Gebeden voor kerk en thuis

We hebben in de classis Overijssel-Flevoland een oproep geplaatst aan pastores om een eigen gebed in te tikken en op te sturen. Hieronder bundelen we de ontvangen gebeden. En we vullen de gebeden geregeld aan vanuit de context van de classes. Ze zijn bedoeld om inspiratie te geven. En ze laten als geheel iets zien van de spiritualiteit en het geloofsleven in de classis. Mogelijk dat u, als bezoeker, een gebed wilt overnemen en misschien wel wilt uitspreken in uw gemeente. Voel u vrij. 

Gebed voor boeren, Nederland en onze overheid

Gebed n.a.v. de stikstofproblematiek. 


God die leven hebt gegeven in de aarde schoot, alle vruchten der velden

moeten we U vergelden. Dank voor daag’lijks brood (Liedboek 1973 350 vers 1)

Dank U, barmhartige Vader, Schepper van hemel en aarde,
Voor de boeren en hun gezinnen in ons land die ons van voedsel voorzien.
Elke dag maar weer met liefde zorgen voor Uw schepping en voor wat daar leeft.
Hun krachten gevend voor ons welzijn in ons land en het vee.

Niet voor schuren, die niet duren gaaft gij vruchtbaarheid
Maar opdat aarde in uw goede gaarde niemand honger lijdt (LB 350 vers 2)

We belijden U dat we doorgeschoten zijn in onze hebzucht en materialisme, waardoor we de
aarde hebben uitgebuit en de natuur hebben aangetast, door overproductie en
schaalvergroting. Zodat er grote zorgen zijn over de leefbaarheid van ons bestaan en de
kwetsbaarheid van de natuur. Daarin hebben wij gezondigd tegenover U als Schepper van
mens en dier en tegenover de natuur.


Maar wij rijken, ach wij blijken hard en onverstoord open onze oren
Heer opdat wij horen, ’t roepen aan de poort (LB 350 vers 3)

We beseffen, Vader God, dat we in ons land en onze samenleving, doof geworden zijn zodat
wij U en elkaar niet meer echt verstaan. We zijn een land van schreeuwers geworden die
anderen de schuld geven, terwijl ook wij zelf de oorzaak van de malaise zijn. En dat daarbij
onze emoties hoog oplopen en we onszelf niet meer in de hand hebben. Leer ons weer om
samen onze knieën te buigen en te zoeken naar begaanbare wegen voor een elk van ons.

Wil dan geven dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij
Laat in goede daden ’t werk van uw genade opgaan, sterk en vrij (lb 350 vers 4)

Ora et labora (bid en werk) staat boven menig boerderij. Dietrich Bonhoeffer zei dat het juist
in deze tijd op ‘Bidden en het goede doen’ aankomt. Daarom bidden we: Geef onze regering
en de provinciale bestuurders het inzicht en het verstand in het vinden van begaanbare wegen
en goede oplossingen voor beheer van onze natuur en van de landbouw. Geef bereidwilligheid
om samen met hen het goede te doen, met elkaar als wijze rentmeesters die zorg dragen voor
voedselvoorziening en natuurbeheer. Daarbij vertrouwend op Uw zegen en goedgunstigheid
voor de schepping, in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus amen,


Ds. Robbert-Jan Perk uit Hardenberg (emeritus)


Gebed voor Pinksteren 
Na een ontmoeting met Marinus van den Berg, pastor geboren in de IJsseldelta, stuurde hij het volgende gebed: 

Pinksteren 2022


Uw Geest die ons is beloofd waait waar zij wil
Wij kunnen haar wel ontvangen maar niet vangen
Zij waait waar zij wil zachter als een bries
Wij kunnen haar nauwelijks horen in de storm van deze tijd
Mensenvijandige harde oorlogsretoriek lijkt haar te overstemmen
Zoveel onschuldigen worden niet gehoord noch gezien weggevaagd
Uw Geest kent geen andere wapens dan Uw ontwapenende liefde
Schenk ons de vrede van Uw Geest die wat verstard is versoepelt
Verzacht al het onzegbaar menselijk lijden van deze tijd
Versoepel al het verstarde denken dat harten verhard en verkilt
Genees onze ziel en vernieuw ons door Uw Geest.

Marinus van den BergLied in verbondenheid met Oekraïne
 
Nagenoeg alle classes sturen zoiets als een e-flits of een nieuwsbrief naar de achterban. De classis Noord-Brabant - Limburg - Reunion Wallone verstuurde onlangs een tekst, waarin een lied is opgenomen van ds. Annemarie Hagoort uit Hilvarenbeek. Ze maakte een tekst n.a.v. een ontmoeting met Oekraïners in haar gemeente. De tekst laat zich zingen op de melodie van Lied 806 (AWN deel 2, nr. 6). 
 
Zomaar te gaan met mobiel en kind
 
1 Zomaar te gaan, je mobiel in je hand,
   halsoverkop met je kind uit het land,
   zomaar te gaan, de toekomst vooruit,
   over die grens heen, de rest maakt niet uit.
 
2 Zomaar te gaan, de angst in je lijf,
   man aan het front, je spieren verstijfd,
   zomaar te gaan, wat vind je terug?
   het leven verknald, vind je ooit weer geluk?
 
3 Zomaar te gaan, je hoopt en je bidt,
   dankt God voor kracht, je dierbaarst bezit,
   zomaar te gaan, ze dragen je tas,
   jij neemt je kind, je mobiel en je pas.
 
4 Zomaar te gaan, gedachten ver weg
   eind’lijk contact, je huilt en je vecht,
   zomaar te gaan, God ga met me mee,
   hoor mijn gebed God, ga me-et ons mee!
                                                          
Annemarie Hagoort

Gebed van de week 
- aangeboden in de stilteruimte van de Ontmoetingskerk in Enschede - 

Ben jij daar, lieve Jezus? 
Lichte vriend van meet af aan - 
hebt gelachen, hebt geleden, 
hebt het leven zo omarmd en liefgehad. 

Jezus met je groot erbarmen, 
draag ook mij door donker dagen, 
licht mij bij en leidt mij verder
tot ik Gods ruimte ben. 

Ben jij daar, lieve Jezus? 
Lichte vriend, tot in het eind - 
in mijn leven, in mijn sterven, 
houd mij in liefde vast. 

Bron aangegeven door de protestantse gemeente te Enschede:
Hertaling van Ave Verum van Karl Jenkins.

