogelijkheden, heeft voorzitter Heinrich Bedford-Strohm van de Evangelische Kirche, de protestantse volkskerk in Duitsland, laten weten. Zoals bekend kan men in Nederland in het algemeen tot maximaal dertig bezoekers in een kerk ontvangen; liever minder. Duitsland en Nederland zitten dus redelijk dicht bij elkaar qua beleid van kerkdiensten.

Deze update is van vrijdag 24 april 14.00 uur 

Grapperhaus. Het hervatten van kerkdiensten met grotere groepen van mensen zit er voorlopig niet in. Die boodschap bracht minister Grapperhaus, verantwoordelijk vanuit de overheid voor contacten over de eredienst. Hij voerde donderdag een gesprek met het CIO (Interkerkelijk Contact inzake Overheidszaken). Grapperhaus gaf aan dat het onmogelijk is met de kennis van nu een inschatting te maken wanneer het verantwoord is weer in kerken samen te komen. Verschillende kerken sturen het CIO protocollen van hoe ze een gedeeltelijke herstart zouden willen organiseren. Dat soort teksten laten zien hoe je risico's kunt vermijden. Ze hebben op dit moment geen enkele status; niet anders dan gedachtegoed om als kerken op maat met Grapperhaus te kunnen overleggen. 

Zondagsscholen en jeugdwerk. Het CIO (Interkerkelijk Contact inzake Overheidsaangelegenheden) heeft laten weten dat zondagsscholen en jeugdwerk van de kerk NIET meedoen met de versoepeling voor het basisonderwijs. Een zondagsschool is volgens het ministerie geen school in de zin van de wet. De besluiten van verruiming van dinsdag gelden dus niet voor het kerkelijk jeugdwerk. Zondagsscholen vallen onder het reguliere samenscholingsverbod. Daarin is nog wel voorzien in een apart regime voor religieuze bijeenkomsten. Er is daarin voorkeur voor online, en een mogelijkheid van fysieke ontmoeting met minder dan 30 mensen op anderhalve meter gegarandeerde afstand.

Rouwprotocol. Het rouwprotocol dat gemeenten in de Noordoostpolder opstelden bij het begin van de corona-crisis is één van de meest geraadpleegde stukken op deze website rond corona (klik hier). Af en toe krijgen we discussie en dat is goed, want het protocol bedoelt in te scherpen en niet dicht te smeren. Twee discussiepunten speelden recent. Iemand zei: ‘Ik zou iets minder nadruk leggen op het woord ‘sober’. Dat woord komt uit de rooms-katholieke benadering waar veel handelingen bij een rouwplechtigheid zijn, in protestantse kring associeert men ‘sober’ met ‘kort’ en dat hoeft niet per se’. Een ander punt focust op de vraag in hoeverre je een rouwplechtigheid kunt uitstellen tot latere datum en op de dag van de teraardebestelling kunt volstaan met een ‘sobere begrafenis’. Ook daarvan – zo stelde een andere pastor – is het verstandig  niet te veel nadruk op een latere gedachtenisdienst te leggen, omdat de rouwplechtigheid nu deel is van een rouwervaring nu en je niet weet hoe mensen over enkele maanden in vragen staan.

Zichtbaar. Tijdens een overleg met de werkgemeenschap Ommen adviseerde één van de predikanten: 'Ik zou het goed vinden als de scriba van de PKN zichtbaar is in deze tijd'. KRO-NCRV biedt daarvoor ruimte. Nadat de EO de wekelijkse kapelvieringen heeft overgedragen van René de Reuver naar Jeannette Westerkamp komt René vanaf zaterdag 25 april om 18.00 uur in beeld bij het programma 'Met hart en ziel'. Komende zes zaterdagen presenteert hij daarin korte meditaties die uitlopen op een lied uit het Liedboek. Aan dat laatste verlenen diverse artiesten hun medewerking, zoals Leoni Jansen, Syb van der Ploeg en Berget Lewis. 

Werkgemeenschap. Om onderling elkaar te stimuleren heeft de werkgemeenschap Rijssen-Enter-Wierden besloten tweewekelijks een digitaal overleg van ongeveer een half uur, drie kwartier te beleggen. Tijdens een eerste digitale overleg op donderdag 23 april kwamen diverse thema's voorbij, zoals de vraag hoe ver je gaat met persoonlijk pastoraal contact en hoe je invulling geeft aan permanente educatie. 

Telefooncirkel. In de kapel in Wierden zijn telefooncirkels gevormd van zo'n tien mensen die contact onderhouden met elkaar in deze tijd van corona. 

Ondernemers. Ondernemers hebben het niet gemakkelijk in deze tijd. Daarom heeft de diakonie van de protestantse gemeente Wijhe vijftig ondernemers een kaart gestuurd met een zakje zonnebloemzaden, om op deze manier een hart onder de riem te steken. 

Nieuwe predikant. Bij enkele gemeentes begint het te knellen. Er is een nieuwe predikant aangezocht, maar corona maakt het moeilijk om tot een afronding te komen. De hervormde gemeente Lelystad heeft met de gemeente in een nieuwsbrief gedeeld dat ds. Erik Hogendoorn op 7 juni bevestigd hoopt te worden en intrede hoopt te doen. In Open Hof in Kampen bezint men zich op mogelijkheden om het beroepingswerk in een volgend stadium te brengen. Er zijn enkele voorbeelden elders van hoe zo'n route kan lopen, bijvoorbeeld in Best (klik hier). 

Deze update is van donderdag 23 april 9.00 uur

Afrika. Religieuze leiders spelen een cruciale rol in de aanpak van corona in West-Afrika, kopt Trouw boven een artikel van Manuel Voordewind. De medewerker van Tear laat zien hoe de situatie in Afrika verschilt van onder meer Europa. Religieuze leiders spelen in Afrika een prominente rol in het maatschappelijk leven en de keuzes die mensen maken. Aanvankelijk kon het virus van ebola zich destijds verspreiden, omdat religieuze leiders desinformatie verstrekten over het virus en de besmettelijkheid religieus duiden als: je krijgt het virus als straf op de zonde. Pas toen de religieuze leiders zelf geïnfecteerd werden (incarnatie om zo te zeggen) veranderde de benadering en zorgden de leiders onder meer voor gedragsveranderingen rond begrafenissen (minder contactrisico's). Religieuze leiders hebben met hun benadering impact als ze echte informatie weten te verbinden met waarden van compassie, zegt de auteur. 'De zorg en saamhorigheid van religieuze gemeenschappen boden de emotionele ondersteuning en begeleiding waar overheden en hulporganisaties geen tijd voor hadden'. 

