Gebeden voor biddag

Aansluitend bij een viertal gesprekken van de kerk met verontruste kerkenraadsleden, predikanten, cantores en organisten over de strakke richtlijnen van niet-zingen in verband met de coronadreiging besloten leden van het moderamen van de generale synode, classispredikanten en een vertegenwoordiging van de dienstenorganisatie bij de evaluatie tijdens biddag 10 maart 2021 in het bijzonder aandacht te vragen voor de coronacrisis. 

Vanuit alle classes zijn twee predikanten gevraagd om een gebed aan te reiken, wat als impuls kan dienen. Ds. Esther Scheer - Weijenberg uit Tubbergen en ds. Csongor Kelemen uit Urk hebben vanuit Overijssel-Flevoland een gebed aangereikt. Hieronder alle gebeden die met biddag en op andere dagen kunnen worden uitgesproken en tekst bieden die te maken hebben met de coronacrisis.

OVERIJSSEL-FLEVOLAND

God,
 
Samen kunnen wij niet zingen.
In deze onzekere tijden
zwijgen onze stemmen en instrumenten,
en valt het ons zwaar  
dat het ons juist nu
aan muziek en zang moet ontbreken. 
 
Wanneer we samen zingen
vieren we onze verbondenheid
met U en met elkaar. 
De klanken van de muziek dragen ons,
en met alles wat in ons is 
loven wij uw Naam.
 
Nu wij in de kerk niet kunnen zingen,
laat ons dan in het bijzonder in gebed
uw aanwezigheid ervaren.
We noemen de namen van mensen dichtbij en ver weg,
verwoorden wat goed is en wat pijn doet,
en zoeken in alles uw aangezicht. 
 
Eens zullen wij weer samen zingen
over uw liefde, uw goedheid en trouw.
Maar tot die dag, waarnaar we hoopvol uitzien,
mag uw diepe verbondenheid met ons 
ritme, klank en melodie geven
aan heel ons bestaan. 
 
Halleluja! Amen

ds. Esther Scheer-Weijenberg
Tubbergen

 

Gebed in Coronatijd

Almachtige Heere, Vader in de hemel!
U heeft het eerste Woord!
Het is door Uw Woord dat heel het bestaan uit het niets werd geschapen.
Het is door Uw levend Woord, Jezus Christus,
dat Uw genade mensen van alle volken en geslachten zoekt en roept tot Uw heil.
En daarom belijden wij samen met de apostel Petrus
dat wij naar niemand anders heen kunnen, Heere,
behalve tot U,
want bij U zijn de woorden van het eeuwig leven.


Uw Woord schept gemeenschap met U.
Het roept ons tot zelfbeproeving, tot inkeer,
en het aanvaarden van onze verlossing
door Uw Zoon.

Daarom zijn wij zo dankbaar dat U,
ook in deze tijd van beproeving
- in ons persoonlijk leven, onze gezinnen, in onze gemeenten,
in heel Uw kerk, ja, heel de wereld –
tóch voortdurend Uw Woord van vermaan en genade laat klinken.

Wij hebben de afgelopen maanden moeten en mogen ervaren
dat Uw Geest ook de ongeziene banen van de 
techniek kan gebruiken
om Uw Woord dichtbij mensenharten te brengen.

Ook hebben wij moeten en mogen ervaren
dat al onze menselijke tekortkomingen en beperkingen wegvallen,
alle muren teniet gedaan worden wanneer Uw Woord Zijn kracht in ons doet.
Ook hebben wij moeten en mogen ervaren dat het goed is om stilgezet te worden
en ons te bezinnen over wat écht belangrijk is voor ons aardse én eeuwige leven.


Maar Uw Woord schept ook gemeenschap met elkaar.
En wat verlangen wij daar naar!
En juist daarom smeken wij U:
wilt U toch uitkomst geven ook in deze tijd.
Geef ons ten minste een beetje van de wijsheid van Prediker
die opmerkt dat alles wat wij maar op deze aarde meemaken,
tijdelijk en van korte duur is.
Zo ook deze pandemie.

Wilt U ons tot de tijd dat wij onbekommerd als Uw kerk samen mogen komen,
Uw naam met psalmen en liederen mogen loven en prijzen,
elkaar in 
de ogen mogen kijken bij Uw Tafel,
samen voor Uw aangezicht in stilte mogen staan,
en onder het gehoor van hetzelfde Woord mogen komen,
dichtbij Uw Vaderhart bewaren.
Want daar Zijn wij op de beste plaats.

