Teamcoaching bij Ruimzicht

Steeds meer predikanten en pastores werken als team. De ontwikkeling is onomkeerbaar. Van een invulling van het predikantschap als zelfstandige gaat het ambt steeds meer richting collegiale samenwerking. Dat blijkt in de praktijk gepaard te gaan met een paradigmawisseling voor pastores. Vandaar dat Ruimzicht een training voorbereidt voor teams. Een nieuwe trend: teamcoaching.

Florida de Kok en Jan Albert Stam van stichting Ruimzicht vertellen er over in een ronde langs diverse classispredikanten. Florida de Kok is als predikant verbonden aan Ruimzicht en Albert Jan Stam is een van de coaches met wie Ruimzicht samenwerkt. De stichting heeft een lange traditie in het faciliteren van studenten op weg naar het predikantschap. De laatste tien jaar is er een faciliteit bij gekomen: het coachen van individuele predikanten en nu recent ook het coachen van teams van pastores.

Je merkt in de classis Overijssel-Flevoland een toenemende vraag naar zo’n teamcoaching. Er zijn diverse plaatsen waar men als pastores nadrukkelijker collegiaal overleg voert en de noodzakelijke werkzaamheden onderling verdeelt. Plaatsen als Enschede, Hengelo en Dronten werken al enkele jaren met een team van pastores, waarbij de wijkindeling geen of een minder prominente rol speelt. Andere plaatsen overwegen zo’n stap te maken, zoals de tien dorpen in de Noordoostpolder, de regio Klein-Salland en de regio Oost-Twente. Het doet een beroep op nieuwe vaardigheden van de professionele werkers.

Albert Jan Stam legt uit hoe de groepscoaching werkt. Er zijn allerlei vaardigheden die gevraagd worden, de accenten verschuiven: van nadruk op het onderlinge vertrouwen naar het hanteren van processen, van het invullen van taken en rollen tot het stellen van doelen en het werken aan een gezamenlijke missie. Van huis uit hebben de pastores de neiging om te starten bij het onderling vertrouwen. Bedrijven en ook de coaching van Albert Jan Stam zetten juist in bij de gezamenlijke missie. Als je die missie kunt verwoorden, krijgen andere disciplines makkelijker het gewicht dat ze moeten krijgen.

De individuele coaching van pastores staat al langer op het programma van Ruimzicht. Er zijn zeven coaches die aan Ruimzicht zijn verbonden die in ongeveer zeven ontmoetingen met predikanten werken aan de beroepshouding. Drie begrippen staan daarbij centraal: autonomie, verbinding en ontwikkeling. Florida de Kok en Albert Jan Stam merken dat er vaak spanningen ontstaan op het snijvlak van autonomie en verbinding. Ze verhelderen die spanning voor de predikant en werken toe naar een professioneel omgaan met ogenschijnlijke dilemma’s. Ze kiezen voor een positieve psychologie, het aansluiten bij positieve energie en het daarvoor organiseren van het netwerk.

De classis Overijssel-Flevoland legt veel nadruk op de permanente educatie. Meer dan zestig pastores hebben inmiddels een reactie gehad op hun studieplannen. Een speciale werkgroep permanente educatie analyseert de plannen en stelt vast dat men nog te weinig het format hanteert van de landelijke Protestantse Kerk om tot een invulling van een vijfjarenaanpak te komen. In gesprekken met de pastores adviseert de classispredikant regelmatig om enige ruimte in te bouwen voor supervisie. Coaching kan een andere variant zijn om aan de persoonlijke attitude voor het werk invulling te geven.

Ruimzicht heeft een training die voor zeven gesprekken zo’n 2400 euro rekent. Dankzij een zorgvuldig opgezet net van sponsoring, studietoelagen en eventuele kortingen (via bijvoorbeeld Dominass verzekering module 4 of 5) kan men uiteindelijk gratis of voor zo’n 478 euro de training volgen. Ruimzicht reikt predikanten de benodigde formulieren aan waarop men de subsidies kan aanvragen.

Foto: digitaal overleg met links boven Florida de Kok en onder Albert Jan Stam