Nationale dagen. In het moderamen van de classis kwam de vraag nog aan de orde: Doen de kerken in Overijssel-Flevoland iets aan de nationale dagen: koningsdag, dodenherdenking en bevrijdingsdag? In Hellendoorn bijvoorbeeld heeft men een oecumenische dienst rond de bevrijding gehad (dat was in april, wat Hellendoorns bevrijding betreft) en in Heino heeft men er aandacht aangegeven in de paasviering (precies de dag dat Heino werd bevrijd). De regelmatig verschijnende nieuwsbrief uit de Hofkerk in Goor meldt een speciale uitzending in het kader van dodenherdenking. 'Er is dit jaar geen Stille Tocht naar het monument voor oorlogsslachtoffers in de Waterstraat', schrijft men. 'Wel zal het 4-mei comité iets voor 20.00 uur een krans leggen bij dit monument. Voorafgaand aan deze kranslegging is er een oecumenische dienst in de Hofkerk die wordt uitgezonden via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor en ook alleen online te volgen is.
Thema is 75 jaar bevrijding. Voorganger is ds. Wim de Jong.

Protocol. De classispredikanten hebben onderling vergaderd en voeren overleg met de landelijke kerk. Eén van de thema's waar achter de schermen aan wordt gewerkt is een soort protocol wat je kan gebruiken op het moment dat de complete lock-down wordt genuanceerd. Op dat moment kan men zich spiegelen in dit protocol en wellicht andere teksten die beschikbaar zijn of komen. Het is bekend dat ook terreinen als onderwijs, bibliotheek, theaters dergelijke protocollen zullen aanreiken. De landelijke werkgroep onder voorzitterschap van Egbert van der Stouw werkt aan hetzelfde thema. Er is wel enige terughoudendheid, omdat je moet oppassen dat je met het al te publiek praten over dit soort zaken een klimaat ontwikkelt waarin mensen onvoldoende de ernst blijven zien van de huidige complete lock-down. 

Deze update is van woensdag 22 april 9.00 uur

Reactie moderamen op minister-president. Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft op 22 april een bericht op de site gezet nadat de minister-president had aangegeven dat weliswaar de basisscholen de deuren min of meer weer openstellen, maar dat de rest ongeveer doorgaat op dezelfde leest. Het moderamen adviseert gemeenten om tot 20 mei 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. 'Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand'. De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. Toch raadt het moderamen aan om uitsluitend online vieringen te verzorgen met alleen de mensen die hiervoor noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Ook voor andere bijeenkomsten - zoals bijvoorbeeld catechese of vergaderingen - raadt het moderamen aan om voor een online ontmoeting te kiezen. Alleen zo kunnen gemeenten zo veel mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden. Dit is nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan.


Liquiditeitssteun. Kerkelijke gemeenten die in de problemen komen kunnen onder allerlei condities financiële hulp ontvangen. Voor die gemeenten die door het wegvallen van baten acuut in de liquiditeitsproblemen raken, wil de Protestantse Kerk via de Solidariteitskas een vangnet bieden. Er is een noodfonds opgericht dat snel liquiditeitssteun kan bieden door een lening te verstrekken aan deze gemeenten. Samen met partners, zoals de VKB is dit noodfonds tot stand gekomen. Na de aanvraag krijgt men binnen twee weken bericht of er geld vrij gemaakt wordt. Het gaat in de regel om een overbruggingskrediet, een renteloze lening (dus geen schenking). De aanvraag moet worden ingediend bij de classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken (CCBB's). De CCBB’s geven een advies, maar de solidariteitskas neemt het besluit. Zie voor voorwaarden en aanvraagprocedure: hier

 

Deze update is van dinsdag 21 april 18.00 uur

God in de coronacrisis. Bijna twee op de drie lezers van het Nederlands Dagblad, een christelijke krant met veel lezers die een kerkelijke achtergrond hebben, denken dat God met de coronacrisis iets wil zeggen. Dat blijkt uit een enquête die door bijna 1700 mensen is ingevuld. Een grote groep lezers (40 procent) meent dat God de mensheid tot bezinning wil brengen. Anderen (20 procent) zijn van mening dat God er iets mee wil zeggen, ook al kunnen ze niet precies onder woorden brengen wat de boodschap is. Er zijn amper mensen te vinden die het coronavirus als straf zien van God. Wel leggen diverse respondenten een verband tussen de crisis en de menselijke omgang met de schepping.

Webinars. Enkele protestantse instellingen, waaronder de universiteiten en onze kerk, bieden een drietal webinars aan voor pastores, respectievelijk op 29 april, 6 mei en 13 mei. Het gaat over alledaags pastoraat in coronatijd, crisispastoraat en buurtpastoraat. Een prachtige kans om als werker verdere focus te ontwikkelen op het werk. Niemand zal het in zijn studieplan hebben opgenomen, maar het loont de moeite om daarvoor het studieplan bij te stellen. Klik hier.

Synode. Het is de bedoeling om de generale synode die gepland staat voor 18 en 19 juni (de uitgestelde synode van april 2020) absoluut doorgang te laten vinden. Dat is duidelijk gemaakt in kringen van de synode. Er staan wezenlijke zaken op de agenda, zoals de tijdelijke hulpdiensten en de visienota. Uitstel zou impliceren dat bijvoorbeeld de dienstenorganisatie in formele zin geen beleidsplan kan maken wat aanleunt tegen de visienota. Het is op dit moment wel de vraag of de synode in de vertrouwde vorm doorgang kan vinden met zo'n zeventig afgevaardigden in één vergaderzaal, of dat er naar een alternatieve uitvoering moet worden gezocht. Dat zal later duidelijk worden.   

