FRIS KOMT IN OKTOBER BESCHIKBAAR

Plaatselijke gemeenten in Overijssel en Flevoland kunnen in de tweede helft van oktober 2018 gebruik maken van een nieuwe methodiek bij het opstellen van hun begroting. Op dat moment is het eerste deel klaar van wat men kortweg FRIS noemt, dat is: een Financieel Rapportage en Informatie Systeem (afgekort: FRIS). Een maand later komt ook het tweede deel klaar, waarmee je de jaarrekening klaar kunt maken.

Voor colleges die nog niet werken met het rekeningschema van de Protestantse Kerk betekent dit wellicht aanpassingen in de boekhouding. Door de diversiteit in de huidige manieren van werken zal de impact van de veranderingen voor colleges verschillend zijn. De nieuwe richtlijn voor de jaarverslaggeving wordt in het najaar van 2018 door het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) gepubliceerd zodat er  voldoende tijd is om de introductie door te voeren. Ook de handleiding en het trainingsmateriaal voor het gebruik van FRIS zal gereed zijn voor de lancering.

Het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB), dat sinds 1 mei 2018 in functie is, heeft de standaarden vastgesteld voor FRIS. Het voordeel is dat gemeenten en CCBB’s daarmee op een gelijkwaardige manier samenwerken, zodat bijvoorbeeld een gemeente in Overijssel of Flevoland niet anders behandeld wordt dan een gemeente in Zuid-Holland. FRIS leidt, in combinatie met de GCBB-richtlijnen, tot veranderingen in de manier van verslaglegging aan de CCBB’s (Classicale Commissies voor de Behandeling van Beheerszaken) door de colleges van kerkrentmeesters en van diakenen.


Afgelopen synode is besloten om diakenen en kerkrentmeesters beter te ondersteunen bij de financiële rapportages. In het gebruiksvriendelijke systeem dat hiervoor is gemaakt, is een uniforme opzet voor begrotingen en jaarrekeningen verwerkt. Het opstellen en indienen van begrotingen en jaarrekeningen wordt eenvoudiger. Door de uniforme opzet hoeft u maar een keer kennis te maken met het systeem en volgend jaar zijn de vergelijkende cijfers als ingevuld. Eenmaal gewend zullen diakenen en kerkrentmeesters minder tijd kwijt zijn aan rapportages zoals jaarrekeningen en begrotingen omdat het opstellen en indienen gemakkelijker gaat,

Wie vragen heeft over FRIS kan contact zoeken met een speciaal projectteam voor het werk: fris@protestantsekerk.nl. Op de website van de PKN is meer informatie te vinden, klik hier. En er is ook een filmpje gemaakt dat wordt aangeboden via de website van de Protestantse Kerk. Wim Oosterom, voorzitter van het generale college, legt daarin uit hoe het gebruik van FRIS de algemene afstemming verbetert, klik hier.