Gebeden voor kerk en thuis

- laatst toegevoegd: gebed ds. Marco Luijk voor landgenoten in Limburg die met wateroverlast te kampen hebben - 

We hebben in de classis Overijssel-Flevoland een oproep geplaatst aan pastores om een eigen gebed in te tikken en op te sturen. Hieronder bundelen we de ontvangen gebeden. Ze zijn bedoeld om inspiratie te geven. En ze laten als geheel iets zien van de spiritualiteit en het geloofsleven in de classis. Mogelijk dat u, als bezoeker, een gebed wilt overnemen en misschien wel wilt uitspreken in uw gemeente. Voel u vrij. 

Op enkele onderdelen nemen we de definitie ruimer. We plaatsen om te beginnen een gebed van de classispredikant van Brabant-Limburg-Wallonië in het kader van de wateroverlast (juli 2021).  

Gebed bij wateroverlast Limburg

Barmhartige God


Met grote bezorgdheid vernemen wij
over de overstromingen van de Geul, de Gulpen, de Roer en de Maas als gevolg van de hevige regenval.
Onze zorg en ons medeleven gaat uit naar de benarde toestand van onze landgenoten als gevolg van het hoge water. 
Wij vragen u, goede God, laat de mensen van Limburg dicht bij u zijn, 
laat hen uw liefdevolle aandacht ervaren in de zorg waarmee hulpverleners aan het werk zijn, en in onze solidariteit.
Verhoor ons gebed wanneer we bidden voor:
... de vele mensen die hun huis hebben moeten verlaten als gevolg van de overstroming.
Laat ze ervaren dat ze niet alleen gelaten worden; 
... de hulpverleners, de brandweermannen en -vrouwen, de politie,
en iedereen die zich inspant om de problemen het hoofd te bieden;
... de mensen bij het waterschap en in het openbaar bestuur
in hun werk het water in goede banen te leiden;
.. de mensen die zijn omgekomen, ook in België en Duitsland.
Neem ze op in het licht van uw liefde en wees dicht bij hun nabestaanden; 
... degenen bij wie een ramp herinneringen oproepen die oude of jonge wonden weer gevoeld doen worden;
... maak ons tot mensen die solidair zijn met elkaar, 
geef open harten en handen opdat we er voor elkaar zijn als kinderen van God. 

Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Heiland en Broeder,

Amen.

Ds. Marco Luijk, classispredikant Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne 

Drempelgebed

 

Heer, wij bidden dat ons hart mag opengaan

voor U en voor onze medemens.

U schenkt ons vertrouwen

en brengt ons in beweging.

 

Breng ons dan tot openheid

wek het beste op wat in ons woont

en bevrijd ons van onze moedeloosheid

hardheid en onverschilligheid.

 

Wek in ons mildheid,

aandachtigheid, betrokkenheid

tederheid en respect

voor al wat leeft en bloeit.

 

Laat ons schuilen in Uw liefde

en laat ons groeien in Uw licht.

Zo bidden wij in naam van Jezus Messias.

 

Amen.


Ds. Jelle Vonk, Blokzijl

 

Dank- en voorbeden

 

Trouwe God,

 

Blijf onder ons uw liefde uitzaaien

en laat ons deel uitmaken

van uw nieuwe schepping,

Wij bidden dat ook ons leven bloeien zal

en licht en liefde mag uitstralen

naar alle mensen die iedere dag op ons pad komen.

 

Op deze dag bidden wij voor uw gemeente

die zich geroepen en gezonden weet in Jezus naam.

Laat liefde, barmhartigheid en ontferming

het motief zijn van ons doen en laten.

 

Waai met uw Geest door onze levens

schenk ons kracht en vernieuw ons denken

geef ons een lange adem voor de weg die voor ons ligt

geef ons ogen die kijken met barmhartigheid en begrip

geef ons oren die luisteren en  horen

geef ons handen die zorgen en dragen

geef ons woorden die heel maken en blijdschap brengen

geef ons een hart dat vol is van liefde voor U en onze naaste.

 

Breng ons zo in de kring van Uw licht en genade

van goedheid en vergeving

opdat wij in vrede en vertrouwen onze levens mogen leiden

tot eer van U en tot heil van onze naaste.

 

Wij danken U voor de zegeningen die wij uit Uw hand mogen ontvangen.

Voor ons dagelijks brood,

voor onze gezinnen, families en vrienden,

bij wie we ons geborgen weten

voor gezondheid en vrede

voor Uw goedheid en zegen.