Weer open. RTV-Oost stelde de vraag: 'Ik hoop dat ... als eerste weer opengaat'. De antwoorden: scholen 35 procent; kappers en schoonheidsspecialisten 20 procent; kroegen en restaurants 15 procent; tandartsen en fyseotherapeuten 14 procent; iets anders 9 procent; sportscholen en zwembaden 6 procent; theaters en bioscopen 1 procent. Aantal stemmen: 5385.  

Kerkdiensten Overijssel. RTV-Oost zendt op zondag 26 april 10.00 uur een kerkdienst uit vanuit de lutherse kerk in Kampen. Voorganger is ds. Rinus van Warven, die een meditatie verzorgt over Thomas en die als gast ontvangt Musa Tozan, voorzitter van de Mebi-moskee in Kampen. Deze week start voor moslims de ramadanperiode. 

Kerkdienst Flevoland. Omroep Flevoland zendt op zondag 26 april 10.00 uur een kerkdienst uit vanuit de Ark in Dronten. Voorganger is ds. Wim Terlouw. 

Werkgemeenschap. De werkgemeenschap Noordoostpolder en Urk vergaderde 20 april digitaal. Achttien pastores deden mee en vertelden hun ervaringen in corona-tijd. Diverse dorpen (Bant, Creil-Espel en Emmeloord) hebben de handen ineen geslagen en verzorgen een gezamenlijke digitale kerkdienst op zondag vanuit Emmeloord. Er kwamen ook praktische vragen aan de orde, zoals de vraag: in hoeverre laat je nog gastpredikanten voorgaan? Meestal kiezen plaatsen voor eigen voorgangers, maar een vacante plaats als Marknesse maakt gebruik van gastpredikanten. Afgezegde gastpredikanten hoeven geen honorarium te ontvangen. 

Deze update is van maandag 20 april 21.00 uur

Kerk na corona 

Yvonne Sprunken van de EO-radio had een radiogesprek op 18 april met Egbert van der Stouw, voorzitter van de werkgroep ‘Kerk na Corona’ over de anderhalve meter samenleving. Hieronder een impressie van dat gesprek.  

Yvonne: ‘Kerkdienst op anderhalve meter, gaat dat er niet raar uitzien?’

Egbert: Ja, dat gaat er raar uitzien en raar voelen. We leven al een tijdje in een vrij surrealistische situatie. We raken al gewend aan online vieringen. Er is dus een zekere gewenning, ook al is het anders dan normaal. Als je straks eenmaal in kerk zit en er zijn minder mensen, er is een helft, dan voelt dat raar. Maar ook als dat gebeurt, zal er wel iets van gewenning optreden.

Yvonne: ‘In veel kerken is het onmogelijk die anderhalve meter te handhaven, neem ik aan’.

Egbert: Dat klopt. Niet iedere kerk heeft evenveel ruimte. Ik denk niet dat kerken verbouwingen zullen doen omwille van deze crisis. Maar er zijn wel aanpassingen nodig. Daarvan zijn voorbeelden van uit andere sectoren, looproutes, regulering van binnenkomst en vertrek, geen koffiedrinken. Allemaal dingen waaraan je kunt denken en het zal per kerk verschillend zijn.

Yvonne: ‘Is er al een lijstje met zaken?

Egbert: De werkgroep is net begonnen. Er bereiken ons al veel suggesties. We verzamelen dat. En we gaan er op korte termijn structuur in aanbrengen, ideeën verzamelen en een handreiking doen.

Yvonne: ‘Is het wel de bedoeling mensen terug te brengen in de kerk? Kan dat?’

Egbert: ‘Dat is de vraag. Of het back to normal gaat worden? Ik denk het niet. Het zal nog wel een tijdje duren. We weten ook nog niet wanneer nieuwe regels ingaan. Ik vermoed zelf dat er nog wel een tijd een combinatie zal zijn van fysiek online en een deel van de gemeente in de kerk. En de ervaring met het online kerkzijn heeft ook voordelen. Niet alleen voor de vieringen. Wat er nu gebeurt, heeft iets te zeggen over hoe we dingen altijd gedaan hebben en of we dingen opnieuw moeten leren.


Yvonne: ‘Welke voordelen ziet u?’

Egbert: ‘Iemand met een gezinshuis met kinderen vertelde dat het lastig is om de kinderen stil te laten zitten. Ze zijn lastig in het gareel te krijgen. Dat is nu ontspannen. De sfeer is aantrekkelijker. Zo zijn er meer ervaringen. Maar aan de andere kant mis je ook veel aan ontmoetingen en echt contact.

Yvonne: ‘Dat is gemeentezijn toch?’

Egbert: Dat hoort er ook bij. We willen én én. Online biedt mogelijkheden die je offline niet hebt.

Yvonne: ‘U blijft hoopvol?’

Egbert: Zeker. Dat hoort bij geloven en kerkzijn. Hoop is niet iets als je alles al hebt. Hoop ontstaat juist in de crisis.

Yvonne: ‘Wanneer zijn jullie klaar?’

Egbert: De werkgroep heeft geen einddatum. Per week kijken we of het nog zinvol is door te gaan. We maken eerst algemene richtlijnen mede ingegeven door wat de overheid aan ruimte aanreikt. Vervolgens communiceren we via website en andere manieren een nadere invulling. We zullen niet in een keer het hele pakket klaar hebben.

EINDE TEKST 

Cijfers maandag. in een apart overzicht geven we opnieuw de cijfers per gemeente. Daarbij een grafiek waaruit je kunt aflezen dat de dodelijke slachtoffers in de regel vijftig jaar of ouder zijn, terwijl mannen veel vaker worden getroffen dan vrouwen. Klik hier. Deze update is van zaterdag 18 april 16.00 uur

Documentaire. RTV-Oost zendt zondag 19 april om 17.22 uur een impressie uit van Zwartewaterland. Verslaggever Daniel Godinho Veiga laat zien hoe Hasselt de coronacrisis doorstaat. Zoals bekend behoort de oude hanzestad tot de zwaarst getroffen steden in de classis Overijssel-Flevoland. 

Kerkdienst op televisie. RTV-Oost zendt zondag 19 april om 10.00 uur de kerkdienst uit vanuit de Vrije Evangelische Gemeente in Nijverdal. Ds. Laura van Weijen gaat voor in de dienst. 