Dankgebed en voorbeden
- overgenomen uit een dienst d.d. 20 februari 2022 van ds. Hennie Marsman in de protestantse kerk in Losser; de verkondiging ging onder meer over Lukas 6: 27 vervolgens (‘heb je vijanden lief’), in Losser was er speciale voorbede voor het dovenpastoraat en er werd rekening gehouden met de maatschappelijke ontwikkelingen rond Oekraïne en rond corona-verruimingen -  


Dank U wel God,
voor alle mensen die weigeren om een vijand te zijn,
voor alle mensen die het kwade overwinnen door het goede.
Dank U wel voor mensen die ons hierin inspireren.
Die laten zien hoe Uw koninkrijk, Uw nieuwe wereld, nu al werkelijkheid worden kan.
Dank U wel dat ook wij in navolging van Jezus, dochters en zonen, kinderen van U mogen heten.
Dank U wel voor Uw oneindige barmhartigheid.
Waar ieder van ons in oprecht berouw steeds een beroep op mag doen.  

We bidden U voor Uw wereld,
wees bij ons in alle spanning die er is in en rond Oekraïne.
Geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden.
Maar dat Uw visioen van verzoening en vrede ons - hoe dan ook - blijft dragen.
Geef dat de stemmen van hen die niet de weg willen gaan van oorlog en strijd gehoord worden.
Geef wijsheid aan alle betrokken leiders.
Leer ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

We bidden U voor het interkerkelijk dovenpastoraat.
Zegen het werk dat door deze stichting gedaan wordt
met pastorale bezoeken en kerkdiensten voor doven en horenden,
zo vragen we U.

We bidden U voor allen die beperkt zijn in hun gehoor
en wiens contacten daardoor ongewenst minder zijn geworden.
We bidden U voor wie last hebben van gehoorproblemen
zoals timitis of oorsuizen.

We bidden U voor allen die zich beperkt voelen in hun mogelijkheden door ziekte of handicap.
We bidden U voor hen die behandelingen ondergaan en hopen weer beter te worden,
en voor hen die weten dat hun ziekte chronisch is.

We bidden voor wie te maken hebben met klachten
die komen met de hoge leeftijd  
en voor hen die psychisch ziekzijn.

God, nu de coronaregels in de komende week losgelaten zullen worden,
leggen we ook onze gevoelens daarover voor U neer.
Gevoelens van blijdschap en opluchting.
Maar misschien ook gevoelens van zorg en angst,
omdat het virus nog niet weg is.
Help ons om rekening met elkaar te blijven houden.

In de stilte van ons gebed benoemen we voor U dat wat ons dankbaar stemt
en dat wat ons zorgen baart.
(stilte)


En samen bidden we het gebed dat Jezus ons leerde:
(onze vader)

Ds. Hennie Marsman, Losser

Gebed om opening van het Woord

Vader in de hemel,
reik Uw Woord ons aan.
Laat ons thuiskomen met de taal.
Christus, wil ons voeden met Uw Evangelie.
Laaf ons met tittels en jota’s.
Geest van hierboven, kom binnen,
wees een fontein van vreugde,
geef ons een frisse geest en een vrolijke ziel.

In Uw warmte, goede God, koesteren we ons.
Uw zonnestralen van gerechtigheid genezen ons.

Kuier met ons mee.
Spreek ons aan.
Breng ons op nieuwe gedachten.
Verleid ons met Uw dromen.
Geef licht.
Geef vonken van hoop.
Wakker het vuur aan.
Omkleed ons met Uw mantel van liefde.

We openen het Woord.
Dat de tekst als muziek in de oren klinke.
Dat de stilte gevuld zij met Uw Geest.
Dat de woorden U gestalte geven.

Word herkenbaar, zichtbaar, tastbaar,
dat we U tevoorschijn mogen denken.

Amen.

Klaas van der Kamp in kerkdienst ergens in de classis, februari 2022

Gebed om opening van het Woord
- een dienst waarin ook het heilig avondmaal wordt gevierd, d.d. 13 februari 2022, geleid door de nieuwe predikant ds. Henk Rodenhuis -

Schep, o God, een zuiver hart in ons.
Vernieuw een vaste geest in ons.
Red ons.
En geef ons weer vreugde.
Geef ons nieuwe moed.
U wilt ons dichtbij U hebben en houden.
U wilt niet dat we van U afdwalen.
U wilt dat we leven tot Uw eer

Wilt U ons daarom vervullen met Uw heilige Geest.
Wijs ons steeds weer op het volbrachte werk van Jezus Christus, onze Heer.
Wijs ons steeds weer op Uw onvoorwaardelijke liefde.

Iedere zondag mogen we horen van Uw genade,
woorden van genade als we lezen in de bijbel, Uw woord,
woorden van genade in de liederen die we zingen,
woorden van genade in votum, groet en zegen.
Vanmorgen zijn er ook nog de plaatjes daarbij te zien,
de tekenen van brood en wijn.

Daarom bidden we:
open onze oren , open onze harten.
Wilt U ons laten merken, laten proeven, hoe goed U voor ons bent.
Mogen we daar dan ook van uitdelen.
Dat we mogen leven tot Uw eer.
En tot heil van mensen.

Dat zuid en noord, oost en west, vol zijn van Uw heerlijkheid.
Dat bidden we U, in Jezus naam.

Amen.


Ds. Henk Rodenhuis, Ens

Gebed uit Zuid-Afrika

- naar buiten gebracht met kerst, toen bisschop Tutu was overleden -
We plaatsen het hier, omdat de classis Overijssel-Flevoland vanuit KerkinActie een bijzondere relatie onderhoudt met Zuid-Afrika.

Heer, hoort u ons, Heer, luistert u nog steeds?
Heer, bent u daar nog? Geeft u nog steeds om ons?

Na 2 jaar corona, Heer, weet u dat we het nodig hebben om iets te kunnen vieren.
We wilden kerst, Onze God die in onze wereld komt om het donker te overwinnen,
en de volgende dag ontnam u ons een van de grootste lichten in de wereld,
een ware zoon van het geloof: Aartsbisschop Desmond Tutu.

En wij, hier in Zuid-Afrika, bleven opnieuw achter in duisternis.
Ons gebed sluit aan bij de psalmist: “Meedogenloze Heer, houdt uw woede dan nooit op?” 
Wij kunnen de duisternis niet langer aan. Overal zien we dood en vernietiging,
de sterken staan op in glorie, terwijl de rest dieper valt in duisternis en wanhoop.
Armoede, geweld, honger, vreemdelingenhaat en onmenselijkheid zijn overal.

