Classis houdt webinar over gevolgen corona-crisis

De classis houdt een webinar over het thema ‘Pastor tijdens en na de corona-crisis’. Daartoe heeft het breed-moderamen in een digitaal overleg op 15 mei besloten. Het webinar staat gepland voor maandag 8 juni van 15.00 uur tot 16.30 uur. Alle pastores in de classis Overijssel-Flevoland worden daarvoor uitgenodigd.

Het webinar bestaat uit een drietal bijdragen over het thema ‘pastor tijdens en na de corona-crisis’, waarbij uitwerkingen worden gemaakt over vragen als: ‘Wat doet de pastor?’, ‘Hoe ziet de omgeving van de pastor er uit?’ en ‘Hoe ben je als pastor boodschapper van God door de crisis heen?’ Doel van de bijeenkomst is zicht te krijgen op de doorwerking van de corona-crisis in werk en gemeente. Het webinar kan gezien worden in het verlengde van de pastoresdag die in juni 2019 werd gehouden in Dalfsen over het thema ‘Spiritualiteit van samen’. Het is in feite het enige moment in het jaar waarop alle pastores in de classis genodigd zijn. Pastores krijgen in de week van 18 mei een digitale uitnodiging.

Classicale vergadering

Het breed-moderamen besloot verder dat de classicale vergadering op 2 juni eveneens digitaal wordt gehouden. De tweede scriba Johan Kuiper zal te voren oefenen met mensen, zodat de techniek geen belemmering hoeft te zijn. Het is de bedoeling om vooraf mensen of commissies te vragen een reactie op een voorstel voor te bereiden, zodat de vergadering met een duidelijke regie kan verlopen. Op de agenda staan de volgende thema’s: coronacrisis, beleidsplan, verkiezingen, financiën en mededelingen van het breed-moderamen. Ten aanzien van de verkiezingen zal er opnieuw meer mandaat worden gevraagd, omdat de ringen geen voordrachten doen en de man/vrouw-verhouding en de verhouding jonger/senior behoorlijk uit het lood is.

Samenwerking boven samenvoeging

Het breed-moderamen heeft een evaluatie van het beleidsplan besproken. De notitie was opgesteld door een kleine werkgroep. Het bevat acht aanbevelingen, die verder in de classis aan de orde zullen komen. Je zou in de toekomst nog scherper duidelijk kunnen maken, zo luidt een aanbeveling, dat je als classis niet aanstuurt op samenvoeging van gemeenten, maar zolang mogelijk op samenwerking van kerkenraden. Een ander punt betreft de uitwerking van het geestelijk leiderschap. De werkgroep adviseert een verdere doordenking van wat het geestelijk leiderschap zou kunnen inhouden. ‘Ik heb soms het gevoel dat het formele werk alle energie vraagt’, verzuchtte een lid van het breed-moderamen, die daarmee het belang onderstreepte van een verdere overdenking.

Financiën

Het ging bij het beleidsplan ook over de vraag of de financiën van de classis blijvend van de landelijke kerk kunnen komen, zodat er één omslagstelsel is; dan wel dat je als classis een apart bedrag moet vragen aan de plaatselijke gemeenten. Tot nu toe is de benadering steeds geweest, dat er één heffing moet zijn naar de gemeenten en dat de classes hun financiering verkrijgen vanuit de landelijk geïnde gelden. Het breed-moderamen hangt die visie nog steeds aan, maar de tekorten zijn dermate groot, dat ook vanuit het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken een waarschuwing wordt gegeven. De landelijke organisatie moet snel over de brug komen, anders moet er een nieuwe bron van financiering worden geregeld.

Beroepingswerk

Het breed-moderamen heeft vastgesteld dat het beroepingswerk behoorlijk stagneert door de corona-crisis. Naar het idee van de bestuursleden zijn er mogelijkheden om actiever te zijn in vacaturetijd. Er is ook werk dat digitaal en in kleine kring kan plaatsvinden. Het breed-moderamen onderstreept daarbij – meer nog dan in ‘gewone’ omstandigheden – het belang van goede communicatie naar kandidaten. De scribae zullen de suggestie om vacante gemeenten aan te moedigen het beroepingswerk op te pakken voorleggen aan het landelijk bureau en ds. Klaas Dijkstra. Men wil ook voorkomen, dat de classis een ander geluid laat horen dan de landelijke kerk.

Foto boven: Twee deelnemers van het BM; boven krijgt Johan Kuiper net koffie aangereikt van zijn vrouw, daaronder serieus kijkend Jonathan Stam, tevens afgevaardigde naar de generale synode. 
Foto onder: Vanachter de kaars die werd aangestoken bij het liturgische moment aan het begin en aan het einde van de vergadering het gezicht op de beeldschermvergadering.