Gebeden voor biddag

Aansluitend bij een viertal gesprekken van de kerk met verontruste kerkenraadsleden, predikanten, cantores en organisten over de strakke richtlijnen van niet-zingen in verband met de coronadreiging besloten leden van het moderamen van de generale synode, classispredikanten en een vertegenwoordiging van de dienstenorganisatie bij de evaluatie tijdens biddag 10 maart 2021 in het bijzonder aandacht te vragen voor de coronacrisis. 

Vanuit alle classes zijn twee predikanten gevraagd om een gebed aan te reiken, wat als impuls kan dienen. Ds. Esther Scheer - Weijenberg uit Tubbergen en ds. Csongor Kelemen uit Urk hebben vanuit Overijssel-Flevoland een gebed aangereikt. Hieronder alle gebeden die met biddag en op andere dagen kunnen worden uitgesproken en tekst bieden die te maken hebben met de coronacrisis.

OVERIJSSEL-FLEVOLAND

God,
 
Samen kunnen wij niet zingen.
In deze onzekere tijden
zwijgen onze stemmen en instrumenten,
en valt het ons zwaar  
dat het ons juist nu
aan muziek en zang moet ontbreken. 
 
Wanneer we samen zingen
vieren we onze verbondenheid
met U en met elkaar. 
De klanken van de muziek dragen ons,
en met alles wat in ons is 
loven wij uw Naam.
 
Nu wij in de kerk niet kunnen zingen,
laat ons dan in het bijzonder in gebed
uw aanwezigheid ervaren.
We noemen de namen van mensen dichtbij en ver weg,
verwoorden wat goed is en wat pijn doet,
en zoeken in alles uw aangezicht. 
 
Eens zullen wij weer samen zingen
over uw liefde, uw goedheid en trouw.
Maar tot die dag, waarnaar we hoopvol uitzien,
mag uw diepe verbondenheid met ons 
ritme, klank en melodie geven
aan heel ons bestaan. 
 
Halleluja! Amen

ds. Esther Scheer-Weijenberg
Tubbergen

 

Gebed in Coronatijd

Almachtige Heere, Vader in de hemel!
U heeft het eerste Woord!
Het is door Uw Woord dat heel het bestaan uit het niets werd geschapen.
Het is door Uw levend Woord, Jezus Christus,
dat Uw genade mensen van alle volken en geslachten zoekt en roept tot Uw heil.
En daarom belijden wij samen met de apostel Petrus
dat wij naar niemand anders heen kunnen, Heere,
behalve tot U,
want bij U zijn de woorden van het eeuwig leven.


Uw Woord schept gemeenschap met U.
Het roept ons tot zelfbeproeving, tot inkeer,
en het aanvaarden van onze verlossing
door Uw Zoon.

Daarom zijn wij zo dankbaar dat U,
ook in deze tijd van beproeving
- in ons persoonlijk leven, onze gezinnen, in onze gemeenten,
in heel Uw kerk, ja, heel de wereld –
tóch voortdurend Uw Woord van vermaan en genade laat klinken.

Wij hebben de afgelopen maanden moeten en mogen ervaren
dat Uw Geest ook de ongeziene banen van de 
techniek kan gebruiken
om Uw Woord dichtbij mensenharten te brengen.

Ook hebben wij moeten en mogen ervaren
dat al onze menselijke tekortkomingen en beperkingen wegvallen,
alle muren teniet gedaan worden wanneer Uw Woord Zijn kracht in ons doet.
Ook hebben wij moeten en mogen ervaren dat het goed is om stilgezet te worden
en ons te bezinnen over wat écht belangrijk is voor ons aardse én eeuwige leven.


Maar Uw Woord schept ook gemeenschap met elkaar.
En wat verlangen wij daar naar!
En juist daarom smeken wij U:
wilt U toch uitkomst geven ook in deze tijd.
Geef ons ten minste een beetje van de wijsheid van Prediker
die opmerkt dat alles wat wij maar op deze aarde meemaken,
tijdelijk en van korte duur is.
Zo ook deze pandemie.