Heer, u bent toch Alwetend, Almachtig en Alom Aanwezig?
Het was precies in deze dagen na kerst dat u ons baby Jezus opnieuw liet zien.
Klein, teer, kwetsbaar, liggend in het donker in een voerbak.
Het Licht van God komt in de wereld.
Op een of andere manier hadden we de betekenis van kerst gemist.
U bent niet de kerstman die ons cadeaus belooft.
U bent God.

We lachen om onszelf, dat we dachten dat een oude man voor altijd zou leven
om uw licht in de wereld te zijn, en dat we er niet voor kozen om zelf dat licht te zijn. 
We prijzen heilige mannen en vrouwen, in plaats dat we hen imiteren. 
We aanbidden Jezus, in plaats van Hem te volgen.
Heer, u herinnert ons dat we zo geobsedeerd zijn met het duister, dat we vergeten om het licht te zijn.
We zijn vergeten om de God die het duister overwint, in ons te laten werken.

Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.

Amen

Dominee Lance Thomas, Zuid-Afrika 
Gebed om opening van het Woord

Onze Vader, die het Woord hebt gegeven,
laat Uw naam bekend worden door de verkondiging,
laat de verwondering ontstaan over Uw daden,
laat het verlangen groeien Uw wil te doen,
dat de aarde op de hemel gaat lijken.
Voedt ons in de kerk met hemels brood,
we hebben dat vandaag nodig.
Vergeef ons verkeerde gedachten, onzinnige woorden, doelloze eigenzinnigheid,
en geef ons de juiste verhoudingen onder elkaar.
Geef ons een nieuwe geest,
dat Uw Geest daarvoor de maat aanreike in ons hart.
Dat ons loflied U prijze,
dat onze liederen U zegenen,
dat onze geest Uw Geest weerspiegele,
nu en altijd.

Amen

ds. Klaas van der Kamp

- oorspronkelijke setting: gebruikt op hervormingsdag 31 oktober 2021, waarbij verwezen werd op de hoofdlijn van diverse catechismussen: gebed, geloof, gebod, oftewel: het onzevader, de tien geboden, de geloofsbelijdenis. De toelichting op de geloofsbelijdenis van Luther uit de kleine catechismus werd gelezen. Het gebed om opening van het Woord werd als parafrase op het Onze Vader uitgesproken (tekst hierboven) en de voorbeden zijn een parafrase op de tien geboden (tekst hieronder) - 

Voorbeden

Here, U bent onze God,
U geeft ons vrijheid en ruimte om te leven.
U doet ons versteld staan,
We verwonderen ons over U.
Neem dan weg de afgoden die we oprichten.
Afgoden in de economie,
afgoden die we onderbouwen
met woorden die geen maat kennen.
En die we doorgeven van generatie op generatie.
Nee, laat de verwondering in ons hart regeren.
Maak uw naam bekend,
Uw identiteit.
En laat het doorwerken tot in duizend geslachten.
U hebt in zes dagen hemel en de aarde gemaakt.
Dat we ons dat realiseren in Glasgow.
En dat we het hoofd buigen voor U als schepper.
En de schepping de rust gunnen die het nodig heeft.
We hebben de neiging over grenzen heen te gaan,
hier in de kerk willen we belijden, dat we U nodig hebben.

…..(hier kan de gemeente reageren, bijvoorbeeld door Ev. Liedbundel 232 refrein te zingen: Er zijn geen grenzen aan Jezus’ macht)

Here, God,
help ons eerbied te tonen
voor onze kinderen en onze kleinkinderen.
Dat U ook hen kunt zegenen in het land,
dat U, Here God, hen wilt geven.
Help de politici een kabinet te vormen,
zodat de regering kan zijn als een vader, als een moeder,
en onze samenleving kan inrichten.
We hebben de neiging over grenzen heen te gaan,
hier in de kerk willen we belijden, dat we U nodig hebben.

……(hier kan de gemeente reageren)

Here, voorkom dat we elkaar naar het leven staan
en geef vrede, wereldwijd,
Here, wil trouw blijven aan ons mensen,
zelfs als dat impliceert dat U ons moet corrigeren.
Here, wil de goederen die de aarde voortbrengt
helpen eerlijk te verdelen onder noord en zuid, rijk en arm.
Here, zie ons aan, zodat de woorden die we in de kerk uitspreken
geen valse klank krijgen en stuk zouden lopen op ons weerbarstige leven.
We hebben alles in bruikleen van U gekregen,
het huis, de mensen die ons dierbaar zijn,
mensen die met ons werken, dieren,
het behoort uiteindelijk U toe.
Hier in de kerk willen we belijden, dat we U nodig hebben.

…..(hier kan de gemeente reageren)

Gebed van een kind
- verlangen naar een menselijke maat -

Here,
als ik oud mag worden,
zou ik graag blonde krullen willen,
en geen onderkin.

Als ik oud mag worden,  Here,
en als ik rimpels krijg,
geef me dan vrolijke, niet van die lange om mijn mond,
alleen wat kraaiepootjes om mijn ogen.

Here,
wil dat ik nooit ga liegen of bedriegen,
als ik oud mag worden,
en dat niemand gaat liegen tegen mij.

Als ik oud mag worden, Here,
zou ik graag een hond willen en drie poezen
en een geit, die binnen mag,
dat is gezellig.

Here,
als ik oud mag worden,
zou ik graag hele leuke planten willen met veel bloemen
niet van die saaie sprieten, en geen luis, of zoiets raars.

Here,
als ik oud mag worden,
zou ik een heel lief mens bij mij in de buurt willen hebben,
en dat we alsmaar bij elkaar mogen blijven.

Here,
mag ik zo oud worden?