 

Maar hoor ook onze verzuchtingen

over de eindeloze oorlogen die er worden gevoerd

over het kwaad dat mensen, ook in Uw naam, elkaar aandoen,

vanwege hun huidskleur, seksuele geaardheid, politiek of godsdienstige overtuigingen

over de aanslag die wij plegen op uw schepping

de vervuiling van de lucht, de zeeen en de aarde

het uitsterven van dier- en plantensoorten

de hebzucht die zich van ons meester maakt

en de begeerte naar steeds meer.

Ontferm U over ons, bidden wij.

 

Zo bidden wij ook voor onze zieken,

in het bijzonder voor hen die een medische behandeling ondergaan

of leven met een levensbedreigende ziekte.

Wij bidden voor hen die rouw en verdriet dragen

die met pijn en gemis door het leven gaan.

Wij bidden om Uw nabijheid voor hen

die lichamelijk alsook geestelijk lijden aan het leven,

die verbitterd zijn geraakt door wat hen is aangedaan

die teleurgesteld zijn geraakt doordat hun verwachtingen niet zijn uitgekomen

voor hen die hun leven verloren aan drank of drugs

voor allen die zo naar U verlangen en U nergens ontmoeten in hun leven.

Ontferm U over hen, bidden wij.

 

In de stilte van dit uur willen wij onze persoonlijke vragen en noden

aan U voorleggen.

Hoor ons dan wanneer wij tot U komen:

 

(ruimte voor persoonlijk stil gebed)

 

Zo bidden met Uw gemeenschap wereldwijd

met allen die U willen dienen en zich inspannen voor Uw koninkrijk.

Wijs ons de weg, houdt ons in Uw spoor

ga met Uw licht voor ons uit,

en laat de woorden op onze lippen zijn

die Jezus ons heeft voorgesproken en voorgeleefd:

Onze Vader …….


Ds. Jelle Vonk, Blokzijl

Als je van iemand houdt 

Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.


Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.


De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.


Dietrich BonhoefferBede als je angstig bent
 

God, onze toeverlaat,

 

Wat kan ik soms bang zijn

en me overgeleverd voelen

aan iets wat ik niet in de hand heb,

de onvoorspelbaarheid van het bestaan;

ziekte die inbreekt,

de dood van een geliefde.

Het maakt dat ik me verloren voel

en onzeker.

 

Ik bid U

wil mij niet verlaten,

ga met mij mee

en houd de wacht.

 

Soms ben ik bang

dat U slaapt en niet ziet

hoe uw mensen er aan toe zijn.

Laat mij toch weten dat U over ons waakt

en ook mij nooit uit het oog verliest!  

 

Ds. Ingrid de Zwart, Deventer, gebed van de week

 

Gebed in een tijd van corona

Heer, onze God, 
nu onze wereld op z'n kop staat, 
mensen het ergste vrezen, 
en kerken gesloten zijn, 
bidden we U om ontferming. 

Voor de zieken en de stervenden, 
voor wie er om hen geeft, 
voor artsen, verplegers en verzorgenden, 
voor wie de overledenen verzorgt: 
Heer ontferm U over ons. 

Voor regeringsleiders en experts, 
voor burgemeester en wethouders, 
voor journalisten en voedselvoorzieners,
voor iedereen in een cruciaal beroep:
Christus, ontferm U over ons. 

Voor ouderen en zieken,
voor kwetsbaren en eenzame mensen,
voor wie vreest voor baan, bedrijf of inkomen, 
voor wie de toekomst somber inziet: 
Heer, ontferm U over ons. 

Dat wij omzien naar wie onze hulp nodig heeft,
dat wij eerst aan anderen denken en dan pas aan onszelf,
dat wij het vertrouwen in ons blijven voeden, 
en leven uit de vrede die uw Geest ons schenkt. 

Want in gezondheid en in ziekte, 
in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid, 
zij wij van U, o God. 
Waar wij vallen, 
vangt U ons op. 
Amen 

Ds. Wilbert Dekker, Kampen

Verlangen naar lente
 

God, Schepper,

 

Loop ik buiten

dan ruik ik de bloeiende jasmijn,

ik voel de wind langs mijn wangen.

Kinderen spelen in tuinen.

De lente dient zich aan.

Ik verlang zo naar nieuw leven, nieuw begin.

 

Maar steeds vaker ben ik binnen,

bang voor wat komen kan

voor alle kwetsbare mensen,

maar ook voor mijzelf en die mij lief zijn.

Wees met ons begaan.

 

God, ik vertrouw op uw vernieuwende kracht.

Pasen ligt in het verschiet.

Leid ons door de diepte heen

tot een vernieuwd bestaan.


Ds. Saar Hogendijk, Deventer, gebed van de week Voorbede bij dienst over corona-dreiging


Eeuwige God,
ons leven verandert
omdat het coronavirus ons bedreigt.
Wil bij ons zijn, goede God,
nu angst en ontreddering ons overvallen,
angst voor het virus,
ontreddering omdat we niet goed weten wat te doen.
U bent het licht in ons leven.  ….(ZINGEN LIED 598, Nederlandse tekst)….