Wilt U ons tot de tijd dat wij onbekommerd als Uw kerk samen mogen komen,
Uw naam met psalmen en liederen mogen loven en prijzen,
elkaar in 
de ogen mogen kijken bij Uw Tafel,
samen voor Uw aangezicht in stilte mogen staan,
en onder het gehoor van hetzelfde Woord mogen komen,
dichtbij Uw Vaderhart bewaren.
Want daar Zijn wij op de beste plaats.

Heere, onze God! U heeft het eerste Woord!
Wilt U ons toch het vertrouwen schenken dat U ook het laatste Woord hebt.
Wilt U ons ook vanuit al ons aardse lijden
en vanuit al onze aardse vreugd
met een geheven hoofd doen vooruitkijken
naar de dag van de wederkomst van Uw Zoon Jezus, onze Heiland.

U staat aan het begin,
en U komt aan het einde.
Van U is het verleden en van U is de toekomst.
Wilt U ons dit ook nú doen ervaren. Wij vragen U dit om Jezus’ wil.


AMEN


ds. Attila Csongor Kelemen
Urk

UTRECHT 

 

Ene,
met de adem, die Gij ons hebt geschonken,
in de plaats, waar wij mogen leven voor uw heilig aangezicht
bidden wij:
om ruimte voor allen die klem zitten,
die niet weten waar ze het zoeken moeten,
wier vertrouwen heeft plaats gemaakt voor wantrouwen.
Komt het ooit goed?
Houd ons het licht van uw gelaat voor ogen!
Hoor ons bidden

Ene,

maak ons weerbaar. Troost ons onderweg naar Pasen.
Draag ons op handen als wij vermoeid raken.
Wees een schild tegen onze angsten en een stok op moeilijke paden.
Geef ons uitzicht als wij de moed verliezen.
Komt het ooit goed?
Houd ons het licht van uw gelaat voor ogen!
Hoor ons bidden

Ene,
in vrede vinden wij rust,
in het vertrouwen dat Gij het zijt die met ons meetrekt door de woestijn.
Zuiver ons geweten, laat ons vasten en bidden oprecht zijn.
Wees voor ons de bron van het hervinden van onze levensvreugde.
Dan weten we dat het goed komt!
Houd ons het licht van uw gelaat voor ogen!
Hoor ons bidden


ds. Idelette Otten 
Vleuten

met dank aan vertaling van Psalm 4 van Gerard Swüste in ‘Altijd hetzelfde lied’, 150
psalmen bewerkt en toegelicht

Vader, Zoon en Heilige Geest, drie-ene God U prijzen wij,
Uw heilige Naam aanbidden wij als onze Vader in de hemel.
U bent nabij, al lijkt de hemel op aarde ver.
U ziet ons, U hoort ons bidden, ook nu.

U kent de wereld waarin wij leven.
U weet hoe onzeker alles is.
U begrijpt onze angsten, spanningen en zorgen.
Wat brengt het virus nog meer teweeg voor jong en oud?
Welk perspectief hebben scholen, de zorg, de economie en onze samenleving?
Hoe komt Uw Kerk door deze crisis heen?


Verwarring op Biddag, en toch een dag van gebed.

U wilt dat wij bidden en vluchten tot U, want veilig zijn we alleen bij U.
Geef dat het ons gaat om U.

U leert ons bidden om ons dagelijkse brood.

Wij vragen U om de vrucht van het land.
Wij bidden om genoeg voor een ander en voor onszelf.
Geef ons gezondheid waarmee we het voedsel genieten.
Laat eten en drinken ons sterken tot ons werk.
Zegen ons werk van handen en hoofd.
Kom ons te hulp in al onze nood.

Vergeef om Jezus’ wil onze zonde en schuld.