Kerkdienst in Flevoland. Omroep-Flevoland zendt zondag 19 april om 10.00 uur de kerkdienst uit vanuit de Protestantse Gemeente in Zeewolde. Ds. Elsbeth Gruteke en ds. Lex Boot gaan voor in de dienst. 

Bijzondere televisie-accenten. Zoals bekend is het gelukt om vanuit de classis Overijssel-FLevoland afspraken te maken met zowel RTV-Oost als Omroep-Flevoland over televisieregistraties, zodat mensen die op zondag niet naar hun vertrouwde kerk kunnen gaan, soms ook geen mogelijkheid hebben via technische middelen verder kennis te namen van kerkdiensten, via de regionale zender te bereiken. De twee omroepen hebben beide als uitgangspunt dat ze vanuit diverse locaties in hun regio kerkdiensten willen laten zien. RTV-Oost legt daarbij het accent op de oecumene; in dat kader is het leuk te vertellen dat de dienst van 26 april vanuit de lutherse gemeente Kampen komt, waarbij ds. Rinus van Warven een vertegenwoordiger van de islamitische gemeenschap heeft uitgenodigd. Omroep-Flevoland hecht aan de representativiteit van kerkgenootschappen sec en heeft inmiddels afspraken kunnen maken met de christelijk-gereformeerde kerk van Urk die de dienst op Hemelvaartsdag Deo Volente integraal aanbiedt; een opmerkelijke stap voor zowel de CGK als voor de omroep; voor de CGK omdat men terughoudend is richting media, voor de omroep omdat men creatief moet omgaan met de zendtijd waar in de regel een uur voor een kerkdienst staat geprogrammeerd, maar men in Urk een andere tijdsspanne gewend is te gebruiken. 

Digitaal breed-moderamen. Het breed-moderamen van de classis heeft 'gewoon' vergaderd. In een digitale bijeenkomst kwamen de belangrijkste besluitsvoorstellen aan de orde en werd de vergadering 'gewoon' liturgisch geopend en met een Onze Vader afgesloten. Klik hier.

Deze update is van vrijdag 17 april 9.00 uur 

Kerk na corona. De PKN heeft een werkgroep 'Kerk na corona' opgericht. 'Daarin zitten specialisten op het gebied van jeugdwerk, pastoraat, gemeenteopbouw en missionair werk', zegt Marloes Nouwens-Keller van de PKN tegen een journalist van het Nederlands Dagblad. 'Zij denken na over praktische adviezen voor kerken. We willen daarnaast ook inhoudelijke handvaten bieden voor kerkenraden om na te denken over kerk-zijn in deze tijd'. De werkgroep gaat vanaf volgende week online vergaderen en ideeën optuigen. 

CIO. Het CIO (Interkerkelijke Contact in Overheidszaken) zal volgende week donderdag overleggen met minister Grapperhaus over een geleidelijke afbouw van de strenge corona-maatregelen. Daniëlle Woestenberg, secretaris van het CIO, en zelf rooms-katholiek, meldt dat sommige kerken hechten aan een zekere continuïteit in de eredienst, waar bijvoorbeeld de synagogen al voor de minister maatregelen afkondigde uit veiligheid de deuren sloot. Er zijn ook geluiden in de kerken die om meer ruimte binnen verpleeghuizen vragen voor hun pastores, waar anderen terughoudend zijn om niet zelf een bron van besmetting te worden. 'Grapperhaus heeft gezegd dat kerken hun steun aan eenzame ouderen en stervenden moeten verlenen. De kerken willen dat graag, maar dan moet de overheid de kerken ook erkenning en dus middelen geven'. Zoals bekend is de advieslijn die wij in deze regio hebben overgenomen terughoudend; de risico's dat je zelf bron van besmetting wordt zijn groot bij een al te pregnante aanwezigheid onder mensen. De cijfers in de classis Overijssel-Flevoland en met name ook in West-Overijssel overlopend naar de Noord-Veluwe zijn nog steeds zorgelijk. En de cijfers van het RIVM suggereren dat ongeveer drie procent van de bevolking anti-stoffen heeft ontwikkeld, met andere woorden: er is geen reden om op dit moment het beleid te versoepelen. De berichten gaan dus alleen over 'nadenken over een tijd die later komt; en nu nog niet aan de orde is!'. 

Geen cijfermatige verbetering. De cijfers van het aantal ziekenhuisopnames in de classis Overijssel-Flevoland laten geen verbetering zien. Op geen enkele plaats is sprake van een teruggang. In ongeveer de helft van de gemeenten is duidelijke groei, terwijl bij andere gemeenten de cijfers gelijk blijven, maar mogelijk heeft dat te maken met een achterstand in de tellingen. Verbetering is er nergens. Klik hier. 

Deze update is van donderdag 16 april 16.00 uur

Werkgemeenschap Enschede. De werkgemeenschap Enschede is donderdag 16 april digitaal bijeen geweest. Naast de persoonlijke ronde waren er onder meer vragen over een eventuele gedeeltelijke vermindering van het lock-down. Er was ook een vraag naar de uitgestelde synode, waarin de tijdelijke hulpdiensten aan de orde komen. Deze stond aanvankelijk gepland voor april en is verschoven naar 18 en 19 juni 2020. 

Regionale kerkdiensten. De kerkdienst van Rtv-Oost komt zondagochtend 19 april vanuit de Vrije Evangelische Gemeente in Nijverdal, waarvan de voorgangster is ds. Laura van Weijen. De kerkdienst van Omroep-Flevoland komt zondagochtend 19 april vanuit de protestantse gemeente Zeewolde, waarvan de voorgangster is ds. Elsbeth Gruteke. 

Jeannette. Jeannette Westerkamp-Stegeman neemt de plaats in van René de Reuver. Zij gaat de komende weken op zondag de tv-meditatie verzorgen op NPO (EO). René de Reuver (scriba PKN) was zichtbaar vanaf het moment dat de kerken te maken kregen met een complete lockdown. Jeannette Westerkamp is predikant in de Nederlands-Gereformeerde Kerk en werkt voor Justitie. Ze speelt onder meer een rol bij New Wine en verzorgt columns voor bijvoorbeeld Opbouw (kerkblad NGK).  

