Werkgemeenschap over impact tweede golf coronacrisis

Je wilt liever geen mensen kwijtraken uit de kring van kerkbezoek. We zijn daarom begonnen kerkdiensten voor te bereiden met specifieke groepen uit de gemeente. We bereiden bijvoorbeeld een kerkdienst met jonge mensen een kerkdienst voor in het kader van allerzielen. We kunnen dan de vragen van leven en dood evenwichtig bespreken zonder dat er direct de zwaarte op ligt van eeuwigheidszondag als je de lijst met namen voorleest van de mensen die je zijn ontvallen in het afgelopen jaar.


Zo maar één van de geluiden tijdens de werkgemeenschap van pastores uit de regio Almelo op 26 oktober 2020. De herders en leraars kwamen bijeen bij de gereformeerde kerk in Wierden. De pastores zaten op veilige afstand van elkaar en de meeste kwamen binnen met het mondkapje voor de mond. Er werden gedachten uitgewisseld over de komende bijzondere dagen van eeuwigheidszondag en kerst. Iemand vertelde dat men in zijn woonplaats met kerst de variatie qua diensten gebruikt om steeds wisselende doelgroepen uit te nodigen.

Een andere predikant vertelde over de afweging die constant gemaakt moet worden tussen enerzijds veiligheid en anderzijds vitaliteit. Je wordt teruggeworpen op je kernfuncties. Hoe laat je vieren tot zijn recht komen, omzien naar elkaar, gebed en lofprijzing? Kan je daar passende scenario’s bij bedenken? Is het niet naïef te denken dat alles weer normaal zal zijn als er een vaccin is?

‘Ik mis vooral het zingen’, zei een derde. ‘Ik mis ook de grote groepen’, zei een ander. Hij maakte een vergelijking met Jezus. Hij spreekt de duizenden toe op de berg, Hij heeft contact met de twaalven en af en toe gaat Hij alleen de berg op. Elk van de groepsgroottes geeft een eigen vorm van energie. Het ziet er naar uit dat met name de massabijeenkomsten vooralsnog een taboe zijn.

De tweede golf van besmettingen geven een handicap voor alle pastores. Kerkelijke werkers (en in theorie ook predikanten met een bepaalde opdracht) hebben te maken met een toegesneden taak, bijvoorbeeld de verzorging van het pastoraat. Bij de uitvoering van zo’n afgebakende taak is het nog moeilijker om aan de verwachtingen tegemoet te komen. Je wilt aan verwachtingen beantwoorden, maar het is juist in het pastoraat lastig. ‘Ik vraag altijd vooraf toestemming te komen en we vragen of we binnen het raamwerk passen van maximaal drie verschillende bezoekers per dag’. In verpleeghuizen is het maximum per dag zelfs gesteld op één persoon per dag.

De werkgemeenschap Almelo had voor een fysieke, veilige ontmoeting gekozen. Enkele leden benoemden de meerwaarde van een gesprek juist nu. Je staat als voorgangers voor de uitdaging om onderdelen van het kerkenwerk nieuw vorm te geven. Daarin kan je leren van elkaars ervaringen.

Foto: de twee Wierdense predikanten van de gereformeerde kerk ds. Lisette van Buren en ds. Pieter Dekker.