Grenswijzigingen bij fusie

Een deel van de kerken in Overijssel zal de komende tijd met grenswijzigingen te maken krijgen. Het breed-moderamen van de classis vraagt de kerkenraden daar soepel mee om te gaan. Het kerkelijke bestuur sprak op 8 november j.l. over de wijzigingen die zich aandienen, doordat kerkelijke gemeenten fuseren en daarbij grenzen eenduidig moeten vaststellen.

De grenzen van kerkelijke gemeenten zijn vaak historisch bepaald. In de meeste gevallen is dat nog steeds logisch. Er loopt een rivier als afbakening naar een andere gemeente, of een bosrand, of er zijn andere elementen in het landschap die een grens logisch maken. Er zijn echter ook situaties waarin iedere logica zoek is geraakt van een grens. Zo’n situatie kan ontstaan doordat er stadsuitbreiding plaatsvindt  op het terrein van een meer agrarische kerkelijke gemeente. En er ontstaan problemen op het moment dat een hervormde gemeente en een gereformeerde kerk gaan fuseren en de grenzen verschillen. Dat geeft lastige situaties in de toekomst, als je niet meer weet wat de bloedgroep is van een lid en je daarmee dus niet kunt beoordelen of iemand tot gemeente A of tot gemeente B moet worden gerekend.

In al dat soort situaties is het logisch om de grenzen tussen gemeenten up-to-date te brengen. Het breed-moderamen van de classis merkt in de praktijk dat sommige mensen zich overvallen voelen door voorstellen daarover. Daarom wijst het breed-moderamen er op, dat voorstellen voor een aanpassing altijd bekeken moeten worden vanuit een nuchtere analyse. Leidend is de vraag: Hoe kan de pastorale bearbeiding van mensen het beste plaatsvinden? Meestal is er dan een reden om tot een grenswijziging over te gaan. Individuele personen die daar moeite mee hebben kunnen perforatie aanvragen en zich (blijven) aansluiten bij de gemeente van voorkeur.

De kerkorde geeft in ordinantie 2.4.5. de procedure aan voor zo’n grenswijziging. Het breed-moderamen van de classis stelt de grenzen vast. Daarbij vraagt het breed-moderamen aan de betrokken kerkenraden om hun visie, en de gemeenteleden die het aangaat kunnen hun mening vooraf kenbaar maken. Om dat laatste niet al te ingewikkeld te maken heeft het breed-moderamen een standaardbrief opgesteld die men kan gebruiken (hieronder te vinden). Betrokken kerkenraden wordt gevraagd dit horen van de gemeenteleden voor hun rekening te willen nemen en men kan eventueel gebruik maken van de standaardformulering, hetzij door deze over te nemen, hetzij door deze in iets aangepaste versie over te nemen, hetzij door een eigen tekst te maken. Natuurlijk is het verstandig voorafgaand aan een schrijven al enige tekst en uitleg te geven over de achtergronden via een kerkblad en/of een website.

Mogelijk te gebruiken concept-brief:

Beste N.N.,

De grenzen van kerkelijke gemeenten zijn vaak historisch bepaald. Dat is ook bij ons het geval. In de meeste gevallen is die grens logisch. Er loopt een rivier als afbakening naar een andere gemeente, of een bosrand, of er zijn andere elementen in het landschap die een grens logisch maken. Er zijn echter ook situaties waarin iedere logica zoek is geraakt van een grens. Zo’n situatie kan ontstaan doordat er stadsuitbreiding plaatsvindt. En er ontstaan problemen op het moment dat een hervormde gemeente en een gereformeerde kerk gaan fuseren en de grenzen verschillen. Dat geeft lastige situaties in de toekomst, als je niet meer weet wat de bloedgroep is van een lid en je daarmee dus niet kunt beoordelen of iemand tot gemeente A of tot gemeente B moet worden gerekend.

In al dat soort situaties is het logisch om de grenzen tussen gemeenten up-to-date te brengen. Het breed-moderamen van de classis heeft onze gemeente gevraagd om deze aanpassing door te voeren voor onze gemeente. Daardoor zijn kleine wijzigingen nodig tussen onze gemeente N.N. en de buurgemeente N.N. Het impliceert voor u dat u vanaf de aanstaande fusie van onze hervormde gemeente en onze gereformeerde kerk bent ingedeeld bij de gemeente N.N.

Natuurlijk kan het voorkomen dat u als gemeentelid liever bij een andere gemeente hoort. Dat is geen probleem. Daarvoor kent de kerkorde de mogelijkheid om je als gemeentelid met het adres waarop je woont te laten inschrijven bij de voorkeurgemeente (ord. 2.2.2).

Wat betekent deze brief voor u? U kunt de verandering gewoon voor kennisgeving aannemen. U bent met dit schrijven geïnformeerd en er hoeft niets te worden veranderd.

Het kan echter zijn dat u liever niet bij de gemeente N.N. hoort, maar bij de gemeente M.M. Is dat laatste het geval, dan kunt u dat schriftelijk / per mail aangeven aan de scriba van de gemeente M.M., als die zich in uw verzoek om inschrijven bij de gemeente M.M. kan vinden, hoort u vanaf het moment van inschrijving bij uw gemeente van voorkeur.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor een eventuele toelichting op de noodzaak van eenduidige grenzen, zie ook de website N.N..

Hoogachtend,


voorzitter / scriba huidige gemeente.

Foto: Fragment van kaart Overijssel (regio Dedemsvaart)