Verpleeghuizen. De sterfte onder bewoners van verpleeghuizen en verzorgingstehuizen, instellingen voor gehandicapten is bijna verdubbeld. Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant. Ook uit de regio Overijssel komen zorgelijke berichten op dit punt, is mijn indruk. 

Gedeeltelijke vermindering lock-down??? Media berichten dat er in Duitsland voorzichtig stappen worden ondernomen om geleidelijk tot een vermindering van de lock-down te komen. Kerken en religieuze instellingen, zo werd in een bijzin op televisie gezegd, horen niet bij de instellingen waar de vermindering als eerste doorzet. Een enkele bibliotheek in de regio heeft een werkgroep die al nadenkt over een geleidelijke verandering en de consequenties daarvan voor het eigen beleid. Moet je ingang en uitgang onderscheiden? Hoe voorkom je dat mensen de anderhalve meter verontachtzamen? Moet er separaat beleid zijn voor werknemers die kwetsbaar zijn? Zo maar een paar vragen die je dan kunt stellen. Voor alle duidelijkheid: cijfers in de gemeenten Overijssel en Flevoland van ziekenhuisopnames stijgen nog steeds of stabiliseren (en dat kan ook als reden hebben, dat een ggd even geen nieuwe cijfers afgeeft). 

Deze update is van woensdag 15 april 23.00 uur

Digitale besluiten. Het is in de regel mogelijk om als moderamen en als colleges van kerkrentmeesters en diakenen digitaal te vergaderen en besluiten te nemen. Daarover komen nogal wat vragen binnen, nu pastores en voorzitters zich oriënteren op de vergadermogelijkheden. De website van de PKN heeft een Frequent Asked Questions over corona, waar dit onderdeel van een antwoord op voorkomt. Klik hier. 


Zelfs beroepingswerk. Het is de gemeente Best-Oirschot-De Beerzen gelukt om in coronatijd zelfs tot de invulling van een vacature te komen. Ik raad het niet aan, maar het is toch wel leuk te lezen hoe men dat met uiterste zorgvuldigheid hebben weten uit te voeren. Klik hier.


Digitale ontmoeting. Nu de paascyclus zijn hoogtepunt heeft gehad, merk je dat diverse pastores zich verder oriënteren op digitale vergadermogelijkheden. Je kunt daar zelf je weg in vinden. Je kunt ook meedoen met anderen, en ondertussen inhoudelijke ideeën opdoen. Bijvoorbeeld over Europa. Pax is één van de organisaties die graag met mensen uit de kerk in gesprek raakt - in dit geval over Europa en onderlinge solidariteit - en tegelijk beseft dat je het misschien nuttig vindt ook enige digitale vaardigheid op te doen. Klik hier. 

Tehuizen. Het lijkt er op dat een deel van de doelstelling bij de aanpak van de coronacrisis niet goed van de grond komt: de bescherming van de ouderen. In ieder geval waren er in de werkgemeenschap Ommen enkele voorbeelden van tehuizen waaruit bleek dat nogal wat ouderen die zijn opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis met het virus worden geconfronteerd. Ook mensen die werken in de zorg krijgen het virus onder de leden. Het werkoverleg maakte verder duidelijk dat de alternatieve digitale vieringen voorzien in een behoefte aan saamhorigheid. 

Kerkdienstgemist en Kerkomroep. Kerkomroep en Kerkdienstgemist zeggen dat het aantal kijkers naar online diensten is verviervoudigd in de coronacrisis. Nu zijn dat er bij elkaar zo’n 365.000 kijkers per zondag, meldt het Nederlands Dagblad. In totaal komen er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zo’n miljoen mensen per week in een kerkdienst buiten de corona-tijd. Het totaal aantal mensen dat kennis neemt van een kerkdienst ligt overigens beduidend hoger, omdat de regionale en landelijke media kerkdiensten uitzenden en je kennis kunt nemen van kerkdiensten via YouTube.

Rouwtekst. Bij het speuren over internet veel berichten over rouw. Daarbij wordt opvallend vaak een tekst van Diettrich Bonhoeffer geciteerd. Daarom een link naar een gedicht, waarin hij ingaat op het afscheid van het leven. Klik hier. 

Paasimpressie. Het dagblad Trouw nam een kijkje bij de paasviering in de Waterstaatkerk in Hengelo en schreef er een impressie over. Klik hier.

Deze update is van dinsdag 14 april 16.00 uur

Stijging. In de gemeenten in de classis Overijssel-Flevoland is nog steeds sprake van een stijging van het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners. Relatief sterke stijgingen waren er in Staphorst en in Rijssen-Holten. Klik hier.

Regionale omroepen. Omroep Flevoland zendt zondag op 19 april via de televisie een kerkdienst uit van de protestantse gemeente Zeewolde. RTV-Oost komt met een kerkdienst van de VEZ uit Zwolle.  

Rekkelijken en preciezen. De werkgemeenschap van pastores in de regio Hengelo kwam dinsdagochtend digitaal bij elkaar. Er werd een ronde gemaakt en naar het welbevinden van elkaar geïnformeerd en de pastores vertelden iets over hun aanpak van het werk tijdens de coronacrisis. In het gesprek kwam onder meer het verschil in visie aan de orde, wat je bij verschillende kerkenraden ziet tussen rekkelijken en preciezen. Rekkelijken zijn voor openstelling van kerken en (veilig) pastoraat. Preciezen zijn tegen openstelling van kerken en zijn terughoudend met pastoraat anders dan op digitale afstand. Als pastor heb je vaak een koers daar tussen in te kiezen.  

Deze update is van paaszondag 12 april 12.00 uur

De Heer is waarlijk opgestaan.

Regionale zenders. Acht regionale zenders hebben op zondagochtend een paasviering uitgezonden. Voor een foto-impressie: klik hier. 

Deze update is van zaterdag 11 april 17.00 uur

Stille zaterdag: in liturgische gemeente is de brandende paaskaars weggedragen uit de kerk. 

Televisie. Een reminder voor Pasen:
10.00 uur: RTV-Oost kerkdienst vanuit de gereformeerd vrijgemaakte kerk van St. Jansklooster met ds. Arend de Braak (vrijgemaakt predikant) en Sandra Mostert (Leger des Heils, Zwolle) komen aan het woord. Een feestelijke dienst met orgel, saxofoon, tuba en zang. 
10.00 uur Omroep-Flevoland kerkdienst vanuit de rooms-katholieke kerk van Emmeloord met priester Victor Maagd. 
18.30 uur: RTV-Oost Passie in de Provincie met priester Ronald Cornelissen en ds. Klaas van der Kamp.


