Betrokkenheid classis vergroten

Hoe kunnen we de plenaire classicale vergadering beter tot zijn recht laten komen? Die vraag kwam aan de orde in het breed moderamen van de classis op 8 april. Aanleiding was het tussentijds terugtreden van een lid dat aangaf moeite te hebben om als lid invulling te geven aan het werk van de classicale vergadering.

Diverse leden van het breed moderamen zeiden de vraag te herkennen. Enkele mensen misten de begeleiding voor een nieuw lid. Anderen constateerden dat de classis in het algemeen vrij onbekend is. Nieuwe leden hebben er zich te voren weinig beeld van kunnen vormen en dat wreekt zich als ze officieel lid worden. ‘Onbekend maakt onbemind’, werd het spreekwoord geciteerd. De classis wordt soms gezien als iets voor mensen met een bepaalde hobby, zei weer een ander. De samenstelling van de classis zou nog veel meer een afspiegeling kunnen zijn van de demografie in het algemeen, was ook een opmerking die werd gemaakt.

Het gesprek werd afgerond met de conclusie dat men in de eerstvolgende classicale vergadering, die is in juni, hierover verder wil spreken. Dan zal er een notitie op tafel liggen, waarin meer geïnvesteerd wordt in het onderlinge gesprek van classisleden en in het werkklimaat van de classis. Ruimte voor de informele ontmoeting en het gebruiken van een gezamenlijke maaltijd kunnen bijdragen aan meer onderlinge samenhang.

Financiën

De penningmeester deelde mee dat de financiële discussie met de landelijke kerk is afgerond. De bijdrage aan de classis wordt opgehoogd van 6000 euro (7200 euro als je de vergoeding voor het secretariaat meerekent) naar 12.000 euro per jaar aangevuld met een bedrag berekend op basis van het aantal aanwezige ringen. Daarmee lijkt een belangrijke hobbel ten aanzien van het functioneren van de classis te zijn geregeld.

Het breed moderamen besloot in eigen kring verder te willen nadenken over de manier waarop men met financiële reserves wil omgaan.

Er werd besloten om de beleidsplancommissie opdracht te geven met een voorstel voor een nieuw beleidsplan te komen vanaf 2023. 

Men achtte een vierjarig verslag geschikt om te agenderen in de classis. En men stelde voor om bij een volgende vierjaarlijkse cyclus van de classispredikant vooraf een aantal vragen aan de kerkenraden voor te leggen, zodat men bij een volgend vierjaarlijks verslag een statistische onderbouwing kan inzien van hoe aantallen catechisanten etc. zich ontwikkelen.

Ambtsontheffing

Het generaal college voor de ambtsontheffing heeft een reactie gestuurd aan het breed moderamen over de klacht dat men onvoldoende oog heeft voor de vraag of een enkele losmaking van een predikant volstaat dan wel de vraag of verdere maatregelen nodig zijn bij predikanten die vastlopen. Het college liet weten dat de classis zelf op nader onderzoek kan aansturen. Het ‘nee, tenzij’ zoals nu vaak wordt gehanteerd wordt dan omgezet in een ‘ja, tenzij’. Het ja, waarbij om een nader onderzoek naar geschiktheid wordt gevraagd, is dan de regel. Hierover zal ook contact worden gezocht met andere classes.

Het breed moderamen besprak een aanvraag tot het vorming van een gemeente van bijzondere aard. De betreffende kerkenraad, c.q. kerkenraad in oprichting, zijn gehoord. Er is een compleet beeld van de situatie. Dus er wordt tot finale besluitvorming overgegaan. De conclusies worden aan de betreffende partijen meegedeeld.

Foto: mevrouw Janny van Bunschoten was als eerste vrouwelijk lid aanwezig in het breed moderamen van de classis Overijssel-Flevoland.