Goor als inspirerend voorbeeld

De Hofkerk in Goor heeft een uitgebreide kerkenraad met 80 leden (die vier keer per jaar elkaar ontmoeten) en een kleine kerkenraad met 6 leden. Het blad Woord & Weg noemt het als inspirerend voorbeeld van wat het rapport Kerk2025 beoogt. Namelijk: minder vergaderen, meer ontmoeten. 

In Woord & Weg (later overgenomen door Diakonia) legt Wim de Jong het concept uit. ‘Sinds oktober 2016 is onze kerkenraad opgedeeld in twee groepen. De kleine kerkenraad bestaat uit de predikant en vijf ambtsdragers. Die komt maandelijks bijeen en is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de kerk. Daarnaast is er de grote kerkenraad die vooral richtinggevend is. Deze bestaat uit leden die zich actief inzetten voor de gemeente en zich beschikbaar hebben gesteld als ambtsdrager. Er zijn nu al ruim tachtig gemeenteleden officieel bevestigd’.

De belangrijkste aanleiding voor deze nieuwe bestuursindeling was de terugloop van het ledenaantal van de kerkenraad. ‘Die bestond vrijwel alleen uit ouderen. Mensen uit andere leeftijdsgroepen hebben vaak geen tijd om elke maand naar de kerkenraadsvergadering te komen. Nu we de vergaderfrequentie stevig hebben verlaagd, is er een opkomst van veertig tot vijftig leden, wat een brede besluitvormingsbasis geeft. Bovendien neemt een deel van de nieuwe ambtsdragers de verantwoordelijkheid voor een rol in de erediensten of voor andere taken op zich. Daardoor hoeven we geen vacatures meer in te vullen’.

Er zijn verschillende werkgroepen actief binnen de Hofkerk: diaconaat, pastoraat, erediensten en kerkmuziek, en jeugd en gezin. Diaconie en zwo tellen nu samen vier diakenen en vijftien medewerkers diaconaat.

‘Het mooie van het nieuwe systeem’, zegt Dora Brinkhorst, voorzitter van de diaconie in Diakonia, ‘is dat er méér vrijwilligers uit de verschillende werkgroepen betrokken zijn bij het beleid. Tijdens een kerkenraadsvergadering nieuwe-stijl is besloten dat de diaconie meer aandacht zou gaan schenken aan de ongeveer honderd vluchtelingen statushouders in onze gemeente. In samenwerking met Vluchtelingewerk Oost-Nederland organiseren we koffieochtenden, voor ontmoeting met gemeenteleden en om de Nederlandse taal te oefenen. Ook hebben we gezins- en taalcoaches gezocht voor de statushouders en we hebben aan een gezin een vakantieweek kunnen aanbieden’.

De grote kerkenraad komt maximaal vier keer per jaar bijeen. Tijdens die vergaderingen worden de grotere beleidsterreinen, zoals financiën, beheer, eredienst en pastoraat besproken.

Meer informatie: hofkerkgoor.nl