Cijfers. De cijfers van ziekenhuisopnames in Overijssel-Flevoland laten nog geen verlichting zien. Plaatsen als de Noordoostpolder en Wierden behoren al langere tijd bij de gemeenten waar relatief de minste opnames zijn. Voor recente cijfers klik hier.

Film. De lutherse gemeente Zwolle heeft een stijlvol filmpje gemaakt van het ontsteken van de paaskaars. Klik hier.

Cartoon. Als je op internet zoekt vind je amper cartoons rond kerk en corona. Het kerkblad van de protestantse gemeente Enschede Kerk & Stad maakt een uitzondering en laat een camera zien van 'www.kerkdienst.nl' met een voorganger die zegt: 'Daar waar twee of drie samengebracht zijn in mijn naam...'. De protestantse gemeente bericht verder dat er trouw 300 huiskamers zijn die de diensten volgen. 'Door alles heen met elkaar verbonden', schrijft men erbij. 


Deze update is van vrijdag 10 april 9.00 uur

Protestants Nederland maakt zich op voor de Pasen. Het turmulente mailverkeer komt wat tot rust. 

Onderzoek. Onderzoeksbureau Citisens heeft 5000 mensen vragen voorgelegd en achteraf conclusies getrokken hoe christenen (2105 van de 3713 reagerenden) reageren op de coronacrisis in vergelijking tot niet-christenen (1608 van de 3713 reagerenden). Uit het onderzoek blijkt dat 48 procent van alle christenen iets extra's doet voor mensen in hun omgeving, tegenover 41 procent van alle Nederlanders. 50 procent van alle ondervraagde christenen meent dat hun kerk erin slaagt door middel van livestream een gevoel van gemeenschap in stand te houden. 81 procent van de ondervraagde niet-christenen vindt de uitzonderingspositie voor religieuze samenkomsten om met maximaal 30 personen bij elkaar te komen onterecht. 50 procent van de christenen denkt daar hetzelfde over. 30 procent van de ondervraagden voelt zich eenzamer door de coronacrisis, dat getal is voor christenen en niet-christenen hetzelfde. 57 procent van alle ondervraagde Nederlanders geeft aan dat patiënten zelf de afweging moeten kunnen maken of zij geholpen willen worden; van alle ondervraagde christenen ligt dat percentage nog een fractie hoger (60 procent). Slechts twee procent van de kerken is doorgegaan met gewone kerkdiensten, waarin maximaal dertig mensen aanwezig zijn. Volgens Citisens bezoekt 60 procent van de doorsnee-kerkgangers ook de livestream van de eigen gemeente; 21 procent kijkt tevens naar de livestream van een andere gemeente. 

Achttien voorgangers. NRC Next vroeg vijftig dominees, voorgangers en pastores naar ervaringen. Achttien reageerden. Tien van de achttien onderhouden de oorspronkelijke frequentie van de paasvieringen, maar dan online en de in de kleinst mogelijke samenstelling. Volgens NRC Next bereiken ze online meer bezoekers dan normaal. Eric van den Berg, die zijn brood verdient met het toerusten voor online-activiteiten en zelf rooms-katholiek, vindt de kwaliteit in de regel weinig innovatief. 'Het is meestal gewoon een viering als altijd. Terwijl de spanningsboog voor iemand thuis op de bank natuurlijk héél anders is als in de kerkbanken'. Twaalf van de achttien voorgangers zien de crisis als een gelegenheid om als mensheid tot bezinning te komen. 

Avondmaal. RTV-Oost brengt het bericht dat de gereformeerde kerk van Genemuiden - als voorbeeld van vele andere gemeenten - avondmaal digitaal viert. Imko Postma: 'We hebben er niet heel lang over nagedacht, voor mij stond als een paal boven water: dat gaan we doen'. De mensen vieren thuis met eigen brood of matzes en wijn het avondmaal mee. 

Filmpjes. 'Elk nadeel heb z'n voordeel'. Zo spreekt men in Markelo en Diepenheim over de filmpjes van tien minuten die dagelijks worden toegevoegd aan de website, waarin afwisselend een viertal voorgangers ergens in de buitenlucht of in een kerk een meditatie levert. Klik hier

Passion. Er hebben 2,7 miljoen mensen naar The Passion gekeken, de compilatie van tien jaar beelden met elkaar verbonden door Johnny de Mol. 

Passie in de provincie. RTV-Oost maakt bekend dat het programma 'Passie in de provincie' zondag 12 april om 18.30 uur wordt uitgezonden en daarna om het uur wordt herhaald. Passie in de Provincie is op verschillende locaties in de provincie opgenomen. Er zijn beelden uit Lettele, van de Regge in Zuna, de Antonius van Paduakerk in Nijverdal en de Canadese Begraafplaats in Holten. De lijdensweg van Jezus staat symbolisch in Passie in de provincie voor een dagelijks leven van vallen en opstaan, iets wat de inwoners in Overijssel vooral ook momenteel tijdens de coronacrisis ervaren. Tegelijkertijd steken ook mensen de helpende hand uit aan anderen; de mensen staat er niet alleen voor. Dat was tijdens de lijdensweg van Jezus zo en ook de huidige coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar en ook behulpzaam de mens kan zijn.


Volkskrant. De kranten geven aandacht aan christenen in deze periode, ook seculiere kranten, omdat men zich realiseert dat Pasen bijzonder is voor hen. De Volkskrant laat iemand als Leo Fijen aan het woord. Ik geef hier een citaat van bisschop Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie: 'Of mensen onder de huidige omstandigheden meer ontvankelijk zijn voor de betekenis van de paasboodschap weet ik niet. Ook de eerste leerlingen van Jezus waren niet meteen blij een gerustgesteld. Het lijden en de dood van Jezus hadden op hun leven een grote impact. Ze waren bang en in verwarring, zoals veel mensen dat ook tijdens de huidige coronacrisis zijn. Ik hoop dat veel mensen, ook niet-christenen, hoop en troost kunnen ontlenen aan de paasboodschap. Dit betekent niet dat je alle pijn en strijd moet ontkennen. Integendeel: pas wanneer je ziekte en dood serieus onder ogen ziet, kan ook de betekenis van eeuwig leven en de hoogte en diepte van verlossing tot je doordringen'. 

