Rondzendbrieven in ring Deventer

De ring Deventer heeft zondag 6 oktober een regionale kerkendag gehouden. Een uniek initiatief. Voorafgaand aan de kerkendag hebben de kerken elkaar rondzendbrieven gestuurd. Hieronder een impressie. 

Hervormd Holten

Groeten uit Holten!

 

De hervormde Dorpskerk van Holten groet u met het oog op de regionale kerkendag in Deventer 6 oktober!

Onze kerk ligt aan de voet van de Holterberg, onderdeel van de Sallandse heuvelrug, waar je heerlijk kunt wandelen in een glooiend natuurgebied. Menig toerist komt dan ook een kijkje nemen in onze oude kerk die mogelijk al dateert uit 1348.

Bij een grote brand in 1829 ging het archief verloren.

Bijzonder aan het interieur is de theatervorm.

Onlangs is het oude Naber-orgel compleet gerestaureerd en geeft het weer een prachtig warme klank.

 

Onze gemeente telt ongeveer 2700

leden, met 1 fulltime en 2 parttime predikanten.

Met onze zustergemeente ‘de Kandelaar’ zijn we reeds jaren Samen-op-Weg.

Wij zetten vooral in op ontmoeting, zowel in de wekelijkse kerkdiensten als in het pastoraat en het jeugdwerk. Want gemeenschap ontstaat door persoonlijk contact.

 

We vinden het heel bijzonder om een kerkendag mee te mogen maken. Dit is namelijk een absolute primeur in de ring – voorheen: classis – van Deventer. Een kerk staat nu eenmaal niet op zichzelf, maar maakt deel uit van de grote wereldkerk van Christus onze Heer. Dit mogen we 6 oktober beleven.

Wij hopen dan nader kennis te maken met elkaar!Bathmen

Bathmen, 7 augustus 2019

 

Lieve kerk-naobers

 

Bijna 2000 jaar na de brieven van Paulus schrijven wij, kerken in Deventer en omstreken, elkaar in 2019, om elkaar beter te leren kennen. Bij onze wortels in de Sallandse traditie past het dat we dit vanuit de Protestantse Gemeente Bathmen – Okkenbroek doen als moderne naobers. Elkaar helpen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, talenteninzet en wederkerigheid zijn nieuwe ongeschreven regels van moderne naobers. We hopen daar als kerk-naobers met elkaar invulling aan te kunnen geven.

 

Wij zijn een typische dorpsgemeente. Naoberschap zit in de genen en dat vertaalt zich ook in ons kerkzijn. Naar elkaar omzien, er voor elkaar zijn als dat nodig is en handen uit de mouwen: dat kenmerkt onze gemeente. We doen dat in navolging van Jezus, die ons heeft laten zien wat een leven vanuit liefde voor elkaar betekent. Op onze eigen wijze proberen we daar nu invulling aan te geven. Binnen, maar vooral ook buiten de muren van onze mooie kerkgebouwen.

 

Als gemeente zijn we op dit moment op zoek naar een nieuwe voorganger. Vanzelfsprekend gaan veel van de gesprekken daar nu over. Zorg daarbij is hoe we in de toekomst het werk in de gemeente kunnen blijven voortzetten. Daarom is onze onderlinge kennismaking voor ons zo belangrijk. Om van elkaar te leren en als kerk-naobers ook gezamenlijk te kijken of we oplossingen kunnen vinden voor vragen die we allemaal kennen.

 

We kijken uit naar de kennismaking op 6 oktober. En met de woorden van Paulus: De vrede van Christus en alle goeds gewenst!

 

 

Frits Mandersloot

Voorzitter Kerkenraad Bathmen-Okkenbroek

 

Holten

Welkom in Holten!

 

‘Zusters en broeders, …

 

Welkom in de Gereformeerde Kerk te Holten! Deze aanspreekvorm  ‘zusters en broeders’ is ons wel dierbaar. Zij vertelt ons dat we leven in verbondenheid met God, met elkaar en de wereld er om heen, waar we een opdracht hebben. Zusters zijn hierbij even waardevol als broeders. ‘Verbondenheid’ is een belangrijk thema. Op twee gemeenteavonden van afgelopen seizoen blijkt dit een kernwaarde van onze geloofsgemeenschap. Dit wordt op verschillende manieren ervaren;  zeker in meeleven en kaartjes bij belangrijke gebeurtenissen als ook in samen zingen.

 

Er zijn veel mensen loyaal en actief binnen en buiten onze gemeenschap. Toch is ook bij ons kerkverlating en secularisatie niet ongemerkt voorbijgegaan. Het aantal betrokkenen bij activiteiten in de gemeente van onder de 50 jaar is afgenomen.

