Brief vanuit classispredikanten

Enkele classispredikanten hebben het voortouw genomen om in briefvorm de stand van zaken weer te geven voor de kerkenraden voorafgaand aan de nieuwe richtlijnen, waar minister-president Rutte en daarna scriba René de Reuver, mee komt voor de protestantse gemeenten. Die richtlijnen worden 20 mei verwacht, en kunnen best betekenen dat de lockdown zoals die nu geldt nog langer van kracht zal zijn. Ooit - zo is de verwachting - zal er een geleidelijke versoepeling zijn, maar het is volstrekt onduidelijk op dit moment (30 april) wanneer dat zal zijn. Onderstaande brief wil in deze tijd iets aangeven van de stand van zaken. De tekst zoals hier verwoord is onder regie van ds. Jan Hommes (Groningen-Drenthe) en ds. Wilbert van Iperen (Veluwe) tot stand gekomen en is overlegd met andere classispredikanten en de dienstenorganisatie. 


Geachte predikant, kerkelijk werker, kerkenraad, college,

 

In onze contacten met predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden wordt regelmatig gevraagd of er gezorgd kan worden voor duidelijke richtlijnen voor het kerk-zijn in een anderhalve meter samenleving. Wat zou dit betekenen voor de eredienst of het jeugdwerk? Hoe zouden we invulling kunnen geven aan de sacramenten en het pastoraat? Wat zouden de gevolgen zijn voor andere kerkelijke bijeenkomsten? etc.

 

Vragen waarop we graag snel een antwoord willen. De realiteit is dat we voorlopig met de huidige regels moeten leven en dus online kerkdiensten houden. Natuurlijk kunt u als kerkenraad vast nadenken over concrete invullingen, maar dat kan alleen in alle voorlopigheid. De realiteitswaarde van die invullingen hangt af van de kaders die te zijner tijd door de overheid worden gesteld.

 

Bovenstaande betekent niet dat we rustig afwachten. De leiding van de Protestantse Kerk is regelmatig in gesprek met de overheid en als classispredikanten zijn we hierin actief betrokken. Een onderwerp waarover nagedacht wordt, betreft de mogelijke risico’s van gemeentezang. Het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland buigt zich over de omgang met de sacramenten, Heilige Doop en Heilig Avondmaal. Wat is mogelijk, zowel vanuit het gezichtspunt van veiligheid / hygiëne als vanuit theologisch oogpunt?

 

Het is bemoedigend te horen hoe velen in de gemeente zich inzetten om de eredienst vorm te geven en het omzien naar elkaar - met alle beperkingen die er zijn - handen en voeten te geven. Dat vraagt om creativiteit en vergt de nodige energie. We zeggen u toe dat er tijdig heldere kaders, concrete richtlijnen en adviezen met u zullen worden gedeeld, die u vervolgens zelf kunt vertalen naar uw plaatselijke praktijk. 


We wensen u als ambtsdrager sterkte en Gods zegen bij het leiding geven aan de gemeente in deze moeilijke tijd. 

 

Namens het beraad van classispredikanten,Jan Hommes

Wilbert van Iperen