Kerk op Floriade

De directie van de Floriade heeft een overeenkomst gesloten met de kerken in Almere zodat de geloofsgemeenschappen kunnen deelnemen aan het internationale evenement. Dat bericht de stichting ‘Kerk op de Floriade’ in een nieuwsbrief aan de kerken van Almere.

De stichting heeft afgesproken met de directie dat de kerken hun plannen zullen realiseren op een eigen stukje grond op het evenemententerrein, kavel 027. Inmiddels wordt er nagedacht over de bouw van een kapel of iets dergelijks. De kapel zou naast een visualisering van de kerkelijke aanwezigheid bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als trouwlocatie. De grond wordt voor de duur van de Expo gratis ter beschikking gesteld.

Omdat er na afloop van de Floriade, in tegenstelling tot voorgaande keren, een stadsdeel overblijft wordt onderzocht of men met de realisering van dit project kan uitkomen op een over te blijven gebouw. Dit zou dan uiteraard moeten passen in de toekomstige stadswijk en daar in de toekomst een rol in kunnen blijven spelen. Dit wordt momenteel in het overleg tussen Floriade b.v. en de gemeente Almere besproken. Feit is wel dat de grond in dat geval na de Expo aangekocht dient te worden. De financiële haalbaarheid daarvan wordt momenteel onderzocht. Er zijn ook financiën nodig om het paviljoen te financieren dat voor de Expo wordt neergezet. Eind juni is er een verkennend overleg geweest met eventueel participerende partijen en fondsenwervers.

Idee

In het voorjaar van 2016 is het idee geboren om met de gezamenlijke Almeerse Kerken vertegenwoordigd te zijn op de Floriade 2022 welke in Almere gehouden zal worden. Hiertoe zijn alle Almeerse kerkgenootschappen, aangesloten bij de MRKA (College van diakenen van de Protestantse gemeente Almere) en ECA (Evangelisch contact Almere) , uitgenodigd om hierover mee te denken. Op 24 mei 2016 is er een eerste verkennende bijeenkomst gehouden in Kerkcentrum De Drieklank in Almere Buiten. Deze avond werd bezocht door 9 Almeerse kerkgenootschappen. Op deze avond waren er ook afgevaardigden van de kerken uit Venlo aanwezig. Zij hebben de aanwezigen deelgenoot gemaakt van de ervaringen die zij opgedaan hebben bij het opzetten en uitvoeren van een dergelijk evenement op de Floriade van 2012. Dit was voor alle aanwezigen een uitstekend leermoment waarvoor dank aan Venlo.

Op de genoemde avond is er gebrainstormd over de invulling en de uit te dragen boodschap waaraan de aanwezigheid van de kerken zou moeten voldoen. Hier zijn uiteenlopende ideeën gelanceerd en geïnventariseerd. De uiteindelijke boodschap was toch wel dat dit een project moet zijn met een missionaire boodschap.

Een werkgroep is met de uitkomsten aan het werk gegaan. De werkgroep heeft enkele uitgangspunten geformuleerd. Op de Floriade in Almere willen zij de relatie tussen de Schepper en onze wereld en haar bevolking laten zien. Als projectnaam is voorlopig gekozen “I have a dream” Met die werktitel wordt verwezen naar het visioen van de toekomstige wereld, dat gezien werd door Johannes toen hij naar het eiland Patmos verbannen was.

Passen

Voor de kerkelijke presentie op de Floriade zijn een aantal randvoorwaarden omschreven:  
• Het moet passen op een Wereld Expo! (Ook internationale gasten moeten er door geraakt kunnen worden terwijl het niet storend is.)
• Het moet passen op deze Floriade! (Er moet een duidelijke link zijn tussen het thema “Growing green cities” en de uitwerking van het visioen in Openbaring)
• De boodschap moet eenvoudig over kunnen komen! (verwondering, interesse, herkenning: via zien, ervaren ………)
• Ook een kort bezoek moet voldoende zijn! (Bezoekers willen over het algemeen veel zaken bekijken)

De startdatum van de Floriade is 28 april 2022 en de sluiting is op 23 oktober 2022. Er worden architecten, scholen en andere instellingen benaderd om behulpzaam te zijn bij de uitwerking. De stichting ‘Kerk op de Floriade’ is opgericht op 3 oktober 2017.

Foto: Beeld van de beoogde uitwerking (foto internet)