E-flits - november 2018 -

 

Vanuit de classis Overijssel-Flevoland bieden we u maandelijks een gratis e-flits aan met informatie over de regio. De flits is bedoeld als service.

Steenwijkerland
Moeten we het kerkenwerk opschalen? Is het nuttig bepaald kerkenwerk vanuit een groter gebied dan de eigen lokale gemeente te organiseren? Dat zijn enkele vragen die aan de orde komen tijdens de verkenning van de kerkenraden en predikanten in Steenwijkerland op donderdag 29 november in Steenwijkerwold. Ds. Betsy Nobel, ambassadeur van de dorpskerken, is één van de inleiders. Klik hier.

Anbi
Gemeenten moeten hun Anbi-gegevens op de website actueel houden. Dankzij de transparantie in beleid en financiën kunnen mensen die een gift overmaken aan de kerk deze aftrekken van de belasting. Sommige gemeenten zijn op dit punt wat laconiek. Het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken stuurt alle kerkenraden in Overijssel en Flevoland daarom een brief. Klik hier.

Preekconsenten
Als je als kerkelijk werker een preekconsent hebt gekregen geldt dat in de regel voor één concrete kerk. Als je het consent als een vrijbrief gebruikt om overal voor te gaan loop je het risico dat het consent in zijn geheel wordt ingetrokken. Dat benadrukt het breed-moderamen van de classis in reactie op gesignaleerd oneigenlijk gebruik. Klik hier.

Studieplan
Het breed-moderamen van de classis nodigt predikanten en kerkelijk werkers uit hun studieplan in te sturen naar de classispredikant. De generale regeling over permanente educatie gaat er van uit dat zo’n plan wordt toegezonden. Het breed-moderamen vindt het belangrijk dat er professioneel met het studieplan wordt omgesprongen.  

Namen

Kerkenraden kunnen nog namen indienen van mensen die beschikbaar zijn voor de classicale vergadering. De classis heeft de kerkenraden daar in een brief om gevraagd. Op 30 november formuleert het breed-moderamen op basis van de voordrachten een voorstel voor de classis. Op 12 december beslist de classicale vergadering. De nieuwe classis begint vanaf 1 januari 2019. Er kunnen vanuit de ringen ook nog namen worden voorgedragen voor de generale synode. Ook die lijst wordt opgemaakt per 30 november.

Vacature
Als een gemeente vacant is, neemt men eerst contact op met het breed-moderamen van de classis. Er wordt gekeken of er een werkplan moet zijn (parttimers) en of het zinvol is de vacature te bundelen met andere vacatures. Als die verkenning gemaakt is, richt de vacante gemeente zich tot het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken en vraagt de solvabiliteitsverklaring aan. Classis en beheer hebben deze procedure onderling afgestemd.

Kerk voor alle gelovigen
Veel mensen die niet in de kerk komen, zijn op een bepaalde manier wel gelovig. Het is zinvol dat je daar als kerk beleid op maakt. Daarover heeft de classispredikant onlangs gesprekken gevoerd tijdens het inspiratieweekend op Terschelling. Klik hier.

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 1, nr. 3 (november 2018).

Volg ons op twitter ‘classispredika1’ voor dagelijkse berichten.

Check regelmatig de website www.klaasvanderkamp.nl voor achtergronden.

  

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.