Update Anbi-gegevens

Er gaat een brief naar de kerkenraden in Overijssel en Flevoland met de vraag de Anbi-gegevens op de website te actualiseren. Zoals bekend moeten organisaties die giften ontvangen officieel aan verplichtingen voldoen, wil men de giften aftrekbaar houden voor de belasting. Daarbij hoort inzage in de baten en lasten van de organisatie en inzage in het beleid. De indruk bestaat dat er nogal wat kerkelijke gemeenten zijn die deze informatie niet ieder jaar bijwerken. Het is zaak dat de gegevens up-to-date zijn. Dat kwam naar voren tijdens een vergadering van het classicaal college op 1 november. 

De kerk verkeert in een bijzondere positie. De meeste organisaties met Anbi-status zijn één-op-één geregistreerd. De kerken kennen een soort trapsgewijze verbinding. Er is de landelijke kerk en er zijn plaatselijke gemeenten. Het is zaak dat ook de plaatselijke gemeentes voldoen aan de Anbi-criteria.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij hebben allemaal met de Anbi-regelgeving te maken. Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is sinds 1 januari 2016 verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening, begroting en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren, maar het is ook mogelijk deze te publiceren op bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden, en dat de link naar deze specifieke gegevens wordt doorgegeven aan de Belastingdienst. 

De classispredikant gebruikt de gegevens op de website als voorbereiding op een vierjaarlijks bezoek. Tijdens die voorbereidingen blijkt geregeld dat gegevens gedateerd zijn.

Het college stelde verder vast dat ongeveer een derde van de diaconieën en kerkrentmeesters inmiddels het nieuwe administratieprogramma Fris gebruikt. Het is de bedoeling dat alle diaconieën en kerkrentmeesters het systeem gaan gebruiken. Voor de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 is introductie van Fris nog facultatief. Daarna wil men er een bindende status aan geven.