Inschrijving als steward

Jonge mensen die als steward bij de elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken in 2022 willen meedoen, kunnen zich nog melden tot 30 juni 2021. Dat heeft de Wereldraad meegedeeld op de website van de assemblee, die van 21 augustus tot 10 september 2022 in Karlsruhe plaatsvindt.

De Wereldraad van Kerken is van plan 160 jonge mensen uit de hele wereld in staat te stellen de grote kerkelijke conferentie in Duitsland te volgen. Het gaat om mensen tussen de 18 en 30 jaar, die het Engels machtig zijn. Ze wisselen ervaringen uit met elkaar over kerk, geloof en samenleving; ze verrichten facilitaire diensten tijdens de assemblee, waardoor ze in het hart van de organisatie en de oecumene kunnen kijken.

Stewards komen een week voor de feitelijke assemblee, waar de officiële afgevaardigden van de kerken, worden verwacht, in Karlsruhe bijeen. Ze krijgen er een soort spoedcursus om enerzijds idee te krijgen van wat de assemblee is, aan de andere kant oefenen ze zich in facilitaire taken die ze uitoefenen tijdens de assemblee.

De Wereldraad betaalt kost en inwoning van de stewards. De jonge mensen moeten zelf de reiskosten naar Karlsruhe regelen; mogelijk dat er iets te overleggen valt met de landelijke kerk waar men onderdeel van uitmaakt, zo geeft de organisatie in overweging.

Om in aanmerking te komen voor een steward-programma moet men een uitgebreid informatieformulier invullen. Daarop komt de vraag voor om in 300 woorden (dus een half A-4-tje) iets te zeggen over zichzelf, over de belangrijke zaken die in het eigen land spelen en over de vraag in hoeverre men kan bijdragen aan een stewardprogramma, c.q. thuis iets kan vertellen over de opgedane ervaringen. De organisatie kan uit die teksten aflezen in hoeverre mensen passen bij de teams die ze vormen; aangenomen mag worden dat er meer dan 160 aanmeldingen zijn en men probeert enige spreiding aan te brengen tussen landen en achtergronden. 

De ervaring leert dat jonge mensen die één keer achter de schermen gekeken hebben, aardigheid beleven aan de internationale contacten. Ze hebben leeftijdsgenoten uit andere werelddelen ontmoet en in de samenwerking iets van hun denkwijze leren verstaan. Tegelijk geeft het programma een inkijkje in kerk en politiek waar je elders niet zo gauw op die manier mee te maken krijgt. Kortom: Een paar weken die je je leven lang bijblijven. 

Voor een invulformulier: klik hier.
Voor een internationale website: klik hier.

Foto: Steward tijdens één van de internationale ontmoetingen van de kerken