Voorgangersontbijt in Kampen

Meer dan 25 voorgangers, enkele wethouders en ambtenaren en de burgemeester. In de Hanzestad Kampen maakt men werk van het voorgangersontbijt. Even voor half acht in de ochtend, in deze tijd eind november is het dan nog donker, doemen de schimmen op van mannen en vrouwen die de opdracht hebben geestelijk leiding te geven aan een deel van de bevolking.

Ze zijn er van baptist tot gereformeerde gemeente, van gereformeerd vrijgemaakt tot rooms-katholiek en natuurlijk diverse protestantse voorgangers. Die zijn in de burgerlijke gemeente Kampen ook zeer divers qua achtergrond. Als je voor zestig procent werkzaam bent in het kleine kerkdorp Zalk – Veecaten zal je je qua liturgie thuis voelen bij de psalmen. Ben je voorganger van de gereformeerde kerk de Bron in IJsselmuiden – Grafhorst dan kan je prima uit de voeten met het nieuwe liedboek.  Voor de burgemeester komen ze zo eenmaal per jaar bij elkaar; voor sommige voorgangers is het het enige moment in het jaar dat ze een concrete voorganger spreken van een andere denominatie. In die zin is de burgerlijke overheid verbindend aanwezig.

Burgemeester Bort Koelewijn en zijn medewerkers doen moeite inhoud en ontspanning op een goede manier te combineren. Er is een duidelijk gestructureerde agenda met thema’s die er toe doen: over het sociale domein, het armoedebeleid, leegstand van kerken, de winkelsluitingswet; en er zijn thema’s aangedragen door de pastores, bijvoorbeeld over het kerkasiel, de wijkverbinders en het naoberschap.

De bijeenkomst begint met een schriftlezing van de burgemeester uit Spreuken, over wijsheid die heilzaam uitwerkt voor een stad. Hij leest een gebed van Franciscus voor en vraagt een moment stilte. Bij een voorstellingsrondje vraagt hij niet alleen naam en kerk te noemen, maar ook een beschrijving van de laatste foto die op het mobieltje is gezet. Dat geeft een gevarieerd beeld. Van een kerkelijk uitje naar Zandvoort en het woonhuis van Corrie ten Boom in Haarlem tot foto’s van wonden bij kinderen die op de foto zijn gezet om te overleggen met een partner.

De burgemeester geeft een toelichting bij het drugs- en alcolholbeleid. Hij verduidelijkt de moeite die de gemeente heeft om jonge mensen in de circa 20 keten die er in de gemeente zijn verantwoord met alcohol te laten omgaan. Geen alcohol beneden de 18, is het devies. Maar zelfs de ouders zijn geneigd dat oogluikend toe te laten. Wethouder Jan Peter van der Sluis geeft een toelichting op het sociaal domein en de inzet van de gemeente om de eenzaamheid tegen te gaan. Wethouder Irma van der Sloot gaat in op de armoede en het verlangen van de gemeente de verborgen armoede op te sporen en tegen te gaan. Ze sprak de bereidheid uit de kerken uit te nodigen om in een expertmeeting over dit thema door te spreken. Op de vraag wie het beste zou kunnen worden aangeschreven, diakenen of predikanten, suggereerde één van de aanwezigen de predikanten als contactpersonen te gebruiken, omdat zij bij dit ontbijt waren ingepraat.

De gemeente Kampen heeft een verkenning aangekondigd over de zondagsrust. Eén van de voorgangers wilde weten in hoeverre zo’n verkenning zinvol is. De burgemeester riep op als kerken mee te doen op de momenten dat er gespreksavonden worden opgezet. Wethouder Albert Holtland ging in op de vragen ten aanzien van monumentenbeheer. De gemeente voert een voorzichtig beleid als het gaat om bemoeienis met kerken en hun gebouwen. Men wil als burgerlijke gemeente de eigen hand niet overspelen. Maar men denkt wel mee over een zinvol gebruik. Als het technisch kon, zou ik me kunnen voorstellen dat de kogge een plek zou krijgen in een kerk, verwoordde de wethouder. Hij gaf tegelijk te kennen dat er nog ruimte te huur is in de Broederpoort, indien een kerk een goedkope en toch aansprekende locatie zoekt voor een catechese. Wethouder Geert Meijering ging in op de vraag naar de wijkverbinders en zegde toe het contact met de kerken te zullen stimuleren.

Vanuit de predikanten werd er een pleidooi gehouden om vluchtelingen meer ruimte te bieden, vooral als het gaat om toepassing van het kinderpardon. Een andere voorganger deelde informatie uit over een vernieuwend burennetwerk. Aan het einde vatte een voorganger de waarde van de ontmoeting samen met de woorden, dat hij nu nog in staat was om gerichter voorbede voor de overheid uit te spreken in een kerkdienst.

Burgemeester Bort Koelewijn sprak na afloop een opbouwend woord in over de acties voor de voedselbank. Op de vraag of hij zelf predikant had willen worden reageerde hij overigens terughoudend. Klik hier.