Zorg over kerkordewijziging bij classis

‘Een novum’ noemde ds. Liekele Hoekstra het. Als voorzitter van de kleine commissie voor consideraties gaf hij een tussenstand over de wijzigingsvoorstellen rond de tijdelijke hulpdiensten in de kerk op de classicale vergadering van 29 oktober in Dalfsen. Gemeenten hebben uitstel gekregen voor de termijn waarbinnen ze moeten reageren op de voorstellen tot 1 december 2020. Maar Liekele Hoekstra kon al wel een tussenstand geven. Er hebben inmiddels 34 kerkenraden gereageerd en daarvan zijn er 19 afwijzend. ‘Ze wensen de voorstellen getorpedeerd te zien’.

Als uitvloeisel van de mobiliteitsdiscussie heeft de synode diverse kerkorde-voorstellen in eerste lezing vastgesteld. Consequentie is dat je slechts tot maximaal 2 jaar hulpdiensten mag laten verrichten. Dat is funest voor enkele kleine gemeenten die nu een emeritus of proponent aanstellen voor een langere termijn. Het impliceert dat gemeenten als Willemsoord, Welsum, Overdinkel en Lonneker de pastorie niet langer op de oude vertrouwde manier kunnen invullen. ‘Het gaat officieel om een administratieve regel, maar die wel het einde kan betekenen van de zelfredzaamheid van een aantal gemeenten’, zo vatte ds. Liekele Hoekstra de splijtende kritiek samen.

Ds. Gerco Veening uit Borne, ook lid van de commissie consideraties, vulde aan dat er ook allerlei praktische vragen zijn bij de wijzigingsvoorstellen, zoals de vraag ‘er is sprake van 40 uur; maar is dat per week, per maand of wat?’ en er wordt gerefereerd aan een predikant, ‘die zo mogelijk binnen de grenzen van de gemeente’ woont. Maar wat is de zin van zo’n opmerking als je met de term ‘zo mogelijk’ eigenlijk alle varianten introduceert die denkbaar zijn? Gerco Veening suggereerde om onderscheid te maken tussen de hulpdiensten van een predikant en de hulpdiensten van een emeritus om op die manier enkele kleine gemeenten verder te helpen.

Ringen

De classis begon met gesprekken in kleinere groep. De afgevaardigden waren ingedeeld per ring en spraken over de situatie in eigen (k)ring. Er kwam een lappen deken naar voren met allerlei varianten van leiding en samenkomsten. Een greep:
* De ring Deventer is in drieën gesplitst: de ring Deventer, de ring Klein-Salland en de ring Hellendoorn-Nijverdal.
* De ring Zwolle komt 22 januari 2020 voor het eerst bij elkaar.
* De ring Kampen is nog nooit bij elkaar geweest, er zijn op dit moment geen initiatieven.
* De ring Vollenhove komt eind november voor de derde keer bij elkaar rond het thema gebed; Oldemarkt organiseert de bijeenkomst.
* De ring Flevoland is vier keer bij elkaar geweest; de laatste keer rond het thema ‘de middengeneratie’.
* De ring Ommen heeft een vierde bijeenkomst uitgezet; er is een stuurgroep van vier personen. Men begint met een presentatie van de lokale gemeente. Daarna is er een onderwerp, zoals de dorpskerkbeweging en de secularisatie.
* De ring Hardenberg is diverse keren bij elkaar geweest en organiseert samen met de ring Ommen ook goedlopende ambtsdragersvergaderingen.
* De ring Enschede is twee keer bij elkaar geweest. De laatste keer in Delden ging het over het jeugdwerk.
* De ring Almelo heeft qua organisatie nog wat een diffuse structuur; er is een eerste vergadering geweest in Wierden.

Ds. Henk Spit, als voorzitter van de visitatoren classicaal betrokken bij de voortgang van de ringen sprak over verschillende geluiden en over vele dingen die al gebeuren. Vanuit het scribaat van de classis werd aangedrongen op duidelijkheid rond adressen van ringen en werkgemeenschappen om op die manier een aanspreekpunt te hebben.

Rolverdeling

De classis sprak over twee casussen waarbij het gaat over de rolverdeling tussen de kerkelijk werker en de predikant. Een enkele afgevaardigde roemde het belang van variatie in een team. Hij beschouwde de samenstelling van een team als één van de grote veranderingen in het predikantschap. Net als bij een dokterspraktijk hoef je als medewerker niet op alle terreinen deskundig te zijn, je mag taken wat verdelen rekening houdend met de competenties. Tegelijk maakten diverse afgevaardigden duidelijk dat er bij wijzigend beleid wel toetsing van motieven mag zijn. ‘Wat mij betreft volgt er altijd een gesprek als je besluit als kerkenraad terug te gaan in formatie voor het predikantschap’, zei iemand.

Benoemingen

Er waren diverse benoemingen of meldingen daarvan. Voor de classis werden gekozen vanuit diverse kerkenraden en ringen: ouderling Heero Meerveld uit Deventer en ds. Martje Veenstra uit Wijhe. Er zijn twee vacatures in de classis: uit Hardenberg en uit Vollenhove. Er komen ook enkele vacatures aan: door het vertrek van ds. Leo Rixoort uit Heemse, het vertrek van ouderling kerkrentmeester Siebert uit Ommen en het vertrek van ds. Egbert Terpstra.  En er zijn mogelijke herbenoemingen van mensen die bereid zijn te blijven als classislid: ouderling Lems uit Almelo (herbenoeming) en ouderling-kerkrentmeester Pieter van der Schaaf uit Tollebeek (herbenoeming). Voor vacatures en herbenoemingen zal er een schrijven gaan naar de betreffende kerkenraden waarin de kandidaten worden genoemd, waarop men kan reageren.

Ds. Hans van Solkema introduceerde als preses een nieuw vereenvoudigd schema voor de verkiezingen. Het komt er op neer dat er ieder jaar een vijfde van de mensen aftredend is, dat er enige flexibiliteit komt bij ambten en dat de scribae de kerkenraden aanschrijven omtrent vacatures en mogelijke invullingen.

De volgende benoemingen werden wereldkundig gemaakt: ds. Leon Eigenhuis uit Lemele is benoemd als lid van de werkgroep Kerk en Israël. Mevr. Gea Bussink-Veerbeek uit Lelystad is benoemd als lid van het classicale college voor visitatie. En diaken Jonathan Stam uit Hasselt is gekozen als afgevaardigde naar de generale synode.

De begroting van de classis voor 2020 werd goedgekeurd. De landelijke kerk betaalt 6000 euro voor het werk en dat is onvoldoende om tot een sluitende begroting te komen.

Eerder op de avond vergaderde de commissie studieplannen. Er werden elf versies van permanente educatie besproken die waren ingestuurd door predikanten werkzaam in Overijssel en Flevoland. De pastores krijgen apart bericht.

Foto: drie leden van het breed moderamen bij elkaar; rechts Jan Dirk Wassenaar (eerste scriba), midden Johan Kuiper (tweede scriba) en links Jonathan Stam, die ter vergadering ook werd verkozen als afgevaardigde naar de generale synode. 

Wilt u de foto's zien van de mensen die op dit moment lid zijn van de classicale vergadering: klik hier.

Foto onder: enkele leden van de classis, v.l.n.r. ds. Huib Donken (Wierden), ds. Egbert Terpstra (Urk), ds. Jan Droogendijk (Vroomshoop), Chris Siebert (Ommen).