Gebed geïnspireerd op een langere tekst, een gedicht van Judith Herzberg
(uit: ‘Doen en laten’; uitgeverij Rainbow, Amsterdam, 2015).
Als gedicht gehoord bij een ringvergadering in Oost-Twente

Gebed bij wateroverlast Limburg

Barmhartige God


Met grote bezorgdheid vernemen wij
over de overstromingen van de Geul, de Gulpen, de Roer en de Maas als gevolg van de hevige regenval.
Onze zorg en ons medeleven gaat uit naar de benarde toestand van onze landgenoten als gevolg van het hoge water. 
Wij vragen u, goede God, laat de mensen van Limburg dicht bij u zijn, 
laat hen uw liefdevolle aandacht ervaren in de zorg waarmee hulpverleners aan het werk zijn, en in onze solidariteit.
Verhoor ons gebed wanneer we bidden voor:
... de vele mensen die hun huis hebben moeten verlaten als gevolg van de overstroming.
Laat ze ervaren dat ze niet alleen gelaten worden; 
... de hulpverleners, de brandweermannen en -vrouwen, de politie,
en iedereen die zich inspant om de problemen het hoofd te bieden;
... de mensen bij het waterschap en in het openbaar bestuur
in hun werk het water in goede banen te leiden;
.. de mensen die zijn omgekomen, ook in België en Duitsland.
Neem ze op in het licht van uw liefde en wees dicht bij hun nabestaanden; 
... degenen bij wie een ramp herinneringen oproepen die oude of jonge wonden weer gevoeld doen worden;
... maak ons tot mensen die solidair zijn met elkaar, 
geef open harten en handen opdat we er voor elkaar zijn als kinderen van God. 

Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Heiland en Broeder,

Amen.

Ds. Marco Luijk, classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne 
- Setting: verspreid tijdens de hoge waterstanden van de Maas, zomer 2021 - 

Drempelgebed

 

Heer, wij bidden dat ons hart mag opengaan

voor U en voor onze medemens.

U schenkt ons vertrouwen

en brengt ons in beweging.

 

Breng ons dan tot openheid

wek het beste op wat in ons woont

en bevrijd ons van onze moedeloosheid

hardheid en onverschilligheid.

 

Wek in ons mildheid,

aandachtigheid, betrokkenheid

tederheid en respect

voor al wat leeft en bloeit.

 

Laat ons schuilen in Uw liefde

en laat ons groeien in Uw licht.

Zo bidden wij in naam van Jezus Messias.

 

Amen.


Ds. Jelle Vonk, Blokzijl

 

Dank- en voorbeden

 

Trouwe God,

 

Blijf onder ons uw liefde uitzaaien

en laat ons deel uitmaken

van uw nieuwe schepping,

Wij bidden dat ook ons leven bloeien zal

en licht en liefde mag uitstralen

naar alle mensen die iedere dag op ons pad komen.

 

Op deze dag bidden wij voor uw gemeente

die zich geroepen en gezonden weet in Jezus naam.

Laat liefde, barmhartigheid en ontferming

het motief zijn van ons doen en laten.

 

Waai met uw Geest door onze levens

schenk ons kracht en vernieuw ons denken

geef ons een lange adem voor de weg die voor ons ligt

geef ons ogen die kijken met barmhartigheid en begrip

geef ons oren die luisteren en  horen

geef ons handen die zorgen en dragen

geef ons woorden die heel maken en blijdschap brengen

geef ons een hart dat vol is van liefde voor U en onze naaste.

 

Breng ons zo in de kring van Uw licht en genade

van goedheid en vergeving

opdat wij in vrede en vertrouwen onze levens mogen leiden

tot eer van U en tot heil van onze naaste.

 

Wij danken U voor de zegeningen die wij uit Uw hand mogen ontvangen.

Voor ons dagelijks brood,

voor onze gezinnen, families en vrienden,

bij wie we ons geborgen weten

voor gezondheid en vrede

voor Uw goedheid en zegen.

 

Maar hoor ook onze verzuchtingen

over de eindeloze oorlogen die er worden gevoerd

over het kwaad dat mensen, ook in Uw naam, elkaar aandoen,

vanwege hun huidskleur, seksuele geaardheid, politiek of godsdienstige overtuigingen

over de aanslag die wij plegen op uw schepping

de vervuiling van de lucht, de zeeen en de aarde

het uitsterven van dier- en plantensoorten

de hebzucht die zich van ons meester maakt

en de begeerte naar steeds meer.

Ontferm U over ons, bidden wij.

 

Zo bidden wij ook voor onze zieken,

in het bijzonder voor hen die een medische behandeling ondergaan

of leven met een levensbedreigende ziekte.

Wij bidden voor hen die rouw en verdriet dragen

die met pijn en gemis door het leven gaan.

Wij bidden om Uw nabijheid voor hen

die lichamelijk alsook geestelijk lijden aan het leven,

die verbitterd zijn geraakt door wat hen is aangedaan

die teleurgesteld zijn geraakt doordat hun verwachtingen niet zijn uitgekomen

voor hen die hun leven verloren aan drank of drugs

voor allen die zo naar U verlangen en U nergens ontmoeten in hun leven.

Ontferm U over hen, bidden wij.

 

In de stilte van dit uur willen wij onze persoonlijke vragen en noden

aan U voorleggen.

Hoor ons dan wanneer wij tot U komen:

 

(ruimte voor persoonlijk stil gebed)

 

Zo bidden met Uw gemeenschap wereldwijd

met allen die U willen dienen en zich inspannen voor Uw koninkrijk.

Wijs ons de weg, houdt ons in Uw spoor

ga met Uw licht voor ons uit,

en laat de woorden op onze lippen zijn

die Jezus ons heeft voorgesproken en voorgeleefd:

Onze Vader …….


Ds. Jelle Vonk, Blokzijl

Als je van iemand houdt 

Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.


Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.


De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.


Dietrich BonhoefferBede als je angstig bent
 

God, onze toeverlaat,

 

Wat kan ik soms bang zijn

en me overgeleverd voelen

aan iets wat ik niet in de hand heb,

de onvoorspelbaarheid van het bestaan;

ziekte die inbreekt,

de dood van een geliefde.

Het maakt dat ik me verloren voel

en onzeker.

 

Ik bid U

wil mij niet verlaten,

ga met mij mee

en houd de wacht.

 

Soms ben ik bang

dat U slaapt en niet ziet

hoe uw mensen er aan toe zijn.

Laat mij toch weten dat U over ons waakt

en ook mij nooit uit het oog verliest!  

 

Ds. Ingrid de Zwart, Deventer, gebed van de week

 

Gebed in een tijd van corona

Heer, onze God, 
nu onze wereld op z'n kop staat, 
mensen het ergste vrezen, 
en kerken gesloten zijn, 
bidden we U om ontferming. 