Vergeef ons dat wij zo vaak genoeg hebben aan brood zonder U.
Vergeef ons dat wij in dreigende ziekten niet denken aan U.
Vergeef ons dat wij meer heil verwachten van mensen en middelen dan van U.
Vergeef ons dat wij meer vertrouwen op onszelf dan op U.
Wij hebben geen recht van spreken, maar hebben vergeving nodig van U.

Leer ons een ander vergeven zoals U.

Laat ons als Kerk in deze wereld trouw zijn aan U.
Wek in ons hart nieuw verlangen naar het Koninkrijk van U.
Leer ook ons land om te roepen tot U, laat ook ons volk zich bekeren tot U.
Onze enige hoop ligt in U.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,

Van nu aan tot in eeuwigheid.
Amen.

dr. Bernard ten Hove
Veenendaal


GELDERLAND ZUID-OOST

God,

omdat U ons bij name kent,
omdat U antwoordt als we tot U roepen,
omdat U tot ons komt als wij in angst en vrees zijn,
bidden we midden in wat het leven moeilijk maakt,
in de eenzaamheid, de onvrijheid en het gebrek aan perspectief,

om een opmerkzaam hart,
dat we uw woorden verstaan
en dat uw Geest wegen ontsluit
om van hier verder te gaan.

Zo bidden wij in gedachtenis aan Jezus, uw Zoon,
die ons leven heeft gedeeld in wildernis en woestijn.

Amen.

ds. Dick Snijders
Elst

 

het zeven stemmengebed:

zoveel woorden, zoveel stemmen, Heer,
die vechten om gehoord te worden:
de stem van het missen, de verloren moed
de fluistering in de eenzaamheid, in stilte die maar duurt
de schreeuw uit de onzekerheid over hoe nu verder,
die berichten van het doelbewust verdraaien,
de kwade krachten, het vals gerucht -
wij bidden U: geef richting
aan wat door onze hoofden, harten doolt
doof uit wat ons benauwt
en schenk ons rust, vertrouwen in de toekomst,
in elkaar en boven al in U

laat dan ons hart de bron zijn van dat teruggevonden woord:
over brood, dat kracht geeft
over de deur die zich opent naar troost
Uw stem die fluistert: dat U onze Herder bent -
noemt u ons ranken die opbloeien door uw liefde?
leid ons dan door de tijd, door deze tijd,
doe ons opstaan, wijs ons wegen van uw waarheid:
dat er licht is, licht blijft
en dat wij paden hervinden naar de toekomst,
naar elkaar en boven al naar U

ds. Frans Ort
Dieren/Rozendaal


VELUWE

Heere,

We aanbidden u als onze Vader in de hemel
U bent goed, U bent heilig.
We belijden u als onze Vader.
Op U hopen we,
zeker in de tijd waarin we nu leven.
Ook al overvallen ons de aanvechtingen,
nu een ziekte zo ongenadig om zich heengrijpt
en velen op welke manier dan ook hard treft.
Op U hopen we,
omdat U een God van uitzicht bent, die het kwaad overwint
en sterker bent dan welke ziekte dan ook.
Vergeef ons onze schuld,
als we nu op ons teruggeworpen worden en daardoor in ons zelf gekeerd raken
en niet meer op U gericht zijn.
als we ons eigen welzijn boven dat van een ander stellen.
U danken we voor de zegeningen:
voor de zorg voor onze gezondheid,
voor de vervulling van onze dagelijkse behoeften,
voor alles wat meer is dan dat.

U bidden we:
Geef ons ook de komende tijd ons dagelijks brood.
Geef ons iedere dag wat we dan nodig hebben om te leven
met U en met elkaar.
Zo bidden we, uw toekomst tegemoet.
U Vader, met de Zoon en de Heilige Geest, zij alle lof, nu en in alle eeuwigheid

ds. Bernard van Vreeswijk
Hattem


Op een dag zal het allemaal ook weer voorbij zijn, God. Voorbij en gaan de meesten van ons weer hun gewone gang. Maar hoe zit het dan met die ene?

Met dat jochie, bij wie het thuis niet lekker loopt; die zich opgesloten voelt en die zich 
steeds meer terug trekt in zichzelf?