Heere, onze God! U heeft het eerste Woord!
Wilt U ons toch het vertrouwen schenken dat U ook het laatste Woord hebt.
Wilt U ons ook vanuit al ons aardse lijden
en vanuit al onze aardse vreugd
met een geheven hoofd doen vooruitkijken
naar de dag van de wederkomst van Uw Zoon Jezus, onze Heiland.

U staat aan het begin,
en U komt aan het einde.
Van U is het verleden en van U is de toekomst.
Wilt U ons dit ook nú doen ervaren. Wij vragen U dit om Jezus’ wil.


AMEN


ds. Attila Csongor Kelemen
Urk

UTRECHT 

 

Ene,
met de adem, die Gij ons hebt geschonken,
in de plaats, waar wij mogen leven voor uw heilig aangezicht
bidden wij:
om ruimte voor allen die klem zitten,
die niet weten waar ze het zoeken moeten,
wier vertrouwen heeft plaats gemaakt voor wantrouwen.
Komt het ooit goed?
Houd ons het licht van uw gelaat voor ogen!
Hoor ons bidden

Ene,

maak ons weerbaar. Troost ons onderweg naar Pasen.
Draag ons op handen als wij vermoeid raken.
Wees een schild tegen onze angsten en een stok op moeilijke paden.
Geef ons uitzicht als wij de moed verliezen.
Komt het ooit goed?
Houd ons het licht van uw gelaat voor ogen!
Hoor ons bidden

Ene,
in vrede vinden wij rust,
in het vertrouwen dat Gij het zijt die met ons meetrekt door de woestijn.
Zuiver ons geweten, laat ons vasten en bidden oprecht zijn.
Wees voor ons de bron van het hervinden van onze levensvreugde.
Dan weten we dat het goed komt!
Houd ons het licht van uw gelaat voor ogen!
Hoor ons bidden


ds. Idelette Otten 
Vleuten

met dank aan vertaling van Psalm 4 van Gerard Swüste in ‘Altijd hetzelfde lied’, 150
psalmen bewerkt en toegelicht

Vader, Zoon en Heilige Geest, drie-ene God U prijzen wij,
Uw heilige Naam aanbidden wij als onze Vader in de hemel.
U bent nabij, al lijkt de hemel op aarde ver.
U ziet ons, U hoort ons bidden, ook nu.

U kent de wereld waarin wij leven.
U weet hoe onzeker alles is.
U begrijpt onze angsten, spanningen en zorgen.
Wat brengt het virus nog meer teweeg voor jong en oud?
Welk perspectief hebben scholen, de zorg, de economie en onze samenleving?
Hoe komt Uw Kerk door deze crisis heen?


Verwarring op Biddag, en toch een dag van gebed.

U wilt dat wij bidden en vluchten tot U, want veilig zijn we alleen bij U.
Geef dat het ons gaat om U.

U leert ons bidden om ons dagelijkse brood.

Wij vragen U om de vrucht van het land.
Wij bidden om genoeg voor een ander en voor onszelf.
Geef ons gezondheid waarmee we het voedsel genieten.
Laat eten en drinken ons sterken tot ons werk.
Zegen ons werk van handen en hoofd.
Kom ons te hulp in al onze nood.

Vergeef om Jezus’ wil onze zonde en schuld.

Vergeef ons dat wij zo vaak genoeg hebben aan brood zonder U.
Vergeef ons dat wij in dreigende ziekten niet denken aan U.
Vergeef ons dat wij meer heil verwachten van mensen en middelen dan van U.
Vergeef ons dat wij meer vertrouwen op onszelf dan op U.
Wij hebben geen recht van spreken, maar hebben vergeving nodig van U.

Leer ons een ander vergeven zoals U.

Laat ons als Kerk in deze wereld trouw zijn aan U.
Wek in ons hart nieuw verlangen naar het Koninkrijk van U.
Leer ook ons land om te roepen tot U, laat ook ons volk zich bekeren tot U.
Onze enige hoop ligt in U.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,

Van nu aan tot in eeuwigheid.
Amen.

dr. Bernard ten Hove
Veenendaal


GELDERLAND ZUID-OOST

God,

omdat U ons bij name kent,
omdat U antwoordt als we tot U roepen,
omdat U tot ons komt als wij in angst en vrees zijn,
bidden we midden in wat het leven moeilijk maakt,