Vader, wees bij een ieder van ons,
in het bijzonder bij de zieken.
Wij bidden om kracht om tegen de ziekte te vechten.
Help ons, sta ons bij, geef mensen om ons heen.
Wij bidden U voor ouderen.
Zie in liefde naar mensen met een kwetsbare gezondheid.
Zegen allen die werken in de gezondheidszorg.

Wij dragen onze samenleving aan U op,
de regering, mensen die leiding geven.
We bidden voor mensen die getroffen worden
via hun werk, hun bedrijf,
die thuis zitten met blokkades in het hoofd.
Dat wij solidair kunnen blijven naar de ander,
dat we zorgvuldig leven met elkaar.
U bent het licht in ons leven.  …..(ZINGEN LIED 598, Nederlandse tekst)….

God, U maakte zich aan David bekend,
U was met hem vertrouwd,
U was met barmhartigheid bewogen.
Wij kunnen slechts leven als we Uw hartslag ervaren.   
Ja, dan komt er nieuwe zuurstof in onze aderen,
dan versterkt zich onze ziel met moed, hoop, kracht en sensibiliteit.
Dan zijn we ons hernieuwd bewust,
dat ons handelen invloed heeft op anderen.
We spreken ons vertrouwen uit,
dat U bij ons bent,
dat wij niet uit Uw hand vallen
en dat ieder leven telt in Uw ogen.

We prijzen U, in Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer.
U bent het licht in ons leven. …..(ZINGEN LIED 598 Nederlandse tekst)….

Amen.

- aangepaste en ingekorte tekst van predikant - 


Voorbede bij de opening van een nieuwe ruimte

Here God,
zoals ooit de tabernakel vooruit ging,
en richting gaf, de weg wees,
zo ervaren we uw kerk als zegen,
als kompas langs plaatsen waar paden verzanden.
We zeggen u dank voor de kerk.

Here God,
zoals ooit de tabernakel een kwetsbare tent was in de tijd,
zo ervaren we onze pioniersplekken,
nu eens hier, dan weer daar,
flapperend tentzeil,
amper kerken, eerder kapelletjes

zo bidden we voor de kleine kapel Noetsele:
- voor de vrijwilligers om energie;
- voor de bezoekers om rust en ruimte;
- voor de voorbijgangers om inspiratie;
- voor verkenners om richting;
- voor daklozen om beschutting tegen regen;
- voor verhitte  mensen om schaduw tegen de zon;
- voor mensen die rillen om luwte tegen de wind;
door alles heen: de liefde van uw Geest.

Klaas van der Kamp
bij start kleine kapel Noetsele, Nijverdal

Gebed om licht
- licht in de duisternis, waarbij kaarsen in een zevenarmige kandelaar kunnen worden aangestoken - 

 

Eeuwige,

wij willen bidden om licht

voor mensen die zich niet licht en blij voelen

voor iedereen voor wie het leven donker en verdrietig is

 

Wij bidden om licht

voor kinderen en volwassenen die gepest worden                       

Wij bidden om licht

voor wie ziek is en pijn heeft                                                         

Wij bidden om licht

voor wie verdriet heeft omdat iemand gestorven is                    

Wij bidden om licht

voor kinderen en volwassenen die moesten vluchten uit hun huis en hun land

Wij bidden om licht

voor kinderen die honger hebben en daarom niet goed kunnen groeien       

Wij bidden om licht

voor onze onze planeet, die wij uitputten en waarvan wij het leven in gevaar brengen

Tenslotte bidden wij om licht voor onszelf

Eeuwige, help ons een lichtje te zijn in het donker.

Amen


ds. Monica Schwarz, De Bleek Almelo


Voorbeden
- rond het thema ‘wachten’ -

 

Eeuwige,

in onze gedachten en gebeden

zijn allen die in onzekerheid en zorgen wachten op uitslagen

van examens, van gezondheidsonderzoeken,

wie onzeker is of haar of zijn arbeidscontract verlengd wordt

wie wachten op goedkeuring of een voldoende beoordeling ..

en wie bang is voor hoe het verder moet, als de uitslag niet goed is,

het examen niet gehaald, het contract niet verlengd ..

Om kracht en vertrouwen bidden wij ..

 

In onze gedachten en gebeden

zijn vluchtelingen die wachten op asiel ..

die in een vreemde en soms vijandige omgeving in onzekerheid leven

en niet weten of ze een nieuwe start kunnen maken

Om kracht en vertrouwen bidden wij

 

In onze gedachten en gebeden

zijn situaties waarin wachten heilzaam kan zijn,

omdat wijsheid, liefde en vertrouwen tijd nodig hebben om te groeien,

omdat onze eerste reactie soms te heftig is,

omdat beslissingen bezinning nodig hebben…

wij bidden om geduld..