Klokken. Opnieuw een oproep om de klokken te luiden. Waren we gewend dat een dergelijk verzoek op woensdagnamiddag verwezenlijkt wordt, nu laat het Nederlands Dagblad weten dat ook op eerste paasdag het gebeier niet van de lucht zal zijn. De Protestantse Kerk, de Raad van Kerken en de Nederlandse bisschoppenconferentie vragen op eerste paasdag van 12.00 tot 12.15 uur de kerkklokken te luiden, aldus de krant. De bisschoppen motiveren de hernieuwde oproep met het verlangen parochianen een hart onder de riem te steken. Zo kunnen 'in heel Nederland de kerkklokken verkondigen dat de Heer waarlijk is opgestaan'. 


Deze update is van donderdag 9 april 18.00 uur

Protestants Nederland maakt zich op voor de Pasen. Het turmulente mailverkeer komt wat tot rust. 

Cijfers. West-Overijssel is met 50 ziekenhuisopnames per 100.000 inwoners het zwaarst getroffen van de classis Overijssel-Flevoland. In Flevoland (43 ziekenhuisopnames) en Twente (35 ziekenhuisopnames) liggen de getallen iets lager. In alle plaatsen is er nog steeds sprake van een stijging qua patiënten. Voor de meest recente cijfers per 9 april: klik hier.

TV. De EO brengt iedere avond om 19.30 uur een vesper met wisselende voorgangers. Vrijdag is vanuit onze classis ds. Elsbeth Gruteke uit Zeewolde aan de beurt. Ze gaat in op het 'Erbarme Dich'. Klik hier.

Digitale diensten. Ook vanuit Dronten kreeg ik het signaal dat de kerkdiensten die digitaal worden uitgezonden goed worden bekeken; het aantal hits overtreft ook daar het aantal kerkgangers dat men voor de coronacrisis in het kerkgebouw mocht ontvangen. 

Paasnacht. Luthers Zwolle stuurde me een prachtig filmpje dat men in de paasnacht uitzendt, waarin de paaskaars wordt ontstoken. Het filmpje komt met Pasen beschikbaar op internet. 

Bevrijding. Talloze plaatsen in Overijssel staan stil bij de bevrijding exact 75 jaar geleden. Ds. Wim de Jong maakt er melding van in zijn nieuwsbrief.  'Vandaag (voor Goor betrof het 8 april) 75 jaar bevrijding van Goor! Het werd in stilte gevierd, maar alle vlaggen aan de huizen, ook van de kerktoren gaven een indringend beeld'. 


Deze update is van woensdag 8 april 13.00 uur

Tuingesprek. Predikanten gesproken in de classis die niet met rouw te maken hadden en het pastoraat vooral invulling geven door digitale ontmoetingen en door 'tuingesprekken', mensen die men buiten op twee meter afstand aanspreekt. 

Paaslied. De dominee-dichter Gert Landman uit De Bildt heeft een Paaslied geschreven dat gezongen kan worden op de melodie van 'Eén naam is onze hope' en op de wijs van Lied 657 ('Zo lang wij adem halen'). Klik hier.

Bezoekerstal. De protestantse gemeente Lelystad maakt iedere week een kerkdienst met diverse filmpjes. Uit de hits blijkt dat 500 mensen dat op hun pc weten te vinden; als je rekent dat er ongeveer 1,5 persoon achter een hit zit, kom je op een kijkerstotaal van 750 mensen. In een 'gewone' kerkdienst buiten de coronatijd is het aantal kerkganger ongeveer 300. 


Deze update is van dinsdag 7 april 23.00 uur

Op1. 'Ik voel me niet verantwoordelijk voor het coronavirus, ik voel me wel verantwoordelijk voor de gemeenschap'. Ds. Henk van Veldhuizen uit Hasselt was te gast bij het praatprogramma Op1. Hij had 's ochtends nog een begrafenis geleid. De gemeenschap in Hasselt is zwaar getroffen door het coronavirus. 

Cijfers. De cijfers van ziekenhuisopnames tonen een relatief sterke stijging in de gemeenten Dalfsen en Haaksbergen. Zwartewaterland is nog steeds de gemeente met de meeste ziekenhuisopnames. Er is ook nog steeds sprake van een toename van ziekenhuisopnames in verband met corona in de hele classis. Voor de recente cijfers, klik hier

Digitale kruisweg. Door het coronavirus is het lastig de kruiswegstaties te volgen in de binnenstad van Deventer. De curatoren bieden daarom een digitaal alternatief aan. Klik hier.

Deze update is van maandag 6 april 20.00 uur

RTV-Oost. De Paasviering op RTV-Oost komt zondag vanuit de gereformeerd-vrijgemaakte kerk van St. Jansklooster. We proberen zoveel mogelijk variatie over kerken aan te brengen; dus na de gecombineerde inbreng afgelopen zondag van de anglicaanse kerk en de protestantse kerk vanuit Diepenheim, gaan we nu naar één van de drie G-kerken. Voorgangers ter plaatse vanuit het Leger des Heils en vanuit de lokale kerk, dat is ds. Arend de Braak. Vermoedelijke aanvang op televisie: 10.00 uur.

Omroep Flevoland. De Paasviering op Omroep-Flevoland komt zondag vanuit de rooms-katholieke kerk van Emmeloord. Ook daar geldt dat we in de coördinatie spreiding proberen aan te brengen, dus na de protestantse achtergrond van de kerk in Almere Buiten nu een rooms-katholieke kerk in de 'andere' polder. Voorganger ter plaatse: pastoor Victor Maagd. Aanvang op televisie: 10.00 uur. 

Meditaties. Op ons verzoek stuurde ds. Bart Trouwborst uit Nieuwleusen drie van zijn nieuwe meditaties: voor Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paasochtend. Fijn om te lezen als liefhebber van joods-christelijke exegese. Handig voor voorgangers die vanuit de teksten van het leesrooster inspiratie zoeken voor eigen werk. Klik hier. 

