Een huiskamerviering in de zorg

Op alle berichten over het coronavirus kwam ook een reactie uit de zorg. Annerie Snier en Els Groeneveld van ZorgAccent stuurden een liturgie met een toelichting van een huiskamerviering. We geven de opzet door. Het is tegelijk een bijdrage om de brug tussen zorgsector en kerkelijke gemeente te helpen leggen. De pastores schrijven bij de tekst: 'Hierbij geven we jullie de mogelijkheid om zelf een klein moment van aandacht en bezinning te houden.  Het is een try-out.  Dus ideeën  en tips zijn van harte welkom op ons emailadres: geestelijkeverzorging@zorgaccent.nl. Met groet, Annerie Snier en Els Groeneveld'.

 

De Heer is mijn Herder

(een huiskamerviering)

Vooraf Muziek

Welkom

 Intochtslied       Mijn ziel is stil tot God mijn Heer (psalm 62)

 

    1   Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
         van Hem verwacht ik altijd weer

         mijn heil, ‑ op Hem toch kan ik bouwen.

         Ik wankel niet, want Hij staat vast;        
         mijn toevlucht, als het water wast,

         mijn rots, mijn enige vertrouwen.

 

    2   Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
         mijn naam rust in de schutse Gods.

         O volk, uw God laat u niet vallen.

         Als gij voor Hem uw hart uitstort,
         vertrouw dat gij gezegend wordt;

         God is een schuilplaats voor ons allen.

 

Begroeting

We zijn hier bij elkaar in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wij mogen elkaar moed in spreken, iedere dag opnieuw, door te zeggen dat Onze Hulp is, in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en niet loslaat het werk dat Zijn hand begon.

 

Psalm 23

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,

hij geeft mij nieuwe kracht, -en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg, door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,

uw stok en uw staf, zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel, voor het oog van de vijand,

u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,

ik keer terug in het huis van de HEER, tot in lengte van dagen. Amen

 

Lied           Dank u voor deze nieuwe morgen

 

1       Dank U voor deze nieuwe morgen,
         dank U voor elke nieuwe dag.

         Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

 

2       Dank U voor deze mooie aarde,
         dank U voor sterren, maan en zon

         Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron.

 

3       Dank U dat alle vogels zingen,
         dank U voor elke boom in bloei.

         Dank U voor zoveel goede dingen, dank U dat ik groei.

 

4       Dank U voor steun in moeilijkheden,
         altijd ziet U naar mensen om.

         Dank U voor vrienden en voor vreemden, die ik tegenkom.

 

5       Dank U voor alle mooie klanken,
         Al wat ik zien en horen kan.

         Dank U – o God, ik wil U danken, dat ik danken kan.

 

Het verloren schaap

Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.”

 

Lied           De Heer is mijn herder

 

1       De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust;

         Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.

         Hij voert mij al zachtkens aan waatren der rust.

 

 

2       De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel,

         Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen,

         Hij schraagt me als ik wankel, Hij draagt me als ik viel.

 

3       De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf,

         geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen;

         o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf!

4       De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn

         verkwikken en laven zijn hemelse gaven;

         Hij wil mij versterken met brood en met wijn.

 

5       De Heer is mijn Herder, Hem blijf ik gewijd!

         'k zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren:

          zo kroont met haar zegen  zijn liefde me altijd.

 

Praten over ………….

Herders, Schapen, dwalen en de weg weer terug vinden, veilige armen….

 

Lied                    Veilig in Jezus’ armen

 

1                 Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart.

                   Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

                   Hoor, ’t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vree,

                   ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee.

                   Veilig in Jezus’ armen,veilig aan Jezus’ hart.

                   Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

2                 Jezus mijn dierb’re toevlucht,Jezus, U stierf voor mij.

                   Dat op die rots der eeuwen, eeuwig mijn hope zij.

                   Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt

                   en ’t oog aan gindse kusten, Uw heillicht gloren ziet.

                   Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart.

                   Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

 

Voorbeden                

Eeuwige God en Vader,

Wij danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn, voor uw aangezicht

Wij zijn dankbaar dat u onze herder wilt zijn en steeds naar ons op zoek gaat. Wij danken u voor de aandacht en de liefde die we mogen ontvangen van mensen om ons heen.

 

Wij zouden willen bidden voor……….

Zo bidden wij: Heer, hoor ons gebed

 

Stil Gebed

(We zijn even stil om aan God onze eigen gedachten en gebeden toe te vertrouwen….)

Toelichting

Begeleidend Schrijven bij de Huiskamerviering voor de Zorg.

 

Beste medewerkers,

 

Hierbij geven we jullie de mogelijkheid om zelf een klein moment van aandacht en bezinning te houden.  

Het is een try-out.  Dus ideeën  en tips zijn van harte welkom op ons emailadres: geestelijkeverzorging@zorgaccent.nl. Met groet, Annerie Snier en Els Groeneveld.

 

Tips:

Probeer een rustig moment van de dag te kiezen.

Zorg voor een rustige plek.

Haal de afleidende dingen zoveel mogelijk van tafel.

Leg een mooi kleed neer en evt. een open geslagen bijbel en evt. een elektrische kaars, en/of een mooi beeld, item dat past bij het onderwerp.

Schik het zodat mensen iets mooi hebben om naar te kijken.

Zet mensen die slecht horen naast degene die het woord voert.

Leg uit wat er op tafel staat voor wie het niet goed ziet.

Wie van de zorg bij het moment aanwezig is kan goed helpen de sfeer te creëren en mee te helpen bij het gespreksmoment en de liederen aan te wijzen indien nodig.

 

Presentatie                   

Luid en duidelijk spreken , maar ook vooral langzaam.

Neem de tijd tussen de onderdelen, tel even tot tien….

 

Liederen             

De liederen zijn vrij bekend.

Met zijn allen zingen werkt het best,  maar je kunt ze altijd terugvinden op YouTube en laten horen, dan kunnen de bewoners ook meezingen.

 

Vooraf                

Kies mooie muziek, zacht en bezinnend of wellicht mooie orgelmuziek zodat men een beetje in de stemming komt. Wat ook goed werkt om even wat klokgelui te laten horen.

 

Bij de voorbeden

We vragen om de beurt de bewoners en andere aanwezigen waarvoor iemand graag wil danken en/of bidden.

Probeer positief in te gaan op wat iemand aandraagt.

“Vertaal” het voor iedereen, herhaal het voor iedereen.

Je kunt mensen die het moeilijk vinden, helpen iets te vinden, stel iets voor.

 

Sluit mensen die niet kerkelijk zijn niet uit.

Vraag hen bij de voorbeden dan naar een goede wens voor de wereld of voor hun naasten. (z.o.z.)

 

Als er mensen zijn uit de R.K traditie zijn is het gepast om te vragen of ze misschien zelf het Wees Gegroet willen bidden:

In de naam van de vader en de zoon en de Heilige Geest ((kruisteken)

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U,

gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

 

Bij het gesprek

Het gesprek moet niet, maar is een mogelijkheid om wat over het thema met elkaar te praten.

Ga niet in discussie. Beaam wat mensen zeggen of vraag of ze een voorbeeld kunnen geven.

Vertel zelf eventueel iets dat je raakt of mooi vindt.

 

Afsluiten

Sluit af met dezelfde muziek als waar je mee begon en geef goed aan dat dit het einde is van deze viering/gesprek/ aandacht. Bedank ieder voor de aanwezigheid.