Regelmatige update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis

Hieronder geven we steeds een update. Suggesties, berichten en duiding van informatie uit de landelijke kerk en uit de classis. 

Deze update is van maandag 28 februari 10.00 uur 

RUIMTE. Kerken mogen weer vrijuit mensen ontvangen. Via kerkdienstgemist maakte ik een impressie van de eerste indrukken. Komen mensen weer? Is er aarzeling? Hoe spreken we mensen aan? Blij dat ze er zijn en laten we ruimte voor mensen die liever thuis betrokken zijn via digitale beelden? Klik hier voor de impressie. Als de opening zich blijft ontwikkelen, zoals we nu hopen, zullen we deze pagina gaan verwijderen van de homepage. Voor mensen die zich willen bezinnen op de insteek na de lockdown verwijzen we naar het webinar waarover hieronder wordt gesproken. Het webinar vindt plaats op 10 maart. 

Deze update is van donderdag 17 februari 10.00 uur 

Kerk na corona
. Hoe zijn we kerk na corona? Om daarover na te denken organiseert de classis Overijssel-Flevoland op donderdagavond 10 maart vanaf 19.30 uur tot ongeveer 20.35 uur een webinar. De classispredikant zal iets vertellen over de visie, de gemeentecontactpersoon Anneke van de Velde zal ingaan op het pastoraat en er zal informatie zijn over kerkgebouw en financiën. De bijeenkomst is bedoeld om tips en tricks uit te wisselen en impuls te geven om na te denken over de nieuwe kansen voor de kerk na corona. Opgave is mogelijk via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl.
Mensen die schriftelijk één en ander op rij willen zien, kunnen de uitgave 'kerk na corona' raadplegen, waarin voor diverse werksoorten een tekst is opgenomen. Klik hier. 

Lockfree. Een bijzonder moment. Vrijdag 25 februari zijn er voor de kerken geen beperkende maatregelen meer. Het moderamen van de synode PKN en het CIO hebben dat naar buiten gebracht. Zondag 20 februari is dus nog een overgangszondag waar de huidige maatregelen nog gelden. Kerken hebben dus nu gelegenheid zich verder voor te bereiden en de achterban te informeren over de nieuwe situatie. Het CIO meldt zich aan te sluiten bij de meest recente persconferentie, bijna alle beperkende maatregelen vervallen: er zijn geen bijzondere sluitingstijden, er is geen verplichting meer de anderhalve meter te houden, er is geen mondkampjesplicht meer. Ook het coronatoegangsbewijs wordt afgeschaft. Kerkenraden wordt wel gevraagd de ventilatie optimaal te laten zijn en individuele burgers wordt gewezen op de noodzaak van hygiëne met handenwassen. Ook wordt gevraagd speciale aandacht te geven aan mensen die extra kwetsbaar zijn; ze kunnen bijvoorbeeld een ruimte krijgen in verschillende kerkgebouwen waar iets meer afstand mogelijk is en iets meer ventilatie. De grenzen die worden genoemd voor bijeenkomsten met meer dan 500 bezoekers gelden niet op die wijze voor de kerken. Voor de teksten van het CIO: klik hier. 

Deze update is van woensdag 16 februari 10.00 uur

Dienstenorganisatie. De classispredikanten vergaderen weer in de dienstenorganisatie in Utrecht. Voor het eerst na pakweg twee jaar. De ruimte op de parkeerplaats wordt weer door auto's bezet; de ruimtes vullen zich weer. Binnenkort wordt er een ruimer advies rond kerkdiensten en gemeentelijk leven verwacht in lijn met de ruimte in de samenleving. Verwacht wordt dat er 25 februari meer ruimte komt, komende zondag is dan een soort overgangszondag. Nader bericht en verwoording moet nog komen. 

Deze update is van woensdag 26 januari 22.00 uur

CIO. Het overleg met de overheid resulteerde in de volgende richtlijnen: T.a.v. kerkdiensten is de wettelijke verplichte basisregel om 1,5 meter afstand te houden bepalend voor het maximum aantal kerkgangers. Dit betekent dat er maatwerk mogelijk is: voor elk kerkgebouw kan op deze manier dus het maximaal aantal toe te laten kerkgangers worden bepaald. Dit heeft tot gevolg dat ca 30% van de normale capaciteit aan zitplaatsen kan worden gebruikt. De 1,5 meter afstand geldt niet voor personen die tot eenzelfde huishouden behoren. Dit advies geldt ook voor huwelijksdiensten en uitvaartdiensten.

Basisregels blijven van belang, zoals het nakomen van de basisregels (afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten), 
voorafgaande aanmelding, placering in het kerkgebouw, hygiënemaatregelen op locatie: zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel dan wel gelegenheid om handen te wassen. De looproutes van de kerkgangers moeten goed gescheiden blijven, zodat het mogelijk is om ook daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden. Ook in de sanitaire voorzieningen. 

Aandachtspunten in het algemeen blijven gelden, zoals het belang van ventilatie van de kerkruimte. Houd rekening met omvang en hoogte van de kerkruimte. Het verdient aanbeveling het aantal samen te zingen liederen te beperken en op een ingetogen wijze te zingen. Voor kerkdiensten blijft het advies mondkapjes te dragen bij binnenkomst en vertrek en bij verplaatsingen. Het blijft aanbeveling verdienen te kerkdiensten ook digitaal te blijven uitzenden. Zo kunnen kwetsbare personen en andere belangstellenden de kerkdiensten blijven meevieren.