 

en in onze gedachten en gebeden

zijn situaties waarin wachten de situatie verergert

waarbij uitstelgedrag tot grote problemen leidt,

en wij noemen in het bijzonder de klimaatsverandering

wij bidden om daadkracht ..

 

 

ds. Monica Schwarz, De Bleek Almelo

 

Gebed van toenadering

We danken u, Heer, onze God,
dat er plekken zijn in het leven om stil te kunnen worden,

te midden van zoveel dat ons vaak in beweging houdt,

ons vooruit dwingt,

misschien zelfs wel eens rusteloos;

zoveel prikkels om ons heen,

zoveel wat op ons afkomt.

 

En dan zongen we:

''Wees stíl, mijn ziel, tot God, mijn Heer''
En wat ís dat goed, Heer,

dat er zo ook vanmorgen weer gelegenheid is

om samen ook stil te zijn,

stil te worden,

samen ons af te stemmen op U,

met onze zielen.

 

En zo zijn we hier samengekomen,

of zo hebben we thuis de media ingeschakeld,

om mee verbonden te zijn.

 

En wij bidden U, Here God,
dat een ontmoeting mag plaatsvinden

tussen onze ziel en U

in alles wat we doen:

ons zingen, ons bidden

en alles wat ook verder deze dienst zal volgen.

 

Wilt U ons horen,

en we danken U, Heer,

dat we ons door U gekend mogen weten

met alles dat we meedragen in onze ziel,

soms in een heleboel lagen,

die op elkaar gestapeld kunnen liggen:

 

herinneringen,

misschien ook wel fases uit ons leven,

verschillende soorten gevoelens,

die er allemaal een plek kunnen hebben.

Dankbaarheid en vreugde,

maar ook zorgen en verdriet.

Dingen die we goed deden,

dingen wie we misdeden,

naar U

of naar onze naaste.

 

Met dat alles komen we tot U,

met onze ziel.

 

En we bidden U,

dat U het daar tot rust zult brengen,

van binnen.

En dat het goede boven mag komen drijven,

door uw licht omschenen.

Dat het verkeerde mag wegstromen,

en het moeilijke.

Dat we mogen weten dat U het helpt dragen.

 

Heer,

zo willen we stil worden,

heel deze dienst,

om U te ontmoeten.

 

En we danken U

dat we daar op mogen vertrouwen en hopen,

omdat U het zelf hebt beloofd,

in Jezus Christus,

uw Zoon,

onze Heer en Heiland.

 

Amen


Ds. Bart Trouwborst, Nieuwleusen 
(spontaan gebed, later uitgetikt, volgend op psalm 62 in de dienst)

Gebed om inspiratie


Here God,
hoe beminnelijk is Uw Naam,
hoe dierbaar Uw evangelie,
hoe eerbaar Uw woorden van leven.

We bidden U,
dat we heil mogen ontvangen,
wijsheid mogen bezitten,
genade ervaren 
gezegend te zijn onder de mensen.

We vragen U om besef
gewijd te zijn om U te dienen voor allen.
Drijf de twijfel uit  
zodat wij geen gevaar vrezen.
Dat we in vrede elkaar onder ogen komen.
Geen gemene opzet kennen.

Hier zijn we, Here God,
we weten ons kind van U, onze hemelse Vader.
We zoeken verbondenheid met U,
onze Here Jezus Christus, onze Heiland,
U die uit de mensen verkoren bent,
mens en tegelijk onze hoge Hemelkoning.
We belijden dat Uw weidse rijk nooit zal eindigen.

Amen.

(gebed geïnspireerd op Gabriëls woorden aan Maria in de Heliand)


Gebed met ouderen

 

Goede God, danken wij voor ons leven,

zo machtig mooi en zo klein en kwetsbaar.

Voor de wijsheid door de jaren gegroeid

en ook voor ons lijf, dat afneemt in kracht.

 

Danken wij voor onze relaties: zo dierbaar en zo nodig.

Voor vrienden, buren, kinderen en kleinkinderen.

Voor verzorgenden, helpers en voor wie ons huis schoon houdt.

Danken wij dat U nabij bent in al onze kwetsbaarheid.

 

Bidden we voor de wereld waarin we leven,

een kwetsbare wereld, waarin zoveel onbegrijpelijks gebeurt:

mensen die elkaar misbruiken, kinderen met honger en vee dat verdorst,

oorlogen, die steeds weer uitbreken en uw lieve aarde, die hijgt van uitputting.

