Brief over permanente educatie

Het breed-moderamen van de classicale vergadering heeft een werkgroep in het leven geroepen, die de studieplannen van pastores leest en van commentaar voorziet. Daarover is een brief verstuurd aan alle predikanten en kerkelijke werkers. De tekst is hieronder te vinden. 


Aan de predikanten en kerkelijk werkers in de classis Overijssel-Flevoland

Dalfsen, maart 2019


Beste predikanten en kerkelijk werkers, beste collegae,


Met dit schrijven willen we jullie informeren over de manier waarop we in de classis Overijssel-Flevoland de persoonlijke scholingsplannen van predikanten en kerkelijk werkers proberen recht te doen. Het gaat met name om de collegae die werkzaam zijn in de gemeente; zij die een arbeidscontract hebben bij andere instellingen vallen qua educatie onder de regels van die organisatie.

De classis Overijssel-Flevoland heeft besloten een commissie in te stellen voor het verzorgen van feedback op de studieplannen. Het commentaar is bedoeld om de mensen te  helpen het plan waar nodig aan te scherpen en in het algemeen te stimuleren de permanente educatie een volwaardige plaats te geven in de kerkelijke praktijk. Jaargesprekken van kerkenraden en vierjaarlijkse ontmoetingen met de classispredikant kunnen aansluiten bij de interactie die begonnen is met dit schrijven vanuit de commissie.

We vragen in dit kader van een eerste feedback alle predikanten en kerkelijk werkers hun studieplannen te bespreken met hun kerkenraden en daarna in te sturen naar de classispredikant (k.vanderkamp@pkn.nl). Sommige studieplannen zijn recent al bij een vierjaarlijks gesprek aan de orde geweest; dat is afgerond; anderen verwachten binnenkort een vernieuwde versie te schrijven en kunnen het moment afwachten totdat ze daarmee klaar zijn. Wat er verder ligt, nog twee jaar of langer geldt en nog niet becommentarieerd is, kan men insturen.

De commissie komt ieder kwartaal bij elkaar en neemt de ingestuurde plannen door. De eerstvolgende vergadering staat gepland voor de eerste week van juni 2019. Iedere predikant en kerkelijk werker krijgt een reactie op het plan. Hij of zij kijkt zelf in hoeverre de suggesties kunnen bijdragen tot een verbetering van de opzet. De commissie stelt zich bij het lezen van de plannen diverse vragen, zoals:  is het plan uitvoerbaar, consistent, uitdagend genoeg en voldoende afgestemd op de eigen persoon in combinatie met de wensen die de kerkenraad heeft met de gemeente.   

De voortgang van de studie en het gesprek over de uitwerking kent vervolgens drie halteplaatsen. Het is allereerst de predikant of kerkelijk werker zelf die een portfolio bijhoudt. Vervolgens keert het thema terug in de jaargesprekken met de (delegatie van de) kerkenraad. En vierjaarlijks komt het studieplan en de portfolio aan de orde in het gesprek met de classispredikant.

Als bijlage bij deze brief sturen we een digitaal bestand overgenomen van de website van de PKN, waar verdere informatie wordt gegeven.

We hopen u met deze classicale uitwerking van dienst te zijn. Uiteindelijk doel van een ieder zal zijn de permanente educatie zorgvuldig invulling te geven, zodat de predikant en de kerkelijk werker er plezier aan beleven en er professioneel profijt van genieten; en daarbij de toepasbaarheid voor de concrete gemeente te dienen.

Een vriendelijke groet,


Klaas van der Kamp,
namens de commissie permanente educatie verder bestaande uit:
Wilbert Dekker
Egbert Knoeff (voorzitter)
Bernard Lems
Margriet Prins – Roukema

C.c. scribae kerkenraden (ter informatie)
Bijlage: bestand over permanente educatie met achtergronden

Foto: De commissie om de tafel, v.l.n.r. Margriet Prins, Bernard Lems, Egbert Knoeff en Wilbert Dekker.