Met die man, die zijn vrouw aan het virus verloor. Hij, die geen afscheid mocht

nemen; niet meer bij haar kon zijn; en die nu verstikt wordt door pijn en verdriet?

Met de vrouw, die zo lang niet mocht doen wat ze het liefste doet, en die haar bedrijf

– en daarmee een stukje van zichzelf – langzaam kapot zag gaan?


En daarom steken we zeven kaarsen aan.

Een kaars voor hen die ziek werden en die kampen met de gevolgen.
Een kaars voor hen die hun baan verloren.
Een kaars voor hen die wachten op een uitgestelde operatie.
Een kaars voor hen die geestelijk worstelen en die in een negatieve spiraal dreigen te raken.
Een kaars voor hen die tot in de uitputting zorgden voor wie verzorgd moesten worden.
Een kaars voor hen die eenzaam zijn.
Een kaars voor hen die missen wie onmisbaar zijn.

Met dit licht dragen we onze zorgen aan U op, Heer.

En we smeken U: wees nabij.
Nu en straks.
Amen

ds. Marissa van Meijl – Buitink
Harderwijk


ZUID-HOLLAND-NOORD

Heer,

In deze tijd, waarin we met z’n allen zoveel geduld moeten opbrengen,

bidden wij om uw brood

zodat wij dat kunnen uitdelen aan mensen die zich al lange tijd zo leeg voelen

bidden wij om uw water

voor degenen die zich uitgeput voelen door de crisis

bidden wij om opvang

van de jongeren die in deze tijd vervreemd van zichzelf en anderen raken

bidden wij om een arm om de schouder
voor de mensen die zich eenzaam en depressief voelen

door de kilte die al zo lang heerst
bidden wij om aandacht en zorg
voor de zieken die door het virus getroffen zijn

bidden wij om liefde

voor hen die zich door de lockdown opgesloten voelen in zichzelf

bidden wij om troost

voor de mensen die hun geliefden verloren door het virus

en hen moesten begraven
Christus ontferm u
Amen


ds. Gonja van ’t Kruis
Nieuwveen

 

HEERE, God van Abraham, Izak en Jakob,

Eens bad koning Salomo bij de inwijding van de tempel: ‘Wanneer er in het land

hongersnood of pest uitbreekt, wanneer het gewas wordt getroffen door
korenbrand, meeldauw of vraatzuchtige sprinkhanen, wanneer het volk in eigen
land door vijanden bedreigd wordt, wanneer er kortom bij enige ramp of ziekte ook
maar iemand van Uw volk Israël een smeekgebed tot U richt en zijn handen richt in
de richting van de tempel – ieder onder indruk van het leed dat hem treft – aanhoor

hem dan vanuit de hemel Uw woonplaats, en vergeef hem. Grijp in en geef hem wat
hem toekomt, want U weet wat in hem omgaat.’

Zo bidden wij in onze eigen werkelijkheid van verdriet en teleurstelling, van

eenzaamheid en angst, van twijfel en zorg om wat komen gaat. We bidden tot U
verlegen naar de gemeenschap om ons heen en verdrietig om het feit dat we niet in
een volle kerk gezamenlijk kunnen bidden. Maar we komen in Christus’ naam tot U
om te vragen of U ons kennen wilt en in ons leven aanwezig wilt zijn. We verlangen
naar het einde van wat de coronacrisis wordt genoemd, maar wat voor veel mensen
een levenscrisis dreigt te worden. Heere, ken ons in ons leven van gebrek, tekort en
fouten. Wij weten ons vervreemd van de daden van liefde zoals U die ons geboden
hebt. Maar als U de Aanwezige bent, is ons leven in Uw hand en weten wij ons
geborgen in Jezus Christus. Zo leggen wij ons leven en werken voor U neer. We
hopen op Uw luisteren en weten ons in U in voor- en tegenspoed rijk.