 

Bidden we voor onze stad vol kleurrijke mensen:

Dat wij elkaar verdragen zullen,

dat wij blijven leren van wie anders is,

dat we samen vrede vinden.

 

Bidden we voor een ieder hier aanwezig:

dat we leven zullen tot het laatst,

dat we zin ervaren, elke dag een handjevol,

dat we verbonden zijn met U en met elkaar.

 

Bidden we voor wie we missen:

dat zij genoemd mogen blijven.

Dat wat we missen niet de overhand krijgt.

En dat we zullen lachen en huilen voor uw aangezicht, goede God.

 

Amen

 

Ds Ellen Sonneveld, Enschede

 


Gebed om de Heilige Geest

 

Kom Heilige Geest,

Vernieuw uw kerk

Kom Heilige Geest

Vernieuw mijn leven

Kom Heilige Geest,

Vernieuw ons land, de steden en dorpen waar we wonen

 

Nu wij voor een nieuwe tijd van samen kerk zijn staan

Bidden wij U om een  krachtige doorwerking van uw Heilige Geest

 

Opdat we we op heldere wijze uw stem uit de schriften zullen verstaan

Opdat we op intense wijze uw sacramenten zullen  vieren

Het geheim van uw koninkrijk zullen doorgronden

Uw verbondenheid met Israel nimmer zullen loslaten

Uw boodschap voor de wereld zullen uitdragen

Elkaar van harte zullen liefhebben

En de eenheid met al uw kinderen zullen zoeken en bewaren

 

Open  onze harten vooral voor de liefde van de Vader.

Teken onze levens voortdurend met het Kruis van Christus

Beziel ons vurig met de kracht van uw heilige Geest

Amen


Ds. Robbert Jan Perk, Nijverdal

 

Gebed om vitaliteit
 

Heer, open mijn lippen,

opdat mijn mond uw lof verkondigt

en van uw goede werken spreekt.

 

Heer, open mijn ogen,

opdat ik oog krijg voor Uw heerlijkheid

en de nood van mensen zie.

 

Heer, open mijn oren

opdat ik naar Uw woord luister

en het lijden van de armen hoor.

 

Heer, open mijn neus,

opdat ik de aangename geuren van Uw schepping opsnuif

en een neus krijg voor onrecht.

 

Heer, open mijn hele gelaat,

opdat ik op U gericht leef

en mensen op mijn pad open ontmoet.

 

Heer, open mijn handen,

opdat ik de volheid van het leven kan ontvangen

en gul wordt in het geven.

 

Heer, open mijn hart,

opdat Uw liefde mij vervult

en ik ruimhartig mijn naaste liefheb.

 

Ds. Marco Montagne, Almelo

(Geïnspireerd op een tekst van kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen, ‘Over de drempel’; die een tekst gebruikten waarbij ze zelf weer geïnspireerd waren door een tekst van een Kirchentag; met recht dus: een gebed vanuit een levende traditie)

 

Kyriegebed zonder woorden

O God, woorden hebben wij niet als wij de mensen Syrie in gedachten nemen. ……

O God, woorden hebben wij niet als wij geweld zien in de wereld, op straat, in de trein, binnendringend in ons leven…….

O God, woorden hebben wij niet als wij zorgen hebben over zovele mensen met wie wij verbonden zijn…….

O God, woorden hebben wij niet als wij verdriet hebben om een dierbare die is gestorven ……..

O God, woorden hebben wij niet als wij ons klein en machteloos voelen in deze grote wereld ……..

Zo bidden wij samen (zingen), Heer,ontferm U, Christus ontferm u over ons. Heer, Ontferm.

 

Ds. Margo Jonker, Zwolle

 

Gebed om mens te zijn

 

Eeuwige

die mij ziet

mij kent

 

leer mij

te zijn

 

aandachtig

in het luisteren

ontdaan van vooroordelen

 

open

met respect voor het bestaan

van de ander en mijzelf

 

geef dat ik zo

in de ander U ontmoet

en uiteindelijk mijzelf

mens die ik mag zijn.

 

ds. Wolter Broekema, Nijverdal

 

Dankgebed en voorbeden

Goede God,


Dank dat U niet veraf blijft, maar dat U in Uw Zoon naast ons komt staan.
Dat U afdaalde in onze nood.
Geef, dat ons dat mag helpen en troosten.
En dat ons dat steeds weer moed geeft om verder te kunnen.

En help ons ook bij U te zijn in Uw nood, en bij elkáár in onze nood.
Dat we niet weglopen voor verdriet en zorgen van anderen, maar dat we met een open oor en een open hart anderen tegemoet zullen treden.