Voor de zieken en de stervenden, 
voor wie er om hen geeft, 
voor artsen, verplegers en verzorgenden, 
voor wie de overledenen verzorgt: 
Heer ontferm U over ons. 

Voor regeringsleiders en experts, 
voor burgemeester en wethouders, 
voor journalisten en voedselvoorzieners,
voor iedereen in een cruciaal beroep:
Christus, ontferm U over ons. 

Voor ouderen en zieken,
voor kwetsbaren en eenzame mensen,
voor wie vreest voor baan, bedrijf of inkomen, 
voor wie de toekomst somber inziet: 
Heer, ontferm U over ons. 

Dat wij omzien naar wie onze hulp nodig heeft,
dat wij eerst aan anderen denken en dan pas aan onszelf,
dat wij het vertrouwen in ons blijven voeden, 
en leven uit de vrede die uw Geest ons schenkt. 

Want in gezondheid en in ziekte, 
in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid, 
zij wij van U, o God. 
Waar wij vallen, 
vangt U ons op. 
Amen 

Ds. Wilbert Dekker, Kampen

Verlangen naar lente
 

God, Schepper,

 

Loop ik buiten

dan ruik ik de bloeiende jasmijn,

ik voel de wind langs mijn wangen.

Kinderen spelen in tuinen.

De lente dient zich aan.

Ik verlang zo naar nieuw leven, nieuw begin.

 

Maar steeds vaker ben ik binnen,

bang voor wat komen kan

voor alle kwetsbare mensen,

maar ook voor mijzelf en die mij lief zijn.

Wees met ons begaan.

 

God, ik vertrouw op uw vernieuwende kracht.

Pasen ligt in het verschiet.

Leid ons door de diepte heen

tot een vernieuwd bestaan.


Ds. Saar Hogendijk, Deventer, gebed van de week Voorbede bij dienst over corona-dreiging


Eeuwige God,
ons leven verandert
omdat het coronavirus ons bedreigt.
Wil bij ons zijn, goede God,
nu angst en ontreddering ons overvallen,
angst voor het virus,
ontreddering omdat we niet goed weten wat te doen.
U bent het licht in ons leven.  ….(ZINGEN LIED 598, Nederlandse tekst)….

Vader, wees bij een ieder van ons,
in het bijzonder bij de zieken.
Wij bidden om kracht om tegen de ziekte te vechten.
Help ons, sta ons bij, geef mensen om ons heen.
Wij bidden U voor ouderen.
Zie in liefde naar mensen met een kwetsbare gezondheid.
Zegen allen die werken in de gezondheidszorg.

Wij dragen onze samenleving aan U op,
de regering, mensen die leiding geven.
We bidden voor mensen die getroffen worden
via hun werk, hun bedrijf,
die thuis zitten met blokkades in het hoofd.
Dat wij solidair kunnen blijven naar de ander,
dat we zorgvuldig leven met elkaar.
U bent het licht in ons leven.  …..(ZINGEN LIED 598, Nederlandse tekst)….

God, U maakte zich aan David bekend,
U was met hem vertrouwd,
U was met barmhartigheid bewogen.
Wij kunnen slechts leven als we Uw hartslag ervaren.   
Ja, dan komt er nieuwe zuurstof in onze aderen,
dan versterkt zich onze ziel met moed, hoop, kracht en sensibiliteit.
Dan zijn we ons hernieuwd bewust,
dat ons handelen invloed heeft op anderen.
We spreken ons vertrouwen uit,
dat U bij ons bent,
dat wij niet uit Uw hand vallen
en dat ieder leven telt in Uw ogen.

We prijzen U, in Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer.
U bent het licht in ons leven. …..(ZINGEN LIED 598 Nederlandse tekst)….

Amen.

- aangepaste en ingekorte tekst van predikant - 


Voorbede bij de opening van een nieuwe ruimte

Here God,
zoals ooit de tabernakel vooruit ging,
en richting gaf, de weg wees,
zo ervaren we uw kerk als zegen,
als kompas langs plaatsen waar paden verzanden.
We zeggen u dank voor de kerk.

Here God,
zoals ooit de tabernakel een kwetsbare tent was in de tijd,
zo ervaren we onze pioniersplekken,
nu eens hier, dan weer daar,
flapperend tentzeil,
amper kerken, eerder kapelletjes

zo bidden we voor de kleine kapel Noetsele:
- voor de vrijwilligers om energie;
- voor de bezoekers om rust en ruimte;
- voor de voorbijgangers om inspiratie;
- voor verkenners om richting;
- voor daklozen om beschutting tegen regen;
- voor verhitte  mensen om schaduw tegen de zon;
- voor mensen die rillen om luwte tegen de wind;
door alles heen: de liefde van uw Geest.

Klaas van der Kamp
bij start kleine kapel Noetsele, Nijverdal

Gebed om licht
- licht in de duisternis, waarbij kaarsen in een zevenarmige kandelaar kunnen worden aangestoken - 

 

Eeuwige,

wij willen bidden om licht

voor mensen die zich niet licht en blij voelen

voor iedereen voor wie het leven donker en verdrietig is

 

Wij bidden om licht

voor kinderen en volwassenen die gepest worden                       

Wij bidden om licht

voor wie ziek is en pijn heeft                                                         

Wij bidden om licht

voor wie verdriet heeft omdat iemand gestorven is                    

Wij bidden om licht

voor kinderen en volwassenen die moesten vluchten uit hun huis en hun land

Wij bidden om licht

voor kinderen die honger hebben en daarom niet goed kunnen groeien       

Wij bidden om licht

voor onze onze planeet, die wij uitputten en waarvan wij het leven in gevaar brengen

Tenslotte bidden wij om licht voor onszelf

Eeuwige, help ons een lichtje te zijn in het donker.

Amen


ds. Monica Schwarz, De Bleek Almelo


Voorbeden
- rond het thema ‘wachten’ -

 

Eeuwige,

in onze gedachten en gebeden

zijn allen die in onzekerheid en zorgen wachten op uitslagen

van examens, van gezondheidsonderzoeken,

wie onzeker is of haar of zijn arbeidscontract verlengd wordt

wie wachten op goedkeuring of een voldoende beoordeling ..

en wie bang is voor hoe het verder moet, als de uitslag niet goed is,

het examen niet gehaald, het contract niet verlengd ..

Om kracht en vertrouwen bidden wij ..