U kent ons in ons gebrek en onze behoeften. Heer van de kerk en Schepper der

wereld, ga met ons mee en draag hen die niet gaan kunnen. Laat ons leven en
werken zijn tot zegen van de mensen en tot heil van de wereld. Bouw dit jaar het
koninkrijk, zodat in deze donkere en verdrietige wereld het Licht van Uw heil schijnt
en door ons werk Uw liefde zichtbaar wordt.
Door Jezus Christus, onze Heer,
Amen

ds. Anthon van Lingen
Kinderdijk-Middelweg


FRIESLAND

Here God,

nu wij op een doordeweekse dag (op deze zondag)
via digitale streaming als gemeente samenkomen
in deze tijd van beperkingen om
besmetting met het Corona virus tegen te gaan

willen wij ons in gebed tot U richten
omdat wij diep geraakt zijn
door de gevolgen van deze wereldwijde pandemie.

Wij weten dat niets aan Uw aandacht ontsnapt

en daarom willen wij U de pijn voorleggen
van de mensen die diep geraakt zijn door het virus.
Wij bidden U voor hen die ernstig ziek zijn.

Voor de mensen die in groot verdriet leven,

omdat zij een geliefde die ziek was door Corona
aan de dood moesten afstaan.

Voor de tieners en studenten bidden wij U

nu zij in hun ontwikkeling en sociale contacten
beperkt worden en zij hier psychische schade van ondervinden.

Wij bidden U voor de winkeliers en voor de mensen in de horeca,

die hun inspanning van jaren verloren zien gaan
waarbij sluiting van hun bedrijf steeds dichter bij lijkt te komen.

Wij bidden U voor de onzekerheid, teleurstelling en pijn

die uitgestelde behandelingen bij zieken mensen teweeg brengt.
Wij bidden U
sta de artsen en verpleegkundigen bij
schenk hen wijsheid in inzicht.
Schenk dit ook aan bestuurders en wetenschappers.

Geef ons vertrouwen in een spoedige afloop.

Geef ons moed om nieuwe wegen in te slaan
wegen waarop we elkaar in liefde kunnen ontmoeten
en waar rechtvaardigheid en erbarmen de wegwijzers zijn.

Hear, neat giet oan Jo foarby

Jo kenne en trochgrûnje my. (Psalm 139)
Amen

ds Idske van der Pol
Woudsend
en ds. Ellen Peersmann

Kollum 

BRABANT-LIMBURG-WALLONIË


Barmhartige God,
U belijden wij als de Schepper van al wat leeft.
U heeft ons bestaan gewild, U geeft ons aan elkaar.
En wanneer wij vastlopen, dan reikt U ons de hand in Jezus uw Zoon,
die ons verlost en weer in beweging zet.
Daarom aanbidden en prijzen wij Uw heilige naam.

Maar, barmhartige God, wij roepen Uw naam vandaag ook aan

ter wille van allen die zo druk zijn om het hoofd boven water te houden,
dat ze geen adem overhebben om U te prijzen.

Wij bidden voor hen die door de coronacrisis

zijn veranderd van opgewekte in neerslachtige of boze mensen;
voor hen die zelf ziek zijn geworden van het virus;
voor hen die zich zorgen maken om geliefden;
voor hen die rouwen, omdat een dierbare aan het virus is gestorven.

Wij bidden voor werkers in de zorg die handen en rust te kort komen;

voor ondernemers en zzp-ers die zich gekooid voelen,
voor werknemers die zich zorgen maken om hun baan.
Wij bidden voor ouderen en jongeren
die misschien nu pas ontdekken hoe eenzaamheid werkelijk voelt;
voor politici en bestuurders die dag in dag uit onmogelijke keuzes moeten maken;
voor uw gemeente die zo graag weer samen zou komen om uw lof te zingen;

en wij bidden voor hen die ook zonder het coronavirus al zorgen genoeg hadden.

Geef hen, geef ons beterschap,

en de kalmte van Noach,
en de wijsheid van Salomo,
en het vertrouwen van Jezus.

Barmhartige God, wij danken u, omdat U er altijd voor ons bent.