We bidden voor verdrietige mensen: voor mensen die denken aan een zoon of dochter, broer of zus, vader of moeder, kleinkind, opa of oma, vriendin of vriend die ze moesten afstaan aan de dood.
God, geef hen moed om verder te kunnen met slechts de herinneringen aan hun geliefde.
En help ons, als mensen die om hen heen staan, om bij hen te zijn in hun nood, en er niet voor weg te lopen.

 

We bidden voor teleurgestelde mensen, omdat verwachtingen niet zijn uitgekomen: omdat een relatie stukliep, omdat kinderen moeten zien hoe hun ouders elkaar niet meer vast kunnen houden.

We bidden voor wanhopige mensen, omdat ze niet weten hoe het verder moet met hun leven.

We bidden voor moedeloze mensen, omdat hun leven zo kwetsbaar, zo broos is geworden dat ze bijna niks meer kunnen.
Zegen allen om hen heen in liefdevolle zorg en aandacht.

We bidden voor zieke mensen: wachtend op een operatie, herstellend van een behandeling of nog volop bezig met een traject.
Geef, dat ze het kunnen uithouden, ook als het lang duurt of zelfs als ze hun dood onder ogen moeten zien.
Geef dat ze zich geborgen mogen weten bij U.

 

(voorbede voor enkele gemeenteleden die met name worden genoemd)

 

We bidden voor deze gemeente en voor allen die er leiding aan geven. Geef hen wijsheid en goede moed. En help ons als gemeente, hen te dragen met goede woorden.

God, er is zoveel om voor te bidden. Hoor ons ook als we dat in stilte doen.

 

Stil gebed

Gezamenlijk Onze Vader

Pastor Willie Marskamp, Emmeloord


Gebed bij afscheid

Liefdevolle God en Vader,

uw eeuwige liefde is ons steeds nabij.

Zelfs In de duisternis van onze dood daagt het licht van uw leven op.

Zie naar ons om nu we ons zo verdrietig voelen

Om …, moeder, oma en oma-oma om een zus een tante een dierbare vriendin,
mens met wie we zo verbonden waren en die wij in ons midden zo moeilijk kunnen missen.

Schenk ons kracht om dit verlies te kunnen dragen samen met andere verliezen van hen die ons zo lief waren.
En waar we ook in dit uur zo pijnlijk aan herinnert worden.

Wij bidden dat zij nu samen met … herenigt en geborgen mogen zijn in uw liefde.

 

Wees ons nabij in dit uur nu we onze droefheid en dankbaarheid delen met elkaar.
Zodat we troost vinden in goede woorden,
dierbare herinneringen of op tonen van muziek.

Zo bidden wij , neem ons bij de hand en leid ons naar u toe

vandaag en alle dagen van ons leven

in de naam van Jezus, de opgestane,

amen


Pastor Lida Brugmans, Zwolle (Westenholte)

Opening van een werkgemeenschap

In uw handen, barmhartige God,
bevelen wij onszelf vandaag;
laat ons, van begin tot einde,
bewust zijn van uw aanwezigheid;
herinner ons eraan dat wij
in alle goeds dat we doen, U dienen;
maak ons attent en waakzaam,
zodat we in alles uw wil onderscheiden,
en die kennende, die ook vreugdevol vervullen,
tot eer en glorie van uw Naam,
door Jezus Christus, onze Heer.

Gezegende God,
die spreekt met gezag;
behoed de plaats war wij wonen,
haar bestuurders
en haar bewoners.
Dat zij allen in wijsheid toenemen
ten behoeve van een rechte samenleving.
Wees met hen die vallen
tussen de wal van de wet
en het schip van de staat,
de zoekers en de zwervers,
de vreemdelingen en bijwoners.
Schep ruimte voor een volledig leven
en maak ons strijdbaar in dienstbetoon.
Wij bidden voor hen, die uw hoop volgen:
verbind hen over alle grenzen met U en elkaar.

Ds. Henk van Veldhuizen, Hasselt
(Ontleend aan het Dienstboek)

Gebed van een middagviering


O God,

Hier bijeen, zo’n moment, midden in de stad.

Hier horen wij wat buiten deze kerk gaande is,

Hier zien wij het licht dat over uw wereld staat,

En hier in dit huis richten wij ons in stilte,

In woord, in lied, op diepte.

Wij bidden om inzichtelijkheid, en openheid, vertrouwelijkheid.

 

Hier, midden in de stad, kunnen wij niet anders

Dan ons verbonden weten met waar wij vandaan kwamen –

De straten, de huizen, ons eigen huis, onze kamer,

De spanningen, de zorgen.

En hier in dit huis

richten wij ons in stilte op nabijheid, op liefde.

Wij bidden om verbondenheid, en geloof en hoop en inzicht.

