Nieuw netwerk van kerken in Overijssel

De één vertelt dat er meer ruimte komt voor vrouwen in de kerk. De ander geeft aan dat de kerk die zij vertegenwoordigt daarin terughoudend is. Een derde benoemt de inzet voor de vrede. Drie geluiden die konden worden gehoord bij de eerste Kring van Kerken in Overijssel.

Met het initiatief om een Kring van Kerken Overijssel te vormen komt er een netwerk waarin mensen uit verschillende kerken elkaar leren kennen. De eerste netwerkontmoeting vond plaats op woensdag 25 september in Dalfsen. Vertegenwoordigers van zes kerken zetten er een raamwerk op. De verwachting is dat meer kerken gaan meedoen.

Op dit moment  zijn er zijdelings ontmoetingen van kerken in Overijssel. Er is een Platform. Er is een FUGO-beraad. Maar er is geen netwerk waarin de diversiteit van kerken uit de regio gezamenlijk optrekt. De Kring van Kerken beoogt uit iedere kerk in Overijssel tenminste één gezicht aan tafel te krijgen. Doordat men elkaar kent, zal men gemakkelijker elkaar opzoeken. En het is mogelijk regionale thema’s met elkaar af te stemmen. De structuur is lichtvoetig, weinig formeel.

Bij de eerste ontmoeting zijn enkele van de thema’s benoemd.  Er is afstemming met de provinciale staten over de leefbaarheid van het platteland in combinatie met de dorpskerkenproblematiek; culturele ontwikkeling in combinatie met monumentenzorg; sociaal beleid. Een ander thema betreft het stimuleren van kerkenvisies bij gemeentelijke overheden. De rijksoverheid nodigt wethouders uit om in de eigen woonplaatsen alle kerkelijke denominaties om de tafel te brengen. Er ontstaat dan een lokaal netwerk; en er kan in gezamenlijkheid een inventarisatie gemaakt worden van kerkelijke gebouwen.

Tijdens de bijeenkomst kwamen ook kerkelijke campagnes aan de orde. Er zijn er tenminste drie: kerkproeverij, kerkennacht, vredesweek (walk of peace). De kerkproeverij vindt plaats op 29 september; in Overijssel doen er zo’n vijftig kerken mee. Idee onder kerkproeverij is dat gemeenteleden mensen van buiten de kerk uitnodigen om een keer de sfeer en inhoud van een viering mee te maken. Door gezamenlijk de publiciteit te verzorgen is het mogelijk als kerken breder voor het voetlicht te komen.

Het interessegebied van de Kring valt samen met de provincie en het impliceert dat men kan inhaken op allerlei aanwezige structuren. RTV-Oost werkt in dezelfde regio. Via een vertegenwoordiger vanuit religie en levensbeschouwing zijn ook de kerken in de mediaraad van RTV-Oost aanwezig. Op dit moment is Cobi Noordhoff daarin werkzaam. Over het algemeen vonden de aanwezigen dat RTV-Oost en andere media in Overijssel openstaan voor kerkelijke berichtgevingen. Een positief geluid dus. De aanwezigen spraken enige tijd over de vraag of het de kerken voldoende lukt om de eigen spirituele motivatie voor het voetlicht te brengen. Het is aan de kerken zelf om daarin te zoeken naar mogelijke openingen.

De vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk vertelden dat ze mogelijk in januari diverse pastores van ziekenhuizen en zorginstellingen om de tafel willen brengen. Het gaat dan om het in beeld brengen van gezamenlijke vragen in deze sector. De PKN-ers vertelden verder dat ze periodiek overleg met de overheid blijven zoeken en openstaan voor bredere delegaties.

Met het oog op de toekomst is gekozen voor een jaarlijkse ontmoeting van het netwerk. Als datum voor 2020 is vastgelegd 30 september 2020 (laatste woensdag van september). Men wil kijken of men bij de orthodoxe kerk in Deventer kan samenkomen. Deze kerk zou dan iets kunnen vertellen over het karakter van de gemeente en iets kunnen aanreiken over de manier waarop ze een algemeen theologisch thema invullen, bijvoorbeeld het thema ‘verootmoediging’. Iemand vanuit een andere kerk (bijvoorbeeld de christelijke gereformeerde kerk) zou daar dan een reactie op kunnen geven vanuit de manier waarop in deze kerk één en ander inhoud krijgt.

Ter vergadering is de vraag gesteld of de adresgegevens van de kerken in Overijssel meer gebundeld beschikbaar kunnen komen. In Friesland is er een redelijk complete databank, waardoor je elkaar gemakkelijker weet te vinden.

Bij de vergadering waren aanwezig: Christelijk-gereformeerden (Henk Mijnders), Doopsgezinden (Tineke de Vries), Leger des Heils (Ingeborg Keijzer), Orthodoxen (Hanna Bos), Platform van Kerken (Mink de Vries), Protestanten (Wil Brouwer-Jansen, Klaas van der Kamp, Johan Kuiper), Remonstranten (Harry Wendt).

Addendum: Op de vraag naar adresgegevens hebben we later het internet afgespeurd. We vonden een redelijk bestand bij christelijknieuws.nl, je kunt doorklikken op adressen en dan bovenin de balk de diverse provincies vinden. Bij Overijssel vind je op het alfabet van plaatsnamen niet alleen de kerken, maar ook gospelkoren en andere christelijk getoonzette organisaties. Klik hier.