Laat ons er dan ook zijn voor U, en voor elkaar.
Om Jezus’ wil,
Amen.

ds. Frans – Willem Verbaas
Heusden

 

Gebaar van liefde


Het ruisen van de zee

de vogels op het veld
de stilte in het bos
God wat is uw schepping
toch oneindig mooi.

Het rumoer rond corona

de roep van wanhoop
muren van eenzaamheid

hoe broos zijn wij mensen

in ons eindig bestaan.

Hoe vinden wij hoop

voor een toekomst
van vlagen van mist.

Kom ons tegemoet, God

en omarm ons
met een gebaar van liefde.

ds. Annemarie Hagoort
Hilvarenbeek

 

Prière au temps des semailles

Dieu de toute vie, en ce temps de l’année qui nous conduit à Pâques,
qui va des semailles jusqu’au surgissement d’une vie nouvelle,
c’est à toi que nous adressons notre prière :
toi le Très Haut dans ta toute puissance d’amour,
et nous, tout à la fois fragiles et tellement désireux d’être.

Te prier, Seigneur, c’est te parler pour nous alléger le cœur,
te confier ce qui nous préoccupe, au présent et au futur :
nos craintes, nos angoisses, nos inquiétudes
pour le sort de tant d’hommes, de femmes et d’enfants jusqu’à l’autre bout du monde.

Prier, c’est aussi se parler à soi-même,
se demander ce que, chacun,
nous pouvons faire afin qu’advienne une part de ton royaume,
sur la terre comme au ciel :
quelles pierres nous pourrons ajouter à la construction d’un monde plus beau et plus juste,
quelles graines nous sèmerons pour que germent la réconciliation et la paix,
quelles semences jeter sur cette terre afin que la vie pousse, fleurisse et fructifie.
Semer les graines de ton amour comme le semeur répand les grains de blé.
Nous savons Seigneur que la terre, pour germer,
a besoin à la fois de ce qui vient du ciel (le soleil, le vent, la pluie)
et ce qui vient des hommes (le labeur, la persévérance, le don de soi) :
telle est l’alliance éternelle du ciel et de la terre.
Or de même, pour que se réalise ta volonté sur la terre comme au ciel,
il est nécessaire que soient manifestes ton amour et notre amour,
le Christ s’offrant pour le salut du monde et les hommes offrant le meilleur d’eux-mêmes.

Et qu’ainsi, tout ce qui est animé d’un esprit de vie grandisse, à ta gloire et pour le salut du monde.


ds. Roger Dewandeler
Dordrecht, Breda, MiddelburgDELTA

God van allen die ons voorgingen,

God van vandaag en God van de toekomst,

soms weten wij niet goed wat wij bidden zullen.

Dan is het stil in ons, we vinden geen woorden.

Schenk ons dan woorden die er al waren, uit de schat van de eeuwen.
We danken U dat we niet de eersten zijn in uw geschiedenis.

Daarom vallen wij terug op Psalm- en lieddichters,

ook nu, nu ons leven al zo lang ontwricht is en de toekomst onzeker.

Met hen bidden wij:

Uit de diepten roepen wij tot u, HEER. (Psalm 130)
In nacht en ontij, Heer, blijf ons nabij. (Lied 247)
HEER, haast U ons te helpen. (Psalm 70)

Leg ons telkens weer zulke woorden in onze mond en in ons hart.


En laat de lofzang en de dankzegging

ons ook in deze wereldnacht niet ontbreken, Heer.
De dank om stukjes paradijs in de woestijn.
De dank om uw Zoon, in wie U gedeeld hebt in onze nood.
Ook voor dat diepe geheim vinden wij maar moeilijk woorden,

maar we zingen, vanuit ons hart,
met zo’n lied dat al zovelen gedragen heeft:
Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan. (Lied 575)

Amen.


pastor Joëlle Kooman
Ouwerkerk

Heilige en rechtvaardige Vader,

U Die ons Uw liefde aanbiedt,
U Die Uw Zoon gezonden hebt,
eerbiedig doet U ons stil worden voor U.

