Nieuwe ringen

De kerken in Nederland staan voor ingrijpende veranderingen. Eén van de wijzigingen heeft met de ring te maken, je kan ook zeggen: de classis oude stijl.

Hieronder is een didaktisch model opgenomen, wat in één zo'n context is gebruikt. Het is een mogelijkheid op een gesprek te starten over de betekenis en de aankleding van de ring. De opdracht voor elk van de bezoekers bij dit model luidt:
1. Plaats onder ‘concretiseringen’ bij twee trefwoorden een plusje (dat betekent: dit vind ik zeer belangrijk, daar moeten we tijd aan besteden).
2. Plaats onder ‘concretiseringen’ bij één trefwoord een minnetje (dat betekent: dit vind ik eigenlijk helemaal niet zo belangrijk voor de nieuwe ring).
3. Voeg nog één trefwoord toe en doe dat onder de rubriek waar dat naar jouw idee het beste past.

Vervolgens is er een gespreksleider die de plusjes, minnetjes en trefwoorden met de groep inventariseert. Tekent zich een reëel beeld af van hoe de ring zou kunnen functioneren? Kan je op basis van de scores een ideaaltypische agenda opbouwen?


Concretisering

1. Onderlinge ontmoeting
a. Presentatie gemeente van zichzelf (ev. op locatie)
b. Ervaringen twee gemeenten rond afgesproken thema
c. Persoonlijk geloofsgesprek
d. Getijdemoment / kort liturgisch moment
e. Elkaar kerkblad toesturen / bespreken
f. Gezamenlijke lunch / maaltijd
g. Evaluatie kerkdienst
h. …….

2. Onderlinge opbouw gemeenten 
i. Organisatie catechese, pastoraat, diaconaat, missionair werk
j. Recente ervaringen in pastoraat, die je raken als ambtsdrager
k. Verbatim ouderling / diaken / dominee
l. Beleidsplan en ambities
m. Communicatie binnen de kerkenraad (inleiding voorzitter kerkenraad)
n. Ervaring en planning geldwerving (inleiding voorzitter kerkrentmeester/diaconie)
o. Gesprek ‘vierde levensfase’ (inleiding ouderling)
p. Toerustingsprogramma komend seizoen (uitwisseling)
q. Hoe typeren we bewoners in onze regio (sociologisch artikel)
r. Theologisch thema met inleiding: verzoening, pelgrimage, gerechtigheid
s. Opzet nog te houden preek / liturgie
t. …….

3. Opbouw kerk
u. Bespreken verslag van classisafgevaardigden en meegeven van gevoelen
v. Themabespreking: vb. Relevantie pioniersplaatsen voor ons of ‘wij en andere kerken’
w. Stellingengesprek: Onze landelijke kerk is meer dan een servicebureau
x. Onze gemeenten en de kerken in een ander land  
y. Een lastig kerkorde-artikel (inleiding)
z. Een weerbarstige toepassing vanuit de belijdenis (inleiding)
aa. Ervaringen met: ‘Als we verenigen’
bb. …..

4. Onderlinge hulp
cc. Waarneming in bijzondere situaties en vacatures
dd. Elkaars werk waarnemen bij vakanties
ee. Elkaars specialismen gebruiken
ff. Gezamenlijke toerusting deel van de ambtsdragers
gg. ……

5. Samenwerking naar derden 
hh. Brainstorm op ‘in wat voor actuele wereld leven wij?’
ii. Afspraken met ziekenhuizen, zorg, gemeente, moslimgemeenschap, onderwijs e.a.
jj. Werkbezoeken bij bedrijven en instellingen rond HRM/Pastoraat
kk. Afspraken lokale omroep / media
ll. Calamiteiten
mm. ………

6. Interne discipline
nn. Jaarverslag
oo. Financiële opstelling
pp. Intern reglement
qq. Jaarplan
rr. ……..

7. ………..