 

Midden in de stad bidden wij tot u,

Want hier weten wij ons machteloos en klein,

Hier weten wij van de kleinheid van ons eigen denken en doen en laten.

Wij bidden om moed en volharding, om vrede en geloof.

Dat ons aller bestaan ingebed is in uw ontferming.

 

Geef ons gedachten om van te leren

En geloof om kracht op te doen,

Geef ons inspiratie en geestkracht,

Opdat wij in het alledaagse uw nabijheid zien oplichten.

In christus naam. Amen


ds. Margo Jonker, Zwolle

 

Zondagsgebed

O God, bijna nooit gaan de dingen

Zoals wij ze verwachten.

Vaak vraagt het leven andere, diepere, moeilijker dingen van ons.

Geef dat wij de kracht ontvangen,

De openheid en de moed,

Om dat wat verstoort

Onder ogen te zien.

En zelfs, om ons doorgaande leven

Te laten verstoren,

Door uw liefde,

Die eeuwig is.

 

Zo bidden wij u in Christus’ naam. Amen

 

Ds. Margo Jonker, Zwolle

 

Gebed voor de Paasnacht

- Gebeden – Voorbeden met responsie 368 f ‘God van leven en licht’,

stilgebed, en ‘Onze Vader’

 

O God, u danken wij voor het licht in de nacht, voor het licht van de opstanding dat over ons opgaat, ook midden in de nacht. Zie de nacht, o God, zie ons leven – en wij zingen:

 

O God, u danken wij voor de vrede die u ons geeft, in een wereld die zoveel onrust kent. Zie de onrust, o God, zie de wereld – en wij zingen:

 

O God, u danken wij voor het leven dat wij van u ontvangen, leven dat zo onder druk kan staan door overspanning en dood. Zie de spanning, o God, en zie het leven van alle mensen op heel uw wereld – en wij zingen:

 

O God, u danken wij voor uw nabijheid in ons leven. Nooit zijn wij alleen – niet in leven en niet in sterven. Maar zie eenzaamheid, o God, en zie verlatenheid in het leven – en wij zingen:

 

O God, u schept en herschept. U maakt alles nieuw. Ook als wij mensen afbreken en schaden. Doe ons opstaan en leven, o God – en wij zingen:

 

Stilte

Onze Vader

Ds. Margo Jonker, Zwolle


Gebed bij afscheid

 

Wat  hebben we samen

Gelachen en gehuild

Wat hebben we samen

Gebeden en gedankt

Wat hebben we samen

Gezongen en gezwegen 

 

En nu laat jij  de leegte  achter

Die hier niet meer  te vullen valt

Onherroepelijk ben jij ons voorgegaan

En wij die leven  blijven voorgoed  verweesd  achter

 

Het went  immers nooit

En toch raak je er zo vreemd mee vertrouwd

De beminden loslaten

Bij de grens die ieder kent

 

Ik herinner mij nog zoveel, Heer,

je gulle lach

je indringende blik

Dat zachte kneepje in mijn hand

Die laatste zoen op je voorhoofd

De  laatste zegen

             

graven worden gezichten,

gezichten worden geschiedenissen

geschiedenissen worden verlangens

Verlangens die  vragen om de jongste Dag.

 

Jullie  zijn de Heiligen ons voorgegaan

De beminden van de Heer

Reisgenoten Gods

Om voor altijd bij Hem te zijn

 

Heer, houdt ook  in mij uw vlam brandend

Totdat ook mijn geloven aanschouwen wordt

En we samen rondom uw troon  staan.

Waar geen dood meer is  en pijn.

Maar U alles in allen bent.

En onze reis ten einde is.

 

Ds. Robbert Jan Perk, NijverdalGebed op Aswoensdag

Genadige en liefdevolle God

Vandaag wil ik erbij stilstaan

Dat ik uit stof ben gemaakt

En dat ik ook weer tot stof zal vergaan

God, waarom  maakt het me zo bang

Dat ik sterfelijk ben?

Waarschijnlijk omdat ik denk

Dat ik daarom minder waard ben in uw ogen

Maar toch ...

De bloem die vandaag staat te bloeien

Is waardevol voor U,

Ook als is ze morgen verwelkt;

De mus is waardevol voor U,

Ook al is ze zwak

En ligt ze morgen dood op de grond.

Dat geldt ook voor mij.

Ik ben waardevol voor U,

Ook al zal mijn lichaam binnenkort

Dienen als voedsel voor de wormen

Dank U, Heer, dat ik mag weten

Dat ik voor U van onschatbare waarde ben.

Daardoor kan ik de waarheid onder ogen zien –

Dat ik uit stof ben gemaakt

En ook weer tot stof zal vergaan

En daarna ...  zal opstaan uit de doden!