Wij danken U dat we onze rusteloze gedachten bij U mogen brengen,

wanneer gevoelens van uitzichtloosheid en moedeloosheid ons overvallen.
Tot wie zouden wij anders heengaan?
U hebt woorden van eeuwig leven.

Zegen ons met Uw aanwezigheid als we ons eenzaam voelen.

Schenk ons houvast als alles ons door de vingers lijkt te glippen.
Sterk ons geloof met en door Uw Heilige Geest,
zodat wij onze hoop op U zullen stellen.

Waakt U over deze wereld in nood,

waar we de welvaartsverschillen waarnemen.
Wees wereldleiders en overheden nabij met Uw wijsheid.
Wij bidden U dat zij Uw wil zullen doen.

Vergeeft U ook onze verwijten en gebrek aan vertrouwen.

Verander onze ik-gerichtheid in liefde voor U en onze naaste.
Verzoen ons door het bloed van Uw Zoon.
Vernieuw ons vertrouwen en onze vreugde tot eer van Uw Naam.
Verhoor ons gebed, uit genade om Jezus’ wil. Amen.

ds. Christiaan Buitink
Klaaswaal


NOORD-HOLLAND

Liefhebbende God,

Onze eerste zorg voor deze tijd is
dat we de dankbaarheid weten te bewaren
en niet vervallen in onverschilligheid en zelfbeklag,
nu we zo beperkt zijn in onze mogelijkheden,

dat we de dank vasthouden voor wat ons wél gegeven wordt:

voor licht en lucht, voor zon en wind, voor mensen om ons heen, 
voor het leven zelf, geschenk van U, danken wij U, de Bron van alles.

En toch, God, wat missen we veel, en al zo lang.

We dreigen de spirit kwijt te raken, de geestkracht.
De wijn van het leven wordt niet meer zo royaal uitgeschonken,
en sommigen van ons verkwijnen langzaam.

We bidden voor mensen wier baan bedreigd is, wier bedrijf wankelt;

voor mensen in de zorg, die overvraagd worden, 
voor mensen die van alles willen maar niks kunnen,
en die het niet meer volhouden, bij wie de moedeloosheid toeslaat,
de eenzaamheid en de neerslachtigheid;
en als het ons lukt, God, denken we ook aan mensen 
voor wie het vele malen erger is dan bij ons, 

zonder goede medische zorg, zonder economisch vangnet,
en bidden we om echte hulp, om solidariteit.

Dat wij elkaar en U vasthouden,

dat we volhouden, moed vatten en blijven vertrouwen 
niet alleen op licht aan het eind van de tunnel
maar op uw toekomst, die ons beloofd is. 
Zo bidden wij U: Eeuwige God, hoor ons gebed.

dr. Joep Dubbink
Uithoorn


In stilte roep ik tot hem die barmhartig is,
die trouw is smeek ik zwijgend om hulp.
Mijn hart stort ik uit, bij u klaag ik mijn nood.
Ten einde raad verliet ik Brazilië,
uit Colombia, Eritrea, de Filipijnen trok ik weg
naar waar het veilig zou zijn, met werk en goede toekomst.

Mevrouwen vroegen om mijn hulp in huis, kinderen noemden mij nanny,

in de bouw droeg ik stenen aan, appels plukte ik en tomaten.
Maar op mijn pad lagen strikken en valkuilen verborgen.
Toen het virus kwam keek ik om mij heen en constateerde:
niemand die nog om mij geeft, nergens meer een toevlucht voor mij.
Waar ik tien jaar werkte sloten zij voor mij hun deuren!
Wie vraagt nog aan mij hoe het mij nu vergaat?

Ik roep tot u, mijn God, in dit land van overvloed en onbehagen

vind ik mijn schuilplaats enkel bij u.
Ik ben uitgeput en ziek van het niet meer weten.
Ik ben niet geregistreerd en vrees mijn vervolging,
ik vraag niet om hulp en ik heb geen familie,
iedereen is machtiger dan ik.