 

In onze gedachten en gebeden

zijn vluchtelingen die wachten op asiel ..

die in een vreemde en soms vijandige omgeving in onzekerheid leven

en niet weten of ze een nieuwe start kunnen maken

Om kracht en vertrouwen bidden wij

 

In onze gedachten en gebeden

zijn situaties waarin wachten heilzaam kan zijn,

omdat wijsheid, liefde en vertrouwen tijd nodig hebben om te groeien,

omdat onze eerste reactie soms te heftig is,

omdat beslissingen bezinning nodig hebben…

wij bidden om geduld..

 

en in onze gedachten en gebeden

zijn situaties waarin wachten de situatie verergert

waarbij uitstelgedrag tot grote problemen leidt,

en wij noemen in het bijzonder de klimaatsverandering

wij bidden om daadkracht ..

 

 

ds. Monica Schwarz, De Bleek Almelo

 

Gebed van toenadering

We danken u, Heer, onze God,
dat er plekken zijn in het leven om stil te kunnen worden,

te midden van zoveel dat ons vaak in beweging houdt,

ons vooruit dwingt,

misschien zelfs wel eens rusteloos;

zoveel prikkels om ons heen,

zoveel wat op ons afkomt.

 

En dan zongen we:

''Wees stíl, mijn ziel, tot God, mijn Heer''
En wat ís dat goed, Heer,

dat er zo ook vanmorgen weer gelegenheid is

om samen ook stil te zijn,

stil te worden,

samen ons af te stemmen op U,

met onze zielen.

 

En zo zijn we hier samengekomen,

of zo hebben we thuis de media ingeschakeld,

om mee verbonden te zijn.

 

En wij bidden U, Here God,
dat een ontmoeting mag plaatsvinden

tussen onze ziel en U

in alles wat we doen:

ons zingen, ons bidden

en alles wat ook verder deze dienst zal volgen.

 

Wilt U ons horen,

en we danken U, Heer,

dat we ons door U gekend mogen weten

met alles dat we meedragen in onze ziel,

soms in een heleboel lagen,

die op elkaar gestapeld kunnen liggen:

 

herinneringen,

misschien ook wel fases uit ons leven,

verschillende soorten gevoelens,

die er allemaal een plek kunnen hebben.

Dankbaarheid en vreugde,

maar ook zorgen en verdriet.

Dingen die we goed deden,

dingen wie we misdeden,

naar U

of naar onze naaste.

 

Met dat alles komen we tot U,

met onze ziel.

 

En we bidden U,

dat U het daar tot rust zult brengen,

van binnen.

En dat het goede boven mag komen drijven,

door uw licht omschenen.

Dat het verkeerde mag wegstromen,

en het moeilijke.

Dat we mogen weten dat U het helpt dragen.

 

Heer,

zo willen we stil worden,

heel deze dienst,

om U te ontmoeten.

 

En we danken U

dat we daar op mogen vertrouwen en hopen,

omdat U het zelf hebt beloofd,

in Jezus Christus,

uw Zoon,

onze Heer en Heiland.

 

Amen


Ds. Bart Trouwborst, Nieuwleusen 
(spontaan gebed, later uitgetikt, volgend op psalm 62 in de dienst)

Gebed om inspiratie


Here God,
hoe beminnelijk is Uw Naam,
hoe dierbaar Uw evangelie,
hoe eerbaar Uw woorden van leven.

We bidden U,
dat we heil mogen ontvangen,
wijsheid mogen bezitten,
genade ervaren 
gezegend te zijn onder de mensen.

We vragen U om besef
gewijd te zijn om U te dienen voor allen.
Drijf de twijfel uit  
zodat wij geen gevaar vrezen.
Dat we in vrede elkaar onder ogen komen.
Geen gemene opzet kennen.

Hier zijn we, Here God,
we weten ons kind van U, onze hemelse Vader.
We zoeken verbondenheid met U,
onze Here Jezus Christus, onze Heiland,
U die uit de mensen verkoren bent,
mens en tegelijk onze hoge Hemelkoning.
We belijden dat Uw weidse rijk nooit zal eindigen.

Amen.

(gebed geïnspireerd op Gabriëls woorden aan Maria in de Heliand)


Gebed met ouderen

 

Goede God, danken wij voor ons leven,

zo machtig mooi en zo klein en kwetsbaar.

Voor de wijsheid door de jaren gegroeid

en ook voor ons lijf, dat afneemt in kracht.

 

Danken wij voor onze relaties: zo dierbaar en zo nodig.

Voor vrienden, buren, kinderen en kleinkinderen.

Voor verzorgenden, helpers en voor wie ons huis schoon houdt.

Danken wij dat U nabij bent in al onze kwetsbaarheid.

 

Bidden we voor de wereld waarin we leven,

een kwetsbare wereld, waarin zoveel onbegrijpelijks gebeurt:

mensen die elkaar misbruiken, kinderen met honger en vee dat verdorst,

oorlogen, die steeds weer uitbreken en uw lieve aarde, die hijgt van uitputting.

 

Bidden we voor onze stad vol kleurrijke mensen:

Dat wij elkaar verdragen zullen,

dat wij blijven leren van wie anders is,

dat we samen vrede vinden.

 

Bidden we voor een ieder hier aanwezig:

dat we leven zullen tot het laatst,

dat we zin ervaren, elke dag een handjevol,

dat we verbonden zijn met U en met elkaar.

 

Bidden we voor wie we missen:

dat zij genoemd mogen blijven.

Dat wat we missen niet de overhand krijgt.

En dat we zullen lachen en huilen voor uw aangezicht, goede God.

 

Amen

 

Ds Ellen Sonneveld, Enschede

 


Gebed om de Heilige Geest

 

Kom Heilige Geest,

Vernieuw uw kerk

Kom Heilige Geest

Vernieuw mijn leven

Kom Heilige Geest,

Vernieuw ons land, de steden en dorpen waar we wonen

 

Nu wij voor een nieuwe tijd van samen kerk zijn staan

Bidden wij U om een  krachtige doorwerking van uw Heilige Geest

 

Opdat we we op heldere wijze uw stem uit de schriften zullen verstaan

Opdat we op intense wijze uw sacramenten zullen  vieren

Het geheim van uw koninkrijk zullen doorgronden

Uw verbondenheid met Israel nimmer zullen loslaten

Uw boodschap voor de wereld zullen uitdragen

Elkaar van harte zullen liefhebben

En de eenheid met al uw kinderen zullen zoeken en bewaren

 

Open  onze harten vooral voor de liefde van de Vader.

