Uitnodiging predikanten en kerkelijke werkers in Overijssel-Flevoland

Het breed-moderamen van de classis nodigt alle predikanten en kerkelijk werkers uit voor een bezinningsmiddag op maandag 17 juni 2019 in Dalfsen. De middag begint met een informele lunch. Daarna komt het thema ‘spiritualiteit van samen’ in diverse toonaarden aan bod.

Aanleiding voor het breed-moderamen om de bijeenkomst uit te schrijven is de wens de onderlinge afstemming te bevorderen. In workshops komen de diverse structuren van ringen en werkgemeenschappen aan bod. In het meer plenaire deel gaat het om de spirituele onderbouwing.

De nieuwe organisatie van de kerk nodigt gemeenten in Overijssel en Flevoland uit om zich op een nieuwe manier te organiseren. De organisatie vindt minder plaats vanuit een oude besluiten-cultuur en meer vanuit het verlangen te ontmoeten en te verdiepen. Meer spiritualiteit en minder management. Je kunt die twee natuurlijk niet helemaal tegen elkaar uitspelen. Tegelijk moet je als voorgangers de veranderingen serieus nemen en meer willen doen dan alleen de bordjes bij de ingang van de kerk te verhangen. ‘Als we op een nieuwe manier invulling willen geven aan relaties en samenwerking is het zinvol de vraag te stellen: wat is de spiritualiteit van de ontmoeting, van de samenwerking en de teamvorming?’, aldus een notitie in het breed-moderamen besproken. ‘We willen over die vraag nadenken in het verlangen verdieping te geven aan de werkgemeenschappen en de ringen die we in de classis Overijssel-Flevoland aan het vormen zijn’.

Het breed-moderamen heeft bij de invulling van het programma volledig kunnen putten uit de predikanten die in de classis werkzaam zijn. Wie bij de workshops zich niet verder in ringen en werkgemeenschappen wil verdiepen kan terecht bij Pieter Endedijk, die op de kracht van samen zingen doorgaat of bij Klaas Dijkstra, die actuele vragen over de mobiliteit en het werk van predikanten en kerkelijk werkers bespreekt. Na afloop van de workshops brengen de workshopleiders verslag uit van wat er in kleinere groep is besproken, zodat iedere bezoeker idee krijgt van het totaalplaatje.

Hieronder de uitnodigingsbrief.

Aan de predikanten en kerkelijk werkers in de classis Overijssel-Flevoland
Aan de afgevaardigden naar de classicale vergadering van Overijssel-Flevoland

Dalfsen, februari 2019 


Beste mensen,

We vinden het belangrijk om elkaar als predikanten en kerkelijk werkers in de classis te ontmoeten. Het doet ons daarom genoegen u uit te nodigen voor een bezinningsmiddag op maandag 17 juni 2019 vanaf 12.00 uur tot 16.15 uur in De Overkant, Kerkplein 22 te Dalfsen. We willen nadenken over het thema ‘Spiritualiteit van samen’. 


Aanleiding voor deze invitatie is de vorming van de nieuwe classis Overijssel-Flevoland. Dat is niet alleen een theoretische zaak; het is een gezamenlijke uitdaging voor predikanten en kerkelijk werkers. We zullen ieders betrokkenheid nodig hebben om de werkgemeenschappen en ringen verder te stroomlijnen. We zien dat allereerst als een geestelijke zaak; vandaar het thema ‘spiritualiteit van samen’. We hopen met de samenkomst de onderlinge gemeenschap te onderbouwen en versterken. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

11.45 uur: Inloop
12.00 uur: Informele lunch, onderlinge ontmoeting
13.00 uur: Opening 
13.10 uur: Column met beelden over ‘spiritualiteit van samen’ door Elsbeth Gruteke 
13.15 uur: Bijbels-theologische lijnen ‘spiritualiteit van samen’ door Hennie Marsman  
13.35 uur: Zingen
13.40 uur: Praktisch-theologische lijnen ‘spiritualiteit van samen’ door Hans Baart  
14.00 uur: Reacties 
14.20 uur: PAUZE
14.35 uur: Inleiding groepsgesprekken: 
                  a. samen zingen (o.l.v. Pieter Endedijk)
                  b. werkgemeenschappen (o.l.v. Hans van Solkema)
                  c. ringen (o.l.v. Henk Spit)
                  d. mobiliteit in een veranderend landschap (o.l.v. Klaas Dijkstra) 
14.45 uur: Groepsgesprekken 
15.15 uur: Plenaire uitwisseling 
15.45 uur: Liturgische afsluiting 
16.15 uur: Einde programma, informeel napraten
17.00 uur: Einde 

Een toelichting bij de genoemde namen: 
* Ds. Elsbeth Gruteke. Predikante in Zeewolde. Ook journalist en presentatrice voor NPO-Radio. Is een gewaardeerd commentator bij omroep Flevoland. Schrijft columns voor onder meer Christelijk Weekblad en is redacteur voor Kontekstueel. 
* Dr. Hennie Marsman. Predikante in Losser. Promoveerde op een proefschrift ‘Women in Ugarit en Israel: Their Social and Religious Position in the Context of the Ancient Near East’. Vertelt op een website over zichzelf: ‘Als predikant wil ik graag samen oplopen met mensen. Zo in gesprek zijn, dat er ruimte is voor de Derde in ons midden. Samen (aan)geraakt worden met Gods liefde voor ons’. 
* Ds. Hans Baart. Sinds kort predikant in de gereformeerde kerk in Ommen. Noemt zichzelf op linked-in ‘praatjesmaker’ en ‘tekstschrijver’. Vindt het als predikant belangrijk aandacht te besteden aan oecumene en jeugd, jongeren en gezinnen. Verdiepte zich in facetten van het gebed. 
* Ds. Pieter Endedijk. Predikant in Almelo. Is secretaris van de commissie die het liedboek 2013 heeft samengesteld.   
* Ds. Henk Spit. Predikant in Diepenveen. Heeft als voorzitter van het classicaal college voor visitatie onder meer een focus op het functioneren van de ringen.  
* Ds. Hans van Solkema. Predikant in Heino. Is voorzitter van de classis Overijssel-Flevoland en heeft ook in organisatorische zin ervaringen met de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijke werkers. 
* Dr. Klaas Dijkstra. Was ooit regioconsulent voor Overijssel-Flevoland. Is nu verbonden aan het bureau mobiliteit van predikanten en kerkelijke werkers van de landelijke dienstenorganisatie.  

We verheugen ons op de ontmoeting. We vragen u zich vooraf per mail op te geven (k.vanderkamp@pkn.nl), liefst per ommegaande, maar in ieder geval voor 1 juni, zodat de catering en reservering van zalen kan worden afgestemd op het aantal bezoekers. Er zijn voor de deelnemers geen entreekosten verbonden aan de middag.  


Een hartelijke groet,

Jan Dirk Wassenaar, scriba van de classis Overijssel-Flevoland 

Klaas van der Kamp, classispredikant Overijssel-Flevoland 

Foto's (internet):
Boven Hennie Marsman 
Onder Hans Baart
Voorpagina: Klaas Dijkstra