Oriëntatiemiddag over doorwerken na emeritaat

Hoe aantrekkelijk zou het kunnen zijn voor emeritus-predikanten om werkzaamheden te verrichten in lokale kerkelijke gemeenten? De classis Overijssel-Flevoland organiseert daarover een oriëntatiemiddag voor emeriti en dienstdoende predikanten die het emeritaat dichterbij zien komen. Wie wil kan er bij zijn op vrijdagmiddag 13 mei van 14.00 uur tot 16.45 uur in Dalfsen.

Het breed moderamen van de classis heeft het initiatief genomen voor een bezinning. Aanleiding was de vaststelling dat in zeven jaar tijd 39 procent van de predikanten in de classis Overijssel-Flevoland met emeritaat gaat. Naar verwachting zal het voor 20 procent van de gemeenten lastig zijn om een nieuwe invulling te geven aan het kerkenwerk, omdat de doorstroming van de onderwijsinstellingen en de reorganisatie van pastoresplaatsen onvoldoende soelaas bieden om het tekort te compenseren. Met een oriëntatiemiddag denkt het breed moderamen te kunnen bijdragen aan het besef in de kerk dat emeriti-pastores een wenselijke bijdrage kunnen leveren om het kerkelijke werk het komende decennium te continueren.

Er zijn in Overijssel-Flevoland diverse pastores die na hun emeritaat zijn gestopt met het verzorgen van kerkdiensten en het ondersteunen van het pastoraat. Het is geen probleem als mensen daar heel bewust voor kiezen. Maar met de krapte op de pastoresmarkt is het wenselijk, zo redeneren de vertegenwoordigers in de classis, dat predikanten en andere pastores in ieder geval nadenken over de mogelijkheid om ook na het emeritaat werkzaamheden voor de kerk te blijven verzorgen.

Tijdens de oriëntatiemiddag zal Hans Runherd, beleidsmedewerker van de landelijke kerk voor traktementen en pensioenen, ingaan op de zakelijke kant van een emeritus die blijft werken. Ds. Henk de Jong uit Kampen, die tot zijn emeritaat in Windesheim werkte, zal iets vertellen over zijn ambtelijke ervaringen sinds hij met emeritaat is. Ds. Klaas van der Kamp zet de toon door in te gaan op de verwachte krapte en de herschikking zoals ze in de ambtsdiscussie rond 'Geroepen en Gezonden' een rol spelen. Ds. Liekele Hoekstra uit Nieuwleusen, zelf bijna aan het emeritaat toe, verzorgt de liturgische opening en leidt het forumgesprek. 

De oriëntatiemiddag heeft het thema ‘Emeritaat als tussenstap’. Het programma in De Overkant te Dalfsen ziet er als volgt uit:

13.30 uur inloop informeel
14.00 uur welkom (ds. Klaas van der Kamp)
14.15 uur opening (ds. Liekele Hoekstra)
14.30 uur inleiding 'rechtspositionele opties voor een emeritus' (Hans Runherd)
15.00 uur praktijkervaring (ds. Henk de Jong)
15.30 uur pauze  
15.45 uur forumgesprek (ds. Liekele Hoekstra)
16.30 uur Afsluiting
16.45 uur einde

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Opgave is mogelijk via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl

Diverse kranten schreven over het initiatief. Het Algemeen Dagblad (Stentor) plaatste een artikel, waarin ds. Klaas van der Kamp en ds. Henk de Jong aan het woord komen. Klik hier. Het Nederlands Dagblad plaatste een artikel met onder meer de volgende tekst: 

Gaat het om losse klussen, of kan een emeritus ook gemeentepredikant blijven?
‘Dat kan ook als gemeentepredikant. Wat veel voorkomt is dat predikanten na hun emeritering het seizoen vol maken. Verder zijn er emeriti die het predikantswerk voortzetten in een andere gemeente. Vaak gaat het om een wat kleinere gemeente met een deeltijdaanstelling. De kerkorde biedt daar mogelijkheden voor.’

 

Wat is uw indruk: staan predikanten daar voor open?

‘Ik heb het idee dat niet iedereen zich bewust is van de nood. Door erop te wijzen dat we mensen nodig hebben, gaan misschien meer predikanten nadenken. Misschien kunnen wij daar als classis een bemiddelende of stimulerende rol in spelen. Voor de bijeenkomst in mei hebben we twee categorieën aangeschreven: zittende en aankomende emeriti. Met name de laatste groep vindt het interessant om er meer van te weten. Predikanten die al met pensioen zijn hebben vaak al bepaalde keuzes gemaakt; die doen vrijwilligerswerk of hebben een caravan gekocht.’