Teken onze levens voortdurend met het Kruis van Christus

Beziel ons vurig met de kracht van uw heilige Geest

Amen


Ds. Robbert Jan Perk, Nijverdal

 

Gebed om vitaliteit
 

Heer, open mijn lippen,

opdat mijn mond uw lof verkondigt

en van uw goede werken spreekt.

 

Heer, open mijn ogen,

opdat ik oog krijg voor Uw heerlijkheid

en de nood van mensen zie.

 

Heer, open mijn oren

opdat ik naar Uw woord luister

en het lijden van de armen hoor.

 

Heer, open mijn neus,

opdat ik de aangename geuren van Uw schepping opsnuif

en een neus krijg voor onrecht.

 

Heer, open mijn hele gelaat,

opdat ik op U gericht leef

en mensen op mijn pad open ontmoet.

 

Heer, open mijn handen,

opdat ik de volheid van het leven kan ontvangen

en gul wordt in het geven.

 

Heer, open mijn hart,

opdat Uw liefde mij vervult

en ik ruimhartig mijn naaste liefheb.

 

Ds. Marco Montagne, Almelo

(Geïnspireerd op een tekst van kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen, ‘Over de drempel’; die een tekst gebruikten waarbij ze zelf weer geïnspireerd waren door een tekst van een Kirchentag; met recht dus: een gebed vanuit een levende traditie)

 

Kyriegebed zonder woorden

O God, woorden hebben wij niet als wij de mensen Syrie in gedachten nemen. ……

O God, woorden hebben wij niet als wij geweld zien in de wereld, op straat, in de trein, binnendringend in ons leven…….

O God, woorden hebben wij niet als wij zorgen hebben over zovele mensen met wie wij verbonden zijn…….

O God, woorden hebben wij niet als wij verdriet hebben om een dierbare die is gestorven ……..

O God, woorden hebben wij niet als wij ons klein en machteloos voelen in deze grote wereld ……..

Zo bidden wij samen (zingen), Heer,ontferm U, Christus ontferm u over ons. Heer, Ontferm.

 

Ds. Margo Jonker, Zwolle

 

Gebed om mens te zijn

 

Eeuwige

die mij ziet

mij kent

 

leer mij

te zijn

 

aandachtig

in het luisteren

ontdaan van vooroordelen

 

open

met respect voor het bestaan

van de ander en mijzelf

 

geef dat ik zo

in de ander U ontmoet

en uiteindelijk mijzelf

mens die ik mag zijn.

 

ds. Wolter Broekema, Nijverdal

 

Dankgebed en voorbeden

Goede God,


Dank dat U niet veraf blijft, maar dat U in Uw Zoon naast ons komt staan.
Dat U afdaalde in onze nood.
Geef, dat ons dat mag helpen en troosten.
En dat ons dat steeds weer moed geeft om verder te kunnen.

En help ons ook bij U te zijn in Uw nood, en bij elkáár in onze nood.
Dat we niet weglopen voor verdriet en zorgen van anderen, maar dat we met een open oor en een open hart anderen tegemoet zullen treden.

We bidden voor verdrietige mensen: voor mensen die denken aan een zoon of dochter, broer of zus, vader of moeder, kleinkind, opa of oma, vriendin of vriend die ze moesten afstaan aan de dood.
God, geef hen moed om verder te kunnen met slechts de herinneringen aan hun geliefde.
En help ons, als mensen die om hen heen staan, om bij hen te zijn in hun nood, en er niet voor weg te lopen.

 

We bidden voor teleurgestelde mensen, omdat verwachtingen niet zijn uitgekomen: omdat een relatie stukliep, omdat kinderen moeten zien hoe hun ouders elkaar niet meer vast kunnen houden.

We bidden voor wanhopige mensen, omdat ze niet weten hoe het verder moet met hun leven.

We bidden voor moedeloze mensen, omdat hun leven zo kwetsbaar, zo broos is geworden dat ze bijna niks meer kunnen.
Zegen allen om hen heen in liefdevolle zorg en aandacht.

We bidden voor zieke mensen: wachtend op een operatie, herstellend van een behandeling of nog volop bezig met een traject.
Geef, dat ze het kunnen uithouden, ook als het lang duurt of zelfs als ze hun dood onder ogen moeten zien.
Geef dat ze zich geborgen mogen weten bij U.

 

(voorbede voor enkele gemeenteleden die met name worden genoemd)

 

We bidden voor deze gemeente en voor allen die er leiding aan geven. Geef hen wijsheid en goede moed. En help ons als gemeente, hen te dragen met goede woorden.

God, er is zoveel om voor te bidden. Hoor ons ook als we dat in stilte doen.

 

Stil gebed

Gezamenlijk Onze Vader

Pastor Willie Marskamp, Emmeloord


Gebed bij afscheid

Liefdevolle God en Vader,

uw eeuwige liefde is ons steeds nabij.

Zelfs In de duisternis van onze dood daagt het licht van uw leven op.

Zie naar ons om nu we ons zo verdrietig voelen

Om …, moeder, oma en oma-oma om een zus een tante een dierbare vriendin,
mens met wie we zo verbonden waren en die wij in ons midden zo moeilijk kunnen missen.

Schenk ons kracht om dit verlies te kunnen dragen samen met andere verliezen van hen die ons zo lief waren.
En waar we ook in dit uur zo pijnlijk aan herinnert worden.

Wij bidden dat zij nu samen met … herenigt en geborgen mogen zijn in uw liefde.

 

Wees ons nabij in dit uur nu we onze droefheid en dankbaarheid delen met elkaar.
Zodat we troost vinden in goede woorden,
dierbare herinneringen of op tonen van muziek.

Zo bidden wij , neem ons bij de hand en leid ons naar u toe

vandaag en alle dagen van ons leven

in de naam van Jezus, de opgestane,

amen


Pastor Lida Brugmans, Zwolle (Westenholte)

Opening van een werkgemeenschap

In uw handen, barmhartige God,
bevelen wij onszelf vandaag;
laat ons, van begin tot einde,
bewust zijn van uw aanwezigheid;
herinner ons eraan dat wij
in alle goeds dat we doen, U dienen;
maak ons attent en waakzaam,
zodat we in alles uw wil onderscheiden,
en die kennende, die ook vreugdevol vervullen,
tot eer en glorie van uw Naam,
door Jezus Christus, onze Heer.