Toch dank ik u in mijn beklemming,

uw naam loof ik vanwege een kring van rechtvaardigen.
Zij schenken mij aandacht, voedsel en medicijnen.
Door hen ziet u een beetje naar mij om?

ds. Greteke de Vries
Amsterdam-Muiderkerk


ZUID-HOLLAND-ZUID

Goede God,


wij bidden voor jonge mensen

in de kracht van hun leven,
klaar om ontwikkelingsstappen te maken,
het leven met vrienden en vriendinnen te ontdekken.
We bidden voor hen nu zij en hun vrienden en vriendinnen lange tijd thuis zitten,
onderwijs achter schermen moeten volgen,
wees met hen, zie hen, en ontferm U


We bidden voor alleenstaanden,

dat zij plekken vinden
waar ze gezien en gehoord worden door anderen,
waar ze hun verhaal kwijt kunnen,
wees met hen, zie hen en ontferm U

We bidden voor ondernemers,

creatief en vol ideeën, wilskracht en doorzettingsvermogen,
zomaar stilgezet

We zien hun zorgvuldig opgebouwde bedrijven omvallen

en voelen de machteloosheid
wees met hen, zie hen en ontferm U

we bidden voor onszelf

dat we anderen zien,
dat we verder kijken,
en doorvragen,
dat we waar we ons eigen verhaal mag klinken
ook luisteren naar de verhalen van de ander
zet onze harten open
wees met ons, zie ons en ontferm U

amen


ds. Marjan de Vries
Naaldwijk


God van Israel, Schepper van hemel en aarde, Onze Vader
Midden in deze chaotische tijden, op deze dag van gebed, zoeken wij Uw aangezicht.
Blaas met Uw adem in onze gebeden, zodat de woorden die we tot U roepen, levend zijn.
Neig Uw oor tot ons spreken.

U laat niet los het werk van uw handen. U houdt vast aan wat U ooit begon

Wij niet…
Wij hebben het werk van Uw handen losgelaten:
Uw volk Israel hebben wij losgelaten en haast vernietigd;
en ook nu groeit opnieuw het antisemitisme.
Uw schepping hebben wij losgelaten en uitgebuit;
en ook nu blijven we leven op veel te grote voet en consumeren ons leeg en kapot.
Uzelf hebben wij dood verklaard, letterlijk of praktisch door achteloos aan U voorbij te leven;
en ook nu vergoddelijken we ons genot en aanbidden onszelf.
We zijn er vaak stekeblind voor . Als we er al iets van zien, kijken we liever weg ,
vergoelijken onze schuld en betrokkenheid of vluchten in lege vroomheid.
Wij bidden U, vergeef ons vergeten van U, o God, laat ons niet los.
Blijf vastberaden met ons bewogen.

Wij zuchten mee tot U o God,

Wij zuchten mee met hen die leven te midden van corruptie en geweld,
Wij zuchten mee met hen die gebrek hebben aan de meest primaire behoeften
Wij zuchten meet Uw schepping die lijdt onder onze uitbuiting.

Hoor ons zuchten.


Zet ons stil.

Breng ons tot U
en tot onszelf.
Vervul ons met liefde tot U, tot Uw koninkrijk, tot Uw schepping.
Schep een nieuw verlangen naar U, juist ook bij hen die van U vervreemd zijn.
Bindt allen die Uw heerlijke Naam belijden meer en meer samen .
Geef wijsheid en verstand aan hen die geroepen zijn te regeren.

O HERE, te midden van alle ellende en nood roepen wij;

Wees barmhartig
Wees genadig
Wees goedertieren
Niet vanwege ons, maar vanwege Uw Naam.
Wij prijzen U als onze Schepper, als onze Koning.
Kom Here Jezus, kom haastig!
Amen

ds. Bert Karel Foppen
Den HaagLees verder ook over achtergronden van biddag bij de scriba van de classis Jan Dirk Wassenaar: klik hier.