 

Catechese, andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen weer plaatsvinden. Ook hier zijn de basisregels van groot belang: 1,5 meter afstand houden, mondkapjes wanneer nuttig en nodig, in elk geval bij verplaatsingen. Het verdient aanbeveling om concrete afspraken te maken -en deze in protocollen neer te leggen – over de toepassing van de maatregelen rondom afmelding bij gezondheidsklachten, het gebruik van zelftesten e.d. Voor kerkelijk jeugdwerk kan ook aansluiting worden gezocht bij de voorschriften en advies die gelden voor scholen en/of voor georganiseerd jeugdwerk.  Activiteiten binnen en buiten zijn mogelijk.  Let op bepalingen over het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 m onderlinge afstand. Zie over de situaties waarin het dragen van een mondkapje wordt geadviseerd of verplicht is de onderstaande link.  Aandacht verdienen ook de quarantaineregels, deze zijn versoepeld voor jongeren tot en met 17 jaar.

Bij verhuur van ruimten voor koorrepetities of andere bijeenkomsten of uitvoeringen dienen de voorschriften die daarvoor gelden (zoals gebruik van Coronatoegangsbewijs (CTB) en van mondkapjes) te worden nagekomen.


Ook dient hierbij rekening te worden gehouden met de algemene sluitingstijd van 22 uur.


Deze update is van dinsdag 25 januari 22.00 uur 


CIO. Het CIO verwacht woensdagmiddag te reageren op de laatste persconferentie. Vanuit de PKN wordt gehoopt dat er meer ruimte kan zijn voor het jeugdwerk en dat men in de stroom van de evenementen nog iets verder open kan gaan. Maar of dat allemaal zo is, zal binnenkort in een richtlijn onder woorden worden gebracht. De minister van Eredienst, Dilan Yesilgöz, heeft kerken gevraagd bij erediensten niet meer dan een derde van de beschikbare ruimte te gebruiken. Die regel geldt ook in de rest van de maatschappij op locaties met een vaste zitplaats.

Hybride werken. Kerken kunnen internet veel effectiever inzetten. Dat meent de digitale organisatie Christian Trendwatcher. Deze organisatie heeft een e-cursus ontwikkelt om kerken daarbij te helpen. Je moet niet alleen streamen, zo is de gedachte, maar het streamen onderdeel laten zijn van een veel bredere benadering van de achterban. De organisatie stelt dat met de coronacrisis 25 procent van de mensen het contact met de kerkgelijke gemeenschap is kwijtgeraakt. Kerken hebben de ontmoetingsmogelijkheden die er digitaal zijn onvoldoende ingezet, meent Marc van der Woude, auteur van een trendrapport. Het is de uitdaging om optimale synergie te vinden tussen online en offline, waarbij hybride vormen worden gevonden.

Deze update is van dinsdag 25 januari 10.00 uur

Onderzoek effect corona op kerk. Na bijna twee jaar corona missen kerkgangers het fysieke samenkomen in de kerk het meest. Dat blijkt uit het onderzoek dat onderzoeksbureau Citisens uitvoerde in opdracht van Actie Kerkbalans. Bijna de helft (48%) van de ondervraagde kerkleden noemt het fysiek aanwezig zijn bij diensten en vieringen als grootste gemis. Dit is een opvallend verschil met vorig jaar, toen het samen zingen het meest werd gemist.
 
Tegelijk worden vieringen via de livestream gewaardeerd. 47% van de kerkgangers volgt diensten online en 69% van deze mensen heeft dit als prettig ervaren. Toch wil 45% van deze groep bij voorkeur niet op digitale wijze betrokken blijven. Wel geeft bijna 40% van de kerkgangers aan dat zij het prettig zouden vinden ook in de toekomst op een ander moment diensten te kunnen terugkijken of -luisteren.

Kerkleden volgen diensten sinds het begin van de covid-19 maatregelen voornamelijk via een livestream (47%). Ook bezoekt 29% een fysieke dienst, en volgt 18% een dienst via televisie (bijvoorbeeld NPO2) . 34% van de kerkleden geeft aan nu geen vieringen of diensten te volgen. Er is in vergelijking met 2020 een lichte afname te zien in het aantal kerkgangers dat fysieke diensten bezoekt, toen gaf 33% aan dit te doen. Ruim twee derde (69%) van de kerkleden die aangaven de afgelopen periode diensten te hebben gevolgd via een livestream, de (kerk)radio, of de televisie geven aan dit prettig te vinden. Desondanks blijft de voorkeur voor fysieke diensten bestaan: 45% geeft aan bij voorkeur niet op digitale wijze betrokken te willen blijven bij de kerk waar ze lid van zijn. 

Wie het hele onderzoek van Kerkbalans wil lezen, over wat mensen waarderen in de kerk, hoe vertrouwd het begrip Kerkbalans is en andere wetenswaardigheden: klik hier. 


Deze update is van dinsdag 18 januari 15.30 uur

PKN. Het CIO heeft vergaderd en het PKN heeft daarna een advieslijn uitgebracht. Het moderamen herkent de 'hartenkreten' vanuit de gemeenten om weer meer fysiek de kerkdiensten in te richten. Vandaar het accent op fysieke mogelijkheden tot de 50 mensen en het opstarten van gemeentelijke activiteiten. Het moderamen raadt aan om te werken met een reserveringssysteem en in ieder geval met vaste placering. Ook is er het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot belang. 
Na de volgende persconferentie (25 januari) is naar verwachting meer maatwerk mogelijk. Daarbij wordt gedacht aan - en gehoopt op - het toelaten van zoveel kerkgangers als er met inachtneming van de 1,5 meter norm mogelijk is in een kerk tot een maximum bezetting van ca 20 % van het aantal zitplaatsen dat beschikbaar is. Het moderamen wil hiermee recht doen en mogelijkheden bieden aan gemeenten met grotere kerkgebouwen. 

Ook