Gezegende God,
die spreekt met gezag;
behoed de plaats war wij wonen,
haar bestuurders
en haar bewoners.
Dat zij allen in wijsheid toenemen
ten behoeve van een rechte samenleving.
Wees met hen die vallen
tussen de wal van de wet
en het schip van de staat,
de zoekers en de zwervers,
de vreemdelingen en bijwoners.
Schep ruimte voor een volledig leven
en maak ons strijdbaar in dienstbetoon.
Wij bidden voor hen, die uw hoop volgen:
verbind hen over alle grenzen met U en elkaar.

Ds. Henk van Veldhuizen, Hasselt
(Ontleend aan het Dienstboek)

Gebed van een middagviering


O God,

Hier bijeen, zo’n moment, midden in de stad.

Hier horen wij wat buiten deze kerk gaande is,

Hier zien wij het licht dat over uw wereld staat,

En hier in dit huis richten wij ons in stilte,

In woord, in lied, op diepte.

Wij bidden om inzichtelijkheid, en openheid, vertrouwelijkheid.

 

Hier, midden in de stad, kunnen wij niet anders

Dan ons verbonden weten met waar wij vandaan kwamen –

De straten, de huizen, ons eigen huis, onze kamer,

De spanningen, de zorgen.

En hier in dit huis

richten wij ons in stilte op nabijheid, op liefde.

Wij bidden om verbondenheid, en geloof en hoop en inzicht.

 

Midden in de stad bidden wij tot u,

Want hier weten wij ons machteloos en klein,

Hier weten wij van de kleinheid van ons eigen denken en doen en laten.

Wij bidden om moed en volharding, om vrede en geloof.

Dat ons aller bestaan ingebed is in uw ontferming.

 

Geef ons gedachten om van te leren

En geloof om kracht op te doen,

Geef ons inspiratie en geestkracht,

Opdat wij in het alledaagse uw nabijheid zien oplichten.

In christus naam. Amen


ds. Margo Jonker, Zwolle

 

Zondagsgebed

O God, bijna nooit gaan de dingen

Zoals wij ze verwachten.

Vaak vraagt het leven andere, diepere, moeilijker dingen van ons.

Geef dat wij de kracht ontvangen,

De openheid en de moed,

Om dat wat verstoort

Onder ogen te zien.

En zelfs, om ons doorgaande leven

Te laten verstoren,

Door uw liefde,

Die eeuwig is.

 

Zo bidden wij u in Christus’ naam. Amen

 

Ds. Margo Jonker, Zwolle

 

Gebed voor de Paasnacht

- Gebeden – Voorbeden met responsie 368 f ‘God van leven en licht’,

stilgebed, en ‘Onze Vader’

 

O God, u danken wij voor het licht in de nacht, voor het licht van de opstanding dat over ons opgaat, ook midden in de nacht. Zie de nacht, o God, zie ons leven – en wij zingen:

 

O God, u danken wij voor de vrede die u ons geeft, in een wereld die zoveel onrust kent. Zie de onrust, o God, zie de wereld – en wij zingen:

 

O God, u danken wij voor het leven dat wij van u ontvangen, leven dat zo onder druk kan staan door overspanning en dood. Zie de spanning, o God, en zie het leven van alle mensen op heel uw wereld – en wij zingen:

 

O God, u danken wij voor uw nabijheid in ons leven. Nooit zijn wij alleen – niet in leven en niet in sterven. Maar zie eenzaamheid, o God, en zie verlatenheid in het leven – en wij zingen:

 

O God, u schept en herschept. U maakt alles nieuw. Ook als wij mensen afbreken en schaden. Doe ons opstaan en leven, o God – en wij zingen:

 

Stilte

Onze Vader

Ds. Margo Jonker, Zwolle


Gebed bij afscheid

 

Wat  hebben we samen

Gelachen en gehuild

Wat hebben we samen

Gebeden en gedankt

Wat hebben we samen

Gezongen en gezwegen 

 

En nu laat jij  de leegte  achter

Die hier niet meer  te vullen valt

Onherroepelijk ben jij ons voorgegaan

En wij die leven  blijven voorgoed  verweesd  achter

 

Het went  immers nooit

En toch raak je er zo vreemd mee vertrouwd

De beminden loslaten

Bij de grens die ieder kent

 

Ik herinner mij nog zoveel, Heer,

je gulle lach

je indringende blik

Dat zachte kneepje in mijn hand

Die laatste zoen op je voorhoofd

De  laatste zegen

             

graven worden gezichten,

gezichten worden geschiedenissen

geschiedenissen worden verlangens

Verlangens die  vragen om de jongste Dag.

 

Jullie  zijn de Heiligen ons voorgegaan

De beminden van de Heer

Reisgenoten Gods

Om voor altijd bij Hem te zijn

 

Heer, houdt ook  in mij uw vlam brandend

Totdat ook mijn geloven aanschouwen wordt

En we samen rondom uw troon  staan.

Waar geen dood meer is  en pijn.

Maar U alles in allen bent.

En onze reis ten einde is.

 

Ds. Robbert Jan Perk, NijverdalGebed op Aswoensdag

Genadige en liefdevolle God

Vandaag wil ik erbij stilstaan

Dat ik uit stof ben gemaakt

En dat ik ook weer tot stof zal vergaan

God, waarom  maakt het me zo bang

Dat ik sterfelijk ben?

Waarschijnlijk omdat ik denk

Dat ik daarom minder waard ben in uw ogen

Maar toch ...

De bloem die vandaag staat te bloeien

Is waardevol voor U,

Ook als is ze morgen verwelkt;

De mus is waardevol voor U,

Ook al is ze zwak

En ligt ze morgen dood op de grond.

Dat geldt ook voor mij.

Ik ben waardevol voor U,

Ook al zal mijn lichaam binnenkort

Dienen als voedsel voor de wormen

Dank U, Heer, dat ik mag weten

Dat ik voor U van onschatbare waarde ben.

Daardoor kan ik de waarheid onder ogen zien –

Dat ik uit stof ben gemaakt

En ook weer tot stof zal vergaan

En daarna ...  zal opstaan uit de doden!

Amen.

 

(Gebeden uit het Hart, van Richard Foster;
met het oog op aswoensdag, begin van de lijdenstijd)


Gebed om opening van het hart


De aarde zit boordevol hemel.
We beseffen het, Here God.
Elke struik, hoe gewoon ook,