Met de manier van gemeente zijn vroeger was niets mis … maar er ontstaat wel een gevoel dat dit niet meer past bij vandaag. Op allerlei manieren wordt er gezocht naar ‘vernieuwing’: Elvisdiensten, Fonteindiensten, Top-2000-diensten en ook binnen jeugdwerk en diaconie wordt volop gezocht naar ‘aansluiting bij de mensen nu’.

Op 17 september start in Holten een Alphacursus. Een mooie manier om met elkaar in gesprek te komen!

 

Zo zoeken wij ons een weg naar de toekomst tussen nostalgie (de kerken moeten weer vol) en experiment (het moet echt anders!). En ook op weg naar de toekomst zijn de woorden ‘zusters en broeders’ van belang. Ze dagen ons uit opnieuw vorm te geven aan ‘een familie van Jezus’ nu. En juist vanuit de verbondenheid met de Heer zien we die toekomst met vertrouwen tegemoet.

 

We hebben alle reden om met elkaar verder te ontwikkelen en uiteraard ook in samenspraak met onze zustergemeente ter plekke, waar we wel veel mee samen werken maar nog niet mee samen gaan.

 

We beschikken over een multifunctioneel kerkgebouw ‘De Kandelaar’, dat wordt beheerd door een hecht kostersteam. ‘De Kandelaar’ heeft net een nieuw dak: asbestvrij en zonnepanelen rijk. Dus die is voorlopig  ‘toekomstbestendig’…

 

We zien en spreken elkaar op 6 oktober a.s.

 

Het moderamen van 'De Kandelaar'


Diepenveen

Diepenveen, 30 augustus 2019

 

Beste mensen!

 

In de afgelopen weken ontvingen we jullie brieven. Wat is er veel herkenning als we die brieven lezen! Herkenning in de vreugde, de mooie dingen die we met elkaar mogen beleven, herkenning ook in de zorgen die er zijn. En herkenning in wat belangrijk is, onze missie, onze drijfveer.

Diepenveen is een kerkdorp dat is gebouwd als het ware op de fundamenten van het vrouwenklooster dat hier ooit heeft gestaan. We kerken nog steeds in de kapel van dit klooster. Iets van de geest van de zusters klinkt nog steeds door in ons kerkelijk leven van vandaag. De zusters – staand in de traditie van de Moderne Devotie – probeerden in alle eenvoud om geloof in Christus te koppelen aan het dagelijkse bestaan. Dat proberen we – in alle bescheidenheid – ook. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de verbinding met het dorp waarin we kerk zijn. De rommelmarkt is ooit opgezet door de kerk, nog steeds voelen we ons daar zeer bij betrokken. Tijdens het Dorpsfeest is er op zondag de oecumenische tentviering. Met Hemelvaart zijn kerk en pastorie het decor van de lentefair – met veel aandacht voor alles wat de goede schepping ons geeft. En tijdens de kerstmarkt biedt de kerk warmte en muziek en verhalen voor alle bezoekers. Kortom: als kerk nemen we ons plek in in de dorpse samenleving, maken we deel uit van het netwerk. Er klinkt iets in door van de ‘naoberschap’, die (ook) ons dierbaar is.

Maar we proberen ook de geestelijke nalatenschap door te geven, aan mensen van nu en aan komende generaties. De ontmoetingen in de kerkdiensten zijn verbindend en verdiepend. De kinderkerk maakt kinderen bekend met de Bijbelse verhalen. In gespreksgroepen proberen we te komen tot een dieper verstaan van het geloof. En sinds kort treffen jonge ouders en hun kinderen elkaar in de ‘Kerk-op-schoot-vieringen’.

Er zijn geen directe zorgen voor onze kerk – financieel gaat het heel aardig, er is betrokkenheid in de kerkdiensten en daarbuiten, en ook  jonge gezinnen – ondanks dat ze niet allemaal elke zondag in de kerk zijn –zijn betrokken bij de kerk. Tegelijkertijd zien we wel hoe de kerk vergrijst, zien we de lege plekken in de kerk, missen we mensen. Ja, er is zorg voor de toekomst. Maar ook vertrouwen. In eigen kracht, maar ook in mogelijkheden die er zijn om met jullie – onze buurgemeenten – samen te werken. In de bemoediging en de inspiratie die we elkaar kunnen schenken. Maar ook heel praktisch, op het gebied van toerusting, diaconie, jeugd etc.

Samenwerking, samen leren en samen vieren en samen dienen, dat mag een feest zijn! Op zes oktober kunnen we dat proeven! We zien er naar uit!

 

We wensen jullie alle goeds en Gods zegen toe.

 

Kerkenraad Protestantse Gemeente Diepenveen.

 

Deventer

Deventer, 13 augustus 2019

 

 

Beste mede-kerkgangers in onze buurgemeenten,

 

Als Lebuinusgemeente midden in Deventer zijn wij ontvangende partij op 6 oktober. Wij verheugen ons erop jullie dan echt te ontmoeten en te leren kennen, zoals we dat nu al doen via deze brieven.