Steen. Burgemeester Hans Vroomen legt zondag als eerste een steen van hoop bij de hoofdingang van de kerk aan de Bouwstraat. Daarna volgen de pastores. Op de steen staat een woord, een symbool of een zin met een hoopvolle boodschap. Ieder die in Ommen woont mag zijn of haar eigen steentje bijdragen n de week na Pasen. De stenen blijven liggen tot er weer fysiek een kerkdienst mogelijk is. De kerkgemeenschappen hebben het idee om van alle neergelegde stenen een monument te maken. De dienst waarin de steen wordt neergelegd wordt via Vechtdal Leeft TV zondag om 19.00 uur uitgezonden. 

Vlag. De kerken in Olst, Raalte, Wijhe en Wesepe laten vanaf witte donderdag een vlag van hoop wapperen bij de kerk. Het idee van de vlag met de tekst  ‘Houd moed. Heb lief’ komt van de protestantse gemeente Heerenveen. Aan de woorden ‘Houd moed, heb lief’ ligt als basis de Bijbeltekst uit 1 Korinthe 13: 7 uit de Bijbel in Gewone Taal ten grondslag. Om deze woorden met elkaar te delen zijn er ook flyers gemaakt van de vlag om voor je raam te hangen.

Werkgemeenschap. Inmiddels hebben zich al drie werkgemeenschappen gemeld, die gebruik willen maken van het aanbod om vanuit de classispredikant een digitale vergadering te hebben via Google Meet. Ze staan ingepland voor de week na Pasen. Door de coronacrisis is het collegiale overleg tussen veel pastores vermagerd. 

E-learing. De protestantse kerk biedt een e-learning pastoraal gesprek aan voor ouderlingen en pastoraal medewerkers. Het gaat onder meer over de eigen motivatie, de visie op pastoraat, een empathische houding en luistervaardigheden. Klik hier.

Tip. Ruim een week geleden stuurden we vanuit de classis een mail/brief naar pastores om werk te maken van hun studieverlof. Het leverde -dat laat zich raden- tientallen reacties op. Deels beloftes, deels uitleg waarom de opzet van het studieverlof van de landelijke kerk anders zou moeten, deels uitgewerkte plannen. Ds. Rutger Mauritz uit Lelystad merkte op dat het verlof wellicht niet voor emeriti geldt, wat juist is, maar dat hij wel een tip heeft: de TUK heeft ism Hogeschool Viaa een mooie website www.weetwatjegelooft.nl waar veel gratis te volgen videolessen op staan. Zowel voor de predikant/kerkelijk werker als voor het geïnteresseerde gemeentelid. Het is leuk en leerzaam om weer eens college te volgen en bijv. een viseointerview te zien van Jeroen de Ridder met Alvin Plantinga.

Stilte. De Stentor maakte een filmpje van anderhalve minuut over de stilte op zondag. Het eindigt met elf verspreid zitten mannen in de Dorpskerk van IJsselmuiden. Klik hier.

Deze update is van zondag 5 april 0.00 uur

Televisietip. Om 10.00 uur begint de kerkdienst op RTV-Oost vanuit de anglicaanse kerk in Diepenheim met onder meer ds. Job Stein uit Haaksbergen als voorganger. Liturgen vanuit de anglicaanse kerk: Simone Yallop en rev. canon Brian Rodford. 
Om 10.00 uur begint ook de kerkdienst op Omroep Flevoland vanuit de Drieklank in Almere Buiten met als voorgangster ds. Rianne Veenstra.  Mocht u te laat zijn met inschakelen: probeer het later via uitzending gemist. 

Deze update is van zaterdag 4 april 11.00 uur

Stijging. De laatste vier dagen is het aantal ziekenhuisopnames relatief gezien sterk toegenomen in plaatsen als Almelo en Rijssen-Holten; ook in Zuid-Oost Flevoland is sprake van een relatieve stijging boven het gemiddelde. Dat blijkt als je de cijfers van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) analyseert. Aan de oostelijke zijde van de classis zie je relatief vlakkere toenames van ziekenhuisopnames: Hardenberg, Oldenzaal, Hof van Twente en  Twenterand.In absolute zin is de situatie in Zwartewaterland, Kampen en op Urk het meest kritiek. Klik hier voor de meest recente analyse van de cijfers. 

Voldoende. De oproep voor speciaal pastoraat in IJsselheem heeft veel reacties opgeleverd. Voldoende. De oproep kan voor nu ingetrokken worden. 

Oorzaak. Langzaam dringt het besef in de publieke opinie door dat de snelheid van verspreiding van het virus niet met theologie te maken heeft, maar met sociaal netwerk. Waar enkele seculiere kranten chocoladeletters schreven over Gods oordeel en naïef Godsvertrouwen bij een niche van de kerken geeft Trouw vandaag 'de verhalen achter de hotspots'. De overhand van de analyse: sociale patronen, hechte familiebanden, sociale cohesie. Dat lijkt me het meest reëel. 

Deze update is van vrijdag 3 april 17.00 uur

Speciaal pastoraat. OPROEP INGETROKKEN. ER ZIJN VOLDOENDE AANMELDINGEN OP DIT MOMENT. We hebben pastores nodig (predikanten en kerkelijke werkers) die op een rooster willen staan om vanaf maandag a.s. een dag per week of zoiets willen meedoen als pastor voor personeel en familie van een adhoc-opgezette corona-afdeling. De revalidatie-afdeling van de IJsselheem in Zwolle wordt ingericht als extra opvang voor patiënten.  De pastores met een bijzondere opdracht hebben te veel bedden en te veel zorgverleners om alle gaten dicht te praten. De invalpastores hebben met name met medewerkers en familieleden van doen. Ds. Paulineke Eigenhuis wees op de behoefte. Aanmeldingen rechtstreeks bij haar of via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl

Werkgemeenschappen. De classispredikant heeft enkele werkgemeenschappen in de classis Overijssel-Flevoland benaderd om een experiment aan te gaan met digitale vergaderingen. Het is de bedoeling dat de pastores elkaar informeren via Google Meet. Er is eerst een technische afstemming, er volgt daarna een ronde langs alle deelnemers van 'Hoe is het met je en wat kom je tegen in je werk?'. Werkgemeens