Feedback op studieplannen

Overijssel-Flevoland blijft werk maken van de studieplannen van predikanten en kerkelijke werkers. Er komt een commissie die alle studieplannen leest en er een beoordeling van geeft. Deze informatie wordt teruggezonden naar de predikanten en kerkelijke werkers die er hun voordeel mee kunnen doen. Het breed-moderamen heeft daartoe besloten tijdens de tweede ontbijtvergadering. Op 30 november kwamen tien leden en adviseurs bijeen aan het kerkplein in Dalfsen.

Het judicium over de studieplannen is bedoeld als een stimulans voor de predikanten en kerkelijke werkers. Ze krijgen daarmee van buitenaf feedback en dat helpt – zo is de gedachte – om nog eens opnieuw zelf naar de consistentie te kijken. De classispredikant is gevraagd om tijdens de vierjaarlijkse gesprekken ook de studieplannen aan de orde te stellen. Dat geeft dan opnieuw imput voor de werkers. Bedoeling is aan de voorkant van het werk aan kwaliteitsstimulering te doen, zodat er aan de achterkant minder problemen zijn.

Globaal gesproken kan je bij een studieplan vanuit twee invalshoeken thema’s kiezen. Of je kiest onderwerpen die aansluiten bij je hobby en waar je toch al goed in bent; of je kiest juist onderwerpen waar je iets minder in presteert; de permanente educatie kan dan dienen als verbeteraar van het repertoire van de predikant en kerkelijk werker. Beide invalshoeken zijn legitiem.

Met deze beleidslijn behoort de classis Overijssel-Flevoland tot de meer actieve classes waar het gaat op het stimuleren van permanente educatie. Er zijn ook classes die dit onderwerp meer voor kennisgeving aannemen.

Een ander punt op de agenda vormde de vraag van diverse gemeenten om kwijtschelding van predikantsgelden te mogen ontvangen, waar men niet van plan is voorlopig een vacature op te vullen. Het breed-moderamen is terughoudend op dit punt. Het moet echt gaan om een situatie waarin de gemeente niet anders kan dan te kiezen voor een andere invulling van de predikantsvacature, bijvoorbeeld die van kerkelijk werker. In een dergelijke situatie stuurt het breed-moderamen de betrokken gemeente een brief met enkele vragen waaruit de gemaakte keuze inzichtelijk wordt gemaakt. Het breed-moderamen wijst er tegelijk op dat met de verandering van de vacature richting bijvoorbeeld een kerkelijk werker wel andere kosten om de hoek komen kijken. Zo zijn er extra kosten voor de continuïteit in kerkdiensten, bediening sacramenten, ondersteuning van de kerkelijk werker, extra reiskosten in dat verband, consulentskosten en dergelijke.

Het breed-moderamen bereidde verder de agenda voor van de classicale vergadering van december. Er komen thema’s aan de orde als: de controle op de eigenlijkheid van kerkdiensten leiden van kerkelijke werkers, de benoeming van een voorzitter van het classicale college van visitatoren, de vaststelling van een huishoudelijk reglement en de bespreking van de taken van de classicale vergadering. Om dat laatste in beeld te krijgen is er een fictieve brief geschreven van een predikant die al vier jaar in de classis zit en die zijn nichtje uitlegt wat er zoal gebeurt. Tijdens de bespreking zal het breed-moderamen de vraag aan de orde stellen of er diverse commissies ingesteld kunnen worden, waarin leden van de classis kunnen participeren. Op die manier wil het breed-moderamen de taken die er in de regio zijn over meer schouders verspreiden en individuele classisleden bij het werk betrekken.

Er kwamen in de vergadering zo’n tien gemeenten aan de orde, waar bijzondere omstandigheden zijn, variërend van spanningen rond personen of veranderingen tot ontwikkelingen rond verdere samenwerking en reorganisaties.