Amen.

 

(Gebeden uit het Hart, van Richard Foster;
met het oog op aswoensdag, begin van de lijdenstijd)


Gebed om opening van het hart


De aarde zit boordevol hemel.
We beseffen het, Here God.
Elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie.
Maar enkel hij of zij die het ziet,
doet zijn schoenen uit,
en kijkt vol respect
naar het werk van Uw handen,
het wonder van het leven, Here God.

Zo zijn we hier bijeen gekomen,
om oog te krijgen voor het geheim.
We bidden U om sensitiviteit. 
Dat de zeggingskracht van het woord ons verwondert. 
Dat we achter de schoonheid van flora en fauna
de adem van Uw Geest horen ritselen.

Raak ons vanochtend aan.
Maak ons hart gevoelig. 
Doe ons groeien in geloof,
in verwondering en verwachting.

De aarde zit boordevol hemel.
Het kraakt, het kreunt, het vlamt, het steggelt.
Dat we het vuur gewaar worden in de braambos.
Zodat we niet volstaan met bramen eten,
terwijl we de hand zouden missen
van hem die ons de vruchten aanreikt.


Amen

(Gehoord in de Sionskerk in Zwolle)


Gebed van Franciscus

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:

laat mij liefde brengen waar haat is,

eenheid waar mensen verdeeld zijn,

vergiffenis aan mensen die zwak zijn,

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,

geloof aan wie twijfelt;

laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij

niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;

niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;

niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;

niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;

want als ik geef, zal mij gegeven worden,

als ik vergeef, zal mij vergeven worden,

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

 

(Ingezonden door kerkelijk werker Gerco Timmerman, Zwolle)


GEBED ALS LOFPRIJZING

Gezegend bent U, Here God,
die nederigen van hart het koninkrijk der hemelen laat betreden.
Gezegend bent U, Here God,
die treurenden troost, en zieken geneest.
Gezegend bent U, Here God,
die uw schepping uitleent aan zachtmoedigen.
Gezegend bent U, Here God,
die rechtvaardigen voedt en de dorst lest.
Gezegend bent U, Here God,
die vredestichters vrede geeft.
Gezegend bent U.

Wat anders zouden we verlangen, dan U te prijzen.
Wie anders zouden wij vertrouwen, dan U die ons geschapen hebt.
Op wie anders zouden we onze hoop stellen,
dan op U die ons hebt geschapen.
Met wie anders zouden we ons verdriet delen,
dan met U die de kracht van de dood hebt gepeild,
en die de dood hebt overwonnen,
die kwaadaardige machten ontkracht,
die ons ziet, vanaf het moment dat we in de moederschoot zijn geweven.

Amen 


(Gebed geïnspireerd op tekst uit een joodse gebedenbundel)

Er zij licht

 

Honderd duizend eng’len monden

zongen voor Gods aangezicht

in de kosmos ongeschonden

en God zeide: er zij licht.

 

Toen schiep Hij voor ons als Koning

in de vorm van een planeet

al Zijn schepselen een woning

die vandaag nog aarde heet,

 

Wijders schiep Hij land en water.

Ook de vissen in de zee

en een aantal dagen later

schiep Hij mensen gras en vee.

 

Hij trok door het land Zijn voren,

op bevelen van Zijn mond

wierp de mens een handvol koren

over Gods geweide grond.

 

En Gods Geest en adem waarde

in een stilheid vol van kracht

over deze nieuwe aarde

het werd avond …… het werd nacht.

 

Het werd morgen en Gods zaden

zweefden op Gods winden mee

wolken tot de top beladen

brachten water van de zee.

 

Toen heeft Hij ons om te werken

boeren, vissers met hun net,

armen, rijken, zwakken, sterken

midden in de oogst gezet.

 

Maar Zijn schepping werd bedorven

door de mens verziekt door macht

zelfs de liefde scheen gestorven

het werd avond ……. het werd nacht.

 

God, verwek een nieuwe morgen

in Uw schepping zwaar ontwricht

nu in duisternis verborgen

roep nog eenmaal: “Er zij licht”.

 

Klaas Würsten +, Zwartsluis
(Niet-eerder gepubliceerd gedicht ingezonden door zijn schoonzoon Dick Visserman, Genemuiden) 

Hartsgebed 
- bij overvliegen van een koppel ganzen in formatie - 


Heer  van de Hemelse machten,

Schrijf in  onze gezamenlijke trektocht en lokroep

Uw  Geschiedenis en Toekomst maar Heerlijk uit

En dat anderen het zien en herkennen.

En mee op weg durven te gaan

Uw bestemming tegemoet

 

Amen.


Ds. Robbert Jan Perk