Afgelopen zondag lazen wij in de Hebreeën brief ‘het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van wat wij niet zien’. Elke zondag vieren wij dit geloof - in de kerk of thuis aan de TV - soms kwetsbaar en moeizaam, maar vooral blij en dankbaar om wat we delen met elkaar. Blij zijn we ook met de openheid in onze gemeente.

 

‘Omzien naar elkaar’ is een belangrijk thema hier; we willen niet alleen omzien naar de vele ouderen, ook de groeiende groep jonge gezinnen doet er toe.

 

We werken hier met verschillende taakgroepen als:  eredienst, pastoraat en jeugd. 

Wat het jeugdwerk betreft zoeken we naar integratie in het andere kerkenwerk. Jongeren willen vooral iets doèn in kerk en stad, ook samen met volwassenen.

 

We hebben veel vrijwilligers. Maar omdat vrijwilligerswerk vaak als ‘te veel en te lang gebonden’ wordt ervaren proberen we projectmatig te werken met klussen die te overzien zijn.

 

Natuurlijk hebben ook wij geldzorgen, onze voetafdruk is te groot. Vandaar het project ‘Sporen die er toe doen’. Daarin proberen we onze leden en gasten er bewust van te maken dat de sporen die we uitzetten in ons kerkenwerk waardevol zijn. Maar om ze te behouden voor de toekomst moeten we ons allemaal inspannen; bezuinigen of andere wegen inslaan. 

 

We blijven vertrouwen, hopen en toekomst zien!

 

We kijken uit naar 6 oktober.

en wensen jullie van harte: Vrede en alle goeds!

 

 

Namens de Protestantse gemeente  Deventer in de Lebuinuskerk 

 

Rommy Pebesma

Ouderling en lid moderamen


Colmschate en Schalkhaar

6 Oktober kerkendag; kennismaken met de buren.
Ook de Protestantse Gemeente Colmschate en Schalkhaar(PGCS) is erbij!

 

Beste Buurgemeenten,

Hartelijk dank voor de brieven die we tot nu toe ontvingen. Vandaag is het onze beurt.

 

Wij als Ptrotestantse Gemeent Colmschate Schalkhaar bestrijken een groot en divers geografisch gebied. Tot onze kerkgemeente behoren de oude dorpskernen van Colmschate en Schalkhaar, een aantal Vinexwijken daterend van de jaren ‘70 van de vorige eeuw, alsmede nieuwe wijken die onlangs zijn gebouwd, zoals de Vijfhoek. Tevens is er een groot buitengebied met voornamelijk agrarische bestemming. Gemeenteleden uit al deze woongebieden vinden elkaar in de Ichtuskerk aan de Holterweg. De zondagse eredienst staat weliswaar centraal maar ook de grote variatie aan doordeweekse activiteiten is voor veel gemeenteleden belangrijk en zinvol.

 

We weten ons sterk maatschappelijk betrokken. We noemen hier vier initiatieven. (1) Zo zijn we Groene - en Fairtradekerk. Onlangs hebben we ons kerkgebouw losgekoppeld van de riolering en hebben een infiltratiesysteem rond de kerk aangebracht.

 

(2) We hebben intensief contact met asielzoekers uit het AZC Schalkhaar. Zij bezoeken onze kerkdiensten en doen mee in het vrijwilligerswerk.

 

(3) Een in het oog springend project is het CUC, het Colmschate-Ukraïne-Contact. Vanaf 2003 reist iedere zomer een groep jongeren van de PGCS, de Titus Brandsma parochie en de Lebuinuskerk naar Ukraïne om daar te werken aan projecten die het leven van de Ukraïnse jeugd een stukje mooier maakt. Het motto is Jeugd voor Jeugd, onze jeugd werkt samen met Ukraïnse jongeren aan het verbeteren van hun leefsituatie.

Om ook andere gemeenteleden een kans te geven om eens te kijken wat onze jongeren daar al die jaren hebben gedaan, zijn we bezig met het organiseren van een busreis in 2020.

 

(4) Een ander project met oog voor de samenleving is het realiseren van een afscheidshuis op het terrein van onze kerk. Het gebouw is eigendom van de kerk en wordt verhuurd aan een uitvaartondernemer. Het afscheidshuis is een gebouw met ruimtes waar overledenen kunnen worden opgebaard. Nabestaanden krijgen de sleutel, zodat zij 24 uur per dag naar hun geliefde kunnen om zo goed afscheid te nemen. Het wordt deze maand in gebruik genomen.

 

Zo valt er meer te noemen waarmee we ons gemeente van Christus weten. Daarover spreken we elkaar wellicht op de kerkendag van 6 oktober. We zien ernaar uit jullie te ontmoeten!

 

In verbondenheid,

Jan Hulzebosch, voorzitter kerkenraad PGCS.